NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Vir die Christen is sy hele aardse lewe is 'n stryd van keuses maak tussen tydelike en ewige dinge. Die gevaar is dat ons gewoonlik voorkeur gee aan die tydelike ten koste van die ewige. Veral die gevaar dat ons ons huweliksmaats, ons kinders of ouers so oormatig kan liefhê grens dikwels aan afgodery. Natuurlik mag ons hulle liefhê maar dit moet 'n tweede plek in jou hart naas die Here beklee. Pasop dat ons liefde vir ons geliefdes nie jou lewe so insluk dat die Here tweede in jou lewe kom nie. Lees weer Lukas 14 vanaf vers 25.

IS DAAR WERLIK 'N HEL?...

...HOE LYK DIT DAAR?

Ds Andrè van den Berg

Luk.16:19-31

Daar is min woorde so soet as redding.   Jy bevind jou op ʼn sinkende skip en ʼn reddingsvaartuig daag ter elfder ure op.  Jy is in ʼn brandende gebou vasgekeer en word ter nouer nood deur brandweerpersoneel gered.  Jy moes eintlik gesterf het, maar jy leef teen alle verwagting in!

Wat sou jy dink is die wonderlikste redding denkbaar?  Om van die ewige dood gered te word.   Dit gebeur wanneer God ʼn sondaar uit die see van vernietiging red amper soos wat Jesus vir Petrus een nag op die See van Galilea van ʼn gewisse verdrinking gered het.   God het Jesus soos ʼn brandweerman gestuur om ons van ʼn vlamme-ewigheid te red wat die hel genoem word.

Die woord hel is ʼn woord wat oor die algemeen vrees en afkeur verwek.  Vrees, omdat dit as die mees weersinwekkende plek beskou word om in te verkeer en afkeur omdat baie mense dit as die produk van ʼn siek verbeelding afmaak.   Daar is ook mense wat sinies daaroor lag en die hel as ʼn bangmaak-simbool beskou.  Hulle glo dat dit ʼn storie is wat die ou Jode bedink het om mense van ʼn bose lewe te weerhou.

Die hel is ʼn werklike plek net soos wat die hemel ʼn werklike plek is.  In Joh.14:1 sê Jesus vir sy dissipels dat Hy vir hulle plek gaan berei om vir ewig by Hom in die hemel te kan wees.  Dis ʼn belofte vir alle gelowiges.   Die hel is die plek vir diegene wat nie in die hemel gaan wees nie.   Ná die dood gaan die mens na een van die twee plekke!

Leraars preek oor die algemeen nie graag oor die hel nie omdat hulle mense nie wil ontstel nie.   Dis egter ʼn fatale fout want hoe durf ʼn leraar nalaat om mense oor die naderende oordeel te waarsku?  As leraars meer oor die ewige redding en ewige verderf preek, kan daar selfs minder misdaad in ons land wees!  Miskien kan die groot verval in Suid-Afrika teruggevoer word na die feit dat daar nie meer oor die gevaar van die hel gepreek word nie!

Baie mense glo nie aan ʼn hel nie omdat dit nie met hulle idee van ʼn liefdevolle God strook nie.   Dit maak nie saak wat mense sê nie, die hel is ʼn werklikheid.   Dis ʼn ontstellende feit en die grootste vraagstuk waarmee ongelowiges te kampe het totdat dit met hul bekering tot Jesus Christus opgelos word.

Daar is min Bybelse waarhede wat onverskilliges al so tot hul sinne gebring het soos die duidelikheid oor die hel.   Vrees vir die dood en die hel het menige sondaar al van sy verkeerde pad laat wegswaai en aan die voet van die kruis redding ontvang.   Desondanks moet geen mens hom bekeer omdat hy bang is vir die hel nie.

Ek sal nooit ʼn persoon met vreesprediking in die hemel probeer indwing nie.  Geen leraar preek oor die hel omdat hy dit geniet nie, maar omdat Jesus daaroor gepraat het.   Dis elke leraar se plig om mense te waarsku om nie in die hel te beland nie.

