NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hou op om te wonder wat mense van jou dink wanneer jy dit of dat doen; doen ALLES vir die HERE en jy sal vind dat jy die regte dinge vir die regte mense op die regte tyd gedoen het.

DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES

Ds AE van den Berg

Hand.2:1-13

Oral waar die tempel van Christus verrys, rig Satan sy kapel van misleiding op.   Jesus berispe die kerklui van Sy tyd: “….Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” (Mt.22:29).    Dwaalleer is die gevolg van ’n gebrekkige kennis van die Bybel.  Dis ook die tweelingbroer van ongeloof.   Dwaalleer en ongeloof is soos twee kouse wat van dieselfde materiaal gemaak is.

Dwaalleer versprei tans soos ’n Middeleeuse plaag deur Protestantse kerke en vervreem mense van die waarheid.   As ’n kerk die waarheid nie meer beskerm nie, het dit geen bestaansreg nie, want die kerk is waar die Woord van God suiwer verkondig word.

Dis moeilik om te sê watter dwaalleer die kerk die grootste skade aanrig omdat die leuen altyd skade veroorsaak.     Die bekendste dwalings het a.g.v. onkunde oor die werking van die Heilige Gees ontstaan.   Dwaalleraars versprei die leuen dat sondaars met hul bekering die Heilige Gees nie ten volle ontvang nie en na hulle bekering bewustelik na die volle seën daarvan moet streef.   Hulle praat van ’n tweede seën (second blessing) en noem dit die doop met die Heilige Gees. Daarbenewens dwaal hulle as hulle leer dat dit ’n eenmalige seën is wat die gelowige op ‘n hoër geestelike vlak as diegene daar sonder plaas.

Dis nie waar nie!   Die Bybel leer dat gelowiges tydens hul bekering met die Heilige Gees gedoop word:  “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne;  en ons is almal van een Gees deurdronge” (I Kor. 12:13).    Dis hoe sondaars tot die kerk van ons Here Jesus toetree.    Daar is geen Bybelse opdrag om op eie stoom na die doop met die Gees te soek nie.   Gelowiges het dit alreeds met hul bekering ontvang.

In Handelinge 2 en 8 is gelowiges wel ná hulle bekering aan die Heilige Gees bekend gestel, maar nie met die Gees gedoop nie.  In hoofstukke 10 en 19 het die normale ding gebeur.   Die strewe na die doop met die Gees is misplaas.   Hand  2 sê baie duidelik dat gelowiges biddend op die vervulling van die Gees gewag het en nie daarna gesoek het nie.

Dwaalleraars glo dat toe Jesus ná sy opstanding op die dissipels geblaas en gesê het:  “Ontvang die Heilige Gees” (Joh. 20:22), hulle die Gees slegs gedeeltelik ontvang het; ’n proses wat op Pinksterdag voltooi is toe hulle met die Heilige Gees gedoop is.  Hoe getuig hierdie siening nie van onkunde nie!

Nee, toe Jesus op die dissipels geblaas het, was dit ‘n belofte dat die uitstorting van die Heilige Gees naby was.   Daarom moes die dissipels Jerusalem nie verlaat nie, maar op die belofte van Jesus wag:  “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid” (Joh. 14:16).

In Johannes 20 word hierdie belofte wesenlik herhaal omdat die vervulling  ophande was.   Die dissipels moes net baie geduldig wag: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom ...” (Hand. 1:8).

In Johannes 7:39 sê Jesus aan die dissipels dat Hy eers ten hemel moet vaar en verheerlik word alvorens die Heilige Gees bekend gestel kon word.   Hulle moes nie na die Heilige Gees soek nie, maar op Hom wag.    Dis die norm: Gelowiges wag op die vervulling van die Heilige Gees.  Niemand het in die Bybel na die Gees gesoek nie, maar eerder biddend op Hom gewag.

Toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het ‘n nuwe bedeling aangebreek wat deur wondertekens voorafgegaan is.   Daarna het die Gees met die bekering in gelowige kom woon.  “julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon ...” (Rom. 8:9).

God het op Pinksterdag wondertekens in die tempel gegee sodat almal kon weet dat die Heilige Gees sy intrek in die kerk geneem het.   Handelinge 2 was ‘n eenmalige gebeure en nie normatief vir die kerk nie.  Daarom mag ons nie bid dat die Heilige Gees weer uitgestort moet word nie.  Dit was ’n eenmalige bekendstelling.   Ons bid slegs om die vervulling met die Heilige Gees.

Dwaalleraars gebruik ook Hand.8 verkeerdelik as ’n bewysplaas vir die leer oor die doop met die Heilige Gees.   “Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus” (Hand. 8:15-16).

Hand. 8 was ’n uitsonderlike geval.   Die Samaritane moes, net soos die Jode in Jerusalem, ook aan die Heilige Gees bekend gestel word omdat die saligheid aan almal beloof is.  God het dus ‘n besonderse doel met hierdie gebeure in Samaria gehad.   Die Jode en die Samaritane was van meet af vyandig teenoor mekaar en geen gemene sake met mekaar gehad nie.  Toe die Samaritane die Evangelie van verlossing uit die mond van Jesus verneem, het talle bekerings plaasgevind en is hulle gedoop.

Hoe het die kerk die bekeerde Samaritane hanteer?   Het die nasionale vyand-skap voortgeduur?   Nee, die Christelike kerk volg geen vyandige volksskeidingslyn nie.   Dit vertoon wel die karakter van volkere verskeidenheid. Jesus sê by geleentheid:  “Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie.  Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder” (Joh. 10:16).   Familie bly mos nie almal in een huis saam nie.

