DIE UURGLAS LOOP UIT (6)

Ds A.E. van den Berg

6. Bordeel of huwelik?

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf — salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God(Openb.19:7-9).

ʼn Gelukkige huwelik is die naaste wat ʼn mens op die aarde aan die hemel kan kom. ʼn Ongelukkige een is egter ʼn kortpad na die hel. Duisende huwelike het al in of moord of selfmoord geëindig en selfs hoofopskrifte in die media gehaal.

Om ʼn huweliksbevestiging by te woon en gesellig saam te verkeer, is vreugdevol. Openb.19 vertel van die wonderlikste huwelik wat ooit gaan plaasvind - dié van die bruilof van Jesus Christus, die Lam van God met die kerk as bruid. Hierdie bruid bestaan uit al die gelowiges deur die eeue.

God het in sy almag beplan dat Jesus as die Middelpunt van die skepping aarde toe sou kom, ʼn menslike natuur vir 33 jaar aanneem en daarna terug hemel toe is. Hy kom egter weer vir ʼn huwelik – sy eie. God het uit die mensdom sekere mense as sy bruid uitverkies om aan die einde saam te kom en vir ewig by Jesus te wees.

Hierdie bruilofsfees is die hoogtepunt van God se verlossingsverhaal. Om die heerlikheid daarvan te beklemtoon, staan dit in skerp teenstelling met dit wat in die voorafgaande Openbaringhoofstukke geskryf is. Vanaf hoofstuk 17 word ʼn rampspoedige huwelik beskryf - dié tussen die Antichris en die valse kerk wat mense met haar uitspattigheid wêreldwyd betower en so opgewonde maak soos dwergies wat ʼn walvis wil braai!  Desondanks is hierdie huwelik van meet af aan gedoem - alles skyn en oëverblindery. Daar is geen liefde, egtheid of trou nie.

Die Babilon-bruid sit op ʼn gedrog vol lasterlike name in

purper en skarlaken en versierd met kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad, vol van die gruwels van die onreinheid van haar hoerery” (Openb.17:4).

Die doel van hierdie huwelik is om God te tart. Nou weet ons uit die Bybelse geskiedenis dat God Hom nie laat bespot nie. Daarom eindig hierdie kortstondige huwelik in ʼn nagmerrie. Die bose bruidegom en sy gevolg ontklee die Babilon-bruid en verbrand haar nadat hulle haar vleis geëet het (Openb.17:16). Godsdienstige kannibalisme sal die einde van die valse kerk wees!

In skerp teenstelling met hierdie walglike huwelik, staan die bruilof van die Lam glorieryk uit. Drie kore in die hemel en op die aarde besing uit die diepte van hul harte

die heil en die heerlikheid en die eer en die krag” van God (Openb.19:1).

In teenstelling met die Babilon-bruid se uitspattige bruidsgewaad, is die bruid van die Lam in eenvoudige fyn linne geklee. Dit getuig van die regverdige dade van die gelowiges (Openb.19:8). Die Babilon-bruid klee haarself. Die bruid van die Lam ontvang haar gewaad van God. Sy trek dit net aan.

Dit laat ʼn mens aan die sondeval van Adam en Eva in die Tuin van Eden dink. Toe hulle oë oopgaan en hulle sien dat hulle naak en weerloos was, het God hul geklee:

En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek” (Gen.3:14).

Diere se bloed moes vloei om hulle naaktheid te bedek. So het God Jesus nakend laat kruisig om deur sy bloed vir sy bruid skoon klere te voorsien. Dit maak haar stralend want sy nie met haar eie ontwerp voor die Lam verskyn nie, maar met die een wat Hy vir haar verwerf het.

Jesus het ons sondenaaktheid op Homself geneem en ons volmaakte geregtigheid laat kry. Sonder die bekering tot Jesus kan geen mens deel van die bruid van die Lam van God wees nie. Paulus skryf aan die Efesiërs dat Christus:

die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Efes.5:25,26).

Niemand kan uit eie krag of verdienste volmaak geklee wees nie. Wie nie so ʼn bruilofsgewaad by die bruilof van die Lam aan nie, staan soos ʼn seer duim uit. Daarom praat Jesus in ʼn gelykenis van ʼn koninklike bruilof waartydens ʼn man sonder ʼn bruilofskleed opgedaag het. Toe die koning hom vra hoe hy daarsonder ingekom het, kon hy nie antwoord nie waarna hy gegryp, gebind en in die buitenste duisternis gewerp is. Die boodskap van hierdie gelykenis is duidelik: Sonder Jesus, kom geeneen in die hemel nie, maar beland in die hel!

Jesus sê by daardie geleentheid dat baie mense geroep, maar min uitverkies is. Almal wat hemel toe gaan, is in die kerk, maar almal wat in die kerk is, gaan nie noodwendig hemel toe nie. Baie mense leer die waarheid ken, maar hou net vir ʼn rukkie en ontval dit weer.

sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listig tot dwaling te bring” (Efes.4:14).

Die bruid van die Lam volhard enduit.

Bruidsuitrustings kos baie geld. Die bruid van Jesus kry dit gratis en moet dit net aantrek. Ons kan nie geestelik naak voor Jesus verskyn nie. Paulus sê in 2 Kor. 5 dat almal in hul aardse tentwoning (die lewe) sug omdat hulle weet dat die verblyf tydelik is. Die dood kan hierdie tentjie enige oomblik wegwaai. Daarom spreek hy die versugting uit:

as ons minstens gekleed en nie naak bevind sal word nie“ (2 Kor. 5:3).

Die skrywer van Hebreërs sê:

hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?(10:29).

Openbaring praat telkens van kosbare geestelike klere.

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere” (Openb.3:5). “Ek raai jou aan om van My te koop ... wit klere” (Openb.3:18).

Openb. 6:11 praat van die martelare aan wie daar wit klere gegee is. In Openb.7:14 sien ons die ontelbare skare verlostes:

wat hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak het in die bloed van die Lam”.

Wanneer Jesus in Openb.16:15 waarsku dat Hy soos ʼn dief in die nag kom, sê Hy:

Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie”.Openb.19:7-9 praat van die stralende klere van die bruid van die Lam.

Tot op die heel laaste bladsy van die Bybel staan dit nog ʼn keer:

Salig is die wat hulle klere was..” Onthou u die Halleluja-lied “Witter as Sneeu”? Dis hoe die bruidsgewaadwat in die kosbare bloed van die Lam gewas is, lyk. Dis gratis vir elkeen wat tot bekering kom.

Die lewe is nie maklik nie. Daar is sommige hoofstukke wat ons graag sou wou uitsny indien dit ooit moontlik was, maar ons kan nie. Ons kan die lewe nie van vooraf begin nie. Maar weet u wat ons wel kan doen?   Ons kan deur die bekering ʼn ander eindbestemming bereik. Een enkele besluit maak die verskil tussen geklee of naak - hemel of hel. Maak baie seker dat jy die bruidsgewaad aan het want die uurglas loop uit en die Bruidegom is op pad!