Mense is lief daarvoor om mekaar bang te maak.  Ja, selfs om vrees vir die hel aan te wakker!   Die filosoof  Dante (geb.1265) het bv. in sy verbeeldingryke boek Inferno ʼn vreesaanjaende hel van rooi duiwels met drietandvurke in ʼn vuuroond beskryf.   Mense wat  daardie die boek gelees het, so word daar gesê, was amper te bang om te gaan slaap!   Ja, ongelowiges sidder vir die oordeel.

Vir baie is die hel nie ʼn werklikheid nie, maar ʼn spreekwyse.  Iemand sal bv. sê: “My huwelik is hel!” of: “Hy het my hel op aarde gegee”.  Baie mense meen dat hulle geen hel in die hiernamaals sal smaak nie omdat hulle dit alreeds op aarde ervaar het.  Wat ʼn onaangename verrassing wag daar nie op sulke mense nie!

Is daar werklik ʼn hel?   Wat sê kerke?  Talle kerke en teoloë staan deesdae skepties daaroor, veral in die ontspoorde kerke.   ʼn Paar jaar gelede was daar ʼn hewige debat in ʼn NG Kerk Sinode oor die bestaan van die hel.  Etlike teoloë glo nie aan ʼn werklike hel nie.

Wat glo jy?  Ek het vir jou goeie en slegte nuus.  Die slegte nuus is dat daar wel ʼn hel is.   Die goeie nuus is dat gelowiges nie daarin beland nie!  Jesus maak ʼn belofte: “Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh.6:37).   Uitwerp hou met die hel verband.  In die Gelykenis van die Talente sê die teleurgestelde werkgewer: “En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis...” (Mt.25:30).  Die kind van God het die heerlike versekering dat hy in Jesus van ʼn ewige hel gered word!

Maar waarvan word ons eintlik gered?   Van God se toorn.   Sonde maak God kwaad.   Ons het oortree en moet boet.  Dit word nie sito-sito oorgesien nie.  God se heiligheid en geregtigheid laat dit nie toe nie net soos ʼn regter ʼn misdadiger nie oorsien nie omdat die wet straf vereis.   Dis geen vreemde gedagte nie.  Die Bybel is vol daarvan. “Want die dag van die Here is naby oor al die nasies; soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word, jou daad sal op jou hoof neerkom” (Obadja 1:15).  In sy profesie teen Babel skryf  Jeremia: “Vergeld hom na sy werk, doen met hom net soos hy gedoen het, want hy was vermetel teen die Here....” (Jer.50:29).

Die hel is ʼn werklikheid en die oordeelsdag in aantog.  Dis nie verbeelding of ʼn gogga-maak-vir-baba-bang storie nie; dis ʼn werklikheid.   Die vraag wat ons onsself moet afvra, is: Is ek van God se toorn gevrywaar?   Wie nie daarvan gevrywaar is nie, het ʼn probleem sonder enige gelyke!

Ten spyte daarvan dat alles in die lewe tydelik is, dink mense oor die algemeen nie baie aan ewige dinge nie.    Dis miskien een van die groot redes waarom dit so sleg met die mensdom gaan.   Mense het, soos die ryk man van Luk.16 hul  ewigheidsvisie verloor.   Hulle is op die hier en die nou ingestel, en dit maak hulle geestelik stiksienig.

Kyk ʼn bietjie rondom jou.  Alles is tydelik.  Die lewe is soos ʼn eindelose begraafplaas.  Geslagte kom en geslagte gaan.  Vandag staan ons by die graf van ons ouers, môre staan ons kinders by ons s’n.    Ons besef nie dat dit wat van ons unieke mense maak, slegs met ʼn nietige naelstring van ons asem aan ʼn bewustelike bestaan gekoppel is nie!   Die ewigheid kan enige sekonde vir ons aanbreek.  Ofskoon ons op die aarde is, het ons geen vaste verlyfplek hier nie. Ek het ʼn tyd gelede ʼn mooi grafskrif gelees.  Die oorledene het graag gereis.   Sy grafskrif lui: “Ek was ʼn reisiger op aarde.  Die reis is verby en ek is terug!”

