NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Liefde is 'n onsigbare toestand wat ons met een woord probeer beskryf – daarom dat dit so moeilik te beskrywe is! Want dit is iets wat ons alles insluit: ons liggaam en gees, ons ganse wese; ons voel dit soos bloed, ons asem dit soos lug in, ons dra dit in ons soos ons gedagtes. Soek dit dan nie in woorde nie maar by die Kruis.

ENGELE MET ‘N SENDING (8)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Hy het die dood gesmaak

Vroeg een oggend het die Heilige Gees gesê:

Skryf, bewaar die woorde wat Ek met jou spreek. Dit sal vir baie ’n lig word. Ek sal nie slegs deur jou werk nie, maar Ek sal hierdie woorde vergesel en daaraan lewe skenk waarheen dit ook al gestuur word, net soos ek reeds vlerke aan my boodskappe gesit het wat aan jou gebring is deur die engel van die Here. Moenie bang wees om in naam te spreek nie, want die woorde wat Ek gee, is nie jou woorde nie, maar sy woorde en is vir ewig gevestig. Is dit nie woorde uit sy ewige, lewende Woord nie? Baie deure van mense en nasies wat reeds lank toe is, sal deur hierdie woorde van lewe binnegedring word. Ek beveel die leërskares van die Here wat op hierdie oomblik uitgestuur is, om haastig vir Hom ’n volk vir sy Naam te versamel en om hulle voor te berei vir daardie groot dag van die Here. Hulle sal hierdie woorde van die Vader vooruitgaan, sowel as opvolg, om ’n volk voor te berei, om die magte van die duisternis te verstrooi en om die menigtes wat wil luister, te versorg.

Daar is dikwels gemengde reaksies by mense as ons van die bonatuurlike praat. Daar was baie verskillende soorte reaksies op die besoek van engele, of op sommige van die bonatuurlike waarhede wat God gebring het, omdat dit ’n bietjie skokkend is, maar in die meeste gevalle het skeptisisme skielik verdwyn wanneer mense na die boodskappe self geluister het. Diep in hulle harte hoop mense dat God regtig besig IS om sy kinders op ’n spesiale wyse te besoek.

Terwyl die Here in my gewerk het sedert daardie oggend, het ek oor hierdie woorde gepeins wat Hy gesê het ek moet neerskryf en bewaar. En ek het myself die vraag afgevra: Wat is die hart van hierdie boodskap? Wat is die waarheid wat God vandag aan die wêreld wil bring? Is dit iets wat vir God so belangrik is dat Hy goddelike boodskappers gebruik om die Woord lewend te maak waar mense gefaal het om te onderskei wat Hy regtig gesê het?

Hy gee nie vir ons ’n nuwe Woord nie. Hy neem sy Woord, die Bybel, en skakel ’n lig aan die binnekant daarvan aan om dit lewend te maak!

Die vraag het oor en oor in my gedagtes gemaal: “Here, wat is die hart van die boodskap wat U wil hê die wêreld moet vandag hoor?” As ek aan al die wonderlike boodskappe dink wat die Here vir my deur sy engele gegee het, het ek besef dat almal van hulle teruggewys het na die een sentrale waarheid. Dit is bewys as die hart van God, die hart van die Bybel, die hart van die hele geskiedenis. Die kern, die middelpunt van God se boodskap vir ons, is DIE OFFERDOOD VAN JESUS.

Jesus het uit die boesem van die Vader gekom. Die Woord sê vir ons dat Hy ’n Lam was wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld (Openbaring 13:8).

Die offergawe van Jesus was die hart van God geopenbaar aan die mens. Alles wat God gedoen het, sentreer om die voltooide werk van Jesus en daardie oomblik, toe Hy aan die kruis gehang het en die woorde “DIT IS VOLBRING” uitgeasem het. Die offer van Jesus was die hart van God en die hart van sy boodskap!

