NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar sál weer 'n Nuwe-nuwe Suid-Afrika met 'n Christen-regering kom; hou vas aan hierdie belofte: "Hulle kom in die skande, omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle hul nie in die minste nie en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder dié wat val; in die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die HERE" – Jeremia 8:12.

KINDER- NAGMAAL...

   ...SEËN OF DWALING?

Ds Andrè van den Berg

Afvalligheid skiet vandag oral soos paddastoele op ʼn mishoop in die akker van besmette teologie op.  Die evangelie van verlossing deur genade alleen kom in talle kerkverbande wat as gereformeerd bekend staan, onder skoot.  Kerke soos die NG Kerk wat eeue lank geen gemene sake met die Roomse Kerk (RK) gehad het nie, maak al hoe meer van Roomse tradisies en simbole onder die dekmantel van liturgiese vernuwing gebruik.

Hierdie vernuwing word aan leke as ʼn verruiming van die liturgie aangebied wat kwansuis hul geloofslewe verdiep.   Dis ʼn leuen!   Roomse tradisies en simbole verdiep nie die geloofslewe of verruim ʼn sinvolle erediens nie.   Dit stoot eerder Protestantse kerke al hoe dieper in die drukgang van die Vatikaan.

Toe die NG Kerk haar jare gelede vir verandering oopgestel het, moes sy van haar beginsels inboet.   En hoe meer sy dit gedoen het, hoe meer het sy gedwaal.   Wie beginsels begin versaak, begin by een, daarna word dit twee en so hou dit aan totdat daar niks meer oorbly behalwe die begeerte om te verander nie!

Die Hervorming van die 16de eeu het die RK destyds in haar fondamente geskud waarna sy gesweer het dat alle Protestantse kerke na haar sal terugkruip.

  Dit gebeur vandag sienderoë.  Roomse simbole, rituele en dwalings steek in al hoe meer Protestantse kerke kop uit sonder noemenswaardige teenstand.

Hierdie ontsporing het in die moederskoot van ekumene uitgebroei, ʼn Rooms-georkestreerde interkerklike beweging wat Protestante van hul kerklike erfenis vervreem deur hulle wys te maak dat hulle verlede verder as die Hervorming strek.  Kerke word aangemoedig om hul klassieke verlede te herontdek en hul liturgieë dienooreenkomstig daarby aan te pas.

Kerke wat in die verlede teen die Roomse gevaar gewaarsku het, swyg vandag in alle tale.   Die viering van Roomse heilige dae, liturgiese danse, kruissimbole en die aansteek van kerse by spesiale geleenthede soos ’n huwelik, die voorstelling van nuwe lidmate of die doop vind al hoe meer byval, om nie eens van die NG Kerk se toelating van kinders by die nagmaal te praat nie.  Dis ʼn nuwe vorm van ʼn ou aanval op God se genade wat die stroom van teologiese ontsporing weerspieël wat lidmate van die waarheid van die Skrif af wegvoer.

ʼn Kerk is alleenlik suiwer indien dit die Woord en die sakramente suiwer bedien en kerklike opsig en tug uitoefen.  Wie hiervan afwyk, dwaal soos met die NG Kerk gebeur het toe die nagmaal na ʼn Sinodebesluit (1998) ook aan kinders begin bedien is ongeag of hulle kon lees of skryf, behoorlike kategese deurloop of openbare geloofsbelydenis afgelê het.

Om in die leer van sakramente te dwaal is ʼn baie ernstige oortreding wat die hart van die Christelike geloof raak.   Daarom het kindernagmaal deur die geskiedenis heen altyd met ʼn dwaling in die verlossingsleer asook ʼn valse verbondsbegrip verband gehou.   Daarom het die apostels en die leraars wat gemeentes tydens die eerste twee eeue na Christus bedien het nie die kindernagmaal bedien nie.

Hierdie dwaling het eers in die derde eeu na Christus sy kop uitgesteek toe ʼn sekere Ciprianus Joh.6:53 verkeerd verklaar het: “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie”. Hy het  geglo dat hierdie waarskuwing ook op kinders betrekking gehad het en die nagmaal aan hulle begin bedien.

