NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die Psalmdigter pleit by God toe sy volksvyande wat ook haters van God was, hulle wou oorweldig – ons volk durf vandag presies dieselfde woorde gebruik: "Teen ons, u volk, smee hulle listig 'n plan, u vyande maak rumoer, u haters steek die hoof op; hulle sê 'Kom laat ons hulle vernietig dat hulle geen volk meer is nie'. O God, hou U nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God! Help ons, o God, om die eer van u Naam en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam; vergeld ons bure sewevoudig, laat voor ons oë onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van u knegte, en ons, u volk, sal U vir ewig loof!"

SELFDE-GESLAG AANGETROKKENHEID

André Bekker praat oor seksualisme

Te midde van ’n hernude poging om oriëntasie aan ’n biologiese oorsaak toe te skryf, is daar geen gerepliseerde studies wat ’n biologiese oorsaak ondersteun nie... Dit is ook nie ’n geheim dat die media onder die invloed van die gay aktiviste is nie.”

“My boodskap aan diegene wat hier lees, is wees getrou en hou vas aan die tradisionele, konserwatiewe waardes en lering wat die Skrif vir ons duidelik uiteensit. Hierdie waarheid, oorgedra in liefde, is ’n krag tot verlossing vir die persoon wat vasgevang is in ’n homoseksuele leefstyl.

Van ’n jong ouderdom af was daar by my ’n belangstelling in persone van dieselfde geslag. As tiener het ek nooit ’n aangetrokkenheid tot die teenoorgestelde geslag beleef nie, met ’n sterker wordende aangetrokkenheid tot persone van dieselfde geslag. Dit het my geheim geword wat ek nooit met iemand gedeel het nie.

Op ’n ouderdom van 21 het ek tot bekering gekom. My bekering het egter nie my aangetrokkenheid verander nie. Dié toedrag van sake het vir die volgende aantal jare ’n geweldige stryd in my lewe teweeggebring.

Rom. 7:15 het my daaglikse ondervinding geword: ... want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Ek het geen oorwinning oor my dade of ’n verandering in my aangetrokkenheid beleef nie.

Om alles nog te kroon, het ek die Here se roep ervaar om voltyds aan ’n Bybelkollege te gaan studeer. Ek het soos ’n fariseër gevoel. Ek het my studies voltooi, in die sendingveld gewerk, en weer gaan studeer tot ek in 1992 by die Universiteit van Pretoria ingeskryf het. Die volgende drie jaar het die duisterste jare van sondige verval in my lewe word.

Daar het ’n stryd binne-in my gewoed wat tot 2001 sou duur. Is ek so gebore? Moet ek aanvaar dat God my so gemaak het? Is die Bybel waar en tradisioneel korrek vertaal en geïnterpreteer, of is die revisioniste reg? Hoekom beleef ek nie die nuwe skepping wat deur wedergeboorte daargestel behoort te wees nie?

Hierdie en talle ander vrae saam met ’n leefwyse wat teen my beginsels ingedruis het, het my by meer as een geleentheid tot op die rand gebring om ’n einde aan my eie lewe te maak. Te midde van al die verwarring was daar diep binne-in my die stem van die Heilige Gees wat my deurgaans oortuig het dat homoseksualiteit nie God se doel is nie en dat dit onnatuurlik is. Dit het my aangespoor om nie tou op te gooi nie en vir antwoorde te bly soek.

So het ek in 2001 besluit om weer ’n tydelike pos te aanvaar en nie weer by ’n geestelike bediening betrokke te raak alvorens ek my lewe uitgesorteer het nie. So het ’n soektog na hulp begin. Ek kon nie in Suid-Afrika hulp kry nie, wat my toe deur middel van die internet na ’n organisasie in Amerika gelei het. Dit was die begin van ’n verhouding met ’n psigoterapeut wat self die pad uit homoseksualiteit gestap het.

Die lig het vir my begin deurbreek toe ek die moontlike oorsake van my aangetrokkenheid tot dieselfde geslag begin verstaan het. Ek het begin besef hoe belangrik dit is dat die mens holisties bedien moet word, as ’n eenheidswese – liggaam, siel en gees. Stadig maar seker het veranderings begin plaasvind.

Aanvanklik was dit nie maklik nie en was die val en opstaan meer as die konstante oorwinning. Dit het deursettingsvermoë vereis om nie tou op te gooi nie. Ek was egter aangespoor deur die Gees van God diep binne-in my wat die waarheid aangaande homoseksualiteit bly bevestig het.

