JESUS ONS ENIGSTE VREDE

“Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie.  Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie” (Joh.14:27)

Waar die Satan heers, is daar geen vrede nie. Ook nie nou in 2020 waar hernude aanslae teen die mensdom geloods word soos ook die Korona-virus nie. Dis waarom die wêreld lyk soos wat dit lyk.  Satan voer heerskappy op aarde en gebruik aanloklike instrumente soos rykdom en mag om mense hom te laat dien waar daar geen vrede kan wees nie. 

Johannes skryf in sy eerste Sendbrief dat “... die hele wêreld in die mag van die Bose lê” (1 Joh.5:19).  Mense sloof hulle al eeue lank vir vrede af omdat hulle glo dat vrede van die wêreld ’n beter plek sal maak. Desondanks ontbreek dit die mensdom, na eeue se moeite, nog steeds aan vrede.  Dinge word eerder al erger!  Waarom?

 

Omdat mense verkeerd te werk gaan!  Niemand kan ’n goeie huis sonder ’n plan bou nie.  Vrede is soos ’n huis.  Wie nie volgens God, die groot Argitek, se plan bou nie, bou tevergeefs.  “As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou…” (Ps.127:1). En dis die probleem – mense het die verkeerde plan beet!

Die mensdom glo dat vrede net verkry sal word indien mense onderling verenig word.   Eendrag maak mag!   Jesus praat anders:  “….my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie…” Vrede word nie verkry deur twee kante wat nooit verenig moet word, te wil verenig nie - dít bring polarisasie en botsing soos ons eie geskiedenis van getuig!

Wat bring dan vrede?   Die bloed van Jesus wat mense met mekaar verbind; nie gedwonge nie, maar uit vrye wil asof dit die natuurlikste ding is om te doen.   Die vrede van Jesus is anders as die van die wêreld: “… my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie”.

Jeremia was baie kwaad vir die profete van sy tyd wat ’n vrede sonder God verkondig en mense mislei het: “En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur sê: Vrede, vrede - terwyl daar geen vrede is nie” (Jer.6:14).   Paulus skryf aan die Thessalonicense oor toekomstige gebeure: “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n swanger vrou….” (1 Thess.5:3).    Klink dit nie modern nie?   Die wêreld snel daarheen!

Geen instansie streef so sterk na vrede as die Christelike kerk nie.  Ongelukkig het die Satan daarin geslaag om die kerk te laat glo dat vrede langs die weg van mense-eenheid bereik kan word.  U onthou nog die NG Kerk se beheptheid met strukturele eenheid!   Kerke se strewe na eenheid het in baie lande net die politiek omgekeer.  Let maar net op wat in ons eie land gebeur het!

Die ydele strewe na kerkeenheid staan as ekumenisme bekend (striving towards church unity).   Dis nie net tot Christenkerke beperk nie, maar word ook na afgodsdiens soos die Islam uitbrei wat ’n evangelie van goeie werke verkondig; jy kan jouself red.  Daarbenewens glo Islam dat alle nie-Islamiete doodgemaak behoort te word en staan ’n jihad (heilige oorlog) voor.   Alles behalwe vrede!

Omdat die kerk haar nie vir die vrede van Jesus beywer wat anders as dié van die wêreld is nie, beland sy gedurig in doodloopstrate.  Kyk maar net watter ongelukkigheid het die Belhar-belydenis nie in kerklike kringe veroorsaak nie!  Kerke soek tevergeefs na gemeenskaplike grond tussen onversoenbare mense.  Slegs die bloed van Jesus skep vrede en eenheid tussen mense.

Dat ekumenisme na Islam uitreik, gaan ’n mens se verstand te bowe!  Christene word in meer as 20 lande deur Moslems vervolg.  Feitlik elke nuusberig getuig hiervan!   Watter gemeenskaplike gronde kan daar wees?   Weet u waar soek kerke dit?  In goeie werke onder haweloses, weeskinders, behoeftiges, VIGS besmette sondaars en verdruktes.   Onthou u nog onthou hoe Allen Boesak en Desmond Tutu jare gelede by Moslem geestelikes ingehaak en in Adderleystraat teen die eertydse ordelike bestel aan die suidpunt van Afrika gemarsjeer het?