Maar hoe lyk dit in die hel?  Die Bybel sê vir ons sekere dinge daaroor.  Dis ʼn plek van donkerte en skeiding met ʼn ewige vuur.  “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie...” (Openb.14:11).  “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Openb.20:10).   In Rom.2 sê Paulus dat God se liefde geheel en al in die hel sal ontbreek.

Die NT gebruik twee Griekse woorde vir hel – gehenna en hades.   Jesus waarsku en sê: “... maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel” (Mt.10:28).   Hier gebruik Hy die woord gehenna.   Later sê Hy van Kapernaum “... jy sal tot die doderyk toe neergestoot word....” (Mt.11:23).   Hier word die woord hades gebruik.

Gehenna is die Hebreeuse woord vir die Hinnomvallei (Ge-hinnom).  Die Hinnom- en  Kedronvallei is twee valleie buite Jerusalem se ou stadsmure.   Die Bybel verwys 13 keer na die eersgenoemde vallei, meesal in ʼn ongunstige sin.   Daar was ʼn tyd in die geskiedenis toe dit geestelik baie sleg met die Bondsvolk gegaan het.   Hulle het soos die heidene selfs van hul kinders in die Hinnom-vallei aan Molog geoffer deur hul lewend in ʼn groot vuur te werp.

In Jer.7:31 praat God deur die profeet daarvan: “En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand – iets wat Ek nie beveel het nie...”

Luister wat word van koning Agas gesê: “Hy het self ook offerrook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan en sy seuns met vuur verbrand, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdryf het” (2 Kron.28:3).   Hy was nie die enigste wat hierdie gruwel bedryf het nie.  Manasse het ook: “Ook het hy self sy seuns deur die vuur  laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom...” (2 Kron.33:6).

Gehenna kom 12 keer in die NT voor, 11 keer uit die mond van Jesus self.  Dit was ʼn plek in die Hinnomvallei waar die stadsvullis asook die liggame van dooie diere en onopgeëiste misdadigers gestort en verbrand is; waarskynlik ook die liggaam van Lasarus (Luk.16).  Daarom het daar dag en nag ʼn groot vuur gebrand om die stof te verteer terwyl die wurms onophoudelik in die vullis werksaam was.   Die vuur is nooit geblus nie sodat die wurms nooit doodgegaan het nie.  Daarbenewens het wilde honde gedurig oor die eetbare gedeeltes in hierdie vullishoop baklei.   Die Jode het hierdie plek van vuur en stank liefs vermy en as ʼn idee van die hel ingebeeld.

Die Bybel sê dat die hel ʼn plek van straf is.  Die ergste is dat dit ʼn plek van ewige gevangenskap is, nie net vir mense nie, maar ook vir die gevalle engele “... vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word” (Jud:13).

Die Hebreeus vir hel is sheol.   Hierdie woord kom telkens in die OT voor en word met doderyk vertaal.   Sofar, een van Job se vriende, sê: “Kan jy die dieptes van God peil?  Of kan jy deurdring tot die volmaaktheid van die Almagtige? ... Dieper as die doderyk – wat kan jy weet?”  (Job.11:7,8).   Jesaja profeteer die val van die koning van Babel: “Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!” (Jes.14:15).

Die Bybel beskryf die hel voorts as ʼn plek van groot donkerte.  In Mt.22:13 sê die koning vir sy dienaars om die man wat sonder die bruilofskleed opgedaag het weg te neem en in die buitenste duisternis te werp waar daar ʼn geween en ʼn gekners van die tande sal wees.   So ook met die lui kneg in die Gelykenis van die Talente (Mt.25).