Namate dwaalleer in die Christelike kerk toegeneem het, het kindernagmaal al hoe meer gevestig geraak.   Dit was die geval tot in die laat Middeleeue toe die Hervorming die Skriftuurlike weg gevolg en die kindernagmaal verwerp het.  Daar was tot aan die begin van die 20ste eeu geen enkele geval van kinder-nagmaal wat nie met ʼn dwaling in die verlossingsleer gepaard gegaan het nie.

Die NG Kerk se opname van hierdie ou dwaling hou direk verband met haar betrokkenheid by die Wêreldraad van Kerke (WRK) voor wie ʼn verslag in 1982 oor die kindernagmaal gedien het met die opskrif: “ .... en verhinder hulle nie”. Die NG Kerk het openlik met ʼn organisasie wie se gemene doelstellings ʼn ope boek was, geheul en toegewings begin maak.  Met haar voet op die glybaan van ontsporing was dit net ʼn kwessie van tyd!

Gelowiges glo dat soos wat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, die nagmaal in die plek van die pasga gekom het.   Die verhouding tussen nagmaal en pasga is egter nie so eenvoudig as wat die voorstanders van kindernagmaal dit maak nie.   Hulle beweer dat die nagmaal, soos die pasga, vir al die mense in die huis bedoel is.  Om so ʼn simplistiese lyn tussen pasga en nagmaal te trek, is nie eksegeties korrek nie.   Jesus het bv. by die pasga van sy tyd aangesluit deur wyn te gebruik wat in die tyd van Moses nie die gebruik was nie.

Die Gereformeerde belydenisse en kategismusse laat hoegenaamd geen ruimte vir kindernagmaal nie.   Daar is in 1568 tydens ʼn Sinode in Wezel besluit dat niemand tot die nagmaal toegelaat mag word alvorens hulle nie die openbare belydenis van die geloof afgelê het en hul aan die kerklike opsig en tug onderwerp het nie.

Kindernagmaal verbreek in werklikheid die verband tussen doop, kategese, geloofsbelydenis en nagmaal.   Vir die toelating tot die nagmaal val die klem sterk op amptelike opsig en tug.  Niemand mag die nagmaal gebruik indien hy hom nie aan die kerklike opsig en tug onderwerp nie.   Kindernagmaal voldoen nie hieraan nie.

Om die verantwoordelikheid van die nagmaal aan ouers oor te laat, soos wat die NG Kerk doen, is baie verkeerd.   Dis is ʼn saak van die hele gemeente.  Die hele gemeente is by die toelating van nagmaal betrokke!  Deur slegs die ouers se verantwoordelikheid te beklemtoon, word die gemeente oor die hoof gesien.

Die gebruik van nagmaal moet vervolgens deur deeglike kategese vooraf gegaan word.   Geloof is tog nie sonder inhoud nie.  Om in Jesus te glo, veronderstel ʼn bepaalde kennis van Hom.  Daarom is die Heidelbergse Kategismus (HK) eeue gelede al opgestel is om ʼn brug tussen die doop en die nagmaal te vorm.   Dit gaan in die HK oor die kennis van sonde, verlossing en dankbaarheid waarsonder niemand die nagmaal behoort te gebruik nie.

Die NG Kerk dwaal as sy die doop as enigste voorwaarde vir die toelating tot die nagmaal stel.  Kategismusse uit die tyd van die Hervorming lewer duidelike bewys dat die doop nooit as die enigste voorwaarde tot die nagmaaltafel gestel is nie.  Alhoewel kategese en die openbare geloofsbelydenis nie Bybelse voorwaardes vir die deelname aan die nagmaal is nie, berei dit tog die weg vir sinvolle nagmaalsgebruik voor.   Ongelukkig het die NG Kerk se begrip van glo in Jesus al so hol geword dat dit ingrypend van die geloof in Jesus verskil waarvan die HK so duidelik praat.  ʼn Kerk wat dwaalleer nie beveg nie, is aandadig daaraan!

