PASOP VIR ROME!

Ds A.E. vd Berg

“.... En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan” (Openb.13:3).                          

In 1948 het George Orwill ʼn boek geskryf wat baie reaksie uitgelok het – 1984. Dit handel oor die stryd en nederlaag teen ʼn karakter wat hy BigBrother noem. Die karakter tree self nooit na vore nie; nogtans weet almal dat hy daar is. Hy sien alles, hoor alles en weet van alle doen en late. Wie nie na sy pype dans nie, kry die wind sterk van voor en word selfs doodgemaak.   Dit maak mense bang vir hom. Mense wat hul teen hom verset, maar vir hom iets kan beteken, laat hy in rehabilitasiesentrums breinspoel totdat hulle aan hom onderdanig word en doen wat hy hulle aansê om te doen.

Kritici het destyds gesê dat die boek te vergesog is. Maar dit is nie. Die Bybel praat ook van ʼn Big Brother en noem hom die dier - die Antichris. Orwill het Openb.13 as basis vir sy boek gebruik om vir mense ʼn voorsmaak van die heerskappy van hierdie man in byderwetse kleure te skilder.

 

Min mense het nog nooit van die Antichris gehoor nie. Die Ou en Nuwe Testament praat baie duidelik daaroor en dat dit ʼn spesifieke mens is. Lees gerus Dan.7. Christus praat in sy Profetiese Rede ook van hom.

Sy naam wek by gelowiges vrees sowel as blydskap op; ʼn ambivalensie; twee gelyktydige, uiteenlopende stemmings. Die Antichris wek vrees op omdat hy wreed is. Hy doen asemrowende wonders om die ganse mensdom te mislei “...En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan” (Openb.13:3).                          

Hierdie booswig is egter ook ʼn verskrikking soos wat die wêreld nog nooit beleef het nie!   Sy naam wek egter ook blydskap op omdat sy verskyning gelowiges herinner dat die wederkoms naby is en Christus hom gaan oorwin!

Maar hoe lyk die Antichris? Hy aap God na, maar alles omgedraai. Christus het as Gestuurde van God na die aarde gekom. Die Antichris kom as gestuurde van die Satan na die aarde. Ons bely dat Christus die Seun van God is en deur die wil van die Heilige Gees uit ʼn vrou gebore is.   Iets soortgelyks gebeur ook met die Antichris, die na-aper van God, wat deur die wil van Satan as sy seun uit ʼn aardse vrou gebore gaan word. Sataniste het ʼn ritueel waartydens ʼn maagd op die altaar neergelê word en deur die hoëpriester misbruik word met die bede dat die Antichris uit haar gebore sal word - na-apery!

Maar wat ʼn teenstelling is daar nie tussen die Seun van God en dié van Satan nie!   Christus kom mense verlos en lewe gee. Die seun van Satan kom mense bind om ʼn ewige dood te sterf.   Christus kom as die Vredevors. Die Antichris kom as die bewerker van chaos. Johannes die Doper was Christus se voorloper met die boodskap: “Maak die paaie van die Here reguit”. Die Antichris spoor mense aan om die paaie van die Here te verwoes!

In Openb.13 kom die Antichris uit die see op - simbolies vir die volkerewêreld.   Hy kom uit die mensdom. Johannes sien dat hy die liggaam van ʼn luiperd en kloue van ʼn beer het. ʼn Luiperd is slu en bespring sy prooi wanneer hulle dit die minste verwag. So ook die Antichris. Wanneer hy iemand bespring is sy kloue swaar soos dié van ʼn beer en hy vernietig menselewens. Daarom sê Jesus in Joh.8 dat die Satan ʼn mense-moordenaar van die begin af is.

Die Antichris se visier is op gelowiges gerig: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin” (:7). God laat dit as ʼn sifting toe om die kaf van die geestelike koring te skei. Die laer van die heiliges sal omsingel word. Gelowiges sal die grootste verleiding van alle tye sien as die Antichris beheer oor die kerk kry:“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf ... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess.2:3,4).

Die Antichris dring die kerk binne. Christus is Hoof van die onsigbare kerk. Satan is deur die Antichris die hoof van die laaste sigbare een!   Maar alvorens hy hoof daarvan word, moet sekere dinge eers plaasvind.   Die belangrikste is dat alle kerke onder een noemer geplaas moet word. Kerkeverskeidenheid moet verdwyn. Hoe afsonderliker kerke is, hoe moeiliker vir die Antichris om beheer te verkry.   Hoe gesamentliker, hoe makliker!

Om almal onder een dak in te jaag, benodig die Antichris ʼn baie groot kerk om ander te beïnvloed. Hierdie kerk bestaan al eeue lank en word in Openbaring Babilon genoem. Uit Gen.11 weet ons wat in Babel met die bou van die toring gebeur het. God het aan die mens opdrag gegee om te vermeerder en te versprei; om afsonderlik te wees. In Babel sê Nimrod as’t ware vir God: “Ons sal nie; ons wil saam wees!” Van toe af staan Babel in die teken van opstand teen God.

Soos wat Babel aan die begin in Genesis te voorskyn gekom het, maak sy aan die einde van die tyd weer haar opwagting in Openbaring. Hierdie keer het sy kerkklere aan:   “En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud.... en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad...” (Openb.17:4).

Haar bose invloed en misleiding word met hoerery vergelyk en sy kry maghebbers in haar mag: “...omdat al die nasies gedrink het van die wyn ... van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid” (Openb.18:3).

Wie is dié kerk? Die een wat Luther 502 jaar gelede verlaat het; die Roomse Kerk (RK). Nie lank na die Hervorming nie het die Antichris sy kop met die menseslagting tydens die St. Bartolomeus-nag uitgesteek. Die Roomse Inkwisisie het daardie nag duisende Protestante in Frankryk vermoor!

Let op ons eie volksgeskiednis; oral waar afsonderlike ontwikkeling toegepas is, het die RK dit teengestaan. Die RK het terrorisme gesteun en geld vir terreur-organisasies gegee. In Suid-Amerika het die sosialistiese Sandanistein Nicaragua erken dat as die RK hulle nie gehelp het nie, hulle nie aan bewind sou gekom het nie.

Die mag en invloed van die RK word deur die eeue gruwelik onderskat. Rome sypel alles wat mag het binne want dit gaan vir haar om die verkryging van wêreldse mag! Daarvoor is sy baie ernstig besig om Protestantse kerke subtiel aan haar te onderwerp. Sy sypel kerke en teologiese opleidingsentrums met dwaalleer binne.   Waar kom die kindernagmaal in die NG Kerk bv. vandaan? Deur nuwe insigte in die Woord van God? Allermins; dis alles Rooms!

Protestantse kerke ver-Rooms. Big Brother wil alle mense onder een reuse kerklike dak inbondel en aan hom onderwerp. God het vir gelowiges in hierdie dae net een uitweg: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie....” (Openb.18:4).   Gelowiges moet hul van alle kerke wat met die RK gemene sake het, afskei.  

Gelowiges glo nie aan ʼn kunsmatige kerkeenheid nie, maar ʼn onsigbare verskeidenheid soos wat Christus wil hê: “Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder” (Joh.10:16).

Die ware kerk is ʼn onsigbare eenheid onder een Herder. Mag ons nooit van God se wil afwyk nie en met die krag en genade van ons hemelse Vader daadwerklik teen die Antichris en sy wegbereiders wal gooi – Jesus is op pad!