Christus het die hart van die samelewing en beskawing geword. Die geskiedenis dateer van beide kante af na Christus toe. Waar Christus en sy boodskap ook al gedra is, was daar lig. Waar dit nie gegaan het nie en waar die boodskap nog nie binnegedring het nie, is daar duisternis. Hy is die sentrum van lewe! Hy is die hart! Sonder Jesus sal die ware lewe, die ware hartklop uit alles uit wees.

O God, mag ons nooit weer dieselfde wees nie, omdat ons sal sien, sal weet, sal voel, sal besit, sal lewe as gevolg van wat die dood van Christus vir ons gegee het. Mag hierdie ’n tyd in ons lewens wees dat ons sal kyk na die kontrak wat U met ons aangegaan het, geskryf in die bloed van Jesus, en dat ons sal besef dat iets baie besonders plaasgevind het.

Dit was nie net die uitwissing van sy lewe en die beëindiging van sy menswees nie! Duisende mense het fisieke dood en marteling ondervind, maar dít is nie die dood waarna Hy verwys het nie. Die dood waarna Hy verwys het, was nie net sy hart wat ophou klop het nie. Dit was nie die uitblaas van sy asem nie, dit was nie die einde van lewenskragte vir Hom nie en dit was nie slegs ’n skeiding van die aarde nie. Dit was meer! Ons ken die pyn van aardse dood en ons weet ook dat die dood seermaak, omdat ons van vriende, geliefdes en aardse aktiwiteite geskei word, maar syne was nie net ’n skeiding van die dinge wat vir Hom dierbaar was nie.

God het aan Adam en Eva gesê dat as hulle van die vrug eet, dit dié dag sou wees waarop hulle sou sterf. En die Woord sê ook vir ons dat die siel wat sondig, sal sterwe!

God se oë is op elke persoon wat ooit geleef het, of hulle Jesus geken het of nie! God sorg selfs vir die goddelose! Sy arms is uitgestrek na mense as hulle nog in hulle sonde is. God sê vir ons dat toe ons sy vyande was, Hy ons liefgenoeg gehad het om Christus vir ons te gee om vir ons te sterf, selfs nog voordat ons Hom geken het. Dit was nie vir die beëindiging van ons lewe hier op aarde nie. Ons moet nog steeds die aardse dood smaak of anders moet ons verander word, sodat ons hierdie sterflike liggaam kan verlaat.

Die tweede dood waarvoor die mens te staan moet kom, bring vrees, angs en kwelling. Dit was die dood wat Jesus vir ons gesterf het. Toe Hy daar aan die kruis gehang het, was dit nie angs vir fisieke lyding nie, al het Hy alles gevoel wat ons moontlik kan ondervind; en dit was nie skeiding van die mense wat Hy liefgehad het nie, al het Hy dit net so sterk soos enigeen van ons gevoel; maar Jesus het smarte gely wat selfs die goddelose, hulle wat geheel en al van God geskei is, nooit ervaar het nie, want die goddelose het nog nooit die pyn ervaar as die laaste vlammetjie van hoop uitgewis word en hulle die woorde “Gaan weg van My die ewige verdoemenis in” hoor nie.

Terwyl hulle op hierdie aarde geleef het, het hulle nog nooit die las gevoel, die hulpeloosheid, die verskrikking as God sy rug op hulle draai nie. Jesus het die pyniging van ’n verlore siel gesmaak! Uit sy hart het Hy uitgeroep: “O God, waarom het U my verlaat?” en die skerp pyne van ewige verdoemenis, daardie yskoue vingers, het sy lewe beetgepak en Jesus het die oordeel van God ondervind. Hy was op daardie oomblik geheel en al van God geskei!

O God! Ek wil die waarheid aan mense bring. Laat nou voor ons ’n beeld verskyn. Laat ons sien wat U gedoen het. Laat ons u liefde vir ons begryp, wat so groot was dat u eniggebore Seun ons plaasvervanger geword het!

