NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Voel jy soms soos 'n weeskind, verstote en alleen? Aardse dingetjies kan jou tydelik troos, maar al wat jy regtig nodig het is om te onthou dat Jesus weer aarde toe kom, hierdie keer om sy kinders te kom haal. Onthou elke dag dat jy nie verlate is nie, dat Hy alles van jou weet, en dat Hy sál kom ons na sy Paradys te neem!

MODERNE PROFETE – FEITE OF FABELS?

Ds AE van den Berg

Onlangs vertel iemand my van ’n vriendin wat aan ’n Charismatiese kerk behoort en op ’n naweek-kamp geleer is hoe om te profeteer.  Haar vraag was: Is dit moontlik?   Is daar vandag nog profete?    Charismate glo omdat dit die laaste dae is God deur mense met die gawe van profesie, aan die kerk nuwe openbaringe gee.   Hierdie mense beskou hulself as moderne profete wat ’n profetiese woord direk van God ontvang het oor wat die toekoms inhou.

Dis ’n ernstige dwaling!   Christus waarsku in Mt.24:24 teen die profete van die laaste dae en sê dat daar baie van hulle sal wees en baie mense gaan mislei.   Selfaangestelde profete is egter nie ’n nuwe verskynsel nie, maar so oud soos die Christelike kerk self: “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan” (1 Joh.4:1).

Satan werk listig en mislei mense wat nie sterk in die geloof staan omdat hulle die Woord van God nie deeglik ondersoek nie.   Jesus sê vir die kerklui van sy tyd dat hulle dwaal omdat hulle die Skrifte nie ken nie - hulle lees, maar verstaan nie.   Daarenteen verhoed ’n deeglike kennis van die Bybel dwaling.

’n Deeglike kennis van die Bybel is die enigste instrument waarmee dwaalleraars aan die kaak gestel word:  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot tereg-wysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim.3:16,17).  Ongelukkig is baie mense, wanneer dit by die leer van die Bybel kom, onkundig en haal al te graag Skrifgedeeltes buite verband aan om hul siening te ondersteun.

Die Bybel waarsku dat dwaalleraars die kerk onder die dekmantel van uiterste vroomheid sal binnekom om mense te mislei: “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulself verander in apostels van Christus.  En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig.    Dis is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie” (2 Kor.11:13-15).

Die kerk het van sy ontstaan af met misleiding te kampe gehad.   Jesus sê in Mt.24 dat die valse profete/leraars teen die einde gaan toeneem:  “Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê” (:25).  Misleiding het die kerk van Jesus Christus baie groter skade as vervolging aangerig!

Die grootste skade word egter net voor die wederkoms van Christus aangerig:  “….in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim.4:1-2).   Mense hang nie goedsmoeds valse leerstellings aan nie, maar word mislei om dit te doen.   Op hulle beurt mislei hulle weer ander mense; ’n bose kringloop net omdat hulle die Woord van God nie verstaan nie!

Kyk gerus wie die maklikste mislei word - mense wat glo dat, omdat hulle Christene is, hulle nie mislei kan word nie.    Die Bybel waarsku nie verniet dat wie staan, moet oppas om nie te val nie!   Mense wat bonatuurlike dinge sonder meer as van goddelike oorsprong ag, hou nie daarmee rekening dat Satan ’n nabootser is en dat bose geeste hulle soms ook goed kan voordoen nie.   Dwaalleraars tree in die gees van die Antichris op.  Paulus sê van lg. “….hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen..” (2 Thess.2:9).

Charismate getuig van baie wonders en tekens wat hulle in die Naam van Jesus doen.  Die vraag is: Watter Jesus?   Om sy Naam te gebruik, waarborg nie dat dit die Jesus van die Bybel is nie.  “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie…” (Mt.7:21).

Paulus skryf aan die Korintiërs wat baie godsdienstig was, maar nie oor die suiwere leer gewaak het nie:  “Want as iemand kom en ’n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ’n ander gees ontvang as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval” (2 Kor.11:4).   Om godsdiens ernstig te beleef, vrywaar ’n mens nie van misleiding nie.

Wat leer die Bybel in sake profete en profesieë?   Die OT profete was mense wat God geroep het om instrumente in sy hande te wees.  Israel was afgesonder om apart van die heidene te wees.  Desondanks het Israel hul telkens van God afgekeer en met afgodery omgegaan.  Dan het God sekere manne as profete aangestel om Israel te waarsku om na God terug te keer of geoordeel te word.

Omdat hulle Israel oor sonde moes aanspreek was die profete nie gewild nie en is selfs vervolg.   Jeremia is bv. in ’n modder put gegooi.   Die valse profete was egter gewild soos vandag.  “So sê die Here van die Leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie.  Hulle sê gedurig aan my veragters: Die Here het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie” (Jer.23:16,17).

God het geweet dat daar valse profete sou wees en ’n toets aangelê waaraan die egtheid van ’n profeet vasgestel kon word.    As ’n profeet in die Naam van God ’n toekoms-profesie uitspreek, was die toets dat dit moes gebeur!  “…Hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie?  As die profeet in die Naam van die Here spreek en wat hy gesê het, gebeur en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie…” (Deut.18:21).

