NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"...my seun, wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense." – Prediker 12:12-13

DIE UITVERKIESING

Ds Andrè van den Berg

" Wees van een ding baie seker: Niemand soek tevergeefs na God nie.  Die feit dat jy God in jou lewe toegelaat en kind van Hom geword het, is en bly die duidelikste bewys dat jy wel uitverkies is! "

“En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie Openb.13:1-10 (:8)

Leraars preek nie graag oor die leer van die uitverkiesing nie omdat dit by sommige mense negatiewe gevoelens opwek.  Vrae wat gevra word, is: Hoe kan God sekere mense goedsmoeds hel toe stuur?  Is mense bloot marionette aan God se lyntjie?   Is die uitverkiesing ʼn verborge geheimenis waarin die mens geen insae of beheer oor het nie?   Want indien dit so is, beteken dit dat die mens tot en met sy dood nie regtig weet of hy hemel of hel toe gaan nie!  En dit as sulks skep ʼn somberheid wat blydskap en vreugde demp.

Die eerste ding wat ons moet weet, is dat leer van die uitverkiesing bokant ons verstandshorison is.  Dit staan nie soos ʼn Psalm of saligspreking iewers in die Bybel opgeteken nie.    Om dit werklik te verstaan, moet ons nie net na ʼn paar losstaande sekere tekste kyk nie, maar na die Bybel in sy geheel.

In Genesis leer ons dat God na Abraham kom en Israel uit vrye wil kies: “Want jy is ʼn volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees” (Deut.7:6).   God kies ook sekere mense vir sekere take.  Dink bv. aan Aaron vir die  priesterskap: “En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei...” (Num,17:5).   So ook die dissipels.  Jesus sê vir hulle: “Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra....” (Joh.15:16).

Die uitverkiesing het met die mens se ewige redding te doen: “ wat ons gered en geroep het met ʼn heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade...” (2 Tim.1:9).   Hierdie waarheid kan nie met die menslike verstand verstaan word nie, maar slegs in die geloof aanvaar word: “ Die verborge dinge is vir die Here onse God....” (Deut.29:29).   Let vervolgens op ʼn paar kernaspekte van die leer van die uitverkiesing.

Die uitverkiesing beklemtoon eerstens die koningskap van God.   Hy doen soos dit Hom behaag sonder om enige mens of engel se toestemming daarvoor te vra.  “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie My weë nie, spreek die Here.  Want soos die hemel hoë is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes  as julle gedagtes” (Jes.55:8,9).     Redding is God se besluit.   Die mens kan geen wesenlike bydrae daartoe maak nie.  Jy kan nie ʼn bietjie van jou redding bewerk en derhalwe verdien nie.

Dat God sonde straf, is nie wreed of onregverdig nie, maar vloei daaruit dat God heilig en regverdig is.  Diegene wat verlore gaan, is 100% aanspreeklik daarvoor.  God stel van die begin af perke aan die mens.  Dink maar aan die boom met die verbode vrug in Eden.   Die mens het die kans om vir  altyd te leef deur sy ongehoorsaamheid verloor.

Dat God ná die sondeval in die mens se lotsgevalle ingegryp het, is net genade.  Hy kon Hom daar en dan van die mens onttrek het.  Maar Hy het nie.  Daarom bly verlossing onverdiende genade wat ons by die kernmotief van die leer van die uitverkiesing bring – God se ontfermende liefde vir sondaars.  “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet.3:9).

Daarom het God telkens as Israel tot niet gaan, ʼn oorblyfsel bewaar met wie Hy die pad verder gestap het.   En selfs hierdie res het dit nie verdien nie.  God kies hulle uit vrye wil en sonder enige menslike verdienste.  Watter les leer ons hieruit?   Dat God nie op grond van mense se waarde of verdienste red nie.  Hy wou van Israel die lig van die nasies maak: “ En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang” (Jes.60:3).

Ons het gesien wat God se rol in die uitverkiesing is.  Maar wat is Jesus se rol?  Die uitverkiesing en verlossing loop in Jesus saam.  Dit kan hoogstens onderskei, maar nie geskei word nie.  “...wat ons gered en geroep het met ʼn heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou openbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus....” (2 Tim.1:9,10).

Jesus maak deur sy kruisdood en opstanding die uitverkiesing vir mense moontlik.   God het reeds voor die skepping so besluit. “...naamlik dat God in Christus die wêreld met Hom versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie...” (2 Kor.5:19).  Wie na Jesus se versoeningsoffer kyk, weet dat die uitverkiesing net God se genade is: “Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ʼn versoening vir ons sondes” (1 Joh.4:10).

Die uitverkiesing is soos geloof – dit snoer mense in ʼn nuwe gemeenskap saam.  Ons kan Sondae net sowel bely dat ons in die gemeenskap van die uitverkorenes glo!  En hierdie wete dat gelowiges weet dat die uitverkiesing sekerheid van verlossing bied, verskaf ongekende blydskap.