Die wagkamer na die hel word die buitenste duisternis genoem wat ook met uiterste duisternis vertaal kan word.  Dis ʼn plek so ver van God verwyder, dat geen enkele ligstraal daardeur dring nie.  Verlorenes wat vir ewig van God verban is, tas in die pikdonkerte rond.

Die geween en gekners van tande vertel van die droefheid, wanhoop en verwyt wat verlorenes ervaar wanneer hulle besef dat dit te laat is om hul te bekeer!  Baie gaan tot hul ontsteltenis agterkom dat blote kerklidmaatskap hulle niks in die sak gebring het nie.  “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Openb.20:15).

Dit gebeur wanneer jy die roepstem van God minag wat jou oproep om jou saak met Hom reg te maak sodat jou naam in die boek van die lewe opgeteken kan word.   Ek wonder hoeveel van die name van ons lesers vandag hier staan ook in die boek van die lewe opgeteken?   Die Woord van God gee ons goeie raad: “Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie” (Hebr.4:7).  Dawid skryf in Ps.95:7: “Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand.  Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!”

Dis nie God wat die mens verwerp nie, maar die mens wat God se reddingsaanbod van die hand wys.   God stuur in der waarheid nie mense hel toe nie, hulle stuur hulself!  “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel...” (Joh.3:18).   Ongelowiges verdien die hel.   Hoeveel bose mense was daar nie al op die aarde nie!  ʼn Boom wat vrugte soos dié van Sodom en Gomorra dra, moet uitgekap word om die grond nie langer uit te put nie!

Hoe duidelik klink die oproep tot bekering as God deur die profeet Esegiël met sy halsstarrige volk praat: “Sê vir hulle: So waar as Ek leef... Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe.  Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!  Waarom tog wil julle sterwe, O huis van Israel” (Eseg.33:11).

Beteken die hel ʼn absolute skeiding van God, m.a.w. dat God nie daar is nie?   Nee, Hy is ook daar, maar op ʼn ander wyse.  Onthou, Hy is alomteenwoordig.   Daarom is sy wraak, oordeel en straf ook in die hel teenwoordig.  Die verlore mens is egter vir ewig en altyd van God afgesny.   Daar is geen gemeenskap met Hom nie.

Hoe verskriklik moet dit wees om van God afgesny te wees!  Die Bybel is duidelik oor die verskrikking van die hel (Luk.16).   Iemand wat in die hel verkeer, het geen aandeel aan God se seëninge nie.  Nie eens ʼn druppel water nie!

As mens, deel ons net hier op aarde in God se seën.   Ongelowiges deel ook saam met ons in die goeie dinge wat God sy kinders laat toeval.  Maar in die hel is dit vir ewig en altyd verby.   Daar is geen ontsnaproete of latere opskorting van straf soos wat die Roomse Kerk met hul dwaalleer oor die vagevuur leer nie.  Daar is ook geen verligting of moontlikheid van ʼn bekering in die hiernamaals soos die Jehovasgetuies glo nie.  God se oordeel word nie omgekeer nie, soos wat die ryk man in Luk.16 te laat agtergekom het.

Die hel is nie ʼn metafoor of  bangmaakstorie nie, maar ʼn harde werklikheid.  Soos die ryk man van Luk.16 glo miljoene mense dit glad nie.  Hulle gaan  te laat wakkerskrik!    Die Bybel waarsku ons en gebruik selfs beskrywende woorde soos vuur, verdoemenis, pyniging, geween en gekners van tande om iets van die verskrikking van die hel in menslike taal deur te gee.

Net so min as wat ons die heerlikheid van die hemel met ons menslike verstand kan bedink, net so min kan ons die verskrikking van die hel bedink.  Een ding moet ons egter weet – dit mag nie eens as ʼn opsie oorweeg word nie!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1300 gaste aanlyn