NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Gedurige gebed wat opreg is sal ingekleur wees met die purperkleur van smeking – want smeking is die waarmerk van egte, gelouterde menslike weerloosheid.
Die Fariseër se woorde in die tempel in Lukas 18:11,12 was nie dié van iemand wat smekend bid nie maar van iemand wat beuel blaas en spog
.

ALMAL IS VERSEKER NIE GELYK!

Ds Andrè van den Berg 

Daar is ʼn ongelykheid tussen mense wat die breë pad en diegene wat die smal pad in die lewe volg. As daar nie was nie, sou daar geen oordeel gewees het nie.  Moet u nie laat flous met die mite dat alle mense gelyk is nie!   Die mens is so ongelyk as kan kom!

 “ ... Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is; want die grimmigheid van die HERE is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie” (2 Kon.22:13).  

Jesus praat ook van God se toorn: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh.3:36).

Dit bring ons by ʼn vraag wat baie gevra word: Het God alle mense ewe lief en sien Hy almal as gelyk?

Die antwoord is: Nee!

 

Die Bybel sê dat Hy sekere mense haat: “Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ’n gruwel: trotse oë, ’n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, ’n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai” (Spr.6:16-19).

Hoe rym God se haat met die bekendste Bybelteks: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh.3:16)?

Waaruit bestaan God se liefde vir die wêreld? Dat Hy sy genade aan alle sondaars openbaar. Hy laat hy die son oor regverdiges sowel as onregver­diges skyn. God laat dit op gelowiges sowel as heidene reën.   Hy het die mensdom so lief gehad dat Hy in Jesus Christus aarde toe gekom het sodat almal voordeel en seën uit sy Woord en werk kon put. Jesus het mense uitgenooi om van die water van die lewe te geniet. Selfs in die OT lui die uitnodiging: “O, almal wat dors het, kom na die waters ...” (Jes.55:1).

In Joh.4 sê Jesus vir ʼn Samaritaanse vrou: “...maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in Hom word ʼn fontein van water wat opspring tot in die lewe” (Joh.4:14).

God se algemene genade beteken egter nie dat Hy mense ongekwalifiseer so lief het dat Hy niemand hel toe sal stuur nie. Daar is ʼn ongelykheid tussen mense wat die breë pad en diegene wat die smal pad in die lewe volg. As daar nie was nie, sou daar geen oordeel gewees het nie.  Moet u nie laat flous met die mite dat alle mense gelyk is nie!   Die mens is so ongelyk as kan kom!

Mense is slegs in een opsig gelyk; voor die Wet van God: “Wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. ’n Ewige insetting in julle geslagte is dit: soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van die HERE wees. Een wet en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef” (Num.15:15,16).

Benewens gehoorsaamheid aan die Wet kan geen ander gelykheid op mense afgedwing word nie. God kies en verwerp mense uit vrye wil. Gen.5 vertel van Henog wat met God gewandel het. ʼn Paar hoofstukke later lees ons van Abraham wat die Here as vader van God se volk uitverkies het. Hy word selfs God se vriend genoem. Moses het van aangesig tot aangesig met God gepraat. Dawid was ʼn man na God se hart. Johannes was die dissipel vir wie Jesus baie lief was. God het elkeen van hulle uit vrye wil gekies.

God se liefde vereis egter ook oordeel. Jesus maak dit baie duidelik dat daar verskillende grade van oordeel sal wees. So waarsku Hy dat dit vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag beter as vir Kapernaum gaan wees omdat dié Jesus geken, maar nogtans sy genade verwerp het.

Die Bybel sê dat daar verskillende grade van beloning in die hemel sal wees: “...elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen (1 Kor.3:13-15). Moet dit nie met die Roomse dwaalleer van die vagevuur verwar nie.

Elke mens weet diep binne in hom daar is ʼn God in die hemel is. Hoe weet ons dit?   Omdat God sy skeppingskrag en karakter aan mense openbaar, hetsy deur die natuur (algemene openbaring) of deur die Woord en die Gees in harte.

En hierdie Woord leer ons dat God genadig is. Sy liefde word juis in sy genade gesien. Hy straf mense nie onmiddellik as hulle sondig nie, maar bied hulle geleenthede om tot bekering te kom. Jesus sê: “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kon word” (Joh.3:37). Petrus skryf: :” ... Hy is lank moedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet. 3:9).  