Die uitverkiesing maak egter nie van ons dooie marionette in God se hand nie.  Hy het ons ʼn vrye wil gegee om Hom lief te hê of nie.  Hy waarsku mense selfs vooraf.   Hoor wat sê God vir Kain: “... die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers” (Gen.4:7).  Gevolglik neem die mens volle verantwoordelik indien hy ongehoorsaam is en verlore gaan.

Ons moet egter versigtig oor die vrye wil van die mens dink omdat verkeerde denke al in die verlede tot dwaalleer aanleiding gegee het.   Pelagius (ʼn Britse monnik), die Remonstrante en Armeniane het bv. geglo dat omdat die mens 'n vrye wil het, hy vir ʼn deel van sy redding verantwoordelik is.  God is in hulle siening dus nie Alleen-speler nie; die mens is sy vennoot.  God doen ʼn deel en die mens ʼn deel.  Dis een van die kern dwalings van die charismatiese kerke.

Augustinus, Luther en Calvyn leer weer dat die mens se wil so bedorwe is, dat hy van sy kant af niks kan doen om in die hemel te kom nie.   Die Bybel leer dat redding uitsluitlik van God kom:  “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het” (Rom.5:12).

Vryspraak kom deur die geloof alleen.   Daarom word ons net uit genade gered.   As die Heilige Gees ons nie roep en ons die geloof gee om op sy roepstem te antwoord nie, sal ons nooit die poorte van die hemel sien nie!  Ja, die Heilige Gees is intens by die vestiging van geloof en die sekerheid van die uitverkiesing in ons lewe teenwoordig.  Hy verseker elke gelowige dat God sy guns vooruit aan hom/haar toebedeel het.

Beteken dit dat die uitverkiesing ʼn streep deur ons eie verantwoordelikheid trek?   Nee,  God red en roep ons tot ʼn nuwe lewe van gehoorsaamheid waarop ons self moet reageer: “Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” (Fil.2:12,13).

Dis eg menslik om te wonder of jou geloof in Christus genoeg is om jou in die hemel te bring.  Kan ons werklik 100% van ons redding en uitverkiesing seker wees?  Ja, ons kan!  Ons sekerheid is nie op ons gevoelens of diens gegrond nie, maar op Jesus se versoeningsoffer.  Hy is die sekerheid van ons uitverkiesing.

As ons tot bekering gekom het, is ons uitverkies.  Die tronkbewaarder van Filippi vra vir Paulus en Silas:“... Menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom: “... Glo in die Here Jesus en jy sal gered word ...” (Hand.16:30,31).   Dis gelykluidend met Rom.10:13: “Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word”. Jy kan nie in Jesus glo en nie uitverkies wees of uitverkies wees sonder om aan Jesus te glo nie.  Die een veronderstel die ander.

Die feit dat jy uitverkies is, maak dat jy anders leef as die wêreldling.  Jy doen goeie dade en dra uit dankbaarheid vrug omdat die Heilige Gees in jou werk. “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ʼn nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword” (2 Kor.5:17).   “My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.  En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel” (1 Joh.3:18,19).  Aan ons anders lewe toets ons onsself of ons uitverkies is of nie.

Die Woord van God eis dat ons onsself moet toets: “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef...” (2 Kor.13:5).   Daarbenewens moet ons God vertrou dat Hy ons geloof in stand sal hou: “omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ʼn goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus” (Fil.1:6).  Jesus sê vir Petrus: “Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie...” (Luk.22:32).  Ons kan dus altyd seker wees van ons verlossing in Jesus Christus.

Die uitverkiesing plaas ʼn baie groot verantwoordelikheid op gelowiges: ” En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” (Mt.28:18,19).   Gelowiges moet getuig.   Deur hul getuienis sal mense na Christus vir redding kom en van hul uitverkiesing bewus word.  Dink maar net aan Petrus se preek op Pinksterdag toe 3000 mense tot bekering gekom het!  Anders gestel: 3000 mense het van hul uitverkiesing bewus geword.

Omdat die Evangelie ʼn roepingskarakter het, moet ons van Jesus bly getuig.  Die uitnodiging in Mt.11:28 bly van krag: “Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee...” Getuienis word geseën: “Bid, en vir julle  sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word” (Mt.7:7,8).   Elkeen wat die getuienis hoor, word voor ʼn keuse gestel: ” Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het nie...” (Joh.3:18).

Die uitverkiesing leer ons dat daar vir alle mense genade is.  Sommige neem dit aan en ander nie.   God het nie witbroodjies nie.  Hy is genadig oor almal.  As Hy Isak bo Ismael verkies en Jakob bo Esau gaan dit nie oor iets persoonlik nie, maar die feit dat die uitverkorenes die draers van God se genade is.  Ons kan dit nooit met die verstand verstaan nie.  Dis bokant ons verstandhorison.  Ons kan dit net in die geloof aanvaar.

Wees van een ding baie seker: Niemand soek tevergeefs na God nie.  Die feit dat jy God in jou lewe toegelaat en kind van Hom geword het, is en bly die duidelikste bewys dat jy wel uitverkies is!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1484 gaste aanlyn