NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geduld is om 'n moeilike situasie van God te aanvaar sonder om Hom 'n einddatum daarvoor te gee.

WAAR WAS JESUS...

 ...DIE DRIE DAE TUSSEN SY DOOD EN SY OPSTANDING?

Ds Andrè van den Berg

1 Pet 3:18-22

Die Bybel sê dat Jesus op ʼn Vrydag op ʼn koppie net buite Jerusalem gekruisig en begrawe is, maar dat Hy die daaropvolgende Sondagoggend uit die dood opgestaan het.  Waar was Hy in die tyd tussen sy dood en opstanding?   Slegs Petrus gee in die gelese Skrifgedeelte spesifieke inligting op hierdie vraag.  Hou egter in gedagte dat hierdie Skrifgedeelte die verband tussen Christus se lyding (:18) en sy verheerliking (:22) beskryf.  Dit is nie ʼn bal-vir-bal kommentaar van wat Christus alles in dié tyd gedoen het nie.

In vers 19 skryf Petrus dat Christus gedurende hierdie drie dae vir die geeste in die gevangenis gaan preek het.   Dis ʼn uitsonderlike vermelding aangesien dit nêrens anders in die Bybel genoem word nie.   Hoe moet dit verstaan word?

Die Griekse woord preek wat Petrus hier gebruik, is nie dieselfde woord as wat vir prediking van die Evangelie gebruik word nie.  Hier beteken dit letterlik om ʼn boodskap by wyse van ʼn aankondiging oor te dra.    Dit was in die ou tyd veral die werk van heroute.  Hulle was die amptelike boodskappers van konings of goewerneurs wat belangrike aankondigings namens hulle in die openbaar gemaak het.  Die Engelse het hulle as street criers geken.

Die Griekse woord wat Petrus hier vir preek gebruik, is ekukuzen. Die Griekse woord vir Evangelieprediking is euangelizo – die bring van ʼn goeie tyding soos die nag met Jesus se geboorte.    En dis alles behalwe wat Jesus ná sy dood in die doderyk gaan doen het!    Hy het geen goeie tyding gebring nie, maar vir die gevangenes  in die doderyk duidelik laat verstaan dat hul vir ewig en altyd van God se verlossing uitgesluit is.

Die woord ekukuzen pas by die boodskap wat Noag net voor die sondvloed aan sy eertydse volksgenote gebring het.  Hy het hulle namens God gewaarsku dat God se reg en geregtigheid gaan geskied en dat oordeel oppad is!   Petrus noem Noag dan ook spesifiek ʼn prediker van geregtigheid:

“Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van die duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het...” (2 Pet.2:4,5).

Moenie vergeet nie dat Christus in sy nie-liggaamlike staat teenwoordig was toe Noag die mense van sy tyd gewaarsku het.   Daardie mense is nou in die ewige duisternis soos verhoorafwagtendes wat in ʼn tronk die finale oordeel afwag.   God het in die OT gereeld van profete gebruik gemaak om goddelose mense te waarsku.  In die NT gebruik Hy hoofsaaklik apostels en leraars.

Wat kan ons met sekerheid van Jesus in die graf glo?  Presies wat Petrus skryf: “... Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees” (:18).   Jesus se dood het sy menslike gees van sy liggaam geskei.  Jesus sê mos aan die kruis: “ ... Vader, in u hande gee ek my gees oor...” Maar die oomblik toe Hy uit die dood opstaan, het sy gees weereens die volle kameraadskap met sy Vader opgeneem.

Let wel dat slegs Jesus se liggaam dood was, maar nie sy gees nie.  Dit het deur sy eie goddelike krag lewend gebly.  Daarom het God ons Here Jesus onmiddellik nadat Hy van die vlees losgemaak is, ʼn nuwe lewenswyse laat betree.  Hy het na die doderyk afgedaal net soos wat Hy 43 dae later  na die hemel sou opvaar.

Toe die Romeinse teregstellingsbeamptes Jesus aan die kruis doodgemaak het, is slegs een van sy lewenswyses beëindig.  Daarna het sy lewe op ʼn ander wyse voortgegaan.  Hy sou drie dae later weer sy aardse lewe in al sy heerlikheid hervat.   Jesus sê bv. vir Maria: “ ... Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie...” (Joh.20:17).   Jesus het die drie dae in die graf alreeds iets van sy komende heerlikheid begin beleef.

