NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As gelowige Boerevolk het ons vandag die versekering dat God 'n deel van ons volk nie die knieë voor Baäl laat buig het nie, net soos Hy aan Elia gesê het toe dié gekla het dat die hele volk ten gronde is: dat Hy vir Hom 7 000 man uitgehou het en dat Hy dit in "teenswoordige tyd" weer sal doen – uit suiwer genade, nie uit ons verdienste nie. Daarom mag ons daarop staatmaak!

OPENBARING VIR BEGINNERS

Dr JJ Snyman

Ek het die boek Openbaring altyd vermy omdat ek nie veel daarvan verstaan het nie. Die simboliek en getalle het vir my nie veel sin gemaak nie. Dit was, sonder enige hulpmiddels, net eenvoudig vir my ‘n onverstaanbare boek.

Nadat ek professor HG van der Westhuizen se Preekbundel by Openbaring deurgewerk het, het ek tot die besef gekom dat ‘n deeglike kennis van beide die Ou en Nuwe Testament nodig is om Openbaring te verstaan. Openbaring is ‘n profeties-apokaliptiese geskrif. Apokaliptiek dui op ‘n besondere soort profesie.

Profesie kan beskryf word as ‘n prediking of vertolking van die raad van God met die oog op eie tydsomstandighede, omgewing en volk en dit sien uit na die voleinding van die wêreld as die heerlike eindpunt waartoe die heilsgeskiedenis ontwikkel. Apokaliptiek kondig die wêreldvoleinding aan as ‘n katastrofiese of gewelddadige ingryping in die geskiedenis deur God.

Openbaring sluit aan by boeke soos Daniël, Esegiël, Sagaria, Jesaja en Joël. Die goddelike heilsplan word in sy universitaliteit ontvou. God het hierdie openbaring aan Christus gegee wat dit weer deur engele aan Johannes (die dissipel) gegee het te eiland Patmos.

Openbaring is ‘n brief gerig aan die sewe gemeentes in Asië, maar bedoel vir die kerk van Christus in alle eeue. Getalle vorm ‘n uiters belangrike onderdeel van Openbaring en moet reg verstaan word. Veral die getal sewe kom baie voor – 7 gemeentes, 7 seëls, 7 briewe, 7 basuine, 7 skale, 7 plae. Dan ook die getalle 3, 4, 10 en 12 of veelvoude daarvan.

Die doel van Openbaring is om die kerk te troos en te waarsku. Die sentrale gedagte is: Die Here kom weer! En daarby: Satans sal finaal verslaan word. Die Christen word dus vermaan om te volhard.

Ek wil by enkele aspekte van Openbaring stilstaan in hierdie artikel. In Openbaring 2: 8-11 word die gemeente Smirna geprys en vermaan. Alles wat die gemeente tref val binne die raadsbestel van God. Hulle verdrukking, armoede en lastering. Dit dien ook vir die gelowige Afrikaner tot troos.

Smirna word ook belaster deur mense wat sê dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, maar wel ‘n sinagoge van Satan. Hierdie Jode stam wel van Abraham af, maar is geestelik nie Jode nie. Geestelik behoort hulle aan Satan. Hulle is heilshistories nie egte Jode nie, want hulle is nie ware kinders van die gelowige Abraham nie (Gal 3:7 ...die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham).

Die Christen mag in  geen opsig vrees nie en hulle geloof sal juis op die proef gestel word. Die tien dae wat hulle verdrukking sal hê dui op volkomenheid (die getal 10) en as uitdrukking van die volle eis van God se geregtigheid ( Tien Gebooie) en die volle maat van sy straf (tien plae). Al sou dit tot die dood lei, moet hulle getrou wees.

Die eerste dood is vir ons almal bestem maar die tweede dood, die onherroeplike oordeel van God sal die gelowige nie tref nie.

In Openbaring 7:4 lees ons weer van die 144 000 verseëldes. Hierdie is ‘n simboliese getal om die volkomenheid en volledigheid van die getal van die verseëldes aan te dui. Dit is saamgestel uit 12 x 12 x 1 000. Die getal 12 is saamgestel uit 3 x 4 waar 3 die getal van die Drie-eenheid is en 4 die getal van die wêreld met sy 4 windstreke. Die getal 1 000 is gelyk aan 10 x 10 x 10 waar 10 dien om die volheid van Gods handeling uit te druk. Daarom dui 144 000 die volkome getal, in ‘n volkome mate uitgedruk, van die volle vrug van die verlossende inwerking van Christus op die mensheid aan.