Kerke is besig om die Bybelse leer van verlossing en vrede deur die bloed van Christus word opsy te skuif  vir ’n eenheid in goeie werke.   Die Bybel sê dat as goeie werke nie uit die geloof in Jesus spruit nie, is dit sinloos vir die koninkryk van God.   Goeie werke is nie ’n deur waardeur ’n gemeenskaplike geloof betree durf nie!

Die Bybel leer ons dat daar net een eenheid is - ’n geloofseenheid.  En dit is net onder kinders van God (bekeerdes) moontlik.  Jesus is en bly die enigste weg. “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus” (Gal.3:26).  Wie buite Jesus na eenheid soek, kom altyd bedroë daarvan af!

Die ekumeniese beweging ontvang ook baie geld van sake-ondernemings soos die Templeton Stigting wat $70 miljoen per jaar vir ekumeniese navorsing skenk.   Wyle John Templeton het hom ten doel gestel om ‘n liggaam van kennis oor God te ontwikkel wat nie op ou openbarings gegrond is nie, maar op die bereidwilligheid om waarhede in ander gelowe raak te sien.

Templeton se droom stem met die ou Persiese godsdiens-geskrifte ooreen wat gesê het dat dit nie saak maak watter pad ’n mens na God neem nie, dit sluit later by die hoofpad aan omdat God se pad breed is.   Dis ’n leuen!  “…Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).  “Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei…” (Mt.7:13).

Die Templeton Stigting sê dat niemand die reg het om te sê dat God net via een pad bereik kan word nie.   Dit was ook die boodskap van die Wêreld Parlement van Godsdiens in 1993!    En dis waaroor ekumene gaan - alle verskille moet t.w.v. eenheid en vrede vermy word.  As mense net verdraagsaam wil wees en  broederliefde beoefen, sal eenheid verwerklik.  So spreek Lucifer!   En dit klink goed op die oor; net soos in die tuin van Eden!

Norman Vincent Peale het John Templeton as die grootste oningewyde van die Christelike kerk van alle tye bestempel.  Wat ’n twyfelagtige eer aan ’n man wat ’n ewolusionis, panteïs en ongelowige was!

Die Templeton Stigting ken jaarliks ’n prys aan ’n persoon vir uitsonderlike bydrae tot die saamsnoer van godsdienste toe.   Die eerste Templeton prys is in 1973 aan moeder Theresa oorhandig.  In 1982 het Billy Graham dit ontvang, en daarna verskeie Moslem, Hindoe en Boeddhiste-leiers.   Die mensdom staan voor die deur van ’n verenigde wêreldgodsdiens waaroor die Antichris gaan heers.

Nêrens sê die Bybel dat gelowiges hulle vir menslike eenheid moet beywer nie.  Die enigste eenheid spruit uit die saligmakende geloof in Jesus Christus: “en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede” (Efes.4:3).   Gelowiges moenie na eenheid te soek nie, want dit bestaan alreeds in Jesus Christus, ons Verlosser.   ’n Mens soek mos nie na ’n ding wat voor jou lê nie!   Die Christelike eenheid is ’n geseënde gegewenheid.

In Joh.17 bid Jesus vir eenheid.   Sy gebede is altyd beantwoord.   Hierdie eenheid waarvoor Jesus bid, is kort daarna deur die Heilige Gees aan mense geskenk; ’n eenheid van wedergeborenes.  Almal wat die Here Jesus as hulle Verlosser aanvaar, word in die liggaam van Christus ingelyf.   En dis die enigste ware eenheid. “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam” (1 Kor.12:13).    Hierdie eenheid staan op die vaste fondamente van Skrifwaarhede wat nogal die eeue vir die kerk kosbaar was en vandag nog is.

