DIE BEDIENING VAN ENGELE

      Dr Isak Burger

      Lees volledig by Die Geesteswêreld

Engele is geskape tot eer en verheerliking van God. Om te verheerlik en tot sy eer te lewe is die hoogste roeping en edelste bediening waarmee engele of mense besig kan wees. Daarom sal jy dikwels waar daar in die Bybel van engele ter sprake is, lees dat hulle God verheerlik. In Psalm 103 roep Dawid almal - ook die engele - op om God te loof: " ...die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord! Loof die Here, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!" Die oproep vind ons ook in Psalm 148:2. In Openbaring waar Johannes 'n kykie van die hemel gekry het, is daar talle voorbeelde waar heiliges en engele saam in aanbidding betrokke is voor God. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 7:11: "En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid." Miskien is dit een van die redes waarom daar selfs in ons eredienste engele aanwesig is (1 Kor. 11:10). Hierdie gedagte behoort 'n effek te hê op die wyse hoe ons God in ons eredienste aanbid.

 

Engele is nie geskape om te heers nie, maar om te dien. Toe Lucifer hierdie orde wou omruil (Jes. 14:12-14), het dit sy val beteken. Aan die ander kant was dit God se bedoeling dat die mens onder sy gesag in die skepping moes heers (Gen. 1:26-28). Hierdie gesagsverskil sal in die eindtyd duidelik sigbaar word wanneer die kinders van God die engele, waar­skynlik gevalle engele, sal oordeel (1 Kor. 6:3). Alhoewel die gevalle engele (bose geeste) hulle leier se gesindheid open­baar en in elke moontlike omstandigheid probeer om oor die beelddraers van God te heers, is die ware engele van God gelukkig en tevrede om steeds te dien. Hulle wil nie deur die mens gedien word nie. In elke geval in die Bybel waar mense voor engele neergeval het en hulle wou aanbid, het die engele dit gekeer en daarop gewys dat die aanbidding en eer God alleen toekom.

Engele is so begerig en gewillig om die wil van die Here te doen dat Jesus dit as voorbeeld vir ons voorhou: "Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde" (Matt. 6:10).

DIE BEDIENING VAN ENGELE IN DIE OU TESTAMENT

In die Ou Testament vervul engele veral die rol van bood­skappers, in ooreenstemming met die betekenis van hulle naam. Hebreërs 1:7 haal Psalm 104:4 soos volg aan: "En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme."

Daar is talle voorbeelde in die Bybel waar engele opdragte, boodskappe en inligting van God aan mense oordra. Engele het in Genesis 18 aan Abraham verskyn en daarna (Gen. 19) na Sodom en Gomorra gegaan waar hulle Lot en sy familie gewaarsku het om die stad betyds te verlaat. Volgens Genesis 19:13 het die Here hierdie twee engele gestuur om Sodom en Gomorra te verwoes. Die Here het in 'n droom deur engele aan Jakob sekere beloftes gemaak (Gen. 28:11-22) en 'n engel het hom beveel om van Laban of weg te trek (Gen. 31:11-13). 'n Engel het aan Gideon verskyn met die opdrag om die Israe­liete uit die hand van die Midianiete te verlos (Rig. 6:12-22) en in Daniël het 'n engel meermale aan hom verskyn om bood­skappe aan hom oor te dra. 'n Engel het met Elia onder die besembos gepraat en aan hom 'n broodkoek en water gegee. Dit moes bonatuurlike voedsel gewees het, want daarna het hy krag gehad om vir 40 dae aanmekaar deur die woestyn te loop. Die Here het ook soms deur engele tot die profete ge­spreek; veral tot Sagaria. Baie ander voorbeelde uit die Bybel kan genoem word.

Dit is interessant dat daar in die apokriewe boeke van die Ou Testament baie meer verwysings na engele is. 'n Uitge­werkte hiërargie van engele word daarin gegee, verskillende engelbedieninge word genoem en selfs die name van verskil­lende engele word gegee. Ons kan hierdie gegewens egter nie in ons leer aangaande die engele inwerk nie, aangesien die spesifieke boeke nie kanonieke gesag het nie.

DIE BEDIENING VAN ENGELE IN DIE NUWE TESTAMENT

Dit is opvallend dat die Nuwe Testament baie meer oor engele te sê het as die Ou Testament. Veral die Here Jesus het gesaghebbende uitsprake oor engele gemaak. Wat egter inte­ressant is, is dat daar nêrens in die Bybel enige weerspreking is in verband met die leer oor die engele nie. Die gegewens van die Ou Testament, die Nuwe Testament, Jesus en selfs die talle gegewens in die boek Openbaring, vorm alles saam 'n pragtige harmonieuse leer oor die engele.

