NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wanneer hier gepraat word van 'n 'ander se skuld' word daar nie volksvreemdes ingesluit nie – hier word suiwer bedoel ons geliefdes en bekendes teen wie ons so dikwels verkeerd optree. Omdat ons oordeel juis weens ons sondige natuur subjektief is (dit beteken dat ons nie die vermoë besit om ons eie skuld in te sien nie), is ons geneig om eerder 'n ander se skuld raak te sien. Maar wanneer ons self ons eie skuld opreg bely kry ons wel 'n beter insig en oordeel  in ander se optrede. Tog kom die finale oordeel God alleen toe. Onthou dat Hy die volmag het om sy skepsele te oordeel, nie ons nie.

JESUS DEUR DIE JODE GEKRUISIG

Bittereinder

Baie kerke beweer vandag dat die Romeine die blaam moet dra vir die kruisiging van Jesus terwyl die Fariseërs van alle blaam onthef word. Selfs die pous doen hieraan mee.

Onlangs skryf 'n regter van Amerika, regter Andrew Napolitano soos volg in hierdie verband:

On the first Good Friday, the Romans executed Jesus because they were persuaded that by claiming to be the Son of God, He might foment a revolution against them...they feared a revolution that would disrupt their worldly power, and so they condemned Him to death by crucifixion.

Soos gesien kan word figureer die Jode geensins in hierdie blaam nie. Bill O’Reilly, in sy boek The Last Days of Jesus: His Life and Times A Special Illustrated Edition of Killing Jesus, stel dit weer soos volg:

...the responsibility belongs to Pilate ... Only the Roman governor possesses the ius gladii — the right of the sword. Or as it is known, the right to execute. 

Is dit waar? Het die Jode dan nie ook vir Stefanus vermoor nie? Dis korrek dat die Jode niemand op Romeinse gebied kon kruisig nie, maar hulle het wel die reg gehad om enigeen te stenig, soos hulle wel met Stefanus gedoen het. Dit was dan ook die Sanhedrin wat besluit het dat Stefanus gestenig moes word. (Hand 7:54-59). 

Nou moet ons glo dat Pilatus dus die skuld dra vir Jesus se dood. Maar is dit korrek? Op wie se aandrang is Jesus immers vermoor en wat was die werklike rede?

Die regsgeleerde Romein Pontius Pilatus kon geen skuld in Jesus vind nie. Slegs deur hierdie woorde het hy hom die gramskap van die Jode op die hals gehaal. Pilatus poog om Jesus uit die hande van sy genadelose, wraakgierige Joodse vervolgers te bevry, maar die Jode skreeu:

As u hom loslaat is u nie die vriend van die keiser nie. Elkeen wat hom as koning voordoen, is in verset teen die keiser (Joh 19:12).

Maar dit is die vers voorafgaande wat die stempel op alles plaas. Wanneer Pilatus vir Jesus vra of Hy dan nie besef dat hy die mag het om Hom vry te laat of te laat kruisig nie, antwoord Jesus soos volg:

U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee is nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, meer skuld (Joh 19:11).

Dit is 'n baie duidelike verwysing na die Joodse leiers wat 'n komplot teen Jesus gesmee het en Hom valslik beskuldig het.

Wanneer Pilatus dan ook verklaar dat hy onskuldig is aan die bloed van Jesus, verklaar die Jode soos volg:

Laat sy bloed oor ons en ons kinders kom! (Matt 27:25)

Daar kan geen twyfel wees dat die Jode van destyds die skuld dra vir Jesus se dood nie. Maar meer nog; elkeen wat vandag steeds vir Jesus (as Messias) verwerp soos die Jode dit destyds gedoen het (en vandag steeds doen), neem daardie selfde skuldlas op homself.

Die tendens vandag om die Jode (lees: Judaïsme) van die blaam te onthef, het sy oorsprong in Joodse geledere en juis om vandag se Judaïsme te probeer onderskei van die geloof van die Fariseërs van destyds. Maar dit mag nie toegelaat word nie. Ortodokse Judaïsme soos ons dit vandag ken, is die direkte afstammeling van die geloof van die Fariseërs.

Wat is daar in elk geval oor om te argumenteer na die lees van   1 Thessalonisense 2:15-16?

Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie, en hulle is vyandig teenoor alle mense... Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak... 

