NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kan vandag saam met die Psalmdigter vra: "Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?" (Ps 85). En dan sê hy ook in dieselfde Psalm: "U het die ongeregtighede van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek." As verknegte Afrikanervolk moet ons ook soos hy pleit: "Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons!"

JESUS KOM WEER!!

Ds AE van den Berg

"Geen deel van die Christelike leer word so aangeval soos Jesus se opstanding nie.  Waarom gebeur dit?   Omdat die opstanding die pen is wat ons geloof vashou.  As daardie pen uitgetrek word, stort die hele Christelike leer soos ’n kaartehuis in duie!  Waar staan jy in hierdie teologies waansinnige wêreld met sy geleerdes wat die opstanding van Jesus as simbolies en ’n storie afmaak?"

“En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê….” Joh.20:5

Ek het onlangs in ’n dokumentêre film gesien hoe die lyk van ’n gebalsemde man na 20 jaar opgegrawe is.  Die liggaam het merkwaardig goed bewaar gebly; selfs die klere waarmee hy begrawe is.  Toe dink ek aan ’n ander graf wat nie deur mensehande oopgemaak is nie, maar deur God self.  ’n Graf met geen liggaam in nie, slegs grafklere; die graf en klere van ons Here Jesus wat uit die dood opgestaan en by sy graf uitgeloop het.  Al wat in die graf oorgebly het, ja, die enigste getuienis dat Hy wel in die graf was, was die grafdoeke.

Daar is baie aspekte waaroor leraars op Opstandingsdag kan preek; belangrike aspekte.   Ek vra u aandag vir die boodskap van Jesus se grafklere.  Hy het dit doelbewus as ’n getuienis van sy opstanding agtergelaat.

Nadat Jesus aan die kruis gesterf het, is aan Josef van Arimathea en Nikodemus toestemming verleen om sy liggaam vir die graf voