NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons hoef nie die hele wêreld op ons skouers te dra nie. Jesus sê sy juk is sag en sy las is lig: Jesus se 'juk' is die redding van die mensdom; sy 'las' is om mense te oortuig van sy Liefde en Genade, en Hy nooi ons uit om dit saam met Hom te dra; los jou eie sware las en neem Jesus se uitnoding aan.

CHRISTELIKE PLIG TOT GEWAPENDE VERSET

Prof. Johan Bosman

Op die oomblik brand die vraag oor gewapende verset in ’n beduidende aantal harte. Kom dit by die owerhede, onderskei opregte geloof wel duidelik tussen waansinnigheid aan die een kant en vleiery aan die anderkant.

Dit is waansinnig om louter anti-regering, -wet en -orde, te wees. Dit is eweneens ’n euwel om die owerhede te vlei, asof maghebbers maar sonder skroom aan God ongehoorsaam kan bly.

Die voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) word vandag nog onthou. Daar word graag daaraan gedink dat hy ’n lewe gelei het “in die voetspore van Christus”. Hy was ’n predikant in die tyd van Nazi-Duitsland (1930-1945). Hoewel Bonhoeffer die geleentheid gehad het om die Duitsland van Hitler se jare te ontvlug, het hy doelbewus na Duitsland teruggekeer. Om teen die Nasionaal-Sosialistiese bewind te praat en skryf, was vir hom later net nie meer genoeg nie. Uiteindelik skaar Bonhoeffer hom toe aan die kant van diegene wat die wapen teen Hitler opgeneem het, soveel dat hy in 1945 sterf as deel van ’n komplot om Hitler om die lewe te bring.

Vir Bonhoeffer was dit per slot van rekening sy Christelike plig om tot gewapende verset teen die Hitler-bewind oor te gaan. Maar is dit regtig so? Kan dit werklikwaar ’n Christelike plig wees om tot gewapende verset oor te gaan? Ja!

(1) Indien ’n mens bereid is om die geloofsgeskiedenis noukeurig te oorweeg en nogmaals ja;

(2) indien ’n mens bereid is om die aard van die geloofsgeskiedenis noukeurig te oorweeg. So, laat Hebreërs 11:32- 35a jou besin oor die plig tot gewapende verset.

Oorweeg die geloofsgeskiedenis (v. 32)

MAAR, handel die hoofsaak van Hebreërs 11 dan nie oor geloof en volharding nie? Vir seker is dit die breë verband.

Tog leer die geloofsgeskiedenis waaroor gepraat word juis dat ons, te midde van die konkrete lewe, glo en volhard. Geloofsvolharding vind beslis nie in ’n lugleegte plaas nie. Daar waar ons dag vir dag ons hande vuil maak in die morsigheid van die geskiedenis, presies daar speel geloof in die Here Jesus ’n deurslaggewende rol. Dink maar aan wat ons in die Bybel leer oor Gídeon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Die blote noem van hierdie aantal name moet reeds vir ons perspektief gee.

Dikwels reken mense vandag dat ons nou in die “Nuwe” Testamentiese tyd lewe. Die “oue” is mos verby, of hoe?

Erger nog, sommige reken die Bybel is ’n Judeo-Christelike boek. Dan word die Ou Testament uitsluitlik met die Judaïsme vereenselwig, so asof die Ou Testament praat van ’n ander god. Implikasie: As Christene hoef ons nie meer daaraan aandag te gee of daarvan te leer nie, behalwe vir ’n paar vergeestelikte lewenslessies.

Geen wonder nie. Menige in die kerk (algemeen) is verleë met van die name hier. Hierdie name bring ons geloof aarde toe. Sterker nog. Veral die name van Gídeon, Barak, Simson en Jefta voel so aards. Die geskiedenis van die Christelike geloof wil nou maar eenvoudig net nie in alles die hele tyd vergeestelik word nie. Wie byvoorbeeld in die boek Rigters rondkrap, word raaiselagtig uitgedaag.

Mense beleef wat daar vertel word as primitief. Dit is so gewelddadig. In een woord: vreemd!

Vers 32 druk as ’t ware doelbewus ons neuse in die groter geskiedenis van ons geloof; vryf as ’t ware ons neuse daarin rond. Kyk ’n bietjie daar! Let maar noukeurig op die hele geskiedenis van ons gemeenskaplike geloof en aan alle dele daarvan, selfs daardie dele wat jy gerieflikheidshalwe buite rekening laat wanneer jy nadink oor ‘Christenskap’. Gídeon, Barak, Simson, Jefta en al die

ander historiese figure van die “Ou” Testament deel net so in dieselfde geloof as ons. Hulle is in der waarheid ’n wolk van geloofsgetuies vir ons. Ook hulle lewens verkondig die Here Jesus Christus. Regdeur die hele

geskiedenis, waarvan die Bybel so getrou vertel, het ons dus te doen met ’n lewe vír of téén Christus Jesus en in die besonder met geloof en volharding.