Openbaring 11:2 maak weer melding van die getal 42 as synde die tydperk van vertrapping. Die getal 42 is 6 x 7, die produk van die getal van die mensheid of ook van bose magte, naamlik 6, e die getal van die eedswering of verbond van God met die mense naamlik 3 puls 4, dit is 7. Die getal 42 stel dan die tydperk voor wat God met die mens handel met die oog op die uiteindelike oes. Dit beteken simbolies ‘n verkorte periode.

Openbaring 13 kan baie Christene op ‘n dwaalspoor bring, veral as hulle nog deur mense begelei word wat geen idee het hoe om dit te ontsyfer nie. Die dier uit die see is die Antichris. Hy is die verpersoonliking van wêreldheerskappy. Hy openbaar hom in ‘n verskeidenheid van wêreldryke. Hy verkry sy krag van die draak (Satan). Satan gee aan die Antichris (onder toelating van God) gesag, heerskappy en mag.

Aanbidding van die dier en draak lei tot slaafse onderhorigheid aan hulle. Elke wêreldryk verkry van God sy mag om hom, vir solank soos God dit toelaat, teen God te verhef. God bepaal daardie grense.

Maar benewens die antichristelike wêreldmag, is daar ook die antichristelike wêreldgees. Hy ontvang sy mag weer van die dier uit die see, dus van die Antichris. Hierdie wêreldgees is die valse profete. Daar is dus, naas die Goddelike Drie-eenheid, die onheilige Sataniese drie-eenheid.

Valse profete tree binne-volks op en is ‘n parasiet wat op die Antichris teer. Die vals profeet verplig die hele gemeenskap om die merkteken van die Antichris op die regterhand en voorkop te dra. Dit is die Joodse gebedsband. Dit is die stempel van die Antichris.

Die getal 666 dui op die drie persone van die onheilige drie-eenheid, naamlik Satan, die Antichris en die vals profeet. Hulle wil aan God gelyk wees, maar slaag nie daarin nie. Hulle bereik elkeen net die getal 6, teenoor die volkomenheid van die Drie-eenheid naamlik 7.

Die Antichris en die vals profeet moet nie buite ons gesoek word nie. As jy jou buite die geloofsgemeenskap bevind, is jy in die kraal van die Antichris!

Hierdie is maar enkele van die simboliek en getalle en die betekenis daarvan in Openbraing. Wanneer Openbaring dus behoorlik bestudeer word, vind die Christen dat ‘n Bybelstudie sonder openbaring onvolledig en baie arm is. Want Openbaring vat saam wat ons glo, hoekom ons glo en waarom ons moet aanhou glo.

OPENBARING VIR BEGINNERS (65)

Dr JJ Snyman

Ek het die boek Openbaring altyd vermy omdat ek nie veel daarvan verstaan het nie. Die simboliek en getalle het vir my nie veel sin gemaak nie. Dit was, sonder enige hulpmiddels, net eenvoudig vir my ‘n onverstaanbare boek.

Nadat ek professor HG van der Westhuizen se Preekbundel by Openbaring deurgewerk het, het ek tot die besef gekom dat ‘n deeglike kennis van beide die Ou en Nuwe Testament nodig is om Openbaring te verstaan. Openbaring is ‘n profeties-apokaliptiese geskrif. Apokaliptiek dui op ‘n besondere soort profesie.

Profesie kan beskryf word as ‘n prediking of vertolking van die raad van God met die oog op eie tydsomstandighede, omgewing en volk en dit sien uit na die voleinding van die wêreld as die heerlike eindpunt waartoe die heilsgeskiedenis ontwikkel. Apokaliptiek kondig die wêreldvoleinding aan as ‘n katastrofiese of gewelddadige ingryping in die geskiedenis deur God.

Openbaring sluit aan by boeke soos Daniël, Esegiël, Sagaria, Jesaja en Joël. Die goddelike heilsplan word in sy universitaliteit ontvou. God het hierdie openbaring aan Christus gegee wat dit weer deur engele aan Johannes (die dissipel) gegee het te eiland Patmos.

Openbaring is ‘n brief gerig aan die sewe gemeentes in Asië, maar bedoel vir die kerk van Christus in alle eeue. Getalle vorm ‘n uiters belangrike onderdeel van Openbaring en moet reg verstaan word. Veral die getal sewe kom baie voor – 7 gemeentes, 7 seëls, 7 briewe, 7 basuine, 7 skale, 7 plae. Dan ook die getalle 3, 4, 10 en 12 of veelvoude daarvan.

Die doel van Openbaring is om die kerk te troos en te waarsku. Die sentrale gedagte is: Die Here kom weer! En daarby: Satans sal finaal verslaan word. Die Christen word dus vermaan om te volhard.