God se liefde vir die wêreld beteken egter nie dat Hy sonde ongestraf laat gaan nie. Hy is immers ʼn regverdige God: “...aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde” (2 Thes.1:6). Sonde kan nie ongestraf bly nie.

Kom ons vra die vraag: Het God almal of slegs gelowiges lief? God het almal onvoorwaardelik lief in die sin dat Hy genade aan almal bewys. Wat egter waar is, is dat Hy gelowiges op ʼn ander manier liefhet - met ʼn verbondsliefde: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh.3:36).

Slegs die mens wat tot bekering kom, ervaar God se liefde tot in ewigheid.   Wie nie tot bekering kom nie, ervaar Gods se lankmoedigheid net totdat hulle hul laaste asem uitblaas. Daarna volg God se straf op hul onverskilligheid.

Kom ons vra die vraag anders: haat God sekere mense? Ja, beslis! Daarom het Hy selfs stede en dorpe met die banvloek laat tref; alles voor die voet is as uiting van sy toorn uitgewis. God haat opstand teen gelowige leiers want sulke opstand lei tot godsdiensverval. Na Absolom se mislukte opstand teen sy vader skryf Dawid in Ps.11: “Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet” (:5).

Later skryf Dawid in Ps.139: “HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat; en ʼn afsku hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ʼn volkome haat; vyande is hulle vir my!” (:21,22).  Dawid kon sulke mense nie liefhê nie omdat God hulle gehaat het.   Sy haat was nie ʼn menslike haat nie maar ʼn heilige haat.   Ek kan en sal geen mens wat my Jesus Christus haat, liefhê nie!  

In sy liefde draai God nie ʼn blinde oog na sonde nie en stuur Hy onverskillige mense hel toe. Indien Hy niemand hel toe gaan stuur, soos wat sommige mense redeneer, sal dit daarop neerkom dat Hy Sodom en Gomoro met die oordeelsdag om verskoning sal moet vra. En dis ondenkbaar!   Nee, God se geregtigheid ken geen universele liefde vir almal nie. Dis ʼn skadelike mite!

Soos ʼn pa liewer vir sy eie kinders as ander mense se kinders is, is God ook liewer vir syne. Joh.1:12 sê dat almal wat Jesus Christus as Verlosser aangeneem het, die voorreg ontvang om kinders van God te wees. En die kind van God kom nie in die oordeel nie. Het God almal ongekwalifiseer lief? Nee! Het God al sy kinders lief? Ja, so lief dat Hy mens onder hulle kom word het!

ALMAL IS NIE GELYK

Ds Andrè van den Berg

“Daar is ʼn ongelykheid tussen mense wat die breë pad en diegene wat die smal pad in die lewe volg. As daar nie was nie, sou daar geen oordeel gewees het nie.  Moet u nie laat flous met die mite dat alle mense gelyk is nie!   Die mens is so ongelyk as kan kom!”

... Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is; want die grimmigheid van die HERE is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie” (2 Kon.22:13).  

Jesus praat ook van God se toorn: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh.3:36).

Dit bring ons by ʼn vraag wat baie gevra word: Het God alle mense ewe lief? Die antwoord is: Nee!

Die Bybel sê dat Hy sekere mense haat: “Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ’n gruwel: trotse oë, ’n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, ’n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai” (Spr.6:16-19).

Hoe rym God se haat met die bekendste Bybelteks: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh.3:16)?

Waaruit bestaan God se liefde vir die wêreld? Dat Hy sy genade aan alle sondaars openbaar. Hy laat hy die son oor regverdiges sowel as onregver­diges skyn. God laat dit op gelowiges sowel as heidene reën.   Hy het die mensdom so lief gehad dat Hy in Jesus Christus aarde toe gekom het sodat almal voordeel en seën uit sy Woord en werk kon put. Jesus het mense uitgenooi om van die water van die lewe te geniet. Selfs in die OT lui die uitnodiging: “O, almal wat dors het, kom na die waters ...” (Jes.55:1).

In Joh.4 sê Jesus vir ʼn Samaritaanse vrou: “...maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in Hom word ʼn fontein van water wat opspring tot in die lewe” (Joh.4:14).

God se algemene genade beteken egter nie dat Hy mense ongekwalifiseer so lief het dat Hy niemand hel toe sal stuur nie. Daar is ʼn ongelykheid tussen mense wat die breë pad en diegene wat die smal pad in die lewe volg. As daar nie was nie, sou daar geen oordeel gewees het nie.  Moet u nie laat flous met die mite dat alle mense gelyk is nie!   Die mens is so ongelyk as kan kom!

