NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons moet daarteen waak om altyd vir die "regte oomblik" te wil wag voordat ons iets aanpak – meesal kom daardie oomblik nooit. Maar jy kan daardie "oomblik" skep deur te doen wat jy moet doen, of te sê wat jy moet sê, wanneer jy weet dit is die regte ding om te doen – so maak jy wel 'n verskil aan die wêreld.

ALLES OOP EN BLOOT VOOR SY OË

Hannes Ollewagen

Hebreërs 4:1-13

“En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”

Die meeste van ons het al die voorreg gehad om ‘n reis iewers in die berge mee te maak.  Wanneer ‘n mens van bo van een van hierdie majestueuse berge tuur, is daar min dinge wat jou sig belemmer.  Daar is geen gebou of muur, geen bome, bosse, struike of iets dergeliks wat jou uitsig belemmer nie.  Alles voor jou is tot ‘n groot mate oop en bloot voor jou oë.  En tog kan ons in so ‘n omstandigheid maar net ‘n klein deeltjie van God se skepping voor oë kry.  U kan byvoorbeeld nie sien wat op ‘n ander deel van die wêreld, of selfs net in dieselfde provinsie, afspeel nie.  

Die Woord leer ons dat God se skepping voor sy oë blootgelê is.  Daar is nie iets op hierdie aarde wat vir sy oë verborge is nie.  Daar is nie iets wat in hierdie uithoek van die aarde gebeur waarvan Hy onbewus is omdat Hy besig is om in ‘n ander rigting te kyk nie.  Daar is nie iets wat in my lewe gebeur waarvan Hy nie bewus is nie.  Daar is nie iets wat in my lewe gebeur wat vir Hom te gering is om daarvan kennis te neem nie.  “Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie — geweldig deur krag van verstand.”  (Job 36:5).

Die ongeregtigheid rondom ons stem ons dikwels tot moedeloosheid.  Ons kan nie help om te wonder waarom God nie die goddelose mense uitdelg wanneer Hy hierdie ongeregtigheid dan alles raaksien nie.  Maar ons moenie uit die oog verloor dat God se lankmoedigheid mense tot bekering wil lei nie.  “Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?”  (Rom. 2:4).  Dink maar gerus waar uself sou geëindig het as die Here met u nie lankmoedig was tot die dag dat u waarlik tot bekering gekom het nie.  Hoe verlore u sou gewees het as God u uitgedelg het met u eerste oortreding hier op aarde.  Die feit dat God met sondaars lankmoedig is, beteken geensins dat diegene wat in ‘n goddelose lewenswandel volhard ongeskonde daarvan sal afkom nie.  God se oë let op hulle onreg en Hy sal, op die dag van afrekening wat Hy bepaal, elkeen volgens sy dade vergelde.  “Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ’n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke:”  (Rom. 2:5&6).

God se oë is ook nie net oop en daarop gerig om die ongeregtigheid te straf nie.  Hy sien ook die mens se mooi optrede, die mens se hartseer, moedeloosheid en nood aan.  En sy oë is oop om diegene te steun wat op Hom vertrou.  “...want die HERE — sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;”  (2 Kor. 16:9).  En die Here sien nie alleen die optrede van ‘n mens raak nie, maar selfs die gesindheid waarmee ons optree.  “O HERE, is u oë nie op opregtheid gerig nie? ...”  (Jer. 5:3).  “En ek weet, my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid; ...”  (1 Kron. 29:17).  God weet dus wie diegene is wat met ‘n volkome hart op Hom vertrou en ook wie diegene is wat net op Hom vertrou wanneer hulle in nood is.  Wanneer dit goed gaan wil hulle beheer van hul eie lewe neem en hul eie weg volg, maar wanneer daar tye van teëspoed kom, wil hulle skielik “op God vertrou”.  En Hy wat selfs die kenner van elke hart is, sien ook die gesindheid van elke mens teenoor Hom aan. 

Die Here sien ook die onseker en deurmekaar tye raak waarin ons leef.  Inteendeel, Hy het dit duisende jare vooruit gesien en ons gewaarsku dat die aardbewoners bedorwe sal raak.  “MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;”  (2 Tim. 3:1-4).  En die Here wil sien dat ons in hierdie tye waak teen hierdie verkeerde dinge en in ons lewenswandel sal heilig bly eerder as om daaraan gelyk te word omdat die gees van die tyd ons oorweldig.  “Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ’n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ’n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ’n deelgenoot maak van die ontroues.”  (Luk. 12:45&46). 

As u daarom in ons tyd voel asof u lewe uitsigloos is en asof u rigtingloos in hierdie lewe ronddwaal, wend u tot Hom wat na u kyk en daarna verlang om ook aan u raad en leiding deur sy Woord en Gees te gee.  Sy oog is ook oop u oor u as deel van sy skepping.  “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.”  Ps. 32:8.

