NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ware humor is nooit minagtend nie; die kern daarvan is liefde. Het u geweet dat goeie humor en lekker lag 'n Goddelike eienskap is? Die duiwel kan nie lag nie want hy het geen liefde nie en daarom geen ware sin vir humor nie.

HOMO- SEKSUALISME

Ds AE van den Berg

En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het, soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle al twee iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word” - Lev.18:22 en 20:13

Min sondes plaas ’n groter skandvlek op volke as homoseksualisme.  ”Geregtigheid verhoog ‘n volk, maar die sonde is ‘n skandvlek vir die nasies” (Spr.14:34). Waar homoseksualisme eers geheim gehou is, word dit deesdae skaamteloos op die voorgrond gedryf.    Daar is gereeld homoseksuele saamtrekke en selfs huwelike.    Die koningin van Engeland het onlangs goedkeuring aan sulke huwelike in Brittanje verleen.

Waar homoseksualisme eers as ‘n skandvlek op ‘n gesin gesien is, word dit vandag as ‘n wisselvorm van seksualiteit aangebied.    Elke samelewingsfeer van die kerk tot die openbare media en van die onderwys tot by die regbank word in die stryd om die aanvaarding van homoseksualiteit betrek.    Die Bybelse maatstaf is met ‘n eietydse kultuurmaatstaf vervang.  Wat God sê, tel nie meer nie;  alleenlik die mens!

Homoseksualisme is so oud soos die mensdom en ’n gruwel in die oë van God.

   Alle Afrikaanse kerke het dit tot ’n paar jaar gelede as sonde verwerp.   In 1986 het die NG Kerk se amptelike beleid as volg gelui het: “Homoseksuele praktyke en ‘n homoseksuele verhouding moet afgewys word as in stryd met die wil van God, soos deur die Heilige Skrif geopenbaar”. Dit is korrek!

Agtien jaar later sing dieselfde kerk ‘n ander deuntjie nadat die nuwe heidenwetgewer sy houding jeens homoseksualisme verander en die kerk haar mantel na die wind gedraai het.   Haar houding van:  Jammer, ons was al die tyd verkeerd maar nou is ons reg, het van ’n kruipende onderdanigheid aan ’n heidenregering gespreek.

Dis in die heidenwêreld mode om sonde nie te veroordeel nie, maar te verdra.     In 1973 pleit die tydskrif The Gay Christian vir versoening tussen homoseksuele en heteroseksuele gelowiges en sê dat laasgenoemdes homoseksualiteit as ‘n Godgegewe wisselvorm van seksualiteit moet aanvaar.   En dis presies wat die NG kerk doen - sy het haar willens en wetens in die maalstroom van teologiese afvalligheid laat intrek.

Gelowiges durf nie huiwer om standpunt teen die God-vyandige wêreld in te neem nie.  Die kerk is dan juis geroepe om in die wêreld in te gaan en nie die wêreld in die kerk nie, soos wat in Suid-Afrika gebeur het nie!

Homoseksualisme is opstand teen God en derhalwe anti-Evangelies.    Dis ‘n ander evangelie, dis ‘n geheel ander leer aangaande God se Woord, dis ‘n ander leer aangaande die skepping, dis ‘n ander teologie van die huwelik en helaas ook ‘n ander leer oor sonde!

Desondanks het sekere teoloë homoseksualisme kwansuis teologies hersien, dit daarna ontsondig en ons eeue oue standaarde onder verdenking geplaas.   Waarom het die apostels, kerkvaders en die Hervormers wat ernstig met die Bybel omgegaan het asook meer as 300 jaar se Gereformeerde teologie nooit probleme met die veroordeling van homoseksualisme gehad nie?  Waarom juis nou onder ’n heidenregering?   Sing die kerklike voël soos wat hy gebek is?

Vandag word alles in die stryd gewerp om homoseksualisme as ‘n wisselvorm van seksualiteit erken te kry al moet die Woord van God ook verkrag of op die agterbaan geskuif word.   Kerke is sienderoë deur homoseksuele drukgroepe oorrompel.

Die ontsondiging van homoseksualisme bring die gesag van die Skrif in gedrang omdat dit nie meer die finale sê het nie.   Hoe durf ’n kerk iets anderste as die Bybel leer!  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan….” (1 Joh.4:1).    Wie ’n ander leer oor homoseksualisme verkondig, skuif die Bybel opsy en is ’n ergernis.  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie” (2 Joh. vers 10).   Die Bybel laat geen agterdeur vir ‘n gruwel soos homoseksualisme oop nie!