Soos in die Ou Testament vind ons die engele hier weereens as boodskapdraers. Hierdie boodskappe het in die Nuwe Tes­tament eerstens besonder te doen gehad met die koms van Je­sus na die aarde. In die Nuwe Testament is die bediening van engele op 'n besondere manier verbonde aan die heilsgebeure rondom Christus. Die geboorte van Johannes die Doper as wegbereider van die Messias word deur 'n engel aangekondig (Luk. 1:11-20). Die bonatuurlike verwekking en komende ge­boorte van Jesus word deur 'n engel aan Maria (Luk. 1:26-38) en aan Josef (Matt. 1:20-24) bekend gemaak. 'n Engel het Jesus se geboorte aan die herders van Betlehem aangekondig (Luk. 2:9-15) en 'n menigte engele het die blye boodskap oor die velde van Betlehem laat weerklink (Luk. 2:13-14). 'n Engel het Josef gewaarsku om na Egipte te vlug (Matt. 2:13) en op die regte tyd het 'n engel aan Josef opdrag gegee om na Israel terug te keer (Matt. 2:19-20).

Daar was engele tydens Jesus se versoeking in die woestyn om Hom te dien nadat Hy Satan se versoeking weerstaan het (Matt. 4:11) en ook in Getsemane om Hom te versterk toe Hy midde-in sy grootste stryd was (Luk. 22:43). Toe Petrus Hom te hulp wou kom, het Hy hom verseker dat daar twaalf legioene engele (72 000) gereedstaan as Hy om hulp sou vra. Engele was intens betrokke by sy opstanding. 'n Engel het die swaar steen voor die opening van die graf op die opstandingsmore weggerol (Matt. 28:2-7). Sy voorkoms was so heerlik dat die wagte by die graf soos dooies geword het. Vir die vroue, aan die ander kant, het hy 'n boodskap van troos gehad.

Dit is opmerklik dat daar twee engele in die graf was toe Maria daarin gekyk het; een by die plek waar sy kop gelê het en een by die voetenent (Joh. 20:11-12). Hoekom twee? Was dit die hemel se antwoord op die manier waarop die wêreld Hom verneder het deur Hom tussen twee rowers te kruisig? Of was dit ter wille van 'n onwrikbare getuienis van sy opstanding? Die Bybel leer immers dat in die mond van twee of drie getuies 'n saak sal vasstaan. Ook by sy hemelvaart was engele teenwoordig (Hand. 1:10-11).

Al hierdie vermeldings van engele tydens Jesus se aardse lewe en bediening dui op die groter realiteit en intense ver­weefdheid van die geesteswêreld tydens Jesus se bediening op aarde. 'n Pragtige illustrasie daarvan is Jesus se woorde aan Natanael vroeg in sy bediening toe hy verwonderd was oor sy bonatuurlike openbaring van kennis: "Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou gesê het: Ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou of sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens" (Job. 1:51-52).

ENGELE NA PINKSTERDAG

'n Mens sou miskien verwag dat met die ontstaan van die kerk en met die koms van Pinkster, die bediening van engele op die agtergrond geskuif sou word. Alhoewel daar 'n klem­verskuiwing gekom het waarop ek weldra sal wys, was die bediening van engele in die vroeë kerk nie iets vreemds nie. 'n Engel van die Here het die apostels in Handelinge 5:19 in die nag uit die gevangenis velos. 'n Engel het 'n boodskap aan Cornelius gebring (Hand. 10:3-7). Wat hier opmerklik was, is dat die engel self nie in staat of toegelaat was om die boodskap van verlossing aan Cornelius en sy mense oor te dra nie, maar hom slegs opdrag kon gee om Petrus in Joppe te laat haal sodat hy die evangelie aan hulle kon verkondig. Die verkondiging van die evangelie in ons bedeling is nie die voorreg van engele nie, maar van mense wat persoonlik daarvan kan getuig.

'n Engel het Petrus uit die gevangenis verlos die nag voor sy teregstelling (Hand. 12:7-11). Toe koning Herodes homself goddelike eer toegeëien het, is hy deur 'n engel van die Here getref: hy is deur wurms verteer (Hand. 12:23). In die krisis van die dreigende skipbreuk word Paulus deur 'n engel van God versterk en bemoedig (Hand. 27:23-24).

Gedurende die eerste paar eeue ná Christus vind ons talle verwysings deur die vroeë kerkvaders na engele. Dit is duide­lik dat daar by die vroeë kerk geen twyfel was oor die bestaan en bediening van engele nie.