Die Heilige Gees het vir my gesê om hierdie boodskap aan u oor te dra dat u sonde reeds geoordeel is; dat die skeiding tussen God en die mens afgebreek is; u is vry, vrygemaak deur sy krag; en u kan herstel word tot ’n plek van algehele onskuld, tot die mens se oorspronklike posisie van nabyheid en gemeenskap met God.

Die belangrikheid van hierdie boodskap kan gesien word in die feit dat in elke boodskap wat die engel na my toe gebring het, hy herinner het aan die offer van Jesus. Ek onthou so goed dat Gabriël, toe hy die heel eerste keer gekom het, ’n wonderlike waarheid uit die derde hoofstuk van die boek Sagaria oopgemaak het. Hy het gesê: “Jy is bewus van die offer van Jesus soos dit van die aarde af, vanuit die mens se standpunt gesien is; sal jy graag wil sien wat gebeur het vanuit God se standpunt?”

Oombliklik het hy vir my Jesus laat sien, die vlekkelose Lam van God, volkome sondeloos wat vanaf die Vader na die aarde toe kom. Toe het Gabriël gesê: “Kyk nou na Hom as Hy teruggaan na die hemel toe!” Toe het ek Jesus gesien, neergebuk, met sy priesterlike klere geskeur en met modder besmeer, vuil van die verrotting en die stank van hierdie wêreld. Hy het met sy skouers geboë in die teenwoordigheid van God ingegaan. My hart het gebreek toe ek dit sien. Ek het Jesus in ’n ander lig gesien as wat ek Hom ooit voorheen gesien het. Ek het gesien hoe Hy in die hemel inkom uit die duisternis van die put van die hel, terwyl Hy die sonde van die hele wêreld dra.

Toe, terwyl Jesus daar staan, geboë, met God se rug na Hom toe gekeer, het Gabriël, die engel van die Here, met ’n luide stem uitgeroep en gesê: “Neem daardie vuil klere van Hom af weg en verwyder dit na ’n plek waar dit nooit weer gevind sal word nie en trek vir Hom die nuwe, koninklike klere aan, die koninklike, priesterlike klere!”

Toe het die engel wat voor Hom gestaan het die skoon klere vir Hom aangetrek en Gabriël het gesê: “Neem ’n kroon en plaas dit op sy Hoof.” Op daardie kroon was die boodskap wat voor God opgestyg het: "Heilig aan die Here!” Reken al daardie mense wat My volg as heilig. Aanvaar hulle op grond van wat Ek gedoen het. Daar was dit, geskrywe regoor sy kroon. Dit was toe dat Jesus ons Koning en ons Hoëpriester geword het! (Vergelyk Exodus 28:36).

Ek het die derde hoofstuk van Sagaria al baie kere gelees, maar nie voordat Gabriël my daaraan herinner het, het dit by my opgekom dat in Grieks die naam Josua eintlik Jesus is nie. Ek het nog nooit voorheen die waarheid van hoe Jesus na die hemel teruggekeer het, ingesien nie. Die hele Sagaria 3 word hier aangehaal, sodat u kan sien dat die profesie vervul is presies op die wyse waarop God my dit laat sien het in hierdie pragtige visioen:

3

SAGARÍA 3

Die vierde gesig: Josua, die hoëpriester, deur die Satan beskuldig,

maar deur God geregverdig.

1 DAARNA het Hy my *Josua, *die hoëpriester, laat sien,

terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan

sy regterhand staan om hom aan te klae.

2 Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o

Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is

hierdie een nie *’n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?

3 En Josua was *bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel

staan.

4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan:

*Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, *Ek het

jou skuld van jou weggeneem, en *Ek beklee jou met feesklere.

5 Daarop sê ek: Laat hulle ’n rein tulband op sy hoof sit. En hulle

het die rein *tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek,

terwyl die Engel van die HERE daarby staan.

6 En die Engel van die HERE het Josua plegtig verseker en gesê:

7 So sê die HERE van die leërskare: As jy in my weë wandel en as jy

*my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur sowel as my

voorhowe bewaak, en Ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene

wat hier staan.