Die Skrif is baie duidelik oor homoseksualisme.    God skep die mens as man en vrou (Gen.1-2).    Gevolglik is homoseksualisme in die eerste plek opstand teen die skeppingsorde van God.    Daarna word die eerste mensepaar aangesê om voort te plant: “En God het die mens geskape na sy beeld…man en vrou het Hy hulle geskape.   En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder…” (Gen.1:27-28).    Om dit te verwerklik, het God hulle geslagtelik van mekaar laat verskil.    Eenderse geslagte kan hierdie opdrag nie uitvoer nie.

Jesus verwys in Mark.10:7 en 8 na Gen.1:27 en 2:24:  ”Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal een vlees wees”.   Die huwelik word as ‘n hersamestelling in een vlees gesien.   God het Eva uit Adam geskape en in die huwelik word hulle weer een vlees.  ’n Engelsman skryf:  “God created Adam and Eve, not Adam and Steve!” Wie homoseksualiteit steun, is met ’n vreemde skeppingsverhaal besig.   Gen.1:27-28 en 2:18-25 is nie losstaande tekse nie, maar vorm die kern van die Bybelse standpunt oor homoseksualiteit.

Gevolglik is homoseksualisme niks anders as ‘n bewustelike verwerping van die goddelike wil nie.   Dit ontken die geslagtelike onderskeid wat God gemaak het en verwerp dus die Skepper se ontwerp.   Daarom floreer homoseksuele gedrag onder heidene soos die verhaal van Sodom en Gomorra dit duidelik uitspel.

In Lev.18:22 en 20:13 verbied God uitdruklik homoseksuele dade en skryf selfs ‘n straf vir oortreders voor: “En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het, soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle al twee iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word”. Die woord sekerlik bedoel sonder verskoning.   Homoseksuele moes sonder uitsondering tereggestel word!

Genesis ag heteroseksualiteit as God se wil en homoseksualiteit as ’n verminking daarvan.   Net soos wat Kommunisme booswigte se nabootsing van die Christendom is, is homoseksualisme Satan se nabootsing van die huwelik.

In die OT word homoseksualisme met die Hebreeuse woord toeva (gruwel) verbind.    Die Bybelskrywers gebruik dié woord as hulle na afgodspraktyke verwys.   Vir ‘n man om met ‘n man seksueel te verkeer, is ‘n toeva.   Israel word dan ook telkens opgeroep om nie aan heidense toevas deel te hê nie, maar om anders op te tree.

In Levitikus waarsku God vir Israel dat indien hulle nie ernstig teen homoseksualisme optree nie, Hy hulle uit hul land sou verwyder soos wat Hy die Kanaäniete daaruit sou verwyder.  As Israel hul aan heidense gruwels skuldig maak, sou hulle die gevolge dra.

Die verhaal van die vervloeking van Gam se nageslag verdien aandag.   Wat was Gam se sonde dat sy nageslag so ‘n harde oordeel ontvang het?   Het hy net vir sy besope vader gelag?     Nee, iets erger; hy het ’n homoseksuele daad met sy besope vader gepleeg.   In Gen.9 skryf Moses dat Gam sy vader se naaktheid aanskou het; ‘n woordgebruik waarmee die ou skrywers iets wat hulle nie reguit wou sê nie, verbloem het.

Moses skryf dat toe Noag uit sy roesemoes wakker word en bemerk wat Gam hom aangedoen het, hy sy nageslag vervloek het.    Die woordgebruik dui baie duidelik op seksuele aanranding.   Manlike verkragting is die ergste vernedering denkbaar en Gam se vervloeking in ooreenstemming met die oortreding.

Die verhaal van Sodom en Gomorra in Gen.19:4-11 is die mees voor die hand liggende verhaal van God se straf op homoseksualisme.   Die opskrif kan net so wel lui:  Die gruwel van homoseksualisme word gestraf.    Die wyse waarop die inwoners vreemdelinge by wyse van verkragting gedomineer het, het God so kwaad gemaak, dat Hy die  twee stede verwoes het.   Hoe durf ’n gelowige ’n sagte woord vir homoseksualisme hê!

Die NT-gelowiges het geen onduidelikheid oor homoseksualisme gehad nie.   Dit wat die Skrif daaroor wou sê, was alreeds in die OT gesê.   Gelowiges het geweet dat dit ’n ernstige vergryp was en wie hom daaraan skuldig maak, nie net van die volk van God afgesny is nie, maar ook van die koninkryk van God uitgesluit is.