 1. Op geestelike vlak het ek besef dat versoeking moontlik is, dat ek myself moet verloën en my ou lewe saam met Christus aan die kruis moes erken, dood vir die sonde. Maar dit het ook beteken dat ek my nuwe lewe in Christus moes erken, in die hemelse plekke bo alle magte en kragte. Ek moes dus my offer met volle oorgawe op die altaar hou om in Christus oorwinnend te wees.
 2. Op ’n psigiese vlak moes ek my emosionele pyn hanteer, ander mense en myself vergewe en myself begin sien as die man wat God my gemaak het. ’n Man wat na die beeld van God uniek geskape is. Ek moes besef dat ek anders is, maar nie minderwaardig nie. Ek moes my skaamte oor my manlike identiteit oorkom en met baie skuldgevoelens deel. Ek moes leer hoe om goeie grense in my lewe te stel en op te hou om maskers, onder andere dié van “good boy” wat almal tevrede wil stel, te dra. Ek moes oorgegewe aan God my gemoed deur Hom laat vernuwe.
 3. Op fisiese vlak het my gesondheid begin verbeter en, weens die vermoë van die brein om te verander, het die veranderinge in my lewe meegewerk dat die brein nuwe gewoontes aangeleer het. Dit het my al hoe meer in staat gestel om my lewe so te leef dat dit God behaag.

My lewe het in so ’n mate verander dat ek in 2004 in die huwelik bevestig kon word. Dit het God se bedoeling vir my bestaan begin verwesenlik en ek is sedertdien besig met ’n groeiproses om al hoe meer die man te word wat God vir my bedoel het om te wees.

In 2009 het die Here my begin oortuig om betrokke te raak in ’n bediening wat uitreik na persone met ongewenste selfde-geslag aangetrokkenheid sowel as familielede en vriende van persone met selfde-geslag aangetrokkenheid. Dit het my aangespoor om New Living Way Ministry die lewe te laat sien. Vir my vollediger lewensverhaal kan enigiemand gerus die bediening se webwerf besoek: http://www.learntolove.co.za/index.php/people-s-stories-dealing-with-same-sex-attraction/ god-s-amazing-grace

Oor die term “homoseksuele oriëntasie”:

Die term “homoseksualiteit” is ’n moderne term wat in 1869 geskep is om te verwys na ’n persoon wat eksklusief aangetrokke voel tot persone van dieselfde geslag. Elf jaar hierna het die woord “heteroseksualiteit” vir die eerste keer sy verskyning gemaak.

“Oriëntasie” is ’n sosio-politieke term en verwys na die seksuele en romantiese aangetrokkenheid wat ’n spesifieke persoon teenoor ander ervaar.

Daar was vroeër na seksuele oriëntasie verwys as “seksuele voorkeur.” Seksuele voorkeur het egter geïmpliseer dat persone wat aangetrokke voel tot ’n bepaalde geslag ’n keuse het tot wie hulle aangetrokke voel.

Persone soos onder andere Money (1987) het hierteen geargumenteer dat eksklusiewe homoseksualiteit nie ’n voorkeur is nie, maar ’n gegewe soos wat ’n mens links- of regshandig is. (Hy impliseer dat ’n persoon met ’n homoseksuele oriëntasie gebore word – iets wat ek nie mee saamstem nie.) Hy (Money) argumenteer dat dit nie ’n keuse is wat ’n mens een oggend maak en besluit van vandag af is ek homoseksueel nie en dat dit ook nie sinoniem is met selfde-geslag seksuele dade nie. Homoseksuele oriëntasie is volgens hom dus ’n oriëntasie so eg soos heteroseksuele of bi-seksuele oriëntasie en word daarmee gekontrasteer.

Vir die kerk in sy breë is dit belangrik om kennis te neem dat daar ’n minderheidsgroep mans en vroue bestaan wat aangetrokke voel tot persone van dieselfde geslag en wat nie ’n doelbewuste besluit geneem het om so te voel nie. Die verskynsel se bestaan sê egter niks oor die morele korrektheid of aanvaarbaarheid daarvan nie. Ons moet duidelik onderskei tussen homoseksuele oriëntasie (wat nie ’n keuse is nie) en die homoseksuele daad (wat ’n keuse of wilsbesluit is).

Vir die interpretasie van die Skrif is dit van belang om te weet dat die antieke mense nie terme of konsepte gehad het wat ooreenstem met die moderne benaminge nie. Dit beteken egter nie dat die antieke mense onbekend was met seksualiteit in sy verskeie voorkoms nie. Daarvan getuig die rykdom van literatuur uit die antieke tyd.