8 Luister tog, o Josua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende

wat voor jou sit — ja, wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal *my

Kneg, *die Spruit, laat kom!

9 Want kyk, die steen wat Ek voor *Josua neergelê het — op die

een steen is daar *sewe oë; kyk, Ek sal *sy graveersel graveer,

spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal die skuld van hierdie

land *op een dag uitdelg.

10 *In dié dag, spreek die HERE van die leërskare, sal julle mekaar

uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom.

Toe het die engel my na Jesaja 53 geneem en sommige waarhede so waar gemaak dat ek hulle nooit sal vergeet nie. Hy het met vers 3 begin:

Hy was verag en deur die mense verlaat, !n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

“Nogtans het Hy ons krankhede op Hom geneem, en ons smarte — die het Hy gedra; maar ons het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

“Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Horn, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Horn laat neerkom.” Daar is daardie vuil klere wat op Hom gelê was. “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ’n lam wat na die slagplek gelei word en soos ’n skaap wat stom is voor sy skeerders, —ja, Hy het sy mond nie oop­gemaak nie.

“Uit die druk, en die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.

“En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie” (vs. 4—9).

In verse 10 en 11 is die woorde wat direk uit die hart van God kom en ek bid dat hulle vir u sal aangryp soos hulle my aangegryp het:

“Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ’n skuldoffer aangebied het . . .”

God het daardie onsterflike siel geneem en Hom toegelaat om nie net ’n klein smakie van die dood te ondervind nie, maar om dit vir elke mens te ondervind. Sy ewige siel is as offer vir sonde aangebied.

Nadat Jesus smarte gely het, verbrysel is, sy siel as offer vir die sonde gegee het, sê die Bybel dat ons nou na Horm moet kyk: Hy het geboorte geskenk aan ’n nuwe ras! Hy was in barensnood. Sy siel was in barensnood. Vers 11 sê: “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word.” Vers 10 sê: “ . . . Hy (sal) !n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees.” Deurdat Hy sy siel as offerande vir die sonde aangebied het, het Jesus ewige verlossing vir elkeen moontlik gemaak, vir die hele wêreld!

Uit die smarte van ’n verlore siel is die nageslag gebore: “ . . . sal Hy ’n nakroos sien.” Hy het die kerk gesien ontstaan, en Hy kyk vandag na sy saad, sy nakroos, sy verloste, sy vrygekoopte, sy bevryde kerk wat voortgespruit het uit sy dood! As Hy afkyk na u toe sê Hy: “Ek onthou die nood van My siel en wat Ek nou sien bevredig my en Ek hou daarvan. Jy is ’n lid van My familie, jy is verlos, jy is ’n kind van God. Jy is ’n lid van ’n nuwe geslag. Nie van Joodse afkoms nie, nie van ’n heidense geslag nie, maar ’n lid van ’n nuwe geslag, ’n lid van die hemelse koninkryk, ’n hemelse geslag, ’n koninklike priesterdom!”

In sy dood is Jesus in der waarheid deur God se hand getref met die oordeel van die sonde van die hele wêreld! Op hierdie oomblik was Jesus geheel en al afgeskei van God en God het sy rug op Hom gedraai as gevolg van sonde!

Hierdie groot boodskapper wat God gestuur het, het hierdie bood­skappe so kragtig by my tuisgebring dat ek dit verstaan het, ek het in my bed gelê en huil! Ek kon dit nie help nie — die bed het geskud toe ek verstaan watter prys Jesus betaal het en wat sy offer regtig beteken en wat dit beteken dat ons dit in herinnering hou.

Daar kom ’n dag vir baie, baie mense wat weier om met Jesus te identifiseer, wat nie besef dat Hy alreeds die dood vir hulle gesmaak het nie; dat Hy alreeds hulle plaasvervanger in die oordeel van God geword het nie. O, daar kom ’n dag dat mense weer hierdie woorde sal hoor: “Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur . . .” (Matt. 25:41). Hulle sal die smarte ondervind wat Jesus ondervind het, maar dit is nie nodig nie. God en die hemelse leërskare werk vandag voltyds om manne en vroue die verskriklikheid van daardie dag te spaar.