Nou, hoe kan jy anders oor Gídeon nadink, as om al daardie wapens, stokke, swaarde, spiese, messe en byle, pyle en boë van destyds ook te verreken? Om van koning Dawid nie eers te praat nie. Hy het soveel oorlog gemaak dat hy as gevolg daarvan nie toegelaat is om die tempel te bou nie. Tog was hy ’n man na God se hart. Aan die Verlosser van sonde word – verbysterend soos dit mag klink – die troon van sy vader Dawid gegee.

Trouens, wie eerlik let op die geskiedenis van ons geloof, sien dit is deurspek met gewapende verset (oorlog). Hoe anders? Génesis 3:15 leer ons dan juis:

Dit is louter onskriftuurlike dwaasheid om te reken jy kan glo buite oorlog om, los van oorlog, so asof die huidige lewe self nie een groot oorlog is nie. Oorlog sal eers by die wederkoms van ons Here Jesus ophou.

Hoe sê daardie toneel in die film The Patriot? “Dominee?” Met die bedoeling: “Waar gaan jý heen?” Die dominee kom uit die kerkgebou. Uit nood het die oproep sommer daar by die erediens pas gekom dat meer gesinne hulle manne sal afstaan om vir die gewapende stryd aan te meld. Beleefd, dog ernstig, word gepleit vir deelname.

Dit is egter ’n baie groot en drastiese besluit. Dit is toe, ná die geleentheid, dat die dominee met sy geweer in die hand op pad na sy perd verbykom om ook aan te meld.

In antwoord op die vraag, sê die dominee: “’n Herdermoet sy kudde versorg en met tye, die wolwe afweer.”

Nie dat ’n mens dit wil nie. Nie dat jy daarop uit is nie. Nie dat jy spesiaal vir moeilikheid gaan soek nie. Dit is jou allerlaaste uitweg. Jy word deur vyandelike optrede met jou rug teen die muur geplaas. Verder kan jy nie meer terugtree nie. Erkende volksleiers roep gewone burgers wie se roeping en daaglikse beroep dit nie is om soldaat te wees nie, op. Die deursnee, gewone burger kan op daardie stadium ook nie meer langer uitstel nie. Gewapende verset word op daardie oomblik jou Christelike plig. Jou gewapende optrede deel in die groter

kosmiese stryd tussen goed en kwaad, die stryd tussen boosheid en die kosbare, onmisbare wet en orde wat God verheerlik.

Dit is ’n stryd tussen slangesaad en vrouesaad. As jy maar, om Christus wil, enigsins iets van die goeie wil sien voortbestaan, dan is daar maar net een uitweg: Veg!

Oorweeg die aard van die geloofsgeskiedenis (v. 33-35a)

Dit is verstommend hoe mense die Bybel a-histories kan lees: Jy lees die Bybel so asof dit wat daar staan nie regtig gebeur het nie en nie vir die regte lewe bedoel is nie. Daarom lees jy byvoorbeeld die woorde “wat koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen ... dapper gewees het in oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het” figuurlik – los van die geskiedenis.

Dit is so asof jy ’n stukkie fiksie lees van byvoorbeeld “Hoe om jou draak op te lei,” of “Hoe om jou draak dood te maak”. Jy soek ’n blote lewenslessie. “Draak” wil dan sê, iets is buite jou beheer; dit kry jou onder – soos ’n vrees om voor mense te praat. Nou moet jy daardie vrees oorwin, liefs “doodmaak”. Maar, “doodmaak” word figuurlik bedoel.

Of indien jy positief na draak wil verwys, dan beskou jy draak as innerlike en uiterlike balans. Soos die Oosterlinge reken jy dan dat ’n “draak van ’n mens” ’n uiters gebalanseerde mens is. Hoe dit ook al sy. Só lees jy die Bybel asof dit fiksie is, vergeestelik moet word en die een of ander lewenslessie vir ons het, sonder dat jy té ernstig daaroor raak.

Intussen wil die geskiedenis van Gídeon, Barak, Simson, Jefta en die ander historiese figure van die Bybel, dat ons die gemeenskaplike menslike toestand sal oorweeg.

Ons is veronderstel om die verlossing van sonde in die weg van die geskiedenisverloop te oorweeg. Dit is die aard van ons geloof. Dit is hoe volharding ter sprake kom. ’n Mens sien in die gang van die geskiedenis hoe die slangesaad die lewe en die lewensbeginsel waarmee God hemel en aarde geskape het, vernietig. Die boosheid saai amok. ’n Buitengewone situasie ontstaan.

Sterk standpuntinname is nodig. Meer nog. Wet en orde word so radikaal versteur, dit verg, om Christus wil, buitengewone optrede. Die toestand lê op jou die verpligting om iets te doen, selfs al beteken dit geweld.