Ons mag geen nie deel hê aan hierdie sataniese boodskap wat slegs kan dien om Joodse beheer oor onsself te bestendig nie.

Ons hoor ook vandag dat die Roomse (Katolieke) kerk uitgebeeld word as die ware Antichris. Wat dan van die teksvers hierbo? Die Roomse kerk het maar net die prooi van die Judaïsme geword deur hulle afwykings en dwaalleringe, maar beslis nie die Jode vervang as die ware teenstanders van Christus nie. Die Romeine van destyds het geen obsessie daarmee gehad om Jesus te kruisig nie. Die Jode wel.

Die Roomse kerk vandag is deurtrek met geestelike leiers wat Jesus as Messias verloën. Daarmee kruisig hulle Hom opnuut. Hulle doen dit egter op aandrang van die werklike satansmag, die Judaïsme. Baie sogenaamde Protestante doen dit ook.

Jesus is doodgemaak omdat daardie Jode 'n messias gesoek het wat hulle (uitsluitlik) sou verhef. Die Messias wat wel gestuur is, is gestuur om alle mense wat waarlik glo, te verlos. Vir daardie Jode was dit genoeg rede om Hom te laat kruisig. Wanneer Jesus dan ook uitroep "Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie", het Hy sekerlik nie na Pilatus verwys nie.

Dat Pilatus meer aan sy eie welvaart as aan Jesus gedink het toe hy Jesus aan die skare uitgelewer het en sy handewas hom nie verskoon nie, vat niks weg van die feit dat hy as Romein maar net 'n pion was van die Joodse skare, net soos vandag se Roomse kerk as pion optree van die Judaïsme nie.

Rome is nie die Antichris nie; die Judaïsme wel. Om dit anders voor te stel is om die Heilige Skrif as leuenaar uit te maak. Wie is die Antichris immers anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is?

En daarby lag die Jode in hulle mou vir Christene wat teen mekaar oorlog maak (ja Protestant teen Katoliek) ter wille van die "waarheid", terwyl die Waarheid misgekyk word.

Thomas van Aquinas was van mening dat die Jode se onkunde oor Jesus (hulle geestelike blindheid) selfopgelegd was ('n geveinsde onkunde), omdat hulle Hom gesien en Hy met hulle gepraat het, maar nie wou glo nie, en Hom trouens gehaat het. (Joh 15:22 en 24). 

Die Jode het geweet dat Jesus die Seun van God was, maar het verkies om Hom te laat kruisig. Ja, dit was die Jode wat gesê het: Kruisig Hom!

JESUS DEUR DIE JODE GEKRUISIG

Bittereinder

Baie kerke beweer vandag dat die Romeine die blaam moet dra vir die kruisiging van Jesus terwyl die Fariseërs van alle blaam onthef word. Selfs die pous doen hieraan mee.

Onlangs skryf 'n regter van Amerika, regter Andrew Napolitano soos volg in hierdie verband:

On the first Good Friday, the Romans executed Jesus because they were persuaded that by claiming to be the Son of God, He might foment a revolution against them...they feared a revolution that would disrupt their worldly power, and so they condemned Him to death by crucifixion.

Soos gesien kan word figureer die Jode geensins in hierdie blaam nie. Bill O’Reilly, in sy boek The Last Days of Jesus: His Life and Times A Special Illustrated Edition of Killing Jesus, stel dit weer soos volg:

...the responsibility belongs to Pilate ... Only the Roman governor possesses the ius gladii — the right of the sword. Or as it is known, the right to execute. 

Is dit waar? Het die Jode dan nie ook vir Stefanus vermoor nie? Dis korrek dat die Jode niemand op Romeinse gebied kon kruisig nie, maar hulle het wel die reg gehad om enigeen te stenig, soos hulle wel met Stefanus gedoen het. Dit was dan ook die Sanhedrin wat besluit het dat Stefanus gestenig moes word. (Hand 7:54-59). 

Nou moet ons glo dat Pilatus dus die skuld dra vir Jesus se dood. Maar is dit korrek? Op wie se aandrang is Jesus immers vermoor en wat was die werklike rede?

Die regsgeleerde Romein Pontius Pilatus kon geen skuld in Jesus vind nie. Slegs deur hierdie woorde het hy hom die gramskap van die Jode op die hals gehaal. Pilatus poog om Jesus uit die hande van sy genadelose, wraakgierige Joodse vervolgers te bevry, maar die Jode skreeu:

As u hom loslaat is u nie die vriend van die keiser nie. Elkeen wat hom as koning voordoen, is in verset teen die keiser (Joh 19:12).

