NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Versoekings is soos ‘n muisvalletjie – altyd makliker in as uit.   Een verkeerde stap kan jou van glorie na vernedering laat tuimel.  Daarom moet versoekings nooit soos koek nie, maar soos gif hanteer word!

VERSET TEEN DIE OWERHEID

Amptelike standpunt van die AP Kerk

Hier word nie oor alle soorte geweld gehandel nie, maar gekonsentreer op die vraag of geweld teen die owerheid Bybels geregverdig kan word. Tog is dit belangrik om op die volgende te let:

Protes: Dit is ’n nie-gewelddadige optrede teen ’n besluit, wet, opinie of daad in die vorm van ’n afkeurende gesindheid, kritieklewering of geskrifte. In hierdie optrede is iets positiefs.

Verset: Dit is ook ’n nie-gewelddadige optrede, maar sterker as protes. Die klem val hier meer op die negatiewe: weiering om te aanvaar, om saam te werk. Verset wil verwerp en teenwerk.

Burgerlike ongehoorsaamheid: Dit is ’n openbare nie-gewelddadige aksie van morele protes teen ’n bestaande wet of wette of dele daarvan, wat deur die owerheid as onwettig beskou word.

 

Skrifuitsprake

Romeine 13:1-7

God beveel onderwerping aan die owerheid as instelling van God. Dit geld vir Christene en heidene. Die vraag is egter: geld dit nog as die owerheid sy mag misbruik, as hy nie binne die perke wat God aan sy mag stel (vers 3 en 4), optree nie, maar sy eie menslike dwaasheid afdwing?

Dit is nie wat die Woord van God hier leer nie. Wanneer die owerheid dan so optree dat hy daardeur die gewetens van die gelowiges dwing met besluite (vers 5) wat nie in ooreenstemming met die wil van God is nie, kan die voorskrif tot onderwerping nie vir hom geld nie.

Natuurlik moet die gewete gevorm wees deur die Skrif self. Dit mag nie blote subjektivisme wees nie. ’n Owerheid versaak sy roeping wanneer hy ’n dienaar

van afgode word. As die gelowige dan gehoorsaam is aan besluite van die owerheid wat in die uitvoering daarvan juis nie God sal vereer nie, het hy die owerheid liewer as vir God.

Handelinge 4:19; 5:29 en Matthéüs 10:37

Daar is ’n perk in gehoorsaamheid aan die owerheid. Wanneer die owerheid (en soveel te meer die een wat hom beroep op Christelikheid) iets van sy onderdaan eis of verwag wat in stryd met die wil van God is, mag die gelowige daardie owerheid in daardie saak nie gehoorsaam wees nie.

1 Petrus 2:13-17

Wanneer die apostel handel oor menslike verordeninge beteken dit instellinge tot instandhouding of handhawing van lewe en orde in die samelewing. Dit moet gaan om die lewe van die onderdane te beskerm, dit ’n kwaliteitslewe te maak of te laat bly en nie die gevolg hê dat lewens geminag en bedreig word nie – dan sou dit nie meer tot eer van God wees nie. Daarom kan die owerheid in so ’n geval nie aanspraak op gehoorsaamheid maak nie (Hand. 4:19 en 5:29).

Die Vyfde Gebod

a. Onderworpenheid

Die owerheid moet geëer word, liefde en trou moet bewys word en onderworpenheid aan hulle goeie regering word gevra. Met die swakhede en gebreke van die owerheid moet daar geduld wees.

b. Geduld

Verset en geweld teen die owerheid moet daarom slegs ter sprake kom nadat alle ander weë geduldig gevolg is, maar nie geslaagd was nie – dit ook slegs eers wanneer die owerheid die onderdane nie meer met die “goeie leer” regeer nie.

c. Voorbidding

’n Christen moet hom voor God kan verantwoord dat hy vir sy owerheid/owerhede ernstig voorbidding gedoen het en steeds doen sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid (1 Tim. 2:2).

d. Absolute eerbied vir die owerheid?