Sê hardop, of net in jou hart: “Jesus, dankie dat U die dood vir my gesmaak het. Dankie dat U alle bewyse van sonde wat teen my gehou kan word, vernietig het, dat U die rekord daarvan uitgewis het!” Dit is so eenvoudig!

Terwyl hierdie pragtige panorama van waarheid voor my afgespeel het, het ek Jesus as die lam gesien wat dood lê. Toe het ek gesien hoe die klein lammetjie stadig begin opstaan en ’n magtige ram word met sewe horings op sy kop en sewe oë. Die engel het vir my gevra: “Weet jy wat hierdie horings beteken?” Hy het verduidelik dat die horings krag voorgestaan het en dat goddelikheid, die volkomenheid van die hemel en van goddelike dinge, altyd met die getal sewe geassosieer word.

Hy het gesê: “Jy het Hom gesien sterf as die lam, maar nou sien jy hoe Hy opstaan as die groot Oorwinnaar met algehele mag in die hemel en op die aarde aan Hom gegee ...”

Toe het Gabriël Mattheus 28:18 en 20 aangehaal waar Jesus saam met sy dissipels is en vir hulle sê: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde” en “Kyk, Ek is met julle altyd . . .”

Die grootheid van ons koning wat alle mag het, sentreer om sy offerdaad. Gabriël het na die lam gewys en ’n ram het na vore getree (Openbaring 5:6). Toe het Hy gesê: Nou sal jy sien hoeveel eer aan Hom gegee word”, en hy het vir my engele gewys sover as wat ek kon sien, in alle rigtings, wat voor Hom neerbuig en hulle het uitgeroep dat Hy die Koning van alle konings is, die Here van alle here en dat Hy vir ewig en ewig sal regeer! Niks sal Hom ooit kan keer nie. Hy was die lam wat geslag is, maar nou leef Hy vir ewig en ewig. Halleluja!

Toe het die engel weer met my gepraat oor Jesus se liggaam wat deur God voorberei is vir die offer. Dit is veral belangrik as ons verstaan wat die doel is van hierdie sondelose liggaam. Jesus het die draer van ander se sonde geword, omdat Hyself sondeloos was. Hy is geslaan, nie vir sy eie sonde nie, maar vir ons s’n!

Daniël het die voorreg gehad om hierna te kyk in Daniël 9:21—25: "... terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van vermoeienis, ’n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê: Daniël, nou het ek heengegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het ’n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ’n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.

’’Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om die ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf. Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ’n Gesalfde, ’n Vors, is sewe sewetalle; en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.”

Hierdie selfde Gabriël wat in my huis was en my op hierdie waarhede gewys het, was die een wat vir Daniël gaan vertel het dat hulle 483 jaar gehad het totdat Jesus sou kom om ’n offer te bring vir sonde en om restitusie te doen, nie vir sy sonde nie, maar vir die sonde van ander. Gabriël het vir Daniël gesê wanneer hy kon begin tel vir daardie 483 jaar en dit alles pas pragtig inmekaar. Gabriël het God se tydsberekening perfek bereken. Hy het gesê wanneer Kores die bevel gee dat Jerusalem herbou moes word, sou die horlosie begin tik. Gabriël het gesê sy funksie is om te help in die vervulling van God se plan en hy was die engel wat God aangestel het om hierdie aksie van stapel te stuur.

Gabriel het gesê hy was die engel van wie daar in Sagaria 1:12— 17 gepraat word: “Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê: Here van die leërskare, hoe lank nog bly U sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda waarop U alreeds sewentig jaar vertoornd was?

“Toe antwoord die Here die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troosvolle woorde.

“Daarop sê die engel wat met my gespreek het: Roep en sê: So spreek die Here van die leërskare: Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met ’n groot ywer; maar ek is grootliks vertoornd oor die sorgelose nasies wat, terwyl Ek ’n weinig vertoornd was, die onheil aangehelp het. Daarom, so sê die Here: Ek wend my met ontferming tot Jerusalem; my hulp sal daarin gebou word, spreek die Here van die leërskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.”

