NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hierdie wonderlike woorde geld ook vir elke kind van die HERE:"Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak." Jeremia 1:5

AS DIE WAARHEID VERTRAP WORD (4)

Ds AE vd Berg

Lees reeks by As die waarheid vertrap word

Deel 4

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2). 

1.   Wêreldlikheid

Wêreldlikheid is een van die grootste vyande van die kerk van Christus. Dis vir elke kerk baie belangrik om te weet wat wêreldlikheid is omdat baie van hulle skynbaar nie duidelikheid hieroor het nie. Die Bybel sê:

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig” (1 Joh.2:15-17).

Twee kernwoorde is hier ter sprake – liefde en wêreld. Hier gaan liefhê nie oor dinge waarvan mense hou of nie hou nie, maar oor ʼn wilsbesluit en opoffering vir die waarheid. Wêreld is hier ʼn geordende wêreld-sisteem met Satan aan die voortou van mense wat God en die waarheid teenstaan (Ps.2:2,3).

 

2.   Besoedeling

Wêreldlikheid en dwaalleer is twee kouse wat van dieselfde materiaal gemaak is en besoedel alles wat heilig is.

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie... die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie ... Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet...en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar” (Joh.14:15,17,21).

Dwaalleer is soos radio-aktiewe bestraling. Wie daaraan blootgestel word, voel nie noodwendig die onmiddellike uitwerking daarvan nie. Hulle ontkom egter nie aan die uiteindelike gevolge daarvan nie. Dwaalleer maak kerke gemaklik met sonde:

“ ...mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen” (Rom.1:32).

Dwaalleer maak mense doof vir God se Woord en blind vir die waarheid.

En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie” (Luk.6:46).

“Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk” (Tit.1:16).

“...woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word” (Judas :13).

Paulus se waarskuwing aan die Korintiërs geld vir alle gelowiges:

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Kor.6:14-18).

Wêreldlikheid veroorsaak telkens geloofwaardigheidskrisisse in kerke. Lidmate wat van die kerk verwag om anders as die godvyandige wêreld op te tree, raak teleurgestel in die kerk. Dit het ʼn kring van spotters geword – mense wat met die waarheid spot.   Gelowiges voel nie tuis in so ʼn kring nie en verlang na die ware gemeenskap van die heiliges wat hulle vir soveel jare geken het. Die winde van verandering het hul kerktorings figuurlik gesproke omgewaai en hul kerke hul agtergelaat.

3.   Onheiligheid

Christus se heerskappy as Hoof van die kerk is vir ontspoorde kerke ʼn groot probleem omdat hulle, soos die Satan, hierdie heerskappy vir hulself wil hê. Hulle flankeerdery met die wêreld is daarop gemik om Christus te onttroon.   Daarom word eredienste met allerlei drama, musiek, komedie en wêreldse dinge vervlak om die heiligheid daarvan te af te breek.

Prediking draai om temas soos menseverhoudings, sukses, selfbeeld en nog vele meer. Dit hou baie mense in die vlak water van kerklike vermaak vas en is onskriftuurlik:

“En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te wees nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde ... en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God” (1 Kor.2:1-5).

Oppervlakkige vermaak laat ʼn kerk spoedig so kaal, dat sy later niks het om haar skaamte mee te bedek nie. Dis alles ongebreidelde onsinnigheid in die naam van byderwetsheid en vernuwing. Kerke wat hul prediking in die diep water van die waarheid anker, raak nooit oppervlakkig nie.

 

 4. Binnegevegte

Die NG Kerk se bollemakiesie-agteroorslanery oor eeu oue Skrifwaarhede het ʼn paleisrewolusie in die kerk ontketen met talle binnegevegte. Aan die een kant van die spektrum is daar gelowiges wat elke woord in die Bybel glo en deur kritici fundamentaliste genoem word. Aan die ander kant is daar diegene wat die Bybel se waarhede telkens betwyfel en hulself as nugter denkend beskou.

Die groeiende ongemak met die hantering van Skrifuitleg en Skrifgesag het talle lidmate die pad laat vat. Die skaamtelose ontsondiging van homoseksualisme het baie daartoe bygedra. So ook die onafgeskilde turksvy wat die Belhar-belydenis in die vrugteslaai laat.