Volgens Art 35 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) is die nagmaal slegs vir wedergebore gelowiges bedoel.  Voorstanders van die kindernagmaal vervang egter wedergeborenes met gedooptes; die dwaling van die leer van die veronderstelde wedergeboorte wat die RK van meet af aan kenmerk.

Die RK glo op grond van ʼn foutiewe uitleg van Mt.16:18,19 dat die kerk in ʼn groot mate oor die saligheid beskik en dit soos genade-inspuitings aan lidmate kan toedien.  Hulle leer dat die reddende genade van God in Jesus Christus binne die sfeer van die verbond universeel is.  Elke gedoopte kind ontvang hierdie genade.  Die Gereformeerde geloof daarenteen, verwerp die leer van die universele genade as kettery en glo dat regverdiging alleenlik uit die geloof is.

Kindernagmaal vernietig die band tussen geloof en sakrament.  Geloof word ʼn kerkaangeleentheid i.p.v. ʼn persoonlike saak.   Dan word nagmaal ʼn kerklike ritueel wat die geloof leeg en inhoudloos agterlaat!

Desondanks beskou die NG Kerk die bediening van kindernagmaal as ʼn uitstaande skuld wat betaal is.   Haar optrede is egter baie verdag, gesien in die  lig van die WRK se aandrang op die kindernagmaal suiwer op grond van humanistiese redes.   Hulle sê dat kinders deel is van ʼn wêreld van verdrukking, honger en onreg en gevolglik ook deur sekere strukture onderdruk word.  Daarom moet kerke dit as hul plig beskou om handelend vir kinders se bevryding te werk deur hulle o.a. ook tot die nagmaal toe te laat.

Die rede waarom gereformeerde kerke nie aan kinders nagmaal bedien nie, het  hoegenaamd niks met die onderdrukking van of onreg aan kinders te doen nie.   Dit gaan oor ʼn dieper saak waaroor die Bybel baie ernstig is: “Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here” (1 Kor.11:27).

Mense wat nagmaal gebruik, moet hulself vooraf baie ernstig voor God ondersoek.  Die apostels het duidelik geleer dat diegene wat hulself nie wil/kan ondersoek nie, hul van die nagmaal moet weerhou.   Kinders onderskei as ʼn reël nie genoegsaam tussen reg en verkeerd nie.   Daarom is seuns in die tyd van die NT eers op die ouderdom van 13 in die Joodse kerk aangeneem waarna hulle aan die pasga kon deelneem.

Die selfondersoek voor nagmaalgebruik behels dat die gelowige eerstens vanweë die sonde ʼn mishae in homself  sal hê.   Dit beteken dat hy as’t ware vir homself vies moet wees omdat hy hom met sonde laat besmet het.  Daarna moet hy sy hand smekend na Jesus uitsteek en glo dat net Hy hom kan reinig waarna daar ʼn ernstige begeerte by hom moet wees om hoe langer hoe meer in die geloof versterk te word.   Dit kan slegs verstaan word deur meer van God te leer.  Daarom is daar kategese.

Daarom vereis die AP Kerk soos al die ander Skrifgetroue Protestantse kerke dat kinders eers moet katkiseer voordat hulle tot die nagmaal toegelaat word.   Dit beskerm die kerk teen ʼn misbruik van die sakrament en bewaar so die eer van God.

ʼn Kerk wat nagmaal aan kinders bedien, behoort nie as Gereformeerd bekend  staan nie.   Dwaalleer is kerklike duisternis waaruit niks kom wat Jesus, die Lig van die wêreld, na reg kan vereer nie.  Dis hartseer om die son oor ʼn eens trotse en waardige NG Kerk te moes sien ondergaan.   Ons in die AP Kerk hou slegs aan die beginsels van die Woord vas.   As ons dit ooit t.w.v. internasionale kerklike bande sou laat afwater, sal ons kerklike lewe ook op losse skroewe te staan kom soos wat met die NG Kerk gebeur het!

Mt.26:17-30

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1376 gaste aanlyn