’n Ander keer het hy my Jesus laat sien wat in die hemel ingaan met sy bloed, nie as offer met die vuil klere nie, maar as die priester met die bloed van die verbond. Ek kon sien hoe Hy ingaan, die bloed neem en op die heilige dinge van God sprinkel. Ek het dit nooit op die wyse verstaan nie, maar die bloed moes ook by God gesprinkel word op die dinge in die hemel (Hebreers 9:19—28). Jesus het in die hemel ingegaan met sy eie bloed en dit oor die altaar gesprinkel as die finale offergawe, die finale bedekking vir ons sondes!

Hebreers 10:16—23 sê: “Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder; Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis vir hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie.

“Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en die lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons ’n groot Priester oor die huis van God het, laat ons toetree met ’n waaragtige hart in die volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.”

In hierdie panorama van waarheid wat die Here my laat sien het, het Hy my teruggebring om ’n paar keer na die boek te kyk, want dit was baie belangrik. Gabriël het gesê die boek waarop God beveel het om bloed te sprinkel, was die boek wat gehandel het oor die mense se optrede teenoor die mens. Hy het my aandag op Exodus hoofstukke 21—23 gevestig. Die ander wette het gehandel oor die mens se op­trede teenoor God en onder andere, met die mens se gesindheid.

God het die verbond aan Moses gegee net voordat hy na die berg toe is om die tien Gebooie te gaan haal en vir Moses gesê: Skryf dit in ’n boek en lees dit dan vir die kinders van Israel: “Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê: Al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen” (Ex. 24:3).

Hulle wou hierdie wette gehoorsaam, maar die belange van hulle daaglikse lewe het hulle goeie bedoelinge laat verdwyn. Vandag is die mens nog net dieselfde, hulle laat toe dat hulle probleme en die belange van hierdie wêreld hulle gedagtes en harte wegtrek van die seëninge van God.

Dan voel hulle skuldig en hulle sê: “Ek weet dat God die ou, groot sondes wat ek gehad het, vergewe het, maar dit is hierdie klein dingetjies waarmee ek probleme het: my gesindheid teenoor my familie en die mense saam met wie ek elke dag werk.” Hulle sê: “Ek wil regtig vir die Here lewe en ek plaas myself elke dag onder die sorg van die Here, maar hierdie klein dingetjies bekommer my. Ek is bang want ek kan nie daaroor oorwinning kry nie.” Die Here het toegelaat dat ek Jesus, die Hoëpriester sien, besig om sy bloed oor daardie boek te sprinkel, sodat daardie dinge bedek is. Hulle is volkome, geheel en al vervul in Jesus. God sien die bloed, nie ons foute nie, en ons is aanvaar!

Ek glo dat die meeste probleme en frustrasies van gelowiges spruit uit hulle onkunde omtrent die volledige betekenis van Jesus se lig­gaam. As gevolg van die aanvalle van Satan, en as gevolg van daaglikse herinnering aan sonde, mislukkings en menslike swakhede vergeet ons dikwels wat Jesus gedoen het. Ons is so bewus van hierdie ander dinge dat ons herinner moet word dat God in sy wysheid ’n tyd en ’n metode geskep het om met hierdie dinge klaar te speel.

As u nagmaal gebruik, dink u aan die dood van die Here totdat Hy kom! Hy het die tweede dood ondervind. Hy het die volle krag daarvan gevoel. Die Woord se vir ons dat Hy al ons sondes in sy eie liggaam aan die vloekhout gedra het. Hy verlang dat ons na sy lig­gaam sal kyk en ons sondes sal sien en die sondes van die wereld wat op Hom geplaas is deur God. Elke leuen, elke sonde teen onsself en ander, elke moord, alle egbreuk, alle immoraliteit, alle oneerlikheid, alle verkullery, alle rebellie, alle afgodediens, alle towery en satanisme; ja, alles waarvan ons beskuldig kan word, is op Hom gelê. Hy het die draer van ons sondes geword. Hy het sonde geword en die sonde van biljoene mense op Hom gekonsentreer.

