NIE NET JOU GELDTIENDE NIE...

...MAAR OOK ‘N TIENDE VAN JOU TYD!

Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My en julle sê:  Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.” Maleagi  3 : 8

‘n Baie ryk Christen sakeman in Amerika het begin om een tiende van die inkomste wat sy fabriek opgelewer het, vir die Here af te staan  (aan kerke, liefdadigheidsinstellings en baie meer) en toe vind hy dat sy inkomste só vermeerder dat hy twee tiendes kon gee en later het hy meer as die helfte van sy inkomste wat al hoe groter geword het, bestee aan instansies wat dit in hul nood dankbaar ontvang het.

Oor die tiendes sê God: “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin ...   of Ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.  Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie. (Maleagi 3:10-11).

Daar is wel nog Christene vandag wat hierdie opdrag van God uitvoer om eers hul tiende aan die werk van die Here te wy voordat hulle die res vir hulle ander behoeftes aanwend. Hulle sal vandag kan getuig dat die Amerikaanse sakeman nie ‘n wonderwerk beleef het nie maar slegs die belofte van seën uit die hand van die Here ervaar soos in Maleagi beloof. En dan is daar ook Christene wat besef dat ‘n tiende van hulle tyd noodsaaklik is om die werk van die Here uit te voer. Indien diakens en ouderlinge nie hulle Bybelse opdrag vervul deur siekes te besoek, offerhandes in te samel, ens, nie, hoe sal die werk gedoen word? Ouers weet hoe nodig hulle hande is wanneer daar vir die skole en ander organisasies gewerk moet word. Dit is alles deel van ons tydtiende en durf ons onsself nie van hierdie aktiwiteite distansieer nie.

Israel moes elke jaar ‘n tiende van die opbrengs van hulle gesaaides vir die Here eenkant sit. (Deut 14:22-29).   Die Leviete kon later hierdie tiende vir hulself vat om van te lewe. (Num 18:21). Hulle moes van die tiende wat hulle gekry het een tiende vir die priesters van Aäron afstaan. Num 18:25-32).  Al om die drie jaar moes dié tiende tussen die Leviete, vreemdelinge, weeskinders en weduwees verdeel word.  Elke Israeliet moes dan ‘n plegtige verklaring aflê dat hy die volle tiendes na die tempel gebring het. (Deut 26:12-15)

Maar tipies mens, het selfs die priesters soms vir die Here siek en blinde diere as offer gebring, asof Hy dit nie sou weet nie! Maleagi sê ander nasies het ontsag vir die Here, maar sy eie mense beledig Hom met hulle gesteelde en afskeepoffers. Maleagi beskuldig die priesters dat hulle nie by hierdie voorskrifte hou nie en die offers vir die Here onaanvaarbaar maak.  Die Here gaan die binnegoed van die offerdiere in hulle gesig teruggooi, menende dat daar ‘n straf op diegene wag wat sy tiendes weerhou. Hulle gaan duur betaal vir hulle minagting vir die Here.

Kinders van die Here wat getrou hul tiende vir die saak van die Here aanwend en Hom ook met hulle tyd dien, getuig van veel seën wat hulle ontvang. God het nog nooit verander nie. Ook nie sy beloftes nie. En ook nie die straf wat Hy oor die sonde toelaat nie. Al wie verander het, is die hedendaagse mens wat reken hy is sy eie baas en mag doen en besluit net wat hy wil; dat hy nie nodig het om sy tiendes te bring nie want dit is oudmodies.

Moet ook nie glo dat indien u kerklos geraak het, u van u tiende-gawe vrygeskeld is nie. U het steeds die geleentheid om noukeurig te besluit watter welsyninstansie dit nodig het. Neem Maleagi se waarskuwing ter harte en weet dat die Here die straf op hierdie ongehoorsaamheid sal voltrek.