Mense is slegs in een opsig gelyk; voor die Wet van God: “Wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. ’n Ewige insetting in julle geslagte is dit: soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van die HERE wees. Een wet en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef” (Num.15:15,16).

Benewens gehoorsaamheid aan die Wet kan geen ander gelykheid op mense afgedwing word nie. God kies en verwerp mense uit vrye wil. Gen.5 vertel van Henog wat met God gewandel het. ʼn Paar hoofstukke later lees ons van Abraham wat die Here as vader van God se volk uitverkies het. Hy word selfs God se vriend genoem. Moses het van aangesig tot aangesig met God gepraat. Dawid was ʼn man na God se hart. Johannes was die dissipel vir wie Jesus baie lief was. God het elkeen van hulle uit vrye wil gekies.

God se liefde vereis egter ook oordeel. Jesus maak dit baie duidelik dat daar verskillende grade van oordeel sal wees. So waarsku Hy dat dit vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag beter as vir Kapernaum gaan wees omdat dié Jesus geken, maar nogtans sy genade verwerp het.

Die Bybel sê dat daar verskillende grade van beloning in die hemel sal wees: “...elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen (1 Kor.3:13-15). Moet dit nie met die Roomse dwaalleer van die vagevuur verwar nie.

Elke mens weet diep binne in hom daar is ʼn God in die hemel is. Hoe weet ons dit?   Omdat God sy skeppingskrag en karakter aan mense openbaar, hetsy deur die natuur (algemene openbaring) of deur die Woord en die Gees in harte.

En hierdie Woord leer ons dat God genadig is. Sy liefde word juis in sy genade gesien. Hy straf mense nie onmiddellik as hulle sondig nie, maar bied hulle geleenthede om tot bekering te kom. Jesus sê: “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kon word” (Joh.3:37). Petrus skryf: :” ... Hy is lank moedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet. 3:9).  

God se liefde vir die wêreld beteken egter nie dat Hy sonde ongestraf laat gaan nie. Hy is immers ʼn regverdige God: “...aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde” (2 Thes.1:6). Sonde kan nie ongestraf bly nie.

Kom ons vra die vraag: Het God almal of slegs gelowiges lief? God het almal onvoorwaardelik lief in die sin dat Hy genade aan almal bewys. Wat egter waar is, is dat Hy gelowiges op ʼn ander manier liefhet - met ʼn verbondsliefde: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh.3:36).

Slegs die mens wat tot bekering kom, ervaar God se liefde tot in ewigheid.   Wie nie tot bekering kom nie, ervaar Gods se lankmoedigheid net totdat hulle hul laaste asem uitblaas. Daarna volg God se straf op hul onverskilligheid.

Kom ons vra die vraag anders: haat God sekere mense? Ja, beslis! Daarom het Hy selfs stede en dorpe met die banvloek laat tref; alles voor die voet is as uiting van sy toorn uitgewis. God haat opstand teen gelowige leiers want sulke opstand lei tot godsdiensverval. Na Absolom se mislukte opstand teen sy vader skryf Dawid in Ps.11: “Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet” (:5).

Later skryf Dawid in Ps.139: “HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat; en ʼn afsku hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ʼn volkome haat; vyande is hulle vir my!” (:21,22).  Dawid kon sulke mense nie liefhê nie omdat God hulle gehaat het.   Sy haat was nie ʼn menslike haat nie maar ʼn heilige haat.   Ek kan en sal geen mens wat my Jesus Christus haat, liefhê nie!  

In sy liefde draai God nie ʼn blinde oog na sonde nie en stuur Hy onverskillige mense hel toe. Indien Hy niemand hel toe gaan stuur, soos wat sommige mense redeneer, sal dit daarop neerkom dat Hy Sodom en Gomoro met die oordeelsdag om verskoning sal moet vra. En dis ondenkbaar!   Nee, God se geregtigheid ken geen universele liefde vir almal nie. Dis ʼn skadelike mite!

Soos ʼn pa liewer vir sy eie kinders as ander mense se kinders is, is God ook liewer vir syne. Joh.1:12 sê dat almal wat Jesus Christus as Verlosser aangeneem het, die voorreg ontvang om kinders van God te wees. En die kind van God kom nie in die oordeel nie. Het God almal ongekwalifiseer lief? Nee! Het God al sy kinders lief? Ja, so lief dat Hy mens onder hulle kom word het!

 

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1700 gaste aanlyn