Probeer Homsien as die skans teen Satan se aanvalle. God sê: “Kyk goed na Hom; as jy dit nie doen nie, is jy swak en sieklik en blootgestel aan die aanvalle, die insinking en dreinering van jou geestelike krag. Kyk na Hom, nie omdat Hy nou mooi is nie, maar as die offer met daardie korruptheid van die sonde op Hom: met elke moord, elke leuen, elke bietjie immoraliteit, al die boosheid wat moontlik kan bestaan, al die stank van homoseksualiteit wat die oorsaak was dat Sodom gebrand het; alles is op Hom gelaai!” Dan, as jy na Hom kyk, wil God hê dat jy op daardie liggaam JOU sonde sal sien, JOU swakheid, JOU mislukkings, ALLES waaroor jy bekommerd is!

Hulle is daar, maar hulle is kragteloos! Hulle is net die as van die sonde wat eens op ’n tyd bestaan het. Net die uitgebrande kole! As jy dit insien, verloor sonde sy greep en sy krag om jou seer te maak. Van jou sonde het niks meer as net as oorgebly nie, omdat die gloeiende slag van God se toorn en oordeel op daardie liggaam geval het. Met al die sondes op Hom, en al God se goedheid in ons, kan ons voor God staan en weet dat sonde sy mag oor ons verloor het.

Dan kan ons die bloed van Jesus, ons Hoëpriester verstaan wan­neer Hy dit vir ons in die teenwoordigheid van God indra en alle sonde geheel en al bedek en vernietig en uitwis. Dit is presies wat sy bloed gedoen het toe Hy ons bedek het. Dit het elke rekord teen ons uitgewis, sodat God se plan vir ons volledig voltooi kan wees. Daar­die plan is om ons in algehele onskuld en gemeenskap met God te herstel, soos Adam en Eva dit in die tuin geniet het, voordat sonde gekom het.

In Hebreërs 10:5 praat Jesus van die werk wat God Hom gegee het om te doen: die werk om ’n offer vir sonde te word en Hy sê: “ ... U het vir my ’n liggaam berei.” ’n Entjie verder, in vers 20, sê Hy dat ons nou in daardie intieme gemeenskap met God kan tree deur sy vlees.

Gabriël het my herinner dat die tabernakel presies so gebou moes word soos die instruksies wat God gegee het, en die offerandes moes in die fynste besonderhede uitgevoer word, omdat hulle God se verlossingsplan vir die hele mensheid voorgestel het. Hierdie plan was ’n beeld van Jesus en sy offer. Hy het vir my ’n paar interessante waarhede verduidelik wat Jesus se offer nog meer betekenisvol gemaak het.

’n Koperaltaar was die eerste voorwerp binnekant die tabernakel en op die altaar moes die offerandes gebring word. Die offerandes moes tot as verbrand word en dan is die as op die mense gesprinkel wat deur God aanvaar wou word. Al die sondes van Israel is op die offerande geplaas. Dan het die offerande, wat sonde gemaak is, die skroeiende hitte gevoel, sodat wanneer Israel na God toe gekom het om aanvaar te word, en die as saam met die bloed gesprinkel is, het God vir Israel gesê: “Julle het vir My julle sondes gegee en Ek gee dit nou weer aan julle terug in die vorm van ’n leë dop, die as van iets wat sy krag en sy lewe verloor het. Dit is verbrand tot niks, omdat die vuur van die oordeel oorgedra is op ’n plaasvervanger en julle sondes wat daar op die liggaam van daardie plaasvervanger was, is vernietig!”

Gabriël het by Hebreërs 9:13—14 begin toe hy verder met my oor die offerande en sy betekenis gepraat het. “Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ’n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.”