Wat wel met oortuiging gesê kan word, is dat persone wat eksklusief aangetrokke voel tot persone van dieselfde geslag, nie ’n moderne verskynsel is wat onbekend aan die antieke mens was nie.

Vir enige mens wat wonder of daar iets soos ’n “Gay Agenda” bestaan, wil ek sê: “Kyk wat om jou aangaan en lees dan die boek After the Ball: How America will conquer its fear and hatred of gays in the 90’s.” After the Ball is ’n slu-ontwerpte aanvalsplan op die Amerikaanse samelewing, geskryf deur Marshall Kirk, ’n navorser in neuropsigiatrie, en Hunter Madsen, ’n openbare kommunikasie konsultant. Hulle onthul sleutel-sielkundige beginsels en nasionale strategieë en moedig gays aan om dit in werking te stel. ’n Skrywer stel hieroor dat dit die “ultimate objective is the silencing of Christians and the sodomizing of society” is.

Waarom die kerk faal:

 1. Die kerk faal omdat hy nie meer uit een mond kan praat en standpunt inneem oor die saak nie. Nog nooit in die geskiedenis was die kerk so verdeeld in sy seksuele etiek nie. Dit is asof die mat uitgeruk word onder wat eens op ’n tyd tog klinkklare standpunte was, geskoei op die Woord van God.
 2. Die kerk faal omdat sy nie liefde met waarheid kombineer en daarvolgens optree nie.
 3. Die kerk faal weens die leierskap se gebrekkige kennis aangaande die saak en die feit dat lidmate nie daaroor ingelig is nie. As die leierskap die voortou neem, sal die gemeente volg.
 4. Die kerk faal weens die gebrek aan kennis en die vermoë om uit te reik na diegene wat met ongewenste selfde-geslag aangetrokkenheid worstel. Daar is wel individuele persone, gemeentes en denominasies wat die knie nie voor Baäl buig nie en wat eerlike pogings aanwend om getrou aan God se Woord te bly. Vir diesulkes wil ek aanmoedig om toegerus te word; eerstens met die waarheid soos die Skrif dit voorhou en, tweedens, met kennis om selfde-geslag aangetrokkenheid te verstaan en hoe om uit te reik na persone wat daarmee worstel en daaruit wil ontsnap.

Daar bestaan geen konsensus tussen wetenskaplikes oor die spesifieke redes waarom persone ’n heteroseksuele, homoseksuele of bi-seksuele oriëntasie ontwikkel nie. Baie navorsing is gedoen om die moontlike hormonale, genetiese, ontwikkelings-, kulturele en sosiale faktore wat oriëntasie beïnvloed, te probeer vasstel. Tot nou toe is daar geen bevindinge wat wetenskaplikes in staat stel om tot ’n slotsom te kom dat ’n sekere faktor of faktore ’n spesifieke oriëntasie tot gevolg het nie. Te midde van ’n hernude poging om oriëntasie aan ’n biologiese oorsaak toe te skryf, is daar geen gerepliseerde studies wat ’n biologiese oorsaak ondersteun nie. Al hoe meer wetenskaplikes is dit eens dat beide biologiese en omgewings- of ontwikkelingsfaktore ’n komplekse rol speel in die ontwikkeling van ’n bepaalde oriëntasie.

Ons moet altyd bedag wees daarop dat veral mediaberigte meestal polities-korrek wil wees en die heersende siening propageer. Dit is ook nie ’n geheim dat die media onder die invloed van die gay aktiviste is nie. Daarom is dit baie belangrik om berigte met ’n knippie sout te neem en vir jouself die ware feite van die bevindinge vas te stel.

Daar is beslis oorsake vir die homoseksuele oriëntasie wat ek in my bediening raakloop, waarvan ek ’n paar hier sal noem.

 1. ’n Sensitiewe temperament speel ’n beduidende rol. Baie persone is meer artisties en musikaal en het ’n swak verhouding met dieselfde geslag ouer – wat verhinder dat ’n emosionele band tussen die ouer en kind ontwikkel. Dit beïnvloed die kind se geslagsidentiteit.
 2. ’n Ander faktor wat baie voorkom is ’n oorbetrokkenheid van die teenoorgestelde geslag ouer in die kind se lewe.
 3. Molestering speel ook ’n rol in ’n aansienlike hoeveelheid mense se lewens wat met selfde-geslag aangetrokkenheid worstel. By die meeste persone is daar ook ’n diepgewortelde skaamte oor hulle eie geslagtelikheid.
 4. ’n Verdere faktor is die verhouding wat ’n persoon met sy portuurgroep het.
 5. Die universele oorsaak wat by almal teenwoordig is, is die sondige natuur waarmee ’n mens gebore word.