Petrus skryf dat Christus gedurende hierdie drie dae ʼn aankondiging aan die geeste in die gevangenis gaan maak het.   Hierdie prediking was beslis nie verlossingsprediking nie aangesien hierdie mense alreeds dood was en dooie mense nie tot bekering kan kom nie; slegs lewendes.

Oor wie hierdie geeste is, bestaan daar geen absolute duidelikheid nie.  Sommige verklaarders meen dat dit nie mense was nie.  Petrus praat van mense as siele en nie geeste nie: “... onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is” (:20).   In die NT dui geeste hoofsaaklik bose geeste en nie mense aan nie.   Daarbenewens word nêrens in die Bybel gesê dat Jesus die hel ná sy dood besoek het nie.

In Hand.2:31 lees ons wel dat Jesus in die doderyk (Hades) was.  Hades is egter nie sondermeer die hel nie, maar die tydelike plek waar ongelowiges na die dood met ʼn geween en gekners van die tande die finale oordeel van God afwag.  Hierdie onderskeid is in Openb.20:11-15 duidelik.  Vir verlorenes is Hades ʼn tydelike plek van afwagting op die oordeel.  Die hel is die permanente plek!

Verklaarders wat hierdie gevangenes as bose geeste sien, sê dat mense wel gees het, maar as sulks nie geeste is nie.  Daarom kan die geeste in die gevangenis waarvan Petrus skryf, nie gestorwe mense wees nie, maar slegs gevalle engele.

Die probleem met hierdie siening is dat alle gevalle engele nie in gevangenskap verkeer nie.  Die NT maak menige maal van demoniese optrede melding.  Dink maar net aan die besetene van Gadara.   Indien hierdie geeste wel bose geeste is, moet dit ʼn spesifieke groep demone wees wat op ʼn sekere stadium gevange geneem is.  Luister wat skryf Judas: “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar” (Judas:6).  Kan hulle die geeste in die gevangenis wees waarvan Petrus skryf?

Indien dit wel hulle is, wat kon hulle oortreding gewees het?  Gen.6:1-4 vertel van die seuns van God wat by die dogters van die mens kinders verwek het.  Hierdie seuns van God was waarskynlik demone wat menslike vlees aangeneem het en met vrouens geslagtelik verkeer het.   Daardeur het ʼn ras van reusagtige groot mense ontstaan wat vir God ʼn gruwel was – die Nephilim.

Dis moontlik dat hierdie geeste die geeste in die gevangenis is waarvan Petrus skryf.   God het hulle waarskynlik op ʼn gegewe tyd gevange laat neem om te verhoed dat hulle die sonde voortsit en insgelyks hul nageslag in die sondvloed laat omkom.  Wat hierdie verduideliking ondersteun is dat Petrus van die dae van Noag melding maak (:20).

Die woord gevangenis het in die Bybel altyd ʼn ongunstige betekenis.  Wanneer Petrus egter hier van ʼn gevangenis skryf, moet dit nie as ʼn plek van veilige bewaring gesien word waar goeie en slegte geeste kan wees nie.  Gevangenis (Grieks: phulake) beteken hier iets heel anders:  ʼn plek van afwagting.

Hierdie woord kom 38 keer in NT voor as ʼn plek waar geen ontsnapping of vrylating moontlik is nie. “En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word” (Openb.20:7).   Dis ʼn gevangenisskap in die onsigbare wêreld.

Petrus sê nie vir sy lesers wat Jesus aan hierdie geeste gesê het nie.  Dit was waarskynlik ʼn oorwinningsverklaring oor Satan en sy magte.  Hy skryf van Jesus as die Een: “...wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is”(1 Pet.3:22).

Die skrywer van Hebreërs sê: “...nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het” (Heb.2:15).   Paulus sê: “... Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem ... Hy het opgevaar – wat beteken dit anders as dat Hy ook neergedaal het in die onderste dele van die aarde? (Efes.4:8,9).