Hierdie soort offerande was doeltreffend in Israel om ’n lewe so te reinig dat mense kon sê: “Dit is afgehandel. Dit is gedoen! My sondes wat op die offer geplaas is, is nou niks meer as net as nie; sonde sal nie meer oor my heers nie; dit het sy angel en sy krag verloor.” As hulle vir ’n hele jaar lank vryheid kon verkry deur die offe­rande van ’n dier, hoeveel te meer sal die bloed van Christus en sy offer ons permanent reinig en alle sondes uit ons gedagtes, ons gewete en ons emosies verwyder?

Jesus het letterlik deur die hel vir ons gegaan, sy liggaam is getref deur die geregverdigde oordeel van God. As die vyand nou na ons toe kom, kan ons sê: “Daardie sondes waarmee jy probeer om my ongelukkig te maak, is niks anders as uitgebrande kole nie en die krag van sonde is gekanselleer!” Ons kan met vreugde sê: “Sy toorn is van my afgewend en het op Jesus geval en my sondes is geoordeel toe Hy geoordeel is!”

Kyk na Jesus, die Hoëpriester wat sy bloed in die tabernakel van God in die hemel indra, waar die rekords van sonde gehou word! Gabriël het gesê: “Aanskou Hom terwyl Hy sy bloed op die boek van wette wat oortree is sprinkel en op die altaar van gebooie wat oortree is, terwyl ’n dik wolk vir ewig die rekord van enigiets wat in die hemel geskryf is waarvan jy beskuldig kan word, uitwis. Wanneer ons Hom dit sien doen, sien ons Hom terwyl Hy besig is om vir ons !n nuwe verbond te bring.”

Hebreërs 10:16—17 sê: “Dit is die verbond wat Ek met hulle sluit na die dae, spreek die Here verder; Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.”

Hy het sonde in as verander. Hy het die rekords uitgewis en vir ons ’n splinternuwe verbond gegee. Weet u waarom Hy dit gedoen het? Dit is omdat Hy ons WIL HÊ! Hy soek nie na redes om ons te vernietig nie, maar om ons te red.

Aanskou Hom as die vlekkelose lam van God wat voorberei is van voor die grondlegging van die wêreld af. Aanskou Hom as die sonde- draer wat voor God met vuil klere staan, deur God geslaan, wat sy bloed in die hemel sprinkel, en op die boek van die verbond wat nou vervul is. Al die mens se moontlike mislukkings is bedek deur die bloed wat met God praat en dit sê “Dit is volbring!”

Israel se sonde is jaar na jaar na jaar in herinnering geroep. Die mens is vergewe, maar die sonde is onthou. My hart was so geroer toe Gabriël vir my met soveel outoriteit gesê het: “Toe Jesus gekom het, is die nodigheid vir kwytskelding weggeneem omdat kwytskelding God herinner het aan die sondes wat reeds vergewe is. Hy het die rekords van sonde en skuld geheel en al verwyder. Die bloed van Jesus spreek en sê: 'Geregverdig, herstel tot volkome onskuld ter wille van Christus.’ Ons het teruggekeer tot die plek wat ons gehad het voordat sonde ooit in die wêreld ingekom het.”

In die Ou Testament is die volk vir ’n jaar lank vrygespreek as gevolg van hulle geloof in die offer. Maar Gabriel het gesê toe Jesus gekom het, WAS Hy die offer wat alle sondes weggeneem het. Om hierdie rede word ons nie net tydelik deur God vrygespreek nie. Omdat Jesus die offer gebring het, is niemand slegs tydelik vryge­spreek nie. God wil geen herinnering aan die sonde hê nie. Voorheen het hulle jaar na jaar aan hulle sondes gedink, maar nou sê God vir ons dat daar NOOIT weer aan ons sondes gedink sal word nie!

Gabriël het gesê: “Dit is waarom julle nooit die boodskap van vryspraak in die Nuwe Testament vind nie. Daar is nou geen nodig­heid meer voor nie: DIT IS REEDS GEDOEN!


Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1349 gaste aanlyn