Dit is gewoonlik ’n skok vir ouers en geliefdes om te verneem dat ’n kind selfde-geslag aangetrokkenheid beleef. Soveel te meer nog as die kind “uitgekom” het, ’n gay identiteit aanvaar het en nie sy aangetrokkenheid wil hanteer nie. Ouers hoop dit is net ’n fase wat die kind deurgaan of dit voel soos ’n nagmerrie wat hopelik verby sal wees as die ouer wakker word. Die ouer beleef emosionele pyn en vra onmiddellik die vraag waar hy

as ouer in sy opvoeding gefaal het. Hulle ervaar skuld en skaamte en voel hulle wil onttrek van die samelewing. ’n Ouer ervaar die verlies van sy drome wat hy vir sy kind gekoester het en die hoop vir skoonkinders en kleinkinders. Dit is dus belangrik dat ouers eers HUL eie pyn, hartseer en verlies verwerk. Indien dit nie verwerk word nie, sal die ouer nie in staat wees om op ’n gesonde wyse met sy kind in interaksie te wees en vir hom geleenthede daar te stel om te genees nie. Ouers moet hul eie huwelik bewaar en daaraan werk om dit te verbeter. Indien daar reeds vóór die tyd krakies in die huwelik was, gaan dit vererger met die ekstra spanning wat op die huwelik geplaas word met die nuus van die kind wat selfde-geslag aangetrokkenheid beleef. Ouers moenie mekaar beskuldig en verantwoordelik hou vir wat met die kind gebeur het nie.

’n Ouer moet verstaan dat daar ’n verskil is tussen aanvaarding van die kind se oriëntasie aan die een kant en, aan die ander kant, goedkeuring en ondersteuning van hulle kind se keuses. Baie keer moet die ouer ’n gegewe soos sy kind se aanvaarding van ’n gay identiteit, wat immers buite die ouer se beheer is, aanvaar. Dit beteken egter nie dat jy dit goedkeur nie, en ook nie dat jy die kind se keuses ondersteun nie. Ouers kan hoogstens hul kind beïnvloed, maar kan hom nie verander of beheer nie. Die kind moet sy eie lewe leef en verantwoordelikheid aanvaar vir die keuses wat hy maak. Dit is gewoonlik nie wys om vir jou kind te preek nie. Jy kan egter jou standpunt en siening duidelik aan jou kind stel, maar moet dit nie elke keer doen as julle bymekaarkom nie.

’n Ouer kan sy kind aanmoedig om iemand te gaan spreek vir hulp en raad. Moet dit egter nie op hom afdwing nie en moet ook nie aanhou indien dit blyk dat die kind onwillig is nie. Besef dat jou verhouding met jou kind baie belangriker is as die probleem. Woorde en dade wat die verhouding skaad, doen meer skade as goed. Jy kan geen invloed op ’n persoon uitoefen van wie jy vervreemd is nie. Laat jou kind weet jy is steeds lief vir hom/haar al verskil jy ook drasties.

Sien jou kind in sy geheel vir wie hy/sy is. Moenie net op die een area fokus wat jou irriteer nie. Jou kind is meer as net sy probleem. Sien ook die goeie, die mooi en die liefdevolle raak. Jou kind se grootste vrees is dat jy hom/haar sal verwerp. Jou kind het jou liefde dringend nodig en wil dit nie verloor nie.

As ouer moet jy ook leer hoe om goeie grense te stel. Identifiseer wat jy bereid is om te doen en nie te doen nie, toe te laat en nie toe te laat nie, ens. Vra jou kind wat hy/sy van jou verlang. Besluit watter versoeke jy kan toestaan. Kommunikeer duidelik wat jy bereid is om te doen, wat jou verwagting van jou kind is, wat die reëls van die huis is, ens. Wees geduldig met jou kind. Gee jou kind die geleentheid om te groei en volwasse te word. Bid vir jou kind en bid ook vir jouself. Vra God vir wysheid, die vermoë om te verstaan, geduld, krag vir elke dag en onvoorwaardelike liefde.

My boodskap aan diegene wat hier lees, is wees getrou en hou vas aan die tradisionele, konserwatiewe waardes en lering wat die Skrif vir ons duidelik uiteensit. Hierdie waarheid, oorgedra in liefde, is ’n krag tot verlossing vir die persoon wat vasgevang is in ’n homoseksuele leefstyl.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 663 gaste aanlyn