Die Samaritane wat geheel en al van die Joodse kerk geskei was, het deur die bekering deel van die Christelike kerk met hul eie plekke van aanbidding geword - verskillende stalle maar een Herder.    Deur die Heilige Gees ook aan Samaritane bekend te stel, het God getoon dat die Joodse Christene nie God se witbroodjies was nie.  Dit was bloot ’n ander stal.

In  Hand.10 skryf Lukas oor die bekering van Cornelius, ‘n Romeinse offisier.   Die Jode het die Romeine gehaat wat hulle onderdruk het.   Ná die gesig wat Petrus oor die rein en onrein diere ontvang het, het Cornelius hom laat roep en saam met ‘n klompie aanwesiges tot bekering gekom:   “En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.  Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak ...” (Hand.10:45-46).

Daar was geen verposing tussen Cornelius en sy volksgenote se bekering en hul vervulling met die Heilige Gees nie.    Cornelius het geweet wat op Pinksterdag in die tempel gebeur het.   Met sy bekering het God getoon Hy nie uitsluitlik ‘n Joodse God was nie, maar ook God van nie-Jode.   Die bekendstelling aan die Heilige Gees op Pinksterdag in Jerusalem is daardie dag net op ‘n kleiner skaal in Caesarea herhaal.

In Hand.19 skryf Lukas van Paulus wat in Efese aangekom en onkundige gelowiges aangetref het.  Hulle het geen kennis van die Heilige Gees gehad nie.   Nadat hy die Evangelie aan hulle verkondig het, is hulle met die Gees vervul.    Hulle het nie bewustelik na die Heilige Gees gesoek nie.  “ … Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie” (:2).   Gevolglik was dit wat daardie dag in Efese gebeur het, soos in Caesarea, ‘n verlenging van dit wat in Jerusalem gebeur het.   So het die kerk gegroei; een familie elkeen in sy eie afsonderlike woonplek.

Handelinge vertel van die begin van ‘n nuwe era in die geskiedenis; dié van die Heilige Gees.   Die werking van die Gees word gereeld in die NT briewe van Paulus, Petrus, Johannes en Jakobus behandel.   Maar nêrens word in enigeen daarvan van ‘n tweede seën melding gemaak nie.

In Hand.8 skryf Lukas van Simon die towenaar wat vir eie gewin bonatuurlike krag gesoek het.  Toe hy die formule van die apostels se wondertekens wou koop, het Petrus hom sterk berispe.   Baie gelowiges soek ook na krag; krag om te getuig, dissipels te maak en om mense met die Evangelie te bereik.   Dit as sulks is nie verkeerd nie.   Sommige soek dit egter vir die verkeerde redes; om soos Simon die towenaar deur mense raakgesien en bewonder te word.

Die gees van Simon die towenaar leef onder baie mense voort.  Hulle dors na iets meer, groter en skouspelagtig.  Hulle soek na iets wat eeue gelede afgehandel en verdwyn het en klee hul onkunde in ‘n godsdienstige gewaad.  Nee, God roep nie gelowiges om bonatuurlike tekens en wonders te soek nie, maar om Jesus beter te leer ken en hul ten volle met sy lyding en sterwe te vereenselwig (Heb. 13:13).

Die doop met die Heilige Gees staan nie los van die bekering nie, maar is ‘n onlosmaaklike deel daarvan:  “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam ...” (I Kor. 12:13).    Dit verbind gelowiges tot ‘n geestelike eenheid in Christus wat die liggaam van Christus genoem word.   Dit is ‘n heilsfeit en nie ‘n gevoel nie.

Ons ontvang almal die Heilige Gees met ons bekering.   Dis die doop met die Heilige Gees.   Hoe gehoorsamer ons aan God is, hoe meer is ons vervul.  Hoe ongehoorsamer, hoe minder vervul.  Ons bly egter met die Gees gedoop.

Nêrens in die Bybel ontvang gelowiges ‘n opdrag om met die Heilige Gees gedoop te word nie.    Dit het reeds met die bekering plaasgevind toe hulle in die liggaam van Christus gedoop is: “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge” (I Kor. 12:13).  “Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon.  Maar as iemand die Gees van God nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie” (Rom. 8:9).

Die NT verwys sewe keer na die doop met die Heilige Gees maar nooit as ‘n opdrag nie.   Gelowiges moet wel deur die Heilige Gees beheer word.   Wanneer die Heilige Gees ‘n gelowige vervul, beheer Hy hom en doen hy die regte dinge soos toe Petrus en Johannes voor die Joodse Raad verskyn het:  “En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek” (Hand. 4:31).   Die vervulling met die Heilige Gees laat gelowiges die regte dinge doen.

En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.  Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie” (II Pet. 1:5-8).

Die vervulling met die Heilige Gees gaan nie met verruklike, bonatuurlike ervarings en wonders gepaard nie.   Die Bybel sê dat gelowiges die vrug en nie die gawes van die Gees moet voortbring nie.

Om met die Gees vervul te wees, beteken vir die gelowige om elke dag so te leef asof Jesus by hom staan.    Dis praktiese Christus-bewustheid.  As hy met Hom wil praat, praat hy met Hom asof Hy fisies by hom is.  As hy ‘n besluit moet neem, praat hy met Jesus daaroor asof Hy by hom staan.

Jesus kan egter nie by ons staan indien ons Satan langs ons duld nie:  een van die twee gaan tweede kom.   Hoe meer ons Jesus uitsluit, hoe meer kry die vleeslike dinge oorhand in ons lewe.   Hoe meer ons Jesus toelaat, hoe meer vervul die Gees ons.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1675 gaste aanlyn