OM SY NAAM TE VERHEERLIK

Hannes Ollewagen

2 Sam. 12:1-31

“Maar omdat u die vyande van die HERE deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe.” (:14).

Die profeet Natan stel dit duidelik aan Dawid dat God sy berou oor sy misdaad raakgesien het. En hy stel dit ook aan Dawid dat God hom sy oortreding vergewe het. Desnieteenstaande stel God dit pertinent dat Hy vir Dawid ‘n swaar straf gaan oplê. God sou hierdie kind van Dawid met die dood tref a.g.v. die oneer wat hy God se heilige Naam aangedoen het. Natan stel dit ook pertinent aan Dawid dat die kind sou sterf omdat die vyande van die Here deur Dawid se optrede aanleiding gegee is om teen God te laster. Hierdie reaksie van God se kant stel dit vir ons duidelik hoe belangrik die heiligheid en eer van God se Naam vir Hom is. Dit word immers ook vir ons ewe duidelik in God se wet gestel.

 

“Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.” (Exodus 20:7).

Die hedendaagse prediking versuim om die mens van God se heiligheid te leer en daaraan te herinner. En ook dat hierdie heiligheid van God vir Hom ontsaglik belangrik is.

“En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.” (Eseg. 36:23).

Tewens, God word deesdae eerder deur valse prediking gereduseer tot die gelykheid van ‘n mens asof Hy ons “pêl” is – Iemand vir wie alles aanvaarbaar is en wat gelukkig is solank as wat ons gelukkig is. En dit word gedoen sodat die mens sy gewete kan sus wanneer hy in ongebondenheid aan al sy hart se begeertes toegee.

“Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer – hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.”

God se optrede teenoor Dawid stel dit duidelik dat God nie ‘n haarbreedte van sy heiligheid sal prysgee nie. Hy het nie eers t.w.v. sy dierbare koning Dawid vir wie Hy baie lief was hiervan afstand gedoen nie.

“… van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van ĺsai, gevind, ‘n man na my hart, …” (Hand. 13:22).

Ja, dink maar aan die talle strawwe en onheile wat God oor sy uitverkore volk, Israel, laat kom het wanneer hulle aan Hom ontrou was en sy Naam ontheilig het. Luister gerus na die woorde uit Jesaja 48:11 wat vir ons beklemtoon hoe belangrik die heiligheid van God se Naam vir Hom is!

“Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen – want ag, hoe is my Naam ontheilig! – en Ek sal my eer aan geen ander gee nie.”

Die Here Jesus Christus het tydens sy lewe hier op aarde ook aan ons geleer hoe belangrik die heiligheid van God se Naam is. Sy dissipels het by geleentheid na Hom gekom met die versoek dat Hy hulle sou leer bid. En wat is interessant genoeg heel, heel bo aan die lys in hierdie gebed wat Jesus aan sy dissipels leer? “Laat u Naam geheilig word.”

Geliefdes, Dawid het God se heilige Naam nie ontheilig deur dit as ‘n vloekwoord te misbruik nie. Dawid het deur sy sondige optrede God se heilige Naam onteer en dit was vir God nie vir een oomblik aanneemlik nie. Hoe dikwels doen ek en u nie dieselfde nie, maar omdat die tyd waarin ons leef so boos geword het, besef ons dit dalk al minder en minder.

Ons is vinnig om te vra hoe God kan toesien hoedat ons hier in ons Vaderland alles verloor wat vir ons lief en dierbaar is. Ons besittings, taal, kultuur en selfs geliefdes word gesteel, geplunder, vernietig, verniel en vermoor. En dit voel dan asof God maar net sit en toekyk. . . Maar hoe lyk die ander kant van die muntstuk? Alles wat vir Hom lief en dierbaar is, sy Sabatte, heilige insettinge soos die huwelik en talle ander insettinge en verordeninge word geplunder, vernietig en verniel. Sy heilige Naam word ontheilig. En sit ons nie maar net en toekyk nie? Inteendeel, die meerderheid van ons volksgenote werk ywerig saam aan die vernietiging van hierdie dinge wat vir God kosbaar is en in die ontheiliging van sy heilig Naam, maar ons verwag om ongestraf te bly?

Ek wil u vanoggend opnuut daartoe maan om oor u lewe te besin en uself af te vra tot hoe ‘n mate u deur u optrede God se heilige Naam verheerlik en tot hoe ‘n mate u hierdie heilige Naam oneer aandoen. Laat ons nie net bid – “Vader, laat u Naam geheilig word” nie, maar ook leef met ‘n strewe om God se heilige Naam te verheerlik!

Amen.