NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Vasgevang in jou eie klein wêreld van nuttelose dinge? Stop dit! Net jy kan. Doen iets wat slegs tot eer van die HERE se naam strek, daar is so baie te doen; en sien hoe jou lewe betekenis en vreugde kry.

RAS- BEWUSTHEID...

...SONDE OF NIE?

Ds Andrè van den Berg

"Dit is werklik vreemd dat mense wat vir die bewaring van bedreigde dierespesies werk, lof toegeswaai word, maar wie hulle vir die bewaring van bedreigde rasse beywer, verguis word.  Dit maak nie sin nie! "

Gen.11:1-8; Deut.32:1-8; Hand.17:24-28

Mense raak deesdae gou op hol as negatiewe dinge oor rasseverskille gesê word.   Die openbare mening is al so hipersensitief daaroor dat dit sondermeer as polities inkorrek beskou en as rassehaat afgemaak word.  God se naam kan eerder ydelik gebruik word as wat negatiewe dinge oor sekere rasse gesê word!

Dit bring ons by die vraag:  Is rasbewustheid ʼn sonde?  Sê die Bybel enigiets daaroor?   Gelowiges wil enersyds nie rassehaat stook nie, maar andersyds ook nie ʼn blinde oog draai wanneer wette vir een rassegroep en uitsonderings vir ʼn ander een gemaak word nie.  Dis onreg waaroor daar nie geswyg mag word nie: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Tim.3:16).

Gelowiges mag inderdaad hul rasse-voorkeure uitoefen, solank as wat hulle nie onreg daardeur skep nie.  Geen gelowige hoef van sy rasse-afkoms afstand te doen om vir God aanvaarbaar te wees nie.   Geloof hef nie nasionaliteit as sulks op nie.  God het geen behae in ʼn vaal, gelykmakende mensemassa nie; alleenlik Satan!   Daarom het God verskillende rasse met hul eie leefwyse geskep.

  Niks op aarde het toevallig tot stand gekom nie; dis alles God se wil.

Ter wille van hul eie voortbestaan vereenselwig rasse hulle met hul eie rasse-soort en skei hulle in die proses van ander rasse af.   Dis ook eie aan die diereryk waar indringers in sekere gevalle selfs verjaag word.   God het die wet van die natuur ook vir die mens bestem; soort soek soort - afskeiding ter wille van voortbestaan.

Wie aan sy eie ras voorkeur gee omdat dit sy volkswaardes vertolk, durf nooit van rassehaat beskuldig word nie.   Rasbewustheid is nie per sè rassehaat en derhalwe sonde nie.  Rasbewuste mense hou ter wille van onderlinge vrede rekening met die werklikheid van rasseverskille.

Ek is nie ʼn rassehater nie, maar wel rasbewus en vra niemand daarvoor om verskoning nie.   Die Woord sowel as die Gees van God sou my van sonde oortuig het indien dit verkeerd was.   Nee, my rasbewustheid is nie die gevolg van ʼn sondige vooroordeel of rassehaat nie, maar is op wetenskaplike bevindinge en geskiedkundige feite gegrond.   Dit het hoegenaamd niks met rassehaat te doen nie.

Rasseverskille is nie bloot pigmentasieverskille nie.  Dis ʼn anderse lewensingesteldheid.   Indien ek vir ʼn hondeteler sou sê dat alle honde eenders is en slegs van pelse verskil, sal hy my uitlag.  Hulle verskil nie net van pels nie, maar ook van temperament.    Ek sal eerder ʼn losloper poedel in die straat wil teëkom as ʼn Rottweiler!

Dit wat vir die dierewêreld geld, geld ook vir die mensewêreld.   Rasse verskil in voorkoms en temperament baie van mekaar.   Ongelukkig is die openbare mening al so mislei om rasbewustheid sondermeer as ʼn sonde te veroordeel.  Nodeloos om te sê,  het ontspoorde kerke ʼn groot aandeel hieraan!

Wat maak dat rasse van mekaar afskei?  Genetiese verskille.  Dis selfs in die diereryk opmerklik waar die natuurwet van soort soek soort ons oog elke dag opval.  As dit nie vir genetiese afskeiding was nie, sou renosters met seekoeie en duiwe met spreeus gepaar het.  Na baie jare van rassegelykheid verkies swartes nog steeds om met swartes om te gaan en blankes met blankes.

Die lewe is ʼn gawe uit die hand van God.  Rasbewustheid kweek ʼn hartstog vir die lewe.   Ongelukkig leef ons in ʼn land waar rassehaat met rassehaat beveg word en geen wenners oplewer nie.   Skeiding lewer wel wenners op omdat dit wrywingsvlakke uitskakel.

Daarom skryf Moses:  “Toe die Allerhoogste aan die nasies ʼn erfdeel gegee het, toe Hy die menskinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel” (Deut.32:8).  Paulus sê: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek.... ” (Hand.17:26,27).

God het vóór die grondlegging van die wêreld besluit dat daar verskillende volke en rasse sal wees wat nie almal met dieselfde maatstaf gaan meet nie.  Daarom het Hy deur middel van gebiedsgrense volke, nasies en rasse van mekaar geskei.   Die geskiedenis lewer voldoende bewys dat goeie grense goeie bure maak.  Gelowiges hoef nie heinings te verwyder om vir hul naaste lief te wees nie.  Nêrens eis God se Woord dit van sy kinders nie.

God het wel ʼn behae daarin dat mense in vrede naasbestaan: “Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien” (Rom.14:19).   En dis slegs deur naasbestaan moontlik; nie saambestaan nie.  Let maar net op die spanning wat saambestaan geskep het tussen die Jode en Samaritane na die terugkeer uit die Babiloniese ballingskap!

