ONS BLYDSKAP IN DIE HERE

Hannes Ollewagen

Fil. 4:1-9

”Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal: Verbly julle! Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.” (:4&5).

Die omstandighede in ons land en eintlik in die hele wêreld stem ons maklik tot moedeloosheid. Dit kan ons maklik terneergedruk maak. Dit is natuurlik nie verkeerd om ongelukkig te wees oor die ongeregtigheid wat in die wêreld aangaan nie. Dink maar aan Lot wat bekommerd was oor die ongeregtigheid van die inwoners in die stad waarin hy gewoon het. (“...en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;). (2 Pet. 2:7). Dit is ligsinnig en verkeerd om te maak asof ongeregtigheid nie bestaan nie.

Ons moet egter daarteen waak dat dié lewensomstandighede ons van alle vreugde beroof. Alhoewel daar baie dinge in hierdie wêreld is waaroor ons ons seker behoort te kwel, soos vir die regverdig Lot, het ons ook oorgenoeg om oor bly te wees. Die opdrag dat ons ons moet verbly, word ‘n hele paar keer in die Woord herhaal. Paulus herhaal hierdie opdrag in twee agtereenvolgende hoofstukke in die brief wat hy aan die Filippense skryf. “VERDER, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid.” (Fil. 3:1). En dan word hierdie opdrag in Fil. 4:4 weer benadruk. Paulus gee ook hierdie opdrag in die brief aan die Thessalonicense deur. “Wees altyddeur bly.” (1 Thes. 5:16).

In die brief van Paulus aan die Galasiërs wat handel oor die vrug van die Gees sien ons dat blydskap en vriendelikheid ook onder vrugte van die Gees gelys word. “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” (Gal. 5:22). Ware blydskap en vriendelikheid is dus iets wat diep uit ons hart behoort te spruit as ‘n gevolg van ons opregte diens aan God. Dit sal deur die Gees van God self voortgebring word wanneer Hy in ons harte leef en regeer. Dit sal deur die Gees van God self voortgebring word wanneer ons daarna streef om ons in Hom te verlustig.

Dit was nie net Paulus wat hierdie opdrag aan God se kinders geleer het nie. Ons lees in Nehemía 8:11 hoedat Esra die volk Israel in ‘n moeilike tyd van hul volksbestaan herinner het aan die belangrikheid daarvan om hulle in die Here te verbly.”...Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE – dit is julle beskutting.” Esra leer die volk dat hulle blydskap in die Here ook in hul moeilike omstandighede vir hulle ‘n beskutting sou wees, m.a.w. dat dit tot hul behoud sal wees.

Ons sien vandag ook menig volksgenote wat nie weet hoe om die neerdrukkende omstandighede in ons land te hanteer nie. Daarom verkies sommige om handdoek in te gooi en na ander lande te vlug ten einde daar groter vreugde en blydskap te probeer vind. Daar is ook diegene wat die omstandighede probeer ignoreer en met ‘n bejammerenswaardige naïwiteit glo dat alles sommer net skielik “vanself” sal regkom. Daar is diegene wat die slegte toestand van ons volk probeer ontken en hul vreugde probeer vind (ontvlugting soek) deur deel te neem aan allerhande oppervlakkige vermaak en sodoende deel word van die probleem eerder as die oplossing. Daar is ook diegene wat nie minder kan omgee oor die toestand van ons volk nie omdat hulle eenvoudig in selfsug en individualisme verval het en daagliks besig is om net hul eie geluk te probeer vind in die najaag van oormatige rykdom, aardse skatte en ‘n ydele en oppervlakkige geluk voorhou terwyl ware vreugde hul ontbreek.

Ons het as gelowiges in ons land ook, soos Lot, oorgenoeg om ons oor te bekommer. Terselfdertyd het ons as gelowiges ook die voorreg en verantwoordelikheid om ons in ons tyd van beproewing opnuut tot die Here te wend en ons vreugde in Hom te vind. Dit sal ook vir ons in hierdie tyd tot ons behoud en beskutting wees. Dit is voor die aangesig van die Here waar ons die rigting van ons lewenspad vind selfs wanneer ons deur dale van doodskaduwee moet gaan. En dit is daar, voor die aangesig van die Here, waar ons vreugde vind. “U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.” (Ps. 16:11).