Absolute eerbied kom net God toe. As die draer van die swaardmag sy mag misbruik deur self die misdadiger te word deur te dood (in plaas van die doodslag met die dood te straf), of deur moordenaars willens en wetens

nie hul verdiende straf op te lê nie, tree daardie owerheid nie volgens die wil van God op nie en word dit ’n roeping om so ’n owerheid met een wat waardig die wil van God sal regeer, te vervang – al kos dit geweld. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense (Hand. 4:19 en 5:29).

Gewelddadige verset

’n Christen mag ’n owerheid weerstaan as dit vir hom duidelik geword het

dat sy gehoorsaamheid aan God deur sy gehoorsaamheid aan sy menslike owerheid belemmer of uitgeskakel word;

dat ’n owerheid sy plig as owerheid deur God hom opgelê, versuim en dus nie meer op onderdanigheid en gehoorsaamheid van sy onderdaan aanspraak het nie;

dat meer mense as hyself en meer belange as net sy eie belange deur die pligsversuim van ’n owerheid in die slag bly. God gebied immers Christene dat hulle hulle naaste se “skade, soveel as wat in ons vermoë is, moet afkeer” (HK So. 40 antw. 107).

Wanneer ’n Christen hom voor God kan verantwoord dat protes tevergeefs was en niks behalwe verset vir hom oorbly nie, bewandel hy eers die weg van lydelike verset sover moontlik en wend hom daarna as laaste uitvlug,

onder leiding van volksleiers, tot geweld. Wanneer ’n vreemde owerheid ’n volk verdruk, kan dit wees dat die Here daarmee besig is om die volk te straf oor sy ongeregtighede. God sit konings af en stel hulle aan (Dan. 2:2; 4: 17). In die tyd van Jeremia gee die Here opdrag dat die volk hulle aan Babel moet onderwerp (Jer. 27:12-13).

Aan die ander kant leer die Bybel ook dat dit gebeur dat God volksleiers beskik wat hulle volk gewelddadig uit die mag van vreemde oorheersers bevry. Hy gebruik Gideon teen die Midianiete. Israel skreeu: Die swaard van die Here en van Gideon! (Rigt. 7:20). Die Here verlos sy volk van die Ammoniete deur “’n baie groot slag” (Rigt. 11:33). In Jefta se oorlog tree hy op in die krag van die Gees van die Here (Rigt. 11:29). God laat Simson gewelddadig teen die Filistyne optree.

Dit is dus nie waar dat die Bybel leer dat dit ’n algemene beginsel is dat ’n Christenvolk wat deur ’n ander volk verdruk en oorheers word, nooit tot geweld mag oorgaan nie. Hoe ’n volk uit dwingelandy uitkom, word deur God bepaal. Dit mag wees dat Hy dit op ’n onvoorsiene wyse wonderdadig mag doen, of dit kan wees dat Hy ’n leier beskik wat die volk in ’n oorlog saamsnoer ten einde die juk af te werp.

Calvyn verduidelik die saak pragtig in sy Institusie. Hy sê God wek mense uit sy diensknegte om as openbare wrekers die oorheersers te straf. Wanneer God mense uit sy eie volk gebruik om sy volk te verlos, is hulle dade wettig. Toe hulle die wapens teen die konings opgeneem het, het hulle daarmee nie die majesteit wat God aan die konings gegee het, geskend nie, omdat hulle uit die hemel bewapen is en die kleiner mag van die koning met die groter mag van die Here bedwing het (kyk vertaling van HW Simpson 1991, bl. 1856).

Ons moet die beginsels wat in die Woord vervat is, eerbiedig en met verantwoording aan Hom, konkretiseer. Dit kan ons weet: Hy is in beheer en Hy sal beskik op sy alwyse wyse.