Kyk waar het hierdie eenheid begin – op Pinksterdag toe God ’n nuwe liggaam geskep het nl. die kerk.  Wie die Evangelie geglo en Jesus as Verlosser aanvaar het, het deel van die kerk geword en in die leer van die apostels volhard.

En waarin het hulle hul onderlinge eenheid gevind?   In die Woord van God.  Judas skryf:  “Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Jesus Christus” (: 17).   Dis wat gelowiges bind - die Bybel.   Judas waarsku egter: “….In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.  Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie” (18 en19).   Net voor die wederkoms van Jesus sal mense die eenheid wat God gegee het, verag en hul eie mensgemaakte eenhede met tragiese gevolge tot stand bring.

Ware eenheid bestaan slegs in Christus en ’n liefde vir die waarheid van die Woord.  Daarsonder oorleef geen eenheid nie!  Judas vermaan gelowiges”…om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” (:3). Gelowiges word opgeroep om hierdie geloof te bewaar (2 Tim.1:13,14).  Daar is hoegenaamd geen eenheid tussen diegene wat aan Bybelse waarhede vashou en diegene wat dit verag, moontlik nie.

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelge-nootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?” (2 Kor.6:14).

Wie nie aan Jesus behoort nie, verenig nooit.  As mense maar net wil leer dat dit nie mense is wat aan die liggaam van Christus toevoeg nie, maar God self!   Alle pogings om die koninkryk van God by ’n ander ingang as die deur te betree, is ’n oortreding.   Jesus sê in Joh.10:1 van so ’n persoon dat hy ’n dief en ’n rower is!   Daar is net een deur – Jesus Christus.   Wie dit minag, eindig met ’n Christus wat nie die Verlosser is nie, maar ’n groot leermeester.

Die eenheid in Christus is kosbaar.  Hoe kan ons daarin bly?    Jesus bid in Joh.17:17:  ”Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid”. Daar het ons die antwoord - ’n liefde vir die waarheid.  Dwaalgeeste kan nooit in hierdie eenheid deel nie omdat hulle die waarheid haat.

Die Bybel spreek hom teen ongelowige mense-eenheid uit.  Dis immers wat by die bou van die toring van Babel gebeur het.  Nimrod is ’n prototipe van die Antichris!   Die hedendaagse oproep om wêreld-en godsdiens-eenheid plavei die pad vir die regering van die Antichris ( Openb.17 en 18).

Ons leef in ’n wêreld met baie godsdienstige waardes, maar minus die waarheid en geesteskrag.   Kerke maak hulle hande by vreemde vure warm deur nie meer aan die kerk van Christus te bou nie, maar Babel te herbou!   Baie kerke het met die kunsmatige vrede van ekumenisme vrede gemaak en bring gereeld offers vir die valse god van eenheid.   Die Hervormde Kerk is die jongste op die lys!

Leraars is nie meer herders nie.  ’n Herder is veronderstel om sy skape op te pas en teen gevaar te beskerm.   Die herders wat met die wêreldgodsdienste wil verenig, het die wolwe liewer as hul kudde en moes nooit herders gewees het nie!

Paulus sê van die Evangelie: “want dit is ’n krag van God tot redding vir elkeen wat glo…” (Rom1:16).    Sondaars word slegs verlos deur die Evangelie te glo en op geen ander manier nie!    Daarom het Jesus die dissipels opdrag gegee om die Evangelie wêreldwyd te verkondig.   Net Jesus kan red!

Christene durf na geen eenheid streef met mense wat dit nie glo nie!   Die metode hoe die Evangelie aangebied word, mag van kultuur tot kultuur verskil, maar nie die boodskap nie.   Hierdie waarheid moet dringend, maar met baie liefde verkondig word.  Mag God ons ywerig maak om dit wat die sektes vir die leuen doen, vir ’n slag vir die waarheid te doen!