Paulus sien homoseksuele praktyke as heidens wat nie onder gelowiges tuishoort nie.    Selfs heidene soos Plato, Aristoteles, Seneca en talle ander vooraanstaandes het ook homoseksualisme verag.  Teen hierdie agtergrond skryf Paulus aan die gelowiges in Rome:  “Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet…..omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan….” (Rom.2:14, 15).   Hou in gedagte dat die erotiese liefde in Rome met wellus deurspek was.

Rom.1:24-27, 1 Kor.6:9-10 en 1 Tim.1:9-10 wys Paulus spesifiek na die gruwel van homoseksualisme.    Wie hieraan skuldig is, word uit die koninkryk van God gesluit.   Gevolglik het die eerste Christene baie duidelik standpunt teen homoseksualisme ingeneem.   Dis as teken van hul geloof in Christus gesien.

Die heidene daarenteen het betreklik dierlik opgetree en mekaar dikwels as dinge en nie as mense behandel nie.   Heidene se skandelike hartstogte was simptomaties van hul God-verlatenheid.   Daarom is geen praktiserende homoseksueel kind van God nie.

Rom.1:18-32 is die sentrale Skrifgedeelte in die NT in die beoordeling van homoseksualisme.   Paulus sien dit as ongebreidelde wellus wat in die lewens van heidene hoogty vier.   Daarna onderstreep hy ’n waarheid - die Evangelie het op die lewe van enkelinge sowel as gemeenskappe betrekking.    Homoseksualisme keer die natuurlike orde van God in ‘n teen-natuurlike orde om en moet derhalwe God se straf verwag.  Niemand korrigeer Hom nie!

Desondanks wil ontspoorde kerklui ’n verskil tussen heidense homoseksualisme en die Christelike homoseksualisme maak, asof dit twee verskillende dinge is!   Hulle voer aan dat Paulus nie van homoseksuele oriëntasie en duursame homoseksuele verbintenisse geweet het nie en hom slegs teen heidense homoseksuele praktyke uitgespreek het.   Gevolglik is sy standpunte nie op moderne mense van toepassing nie.   Wie so dwaas redeneer, bring die goddelike inspirasie van die Skrif in gedrang!

Ontspoorde kerklui haal selfs Hand.15 aan waar Petrus sê dat die Here aan hom getoon het dat geen mens onheilig of onrein beskou mag word nie.    Gevolglik moet die kerk homoseksueles in haar midde aanvaar en laat tuis voel.    Wat ’n verdraaiing van die werklike bedoeling van hierdie Skrifgedeelte wat oor die aanvaarding van alle mense in die geloofsgemeenskap handel en beslis nie oor verdraagsaamheid en aanvaarding van gruwels in die gemeente nie!   Daarbenewens wemel die Bybel van tekste van mense wat onheilig en onrein geleef het.  Dink maar net aan Agab en Isebel!

Sommige kerklui beweer dat, omdat Jesus niks direk oor homoseksuele gedrag gesê het nie, Hy positief daaroor was.   Hulle koppel sy stilswye aan die liefdesgebod in Matt.22:34-40.    Dis ’n belaglike argument!    Jesus het allermins oor seksuele sondes geswyg, maar baie duidelik standpunt daarteen ingeneem.    Hy was dikwels in gesprek met vroue wat losbandig geleef het en het nooit simpatiek teenoor hulle vergrype gestaan nie, maar hulle [a1] aangesê om van die sonde af te sien.  Let net op sy gesprek met die owerspelige vrou in Joh.8.    Hy gun haar wel die ruimte by Hom, maar sê ook vir haar dat daar nie vir haar sonde plek is nie.

Nog ‘n dwase argument wat aangevoer word, is dat Jesus die mense wat as seremonieel onrein beskou is soos die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, melaatses en blindes nie afgestoot het nie, maar eerder nader getrek het.    Lidmate word aangemoedig om Jesus se voorbeeld hierin te volg en onreines soos homoseksueles nie te veroordeel nie, maar eerder in die gemeenskap van die gelowiges op te neem.

Die waarheid is dat homoseksualisme nooit as ‘n oortreding van die seremoniële wet beskou is nie, maar ‘n doelbewuste oortreding van God se morele wet.   Dis sedeloosheid op sy aller walglikste!

Gen.19:1-28; Rom.1:18-32

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1724 gaste aanlyn