Hoe mag die Christen-onderdaan teenoor ’n verworde regering optree, veral as ’n groot deel van die volk saam met die regering afwyk van wat God vir die owerheid verorden het, en die saak nie by ’n stembus reggestel kan word nie? Calvyn redeneer dat individuele persone hulle nie in hulle private hoedanigheid teen die owerheid mag verset nie, maar dit wel deur middel van volksamptenare mag doen.2

In hierdie verband is dit ook nodig om na Romeine 13:1-7 en 1 Petrus 2:13-17 te kyk. Daar word onder meer gestel dat elke mens hom aan die owerheid moet onderwerp, omdat dit deur God ingestel is; dat aan die koning eer bewys moet word; en dat die onderdane belasting moet betaal. Dit is weer eens belangrik om na die verband van die uitsprake te vra.

Eerstens word daarop gewys dat daar baie spesifieke redes gegee word wat te doen het met God se bedoeling met owerhede. Hy wil die owerheid as sy dienaar gebruik. Die owerheid moet dus God se wil uitvoer. Wanneer hy dit doen, strek dit ons ten goede. ’n Burger wat nie kwaad doen nie, hoef niks van die owerheid te vrees nie. Dit is die kwaaddoeners wat moet vrees. Die owerheid het juis die swaard van God ontvang om hulle te straf – nie om die wat goed doen, te onderdruk nie. Wanneer gesê word dat die owerheid diegene wat goed doen, prys, word bedoel dat ’n slagoffer van kwade handelinge deur die regsproses beskerm en vrygespreek word sodat sy naam in ere herstel word. So word hy “geprys”. ’n Owerheidwat sy roeping getrou vervul, verdien die eer van sy onderdane.

In die tweede plek moet weer vasgestel word wat die verband van die teksverse is. Dit is deurslaggewend belangrik in die verstaan van enige teks in die Bybel. Die woorde in Romeine 13 is geskryf terwyl die Romeinse owerheid van die dag oor die algemeen ’n goeie regering gevorm het, al was dit ’n heidense een. Misdadigers is gestraf en goeie burgers is beskerm. Toe die brief aan die Romeine geskryf is (56 of 57 n.C.), was die Christene nog nie deur die Romeine vervolg nie. Nero het eers sewe tot nege jaar later met die vervolginge begin! Neem nou hierby vers 3 wat sê hy wat ’n goeie burger is, hoef nie die owerheid te vrees nie. Paulus sou dit nie skryf as sy lesers dag vir dag vir hulle lewe gevrees het omdat die Romeine hulle (wat vreedsame burgers was) enige oomblik oor hulle geloof kon vermoor nie. Romeine 13 se uitsprake oor die owerheid geld die normale gang van sake. Dieselfde geld van 1 Petrus 2. Alhoewel hierdie brief lank ná die brief aan die Romeine geskryf is, was dit ook voor die Romeinse vervolging van Christene.

Die kerk mag nie pasifistiese oogklappe aanhê en daardeur alle kwaad wat ’n owerheid maar mag bedink, vergoeilik nie. Vroom word deur sommige Christene gesê dat ’n Christen nooit geweld mag toepas nie, maar net bereid moet wees om te ly. Dan word byvoorbeeld na die volgende gebeure rondom die Here Jesus se lewe verwys: Hy bestraf die dissipels wat wil hê dat vuur uit die hemel moet daal om die Samaritane wat Hom nie wou ontvang nie, te verteer (Lk. 9:55); Hy beveel Petrus om sy swaard te bêre wanneer hy Malchus se oor afkap (Joh. 18:10-11 en Mt. 26:52). Hierdie mense maak van die uitsprake algemeengeldende waarhede, terwyl hulle miskyk dat Hy daardeur dade afgewys het wat sy Messiaanse werk in die weg wou staan. Die mense vergeet dat Hy ook ’n sweep van toutjies gevleg het ... (Joh. 2:18).

Natuurlik pleeg die kerk nie geweld nie. Sy taak is om sy lidmate toe te rus ten opsigte van beginsels wat die Skrif oor allerlei fasette van die lewe leer. Burgers sal in elk geval nugter moet besin of die opsie van geweld in ’n konkrete situasie nie selfvernietiging tot gevolg sal hê nie.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1709 gaste aanlyn