Maar dit is die vers voorafgaande wat die stempel op alles plaas. Wanneer Pilatus vir Jesus vra of Hy dan nie besef dat hy die mag het om Hom vry te laat of te laat kruisig nie, antwoord Jesus soos volg:

U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee is nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, meer skuld (Joh 19:11).

Dit is 'n baie duidelike verwysing na die Joodse leiers wat 'n komplot teen Jesus gesmee het en Hom valslik beskuldig het.

Wanneer Pilatus dan ook verklaar dat hy onskuldig is aan die bloed van Jesus, verklaar die Jode soos volg:

Laat sy bloed oor ons en ons kinders kom! (Matt 27:25)

Daar kan geen twyfel wees dat die Jode van destyds die skuld dra vir Jesus se dood nie. Maar meer nog; elkeen wat vandag steeds vir Jesus (as Messias) verwerp soos die Jode dit destyds gedoen het (en vandag steeds doen), neem daardie selfde skuldlas op homself.

Die tendens vandag om die Jode (lees: Judaïsme) van die blaam te onthef, het sy oorsprong in Joodse geledere en juis om vandag se Judaïsme te probeer onderskei van die geloof van die Fariseërs van destyds. Maar dit mag nie toegelaat word nie. Ortodokse Judaïsme soos ons dit vandag ken, is die direkte afstammeling van die geloof van die Fariseërs.

Wat is daar in elk geval oor om te argumenteer na die lees van   1 Thessalonisense 2:15-16?

Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie, en hulle is vyandig teenoor alle mense... Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak... 

Ons mag geen nie deel hê aan hierdie sataniese boodskap wat slegs kan dien om Joodse beheer oor onsself te bestendig nie.

Ons hoor ook vandag dat die Roomse (Katolieke) kerk uitgebeeld word as die ware Antichris. Wat dan van die teksvers hierbo? Die Roomse kerk het maar net die prooi van die Judaïsme geword deur hulle afwykings en dwaalleringe, maar beslis nie die Jode vervang as die ware teenstanders van Christus nie. Die Romeine van destyds het geen obsessie daarmee gehad om Jesus te kruisig nie. Die Jode wel.

Die Roomse kerk vandag is deurtrek met geestelike leiers wat Jesus as Messias verloën. Daarmee kruisig hulle Hom opnuut. Hulle doen dit egter op aandrang van die werklike satansmag, die Judaïsme. Baie sogenaamde Protestante doen dit ook.

Jesus is doodgemaak omdat daardie Jode 'n messias gesoek het wat hulle (uitsluitlik) sou verhef. Die Messias wat wel gestuur is, is gestuur om alle mense wat waarlik glo, te verlos. Vir daardie Jode was dit genoeg rede om Hom te laat kruisig. Wanneer Jesus dan ook uitroep "Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie", het Hy sekerlik nie na Pilatus verwys nie.

Dat Pilatus meer aan sy eie welvaart as aan Jesus gedink het toe hy Jesus aan die skare uitgelewer het en sy handewas hom nie verskoon nie, vat niks weg van die feit dat hy as Romein maar net 'n pion was van die Joodse skare, net soos vandag se Roomse kerk as pion optree van die Judaïsme nie.

Rome is nie die Antichris nie; die Judaïsme wel. Om dit anders voor te stel is om die Heilige Skrif as leuenaar uit te maak. Wie is die Antichris immers anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is?

En daarby lag die Jode in hulle mou vir Christene wat teen mekaar oorlog maak (ja Protestant teen Katoliek) ter wille van die "waarheid", terwyl die Waarheid misgekyk word.

Thomas van Aquinas was van mening dat die Jode se onkunde oor Jesus (hulle geestelike blindheid) selfopgelegd was ('n geveinsde onkunde), omdat hulle Hom gesien en Hy met hulle gepraat het, maar nie wou glo nie, en Hom trouens gehaat het. (Joh 15:22 en 24). 

Die Jode het geweet dat Jesus die Seun van God was, maar het verkies om Hom te laat kruisig. Ja, dit was die Jode wat gesê het: Kruisig Hom!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1034 gaste aanlyn