NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"Dr Verwoerd oor apartheid: 'Sê nou ek boer met mielies en jy boer met beeste. As jou beeste in die nag kom en my mielies opvreet, is daar mos moeilikheid, groot moeilikheid. Die mielies is weg en die beeste word vet. Nou is ons kwaaivriende. Maar as ons nou ooreenkom om 'n heining tussenin te sit kan ek mos voortgaan met my mielieplantery en jy met jou beeste, want hulle kan nie meer in die nag oorkom nie. Dan gee ek jou van my mielies vir voer, en jy gee vir my melk en ek koop by jou vleis. Dan is ons goeie bure en almal is tevrede. So is apart­heid: leef en laat leef. ' "

HOE LYK DIT IN DIE HEL?

Ds AE van den Berg

“En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle,  nie kan nie,; en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie” Luk.16:26

Baie mense glo nie aan die hel nie.  Dit neem nie die bestaan daarvan weg nie, net so min as wat ek die bestaan van Amerika of Rusland sou wou ontken.  Dit bestaan ongeag wat mense sê.  Dis soos iemand wat kanker het, maar weier om dit te glo.  Dit vat nie die siekte weg nie!  Dit bestaan.  So ook die hel!

Die Bybel sê vir ons sekere dinge oor die hel.  Dis ‘n plek van donkerte en skeiding met ‘n ewige vuur.  “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie...” (Openb.14:11).  “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Openb.20:10).   In Rom.2 sê Paulus dat God se liefde geheel en al in die hel sal ontbreek.

Die NT gebruik twee Griekse woorde vir hel – gehenna en hades. Jesus waarsku en sê: “...maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel” (Mt.10:28).   Hier gebruik Hy die woord gehenna.   Later sê Hy van Kapernaum “...jy sal tot die doderyk toe neergestoot word....” (Mt.11:23).   Hier word die woord hades gebruik.

Ek staan vir ‘n wyle by gehenna stil, ‘n woord wat van die Hebreeus vir die Hinnom-vallei (Ge-hinnom) kom.  Die Hinnom- en  Kedronvallei is twee groot valleie buite Jerusalem se ou stadsmure.   Die Bybel verwys 13 keer na die eersgenoemde vallei, meesal in ‘n ongunstige sin.   Daar was ‘n tyd in die geskiedenis toe dit geestelik baie sleg met die Bondsvolk gegaan het.   Hulle het soos die heidene selfs van hul kinders in die Hinnom-vallei aan Molog geoffer deur hul lewend in ‘n groot vuur te werp!

In Jer.7:31 praat God deur die profeet daarvan: “En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand – iets wat Ek nie beveel het nie...”

Luister wat word van koning Agas gesê: “Hy het self ook offerrook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan en sy seuns met vuur verbrand, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdryf het” (2 Kron.28:3).   Hy was nie die enigste wat hierdie gruwel bedryf het nie.  Manasse het ook: “Ook het hy self sy seuns deur die vuur  laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom...” (2 Kron.33:6).   Hierdie kinders was almal kinders by heidense byvroue.

Gehenna kom 12 keer in die NT voor, 11 keer uit die mond van Jesus self.  Dit was ‘n plek in die Hinnom-vallei waar die stadsvullis asook die liggame van dooie diere en onopgeëiste misdadigers gestort en verbrand is, heelwaarskynlik ook dié van Lasarus in Luk.16.  Daarom het daar dag en nag ‘n groot vuur gebrand om die stof te verteer terwyl die wurms onophoudelik in die vullis werksaam was.   Die vuur is nooit geblus nie sodat die wurms nooit doodgegaan het nie.  Daarbenewens het wilde honde gedurig oor die eetbare gedeeltes in hierdie vullishoop baklei.  Die Jode het hierdie plek van vuur en stank liefs vermy en as ‘n idee van die hel ingebeeld.

Jesus gebruik gehenna om die teenoorgestelde lewe as dié van die koninkryk van die hemele te beskryf. “En as jou voet jou laat struikel, kap dit af.  Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie” (Mark.9:45,46).

Die Bybel sê vir ons dat die hel ‘n plek van straf is.  Die ergste is dat dit ‘n plek van ewige gevangeneskap is, nie net vir mense nie, maar ook vir die gevalle engele “....vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word” (Jud:13).

Die Hebreeus vir hel is sheol. Hierdie woord kom telkens in die OT voor en word met doderyk vertaal.   Sofar, een van Job se vriende, sê: “Kan jy die dieptes van God peil?  Of kan jy deurdring tot die volmaaktheid van die Almagtige? ....Dieper as die doderyk – wat kan jy weet?” (Job.11:7,8).   Jesaja profeteer die val van die koning van Babel: “Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!” (Jes.14:15).