ʼn Vraag wat mense al gevra het, is waarom Jesus drie dae in die graf was siende dat Hy op die Vrydag gekruisig en vroeg op die Sondag opgestaan het?   Daar het nie 72 uur verloop nie.    Luister wat sê Jesus self: “Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees” (Mt.12:40).

Die Jode van daardie tyd het ʼn gedeelte van ʼn dag as ʼn hele dag beskou.  Dis  soos ʼn reserwe  -  al speel hy slegs vyf minute tel dit vir hom as ʼn wedstryd. Jesus was vir ʼn gedeelte van die Vrydag, die hele Saterdag en ʼn gedeelte van die Sondag in die graf – dus drie dae.   Dae is ook as dae en nagte uitgedruk.  Dink maar aan Elia wat 40 dae en 40 nagte in die woestyn geloop het.

Nog ʼn vraag is hoe ons die 12 Artikels moet verstaan wat sê dat Jesus ter helle neergedaal het?   Die woorde ter helle neergedaal kom uiteraard nie in die Bybel voor nie.  Daar is geen bewys dat Jesus werklik in die hel was nie.   Die Bybel sê net dat Hy drie dae lank fisies dood was.  Dit sê nêrens waar Hy in daardie tyd was nie.   Dit was vir die NT skrywers geensins belangrik nie.

Die algemene afleiding is dat Hy in hierdie tyd in die doderyk was.  Al wat ons weet, is dat die dood Hom nie kon vashou nie.   Hy het immers die sleutels van die dood en die doderyk (Openb.1:18).  Deur self die dood te smaak en doderyk te betree, het Hy vir ons ʼn deurgang na die hemel bewerk – die dood kan ons ook nie vashou nie omdat Jesus die deur na die ewige lewe oopgesluit het.  Jesus het nie nodig gehad om self na die hel toe af te gaan nie omdat die oorwinning oor Satan nie in die hel nie maar in die hemel plaasgevind het.

Die uitdrukking ter helle neergedaal kan op een van twee maniere verklaar word.  Eerstens dat Jesus aan die kruis smarte ervaar het soos iemand wat in die hel verkeer.   Onthou dat Hy in die tuin van Getsemane bloeddruppels gesweet het toe Hy gebid het dat die lydensbeker by Hom moet verbygaan.  Kruisiging was ondraaglike pyn.  Dit is dus nie ʼn letterlike verklaring nie, maar figuurlik.

Die Heidelbergse Kategismus ondersteun die figuurlike verklaring.  Die woorde gely, gekruisig, gestorwe, begrawe en ter helle neergedaal word verstaan as dat God in Christus self  tot in die diepste duister van ons sonde afgedaal het om ons van ʼn ewige dood te red.

ʼn Tweede moontlikheid is dat ter helle neergedaal op die diepte van Christus se Godverlatenheid kan dui.  Om geen toegang tot God te hê nie is ʼn ervaring van die hel!  Voordat Jesus die Lig van die wêreld kon word, moes Hy eers die diepste donkerte vir ons betree.

God wil dat alle mense vry wees.   In Joh.8 sê Jesus dat Hy gekom het om mense vry te maak en dat die waarheid hulle vry sal maak.  “Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid” (2 Kor.3:17).  En dis presies wat Jesus deur sy dood kom doen het.

Opsommend kan ons sê dat die Bybel nie presies sê waar Jesus die drie dae van sy dood was nie.   Dit skyn asof Hy in hierdie tyd sy oorwinning oor gevalle engele en ongelowiges gaan verkondig het.   Een ding kan ons egter van seker wees: Jesus gee mense ná die dood geen tweede kans op bekering soos die Jehovasgetuies valslik verkondig nie.

Ná die dood kom ons wel voor die groot wit troon van oordeel te staan, maar ons kry nie ʼn tweede kans op bekering nie.  Dit sou glad nie met die gelykenis van Lasarus en die ryk man strook nie.  Miskien is die antwoord op die vraag waar Jesus die drie dae van sy dood was een van die verborgenhede wat ons slegs eendag in die hemel sal weet.   Paulus skryf aan die Korintiërs dat ons nou soos ʼn spieël in ʼn raaisel sien maar eendag ten volle sal verstaan.  Kom ons wag maar tot dan!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1440 gaste aanlyn