BID TEEN VERSOEKING

Hannes Ollewagen

Luk. 22:39-46

“En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie.” (:40).

“En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.” (:46).

Hierdie opdrag word twee maal in ons gelese gedeelte deur Jesus aan sy dissipels gegee. Hy benadruk aan hulle die belangrikheid van dit wat Hy hulle beveel om te doen. Jesus was ook self in hierdie tyd, in die tuin van Getsémané, in ‘n sware stryd gewikkel. Hy het geweet dat Hy op die vooraand staan van die wrede marteling, vernedering en dood wat op Hom gewag het. En Hy sou wou wens dat hierdie beker Hom kon verbygaan. Hy het egter in die gebed volhard om die versoeking te weerstaan dat sy eie wil bo God die Vader se wil sou seëvier. “En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt. 26:39).

Ons dink ook aan ‘n ander geleentheid waar Jesus versoek is. Daar waar Hy aan die vloekhout gehang het, is Hy versoek om sy eie eer bo God die Vader se wil en eer te stel. “En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die kruis!” (Matt. 27:39&40). En wat sou die uiteinde daarvan wees as Hy nie hierdie versoeking weerstaan het nie? Die satan sou seëvier. Die satan sou triomfeer oor God se plan om my en u van die mag van sonde vry te koop!

Ek en u kruip vandag maklik weg agter die verskoning dat ons maar net mense is wanneer ons voor die versoekings van die satan swig. Dit is waar dat ons net vlees is. Dit is ewe waar dat God se Woord ons leer dat daar geen mens op hierdie aarde is wat vlekkeloos is en wat nie struikel nie. “...want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.” (Pred. 7:20). Dit is ongelukkig ook waar dat ons dit maar net as ‘n gerieflike verskoning gebruik om nie tot bloede toe weerstand te bied in ons stryd teen die sonde soos God vir ons leer nie. “Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.” (Heb. 12:4). Die gedeelte uit Prediker 7 is aan ons gegee om ons aandag daarop te vestig dat ons onsself nie kan regverdig nie en alleen deur Christus Jesus geregverdig kan word. Dit onthef ons egter nie van ons verantwoordelikheid om die sonde en versoekings van die satan te bestry en weerstaan nie. Dit is dieselfde Christus wat ons voor God regverdig wat ons beveel om teen die versoekings te waak en te bid!

Die Here Jesus wat ons wil reinig van ons sondige natuur en heilig voor God die Vader wil stel, gee vir ons riglyne in ons stryd teen versoeking. Hy leer ons duidelik dat ons God moet bid om ons van versoeking te bewaar. Dink maar hoedat Hy ook sy dissipels geleer het om teen versoeking te bid. “...en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.” (Matt. 6:13). Ek en u verstaan dat ons nie kan bid vir ons dag se brood en agteroor sit en wag dat dit maar net in ons skoot val nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om ons plig na te kom ten einde ons brood te verdien. So is dit ook in ons stryd teen versoeking. Die bede tot God dat ons nie in versoeking sal kom nie is die vertrekpunt eerder as die eindpunt. Ons moet vandaar met aanwending van alle ywer die satan se versoekings weerstaan. “…weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” (Jak. 4:7).Eerder as dat ons ons verantwoordelikheid na God oorplaas in ons gebed is ons bede tot God ‘n noodkreet tot God om ons in hierdie stryd te help omdat ons weet dat ons eie krag ontoereikend is om die oorwinning te behaal. “Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.” (1 Kor. 15:57). Ons moet nieteenstaande bereid wees om met God aan die voorpunt, met God as ons Aanvoerder, hierdie stryd teen die satan met sy versoekings aan te pak!

Geliefde in Christus Jesus – die wêreld in ons tyd is besig om oorspoel te word met verleidings en versoekings wat die satan uitgiet om die mens tot struikeling te bring. Ek wil u vandag aan die vermaning van onse Here Jesus Christus herinner – waak en bid hierteen geliefdes. God beloof vir elkeen wat versoeking weerstaan ‘n ryke beloning en plek in sy hemelse koninkryk. “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.” (Jak. 1:12-14).