Terwyl dit duidelik is dat engele nie skielik van die toneel verdwyn het met die ontstaan van die kerk nie, het daar tog 'n sekere klemverskuiwing ná Pinksterdag gekom. Dit lyk of die Heilige Gees baie van die werk oorgeneem het wat engele in die Ou Testament gedoen het. Omdat die Heilige Gees nou in die gelowiges woon, kan God direk en maklik met die gelowige kommunikeer deur die Gees wat in hom woon. Dit beteken egter nie dat die Here nie steeds engele as boodskap­pers kan gebruik nie; veral ook om met ongereddes te kom­munikeer wat nie die Heilige Gees in hulle lewe het nie, soos in die geval van Cornelius.

Engele-verskynings in die Bybel is altyd 'n openbaring buite die mens terwyl die Heilige Gees nooit as 'n uiterlik waarneembare persoon mense genader het nie. Die Heilige Gees kommunikeer direk in die gees van die mens. Jy word dus nie van Hom bewus deur sintuiglike waarneming nie, maar deur dit wat Hy binne jou werk. Dit is die wonder van die werk van die Gees wat Jesus belowe het: "En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle wees" (Joh. 14:16-17).

Terwyl engele steeds 'n belangrike rol het om te speel ná Pinkster, kry 'n mens die indruk dat daar 'n groter noodsaaklikheid vir hulle bediening was voor die uitstorting van Heilige Gees. Hulle kan egter nie die sondaar oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie (Joh. 16:8), hulle kan nie wedergeboorte in sy hart werk nie (Joh. 3:5-6) en hulle kan nie die vrug van die Gees in sy lewe voortbring nie (Gal. 5:22-2). Alhoewel dit wil lyk of engele nie meer heeltemal so prominent en nodig is om God se wil en boodskap aan mense oor dra soos in die Ou Testament nie, het engele steeds 'n belangrike beskermende rol in ons lewe, soos ons weldra sal sien.

Daar moet altyd onthou word dat terwyl engele ook gee is, hulle nie met die Heilige Gees vergelyk kan word nie. die derde Persoon in die Drie-eenheid is die Heilige Gees God terwyl die engele tot eer en diens van God geskape is.

ENGELE IN DIE EINDTYD

In die dae van die eindtyd sal engele 'n besonder prominente rol speel. Behalwe vir die oorlog in die hemelruim teen Lucifer en sy demone (Op. 12:7-9), gaan hulle 'n belangrike rol speel in die plae wat God oor hierdie wêreld gaan bring tydens die Groot Verdrukking. Ook in die Ou Testament het engele meermale God se oordeel oor mense voltrek. Soos gesê, byna 'n derde van die Bybel se verwysings na engele vind ons in die boek Openbaring.

Veral tydens die wederkoms van Christus gaan engele ‘n heerlike rol speel. Sy eerste koms is persoonlik en privaat aangekondig deur die engel Gabriël, maar met sy tweede koms sal die aartsengel, Migael, uitroep (1 Tess. 4:16), terwyl die menigtes van die hemelse leërskare die aarde sal deurkruis en seker sal maak dat nie een gelowige sal agterbly nie. Die engele sal die oes insamel en die wêreld sal die oesland wees (Matt. 13:39). Daar is talle tekste wat vertel van daardie glo­rieryke dag wanneer sy heilige engele Hom sal vergesel (Matt. 16:27; 24:31; 25:31; 2 Tess. 1:7). Ook met die slag van Armaged­don sal die engele Christus bystaan (Op. 19:14). Met die dag van die oordeel, wanneer Christus in die teenwoordigheid van sy Vader die mensdom sal oordeel, sal engele teenwoor­dig wees (Mark. 8:38).

In die boek Openbaring word die rol van engele in die hemel op 'n aangrypende wyse geopenbaar. Daar is heerlike engelewesens rondom die troon (Op. 4:6). Hulle roep die Here onophoudelik dag en nag toe: "Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige." Hulle geroep laat die kerk in die hemel in aanbidding voor die troon neerval en hulle krone voor die troon neerwerp (4:9-11; kyk ook 5:11-12, 14). Weldra sal ons saam met die engele in aanbidding verenig (Op. 19:4-6).

ENGELE EN DIE KERK

Engele het meer as net 'n terloopse belangstelling in die kerk. Benewens die feit dat engele tot die eer en verheerliking van God geskape is, het hulle ook 'n roeping en bediening ten op­sigte van die kerk. Engele is ook daar ter wille van die kerk. Hebreërs 1:14 is duidelik in die verband: "Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van dié wat die saligheid sal beërwe nie?"

Toe God die engele geskape het, het Hy waarskynlik sy kinders en sy kerk in gedagte gehad. Om mee te begin moet talle gelowiges tot hulle beskaming erken dat engele groter blydskap as hulle ervaar wanneer 'n enkele persoon tot bekering kom (Luk. 15:10).

Vervolg... Blydskap onder die engele