Rasseskeiding het nog nêrens in die wêreld vrede versteur nie; rassevermenging wel.  Let op die geskiedenis van Afrika waar rassevermenging dieselfde angs veroorsaak as wat tydens rassebotsings ontstaan.   Daarom is dit ʼn ras se goddelike reg om hom van ander rasse af te skei.  Daarsonder sal dit bly veg en selfs verdwyn!

Let op die Westerse volke.  Die meeste streef etniese eenheid na omdat dit vrede en harmonie bring.  Daarom is daar in Westerse lande meer vrede en eensgesindheid as by nasies met veelvolkige bevolkingsamestellings.   Hoe eenderste ʼn volk is, hoe minder onderlinge spanning.

Rassevermenging ontwrig nie net die geslotenheid van ʼn ras nie, maar is ook ʼn bose aanslag op die handhawing van die Skepper se werk.  God het verskillende rasse geskep en aan hulle verskillende karaktereienskappe en verstandelike vermoëns gegee.  Hy het hulle selfs op verskillende vastelande van mekaar geskei.   Wie die werklikheid van rasseverskille minag, vind dus met God se handewerk fout!

Rassevermenging loop altyd op ʼn gryse eenvormigheid uit wat nie tot God se eer strek nie, maar wel die Antichris s’n.  Let op Paulus se woorde in Hand.17:27: “... sodat hulle die Here kon soek... ” Nasionalisme soek God, internasionalisme soek die mens.

Om ʼn verskeidenheid op ʼn eenheid af te dwing, is nie net kunsmatig nie, maar  loop onvermydelik op rampspoed uit.  Die reënboognasie is ʼn sprekende voorbeeld hiervan!  Dit gebeur wanneer mense nie na gesonde rede en God se Woord luister nie.  En dit sluit kerke in!  Wie ongelykhede gelyk probeer dwing, skep net al hoe meer ongelykheid.

Die natuur is God se skepping.  Dit spreek van A tot Z van verskeidenheid.   Daarom sal verbastering altyd onnatuurlik wees en nooit aanloklik gemaak kan word nie.   Geen wet kan dit wat God ongelyk geskep het, gelyk dwing nie.  Daarom verbeter rassevermenging geen menseverhoudings nie.  Dit breek eerder gesonde verhoudings af.

Let daarop dat oral waar met rasseverskeidenheid as ʼn God-gegewendheid rekening gehou word, baie meer vrede en harmonie bestaan.   Dwase probeer tevergeefs rasseverskille gelykskaaf.  ʼn Bulhond kan nooit afgerig word om soos ʼn windhond te hardloop nie!

Rasse word nie gelyk nie, maar wel verskillend gebore.  Sommige haat mekaar daarvoor.  Dis egter ʼn feit wat nie geminag kan word nie.  Verskillende rasse het verskillende waardesisteme, uit en gedaan!   Al die gepraat oor gelykheid is absolute onsin.  Mense veroordeel graag dinge wat hulle nie verstaan nie.

Rassevermenging kan nie Bybels verantwoord word nie.  Dit het inderdaad ʼn duiwelse karakter en is die produk van die mens se grootheidswaan soos eeue gelede met die bou van die toring van Babel gebeur het.  Rassevermenging sal dit altyd onnatuurlik en kunsmatig bly en sal net so min slaag as wat die verbouing van suikerriet in die Sahara sal slaag!

Wetenskaplikes wat rasseverskille en rasse se gedragspatrone nagevors het, het dit nie om bose redes gedoen nie.   Dis juis gedoen ten einde rassevrede te bewerkstellig.  Desondanks het die beklemtoning van rasseverskille vandag 'n aartssonde soos egbreuk, verkragting en moord geword.  Feit bly staan dat rassevrede nie sonder erkenning van en eerbied vir rasseverskille verkry kan word nie. Tragies genoeg sluit selfs kerklui hul oë vir hierdie waarheid.

Rassegelykheid het bykans ʼn nuwe kategismus aan die suidpunt van Afrika geword.  Rassegelykheid klink miskien baie Christelik en liefdevol.  Dis egter ʼn leuen en net so aanloklik soos die verbode vrug vir Eva in die tuin van Eden.  Dit is werklik vreemd dat mense wat vir die bewaring van bedreigde dierespesies werk, lof toegeswaai word, maar wie hulle vir die bewaring van bedreigde rasse beywer, verguis word.  Dit maak nie sin nie!

Let op die Bybel.  Die OT lê opvallend klem op rassuiwerheid.  Dit handel oor die geskiedenis van een ras nl. Israel wat gereeld in botsing met ander Midde-Oosterse rassegroepe was.  Die OT benadruk gedurig hulle afkoms en roep Israel herhaaldelik op om haar gene nie met dié van ander nasies te vermeng nie.  En op grond hiervan is rasseskeiding vir baie eeue tot voordeel van alle rasse toegepas.

Daarna is die mensdom meesterlik mislei om te glo dat sulke skeidings boos is en mense aangemoedig om hulle vir rassegelykheid te beywer.  Dit het nie alleen ʼn onsmaaklike samelewingsontwrigting veroorsaak nie, maar ook ʼn astronomiese rassepolarisasie.   Rassegelykskakeling het oneindig meer rassehaat veroorsaak as wat rasseskeiding ooit sou regkry.

Die rassegelykheidsleer is niks anders as ʼn moderne stuk bygeloof wat deur booswigte versprei en deur oningeligtes gesluk word nie.  Hulle misbruik ook graag kansels vir hulle bose werk.  Sulke mense is uiters gevaarlik.  Hulle het die naam van evangeliebedienaar maar is in werklikheid wolwe in skaapsklere!

 

 

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1790 gaste aanlyn