Om gruwels die etiket van menswaardigheid om te hang, skreeu ten hemel. Vreemd genoeg wil mense mekaar nie aanstoot gee nie, maar skroom nie om God aanstoot te gee nie. Hulle geniet selfs die versuikerde gruwels wat op die kerk se tafel beland.

Homoseksualisme spot openlik met God se huweliksverordening van een man en een vrou. En om te bely dat die Heilige Gees kerklui tydens ʼn Sinodesitting oortuig het dat homoseksualiteit nie ʼn gruwel vir God is nie, getuig van mistasting in hoofletters!

Wie teen homoseksualisme praat, word van ʼn Middeleeuse siening van seksuele oriëntasie beskuldig. Kerke het homoseksuele lidmate selfs openlik om verskoning gevra vir die jare lange skending van hul sg. menswaardigheid; alles te midde van die kerk se seisoen van menswaardigheid.

Dit gaan per slot van sake alles oor gunssoekery. Gunssoekers kan nooit diensknegte van God wees nie:

“Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ’n dienskneg van Christus wees nie” (Gal.1:10).

5.   Doodloopstrate

Wie die evangelie van Christus in ʼn wêreldse idioom verkondig, verkondig spoedig ʼn wêreldse evangelie in ʼn Christelike idioom. Kerke kom nie tot stilstand en besin oor hoe hulle hierdie bedenklike situasies beland het of waarheen hulle daarmee op pad is nie. Hulle spoed in doodloopstrate voort.

Die kerk skuil agter kosmetiese hervormings wat geloofwaardigheid nie versterk nie, maar eerder in die teken van opstand teen die waarheid staan. Dit gaan nie oor die waarheid nie, maar wat in die praktyk kan werk; metodologie in plaas van teologie. En as iets nie werk nie, word die doelpale verskuif en die spelpatroon verander.

Wie in pas met die wêreld wil wees, kan nooit die stem van God laat hoor nie. Kerke se patologiese toewyding aan kunsmatigheid laat mense wel kerk toe kom, maar nie hemel toe gaan nie. Baie mense wat nog Sondae kerk toe kom, kom bloot omdat dit tradisie is.   Sommige van hulle se godsdiensbelewenis eindig ook net daar.   Hulle is gestryk en gepoleer maar nooit in die bloed van Christus gewas is nie. Dit maak die kerk baie kleiner as wat dit lyk.

Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand” (1 Kor.14:20).

“...sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring” (Efes.4:14).

“...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim4:3,4).

“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ’n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ’n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei” (Hebr.5:12-14).

6.   Polities korrek

Ontspoorde kerke is tuis in vandag se polities korrek vertrapte wêreld.   Hierdie gewaande korrektheid is nog ʼn oorlogsverklaring teen die waarheid. Mense verloor hul stem in ʼn gedwonge eendersheid en neem ʼn Hansie-my-kneg houding teenoor ʼn godvyandige staatkundige bestel in. Hulle word skoothonde in plaas van waghonde.

Politieke korrektheid is teen talle Bybelse onderskeidings gekant.   Die Bybelse verbod op vroue in die kerkamp eis een daarvan.

Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou” (1 Tim.2:12).

Die toelating van vroue in die kerkamp eis dwaalkerke se regstellende aksie op feministe se aanklag dat die Christendom te man-georiënteerd is en die vrou haar regmatige plek in die samelewing ontsê. Die Bybel praat baie anders hieroor. Paulus verbind Christus se hoofskap oor die kerk baie duidelik met dié van die man oor die vrou.

Die Kerkampte is ‘n regeer-amp en Bybels gesproke slegs vir mans beskore. Om te sê dat hierdie voorskrifte slegs vir Paulus se tyd gegeld het, nie meer op vandag van toepassing is nie, is ʼn leuen. Dit maak die Skrif kultuur- en tydgebonde en bring die onfeilbaarheid daarvan onmiddellik in gedrang. Alhoewel die Skrif in die tyd gegee is, is dit nie tydgebonde nie en geld vir ewig. Ook wat die kerkamp behels.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 483 gaste aanlyn