Ek wil by enkele aspekte van Openbaring stilstaan in hierdie artikel. In Openbaring 2: 8-11 word die gemeente Smirna geprys en vermaan. Alles wat die gemeente tref val binne die raadsbestel van God. Hulle verdrukking, armoede en lastering. Dit dien ook vir die gelowige Afrikaner tot troos.

Smirna word ook belaster deur mense wat sê dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, maar wel ‘n sinagoge van Satan. Hierdie Jode stam wel van Abraham af, maar is geestelik nie Jode nie. Geestelik behoort hulle aan Satan. Hulle is heilshistories nie egte Jode nie, want hulle is nie ware kinders van die gelowige Abraham nie (Gal 3:7 ...die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham).

Die Christen mag in  geen opsig vrees nie en hulle geloof sal juis op die proef gestel word. Die tien dae wat hulle verdrukking sal hê dui op volkomenheid (die getal 10) en as uitdrukking van die volle eis van God se geregtigheid ( Tien Gebooie) en die volle maat van sy straf (tien plae). Al sou dit tot die dood lei, moet hulle getrou wees.

Die eerste dood is vir ons almal bestem maar die tweede dood, die onherroeplike oordeel van God sal die gelowige nie tref nie.

In Openbaring 7:4 lees ons weer van die 144 000 verseëldes. Hierdie is ‘n simboliese getal om die volkomenheid en volledigheid van die getal van die verseëldes aan te dui. Dit is saamgestel uit 12 x 12 x 1 000. Die getal 12 is saamgestel uit 3 x 4 waar 3 die getal van die Drie-eenheid is en 4 die getal van die wêreld met sy 4 windstreke. Die getal 1 000 is gelyk aan 10 x 10 x 10 waar 10 dien om die volheid van Gods handeling uit te druk. Daarom dui 144 000 die volkome getal, in ‘n volkome mate uitgedruk, van die volle vrug van die verlossende inwerking van Christus op die mensheid aan.

Openbaring 11:2 maak weer melding van die getal 42 as synde die tydperk van vertrapping. Die getal 42 is 6 x 7, die produk van die getal van die mensheid of ook van bose magte, naamlik 6, e die getal van die eedswering of verbond van God met die mense naamlik 3 puls 4, dit is 7. Die getal 42 stel dan die tydperk voor wat God met die mens handel met die oog op die uiteindelike oes. Dit beteken simbolies ‘n verkorte periode.

Openbaring 13 kan baie Christene op ‘n dwaalspoor bring, veral as hulle nog deur mense begelei word wat geen idee het hoe om dit te ontsyfer nie. Die dier uit die see is die Antichris. Hy is die verpersoonliking van wêreldheerskappy. Hy openbaar hom in ‘n verskeidenheid van wêreldryke. Hy verkry sy krag van die draak (Satan). Satan gee aan die Antichris (onder toelating van God) gesag, heerskappy en mag.

Aanbidding van die dier en draak lei tot slaafse onderhorigheid aan hulle. Elke wêreldryk verkry van God sy mag om hom, vir solank soos God dit toelaat, teen God te verhef. God bepaal daardie grense.

Maar benewens die antichristelike wêreldmag, is daar ook die antichristelike wêreldgees. Hy ontvang sy mag weer van die dier uit die see, dus van die Antichris. Hierdie wêreldgees is die valse profete. Daar is dus, naas die Goddelike Drie-eenheid, die onheilige Sataniese drie-eenheid.

Valse profete tree binne-volks op en is ‘n parasiet wat op die Antichris teer. Die vals profeet verplig die hele gemeenskap om die merkteken van die Antichris op die regterhand en voorkop te dra. Dit is die Joodse gebedsband. Dit is die stempel van die Antichris.

Die getal 666 dui op die drie persone van die onheilige drie-eenheid, naamlik Satan, die Antichris en die vals profeet. Hulle wil aan God gelyk wees, maar slaag nie daarin nie. Hulle bereik elkeen net die getal 6, teenoor die volkomenheid van die Drie-eenheid naamlik 7.

Die Antichris en die vals profeet moet nie buite ons gesoek word nie. As jy jou buite die geloofsgemeenskap bevind, is jy in die kraal van die Antichris!

Hierdie is maar enkele van die simboliek en getalle en die betekenis daarvan in Openbraing. Wanneer Openbaring dus behoorlik bestudeer word, vind die Christen dat ‘n Bybelstudie sonder openbaring onvolledig en baie arm is. Want Openbaring vat saam wat ons glo, hoekom ons glo en waarom ons moet aanhou glo.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1575 gaste aanlyn