Esegiël praat ook van ‘n kuil waarin afgedaal word en waaruit geen mens kom nie. “Al dring hulle deur in die doderyk...en al klim hulle op na die hemel, Ek sal hulle van daar laat neerdaal” (Amos 9:2).  Jona het iets van die hel in die vis se maag beleef: “....uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp...” (Jona 2:2).   Dit was donker, onwelriekend en eensaam in die ingewande.  So sal dit ook in die hel wees.

Die Bybel beskryf die hel voorts as ‘n plek van groot donkerte.  In Mt.22:13 sê die koning vir sy dienaars om die man wat sonder die bruilofskleed opgedaag het weg te neem en in die buitenste duisternis te werp waar daar ‘n geween en ‘n gekners van die tande sal wees.   So ook met die lui kneg in die gelykenis van die talente (Mt.25).

Die wagkamer na die hel word die buitenste duisternis genoem wat ook met uiterste duisternis vertaal kan word.  Dis ‘n plek so ver van God verwyder, dat geen enkele ligstraal daardeur dring nie.  Verlorenes wat vir ewig van God verban is, tas in die pikdonkerte rond.

Die geween en gekners van tande vertel van die droefheid, wanhoop en verwyt wat verlorenes gaan ervaar wanneer hulle besef dat dit te laat is om hul te bekeer!  Baie gaan tot hul ontsteltenis agterkom dat blote kerklidmaatskap hulle niks in die sak gebring het nie.  “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Openb.20:15).

Dit gebeur wanneer jy die roepstem van God minag wat jou oproep om jou saak met Hom reg te maak terwyl jy leef sodat jou naam in die boek van die lewe opgeteken kan word.   Ek wonder hoeveel van die name wat op gemeenteregisters van ons kerke staan, ook in die boek van die lewe opgeteken staan?   Die Woord van God gee ons goeie raad: “Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie” (Hebr.4:7).  Dawid skryf in Ps.95:7: “Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand.  Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!”

Dis nie God wat die mens verwerp nie, maar die mens wat God se reddingsaanbod van die hand wys.   God stuur in der waarheid nie mense hel toe nie, hulle stuur hulself!  “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel...” (Joh.3:18).   Ongelowiges verdien die hel.   Hoeveel bose mense was daar nie al op die aarde nie!  ‘n Boom wat vrugte soos dié van Sodom en Gomorra dra, moet uitgekap word om die grond nie langer uit te put nie!

Hoe duidelik klink die oproep tot bekering as God deur die profeet Esegiël met sy halsstarrige volk praat: “Sê vir hulle: So waar as Ek leef.......Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe.  Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!  Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel” (Eseg.33:11).

Beteken die hel ‘n absolute skeiding van God, m.a.w. dat God nie daar is nie?   Nee, Hy is ook daar, maar op ‘n ander wyse.  Onthou, Hy is alomteenwoordig.   Daarom is sy wraak, oordeel en straf ook in die hel teenwoordig.  Die verlore mens is egter vir ewig en altyd van God afgesny.   Daar is geen gemeenskap met Hom nie.

Hoe verskriklik moet dit wees om van God afgesny te wees!  Die Bybel is duidelik oor die verskrikking van die hel (teks).   Iemand wat in die hel verkeer, het geen aandeel aan God se seëninge nie.  Nie eens ‘n druppel water nie!

As mens deel ons net hier op aarde in God se seën.   Ongelowiges deel ook saam met ons in die goeie dinge wat God sy kinders laat toeval.  Maar in die hel is dit vir ewig en altyd verby.   Daar is geen ontsnaproete of latere opskorting van straf soos wat die Roomse Kerk met hul leer oor die vagevuur leer nie.  Daar is ook geen verligting of moontlikheid van ‘n bekering in die hiernamaals soos die Jehovasgetuies glo nie.  God se oordeel word nie omgekeer nie, soos wat die ryk man in Luk.16 te laat agtergekom het nie.

Die hel is nie ‘n metafoor of bangmaak-storie nie.  Dis ‘n harde werklikheid.  Soos die rykman van Luk.16 glo miljoene mense dit glad nie.  Hulle gaan  te laat wakkerskrik!

Die Bybel waarsku ons en gebruik selfs beskrywende woorde soos vuur, verdoemenis, pyniging, geween en gekners van tande om iets van die verskrikking van die hel in menslike taal deur te gee.

Net so min as wat ons die heerlikheid van die hemel met ons menslike verstand kan bedink, net so min kan ons die verskrikking van die hel bedink.  Een ding moet ons egter weet – dit mag nie eens as ‘n opsie oorweeg word nie!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1483 gaste aanlyn