Dit is hier waar geloof in Christus inderdaad ongemaklik raak. Ons hou van die Here Jesus as ’n soort noodhulpbeampte op bystand, soos met rugby. Hy is net daar om ons die hele tyd te help. Hy help ook net wanneer en waarmee ons voel ons Hom nodig het. Daarenteen raak ons bang en opstandig as Hy optree as wreker van sonde, as Hy verlos in terme van die koninklike amp. Tog leer ons geloofsgeskiedenis; die Here Jesus is beslis dié Koning!

Waar Hy regeer en ons van die sonde verlos, neem boosheid, soos diefstal, roof, moord, verkragting en bedrog af – nie toe nie. Die lewe floreer, word mooier, ordeliker, veiliger. Dit is die owerhede se taak om die koninklike amp te bedien, sodat die lewe en die Goddelike lewensbeginsel sal floreer. Waar boosheid vrye teuels kry, raak presies dít ’n probleem. Dit maak juis die evangelie uiters aktueel. Die Here Jesus se sterwe en opstanding herstel die koninklike amp. Al bely owerhede nie Christus as Verlosser en Saligmaker nie, kan hulle wel met ’n soort godsbesef leef, wat duidelik op sy opperheerskappy berus. Mense wil so graag die koninklike amp los van God en sy gebod uitoefen. Dit is dan wanneer die lewe agteruit boer en die lewensbeginsel kwyn. Dit is dan wanneer die hele samelewing na die afgrond toe beweeg en ’n

buitengewone situasie ontstaan. Selfs heidene voel aan: dinge loop verkeerd. Gebrek aan wysheid en magsvergryptree in. Boosheid kry eenvoudig die oorhand. Almal begin ly en swaarkry. Die wetsgehoorsame burger word vertrap en geboelie. Tog bly die toestande versleg tot op ’n punt waar boosheid naak staan. Waar owerhede boos optree, pleeg hulle verraad teen die amp waarin hulle met ’n eed gestel is. Dan help dit nie om agter allerlei “wette” weg te kruip met die voorwendsel van ’n optrede “volgens die wet” nie. Selfs Gandhi kon insien: wettige optrede is nie dieselfde as ’n optrede volgens regverdige wette nie.

Die geskiedenis toon dat ons Here Jesus beslis die koninklike amp beklee. Net soos die priesterlike bloed van martelare met tye, getuig ook die bloed van die koninklike amp van Hom. Byvoorbeeld: Gídeon, gewone ou Gídeon, bang, kleingelowig en swak, kon eenvoudig nie langer in die parskuip wegkruip nie. Die Midianitiese en Amalekitiese plunderaars roof, moor, steel en verwoes. Hulle vernietig die lewe. Daar moet nóú opgetree word.

Dit is ’n kwessie van roeping! Die geloofsgeskiedenis leer allermins ’n beginsel van nou maar net altyd aanhou op die grond lê, sodat moordlustige plunderaars alles kan vat, want jy het darem versekering. Ook nie om ad infinitum sake net te bly aanmeld nie, sodat jy darem rus kan vind in die wete van ’n saaknommer en niks verder wat gebeur nie. Daar kom uiteindelik ’n dag dat boosheid veel meer vereis.

’n Aanvaller wat jou alreeds met ’n mes in die skouer gesteek het en vir jou keel mik, is allermins ’n fiktiewe draak. Die messteek is werklik. Die aanval gebeur fisieskonkreet. Dit is jou lewe of syne. Daarom dat die sesde gebod nie net nyd, haat en toorn verbied nie, maar juis ook gebied dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Dit is die lewensbeginsel wat God daargestel het, waarvan die kruis ook wil getuig. Jy word daarom verplig om diegene wat lewe in gevaar stel en skade berokken, af te weer.

Die doel van gewapende verset is lewensherstel, sodat geregtigheid kan floreer. Met wet en orde totaal skeefgetrek, ontstaan uiteindelik ’n onhoudbare situasie.

Boosheid maak jag op die regverdige. In plaas daarvan om die boosheid met wortel en tak uit te roei, gebeur net mooi die teendeel. Die boosheid floreer en word selfs teen wetsgehoorsame burgers beskerm.

Ons natuurlike geneigdheid is egter waansin óf vleiery.

Beide laat die lewe vergaan. Sonde bring beide ’n Absalom én Pontius Pilatus voort. Net die Here Jesus herstel die lewe van geregtigheid. Wanneer die koninklike amp verval tot boosheid, verplig geloof in Christus ons om die bose af te weer, selfs met gewapende verset.

En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gídeon, Barak en Simson en Jefta, Dawid

en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen ...

dapper gewees het in die oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het ... (Hebr. 11:32-34)

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1768 gaste aanlyn