ALLES OOP EN BLOOT VOOR SY Oë

Hannes Ollewagen

Hebreërs 4:1-13

En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

Die meeste van ons het al die voorreg gehad om ‘n reis iewers in die berge mee te maak.  Wanneer ‘n mens van bo van een van hierdie majestueuse berge tuur, is daar min dinge wat jou sig belemmer.  Daar is geen gebou of muur, geen bome, bosse, struike of iets dergeliks wat jou uitsig belemmer nie.  Alles voor jou is tot ‘n groot mate oop en bloot voor jou oë.  En tog kan ons in so ‘n omstandigheid maar net ‘n klein deeltjie van God se skepping voor oë kry.  U kan byvoorbeeld nie sien wat op ‘n ander deel van die wêreld, of selfs net in dieselfde provinsie, afspeel nie. 

Die Woord leer ons dat God se skepping voor sy oë blootgelê is.  Daar is nie iets op hierdie aarde wat vir sy oë verborge is nie.  Daar is nie iets wat in hierdie uithoek van die aarde gebeur waarvan Hy onbewus is omdat Hy besig is om in ‘n ander rigting te kyk nie.  Daar is nie iets wat in my lewe gebeur waarvan Hy nie bewus is nie.  Daar is nie iets wat in my lewe gebeur wat vir Hom te gering is om daarvan kennis te neem nie.  “Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie — geweldig deur krag van verstand.”  (Job 36:5).

Die ongeregtigheid rondom ons stem ons dikwels tot moedeloosheid.  Ons kan nie help om te wonder waarom God nie die goddelose mense uitdelg wanneer Hy hierdie ongeregtigheid dan alles raaksien nie.  Maar ons moenie uit die oog verloor dat God se lankmoedigheid mense tot bekering wil lei nie.  “Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?”  (Rom. 2:4).  Dink maar gerus waar uself sou geëindig het as die Here met u nie lankmoedig was tot die dag dat u waarlik tot bekering gekom het nie.  Hoe verlore u sou gewees het as God u uitgedelg het met u eerste oortreding hier op aarde.  Die feit dat God met sondaars lankmoedig is, beteken geensins dat diegene wat in ‘n goddelose lewenswandel volhard ongeskonde daarvan sal afkom nie.  God se oë let op hulle onreg en Hy sal, op die dag van afrekening wat Hy bepaal, elkeen volgens sy dade vergelde.  “Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ’n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke:”  (Rom. 2:5&6).

God se oë is ook nie net oop en daarop gerig om die ongeregtigheid te straf nie.  Hy sien ook die mens se mooi optrede, die mens se hartseer, moedeloosheid en nood aan.  En sy oë is oop om diegene te steun wat op Hom vertrou.  “...want die HERE — sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;”  (2 Kor. 16:9).  En die Here sien nie alleen die optrede van ‘n mens raak nie, maar selfs die gesindheid waarmee ons optree.  “O HERE, is u oë nie op opregtheid gerig nie? ...”  (Jer. 5:3).  “En ek weet, my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid; ...”  (1 Kron. 29:17).  God weet dus wie diegene is wat met ‘n volkome hart op Hom vertrou en ook wie diegene is wat net op Hom vertrou wanneer hulle in nood is.  Wanneer dit goed gaan wil hulle beheer van hul eie lewe neem en hul eie weg volg, maar wanneer daar tye van teëspoed kom, wil hulle skielik “op God vertrou”.  En Hy wat selfs die kenner van elke hart is, sien ook die gesindheid van elke mens teenoor Hom aan. 

Die Here sien ook die onseker en deurmekaar tye raak waarin ons leef.  Inteendeel, Hy het dit duisende jare vooruit gesien en ons gewaarsku dat die aardbewoners bedorwe sal raak.  “MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;”  (2 Tim. 3:1-4).  En die Here wil sien dat ons in hierdie tye waak teen hierdie verkeerde dinge en in ons lewenswandel sal heilig bly eerder as om daaraan gelyk te word omdat die gees van die tyd ons oorweldig.  “Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ’n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ’n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ’n deelgenoot maak van die ontroues.”  (Luk. 12:45&46). 

As u daarom in ons tyd voel asof u lewe uitsigloos is en asof u rigtingloos in hierdie lewe ronddwaal, wend u tot Hom wat na u kyk en daarna verlang om ook aan u raad en leiding deur sy Woord en Gees te gee.  Sy oog is ook oop u oor u as deel van sy skepping.  “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.”  Ps. 32:8.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 857 gaste aanlyn