’n Profeet is altyd deur God geroep.  Dit was nooit sy eie keuse nie.  Hy het nie bewustelik daarna gesoek nie.   Profete was nie toekoms-voorspellers nie, maar moes die afvallige volk waarsku om na God terug te keer.

In die NT het dié prentjie verander:  “Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd  gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy Seun…” (Heb.1:1).   Jesus openbaar self God se finale boodskap aan die mensdom.   Die verlede, hede en toekoms is ten volle in die Bybel saamgevat.   Net soos wat Maleagi die laaste OT profeet was en ná hom vir 400 jaar ’n profetiese stilte was, is daar na Johannes se verblyf op Patmos waar hy Openbaring geskryf het, geen verdere openbaring nie.  Dit was die einde van die profete.  Daarom waarsku Openb.22:18 om niks by die Bybel by te voeg en sê Paulus: “moet nie dink bo wat geskrywe is nie…” (1 Kor.4:6).

Die NT apostel en profeet was ’n uitsonderlike bediening wat God vir die vroeë kerk bestem het.  Omdat die NT nog aan die uitleef  en die Bybel gevolglik nie voltooi was nie, het die NT profeet se bediening anders as dié van sy OT eweknie gelyk – hy moes die woorde en leringe van Jesus verduidelik.

Nadat die NT afgehandel was, was die profeet nie meer nodig nie en het die amp onmiddellik verdwyn.   Daarna is alle gelowiges deur God geroep om profete te wees in die sin dat hulle die Evangelie na ’n ongeredde mensdom moet uitdra deur God se volle geopenbaarde wil soos dit in die Bybel opgeteken is, te verkondig en te verduidelik.

Die gawe van profesie waarop moderne profete hul beroem, blyk iets geheel anders te wees as wat die Bybel bedoel.   Die Bybelse gawe het uitsluitlik met verkondiging en nie met openbaring te doen nie.   Die ontvanger van die gawe is ’n prediker en nie ’n waarsêer nie: “Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging, want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word” (1 Kor.14:3, 31).  Kortom:  Hy lig Skrif waarhede uit; hy voorspel nie die toekoms nie!

Let daarop dat waar die NT van profete melding maak, dit hoofsaaklik waarskuwings teen valse profete is.   Jesus waarsku selfs dat dit in die laaste dae baie gaan toeneem.

Ons moet egter tussen valse leraars en leraars wat mislei is, onderskei.  Daar is baie ernstige en opregte leraars, maar omdat hulle mislei is, mislei hulle ook ander mense onwetend.    Hulle gebruik ook die Skrif om goddelike gesag aan hul lering te verleen.     Baie van hulle het ’n opregte liefde vir God en ywer vir sy saak, maar hulle dwaal omdat hulle die Bybel nie reg verstaan nie.  Baie van die moderne profete is niks anders as toekoms-voorspellers nie en staan nie in diens van God nie.

’n Gelowige wat beweer dat God nuwe openbarings direk aan hom bekend maak, plaas homself in baie groot gevaar omdat hy homself vir demoniese invloed oopmaak.   Die geestelike skade wat sulke profete aan kerke veroorsaak, is astronomies groot!   Menige is al ontnugter en sommige het selfs hul geloof in die proses verloor omdat kerke hierdie valse profete verdra.   Hulle uitsprake het niks met Skrifuitleg te doen nie.   Hulle ondermyn die gesag van die Skrif; presies wat Satan wil hê!

Baie van die valse profete word steeds in kerklike geledere as profete van God aangesien al is hulle uitsprake strydig met God se Woord.   Mense wat nie sterk in die Woord van God staan nie, is baie verdraagsaam teenoor die dinge van Satan en aanvaar dat ’n profeet so nou en dan die punt kan mis.   Dis on-Bybels!   Hoe kan ’n God-begeesterde profeet dan verkeerd wees?  Valse profesie behoort elke gelowige hewig te ontstel.  So ’n profeet behoort, indien hy nie grondige berou toon, uit  die kerk geban te word.   Luister wat sê die Woord oor ’n profeet wat so nou en dan mis:

Daarom kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat my woorde steel, die een van die ander.  Kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hul tong gebruik en sê: die Here spreek!  Kyk, Ek het dit teen hulle wat leuenagtige drome profeteer, spreek die Here, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuens en hulle grootpratery, terwyl Ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here.  Daarom kyk, Ek sal julle sekerlik ophef en julle van my aangesig af wegwerp” (Jer.23:30-32,39).

Charismatiese kerke wemel van opleidingsentrums vir voornemende profete.  Dis ’n skreiende misleiding en on-Bybels!   Die moderne profetiese beweging is nie ’n gawe van die Heilige Gees nie, maar waarsêery wat baie duidelik deur die Woord van God verbied word.   Baie mense trap in hierdie sataniese strik.  Daar is net een manier om aan hierdie strik te ontkom en dis deur jou geloof slegs op die Bybel te grond en ernstig sorg te dra dat jy God se geopenbaarde Woord baie goed verstaan!

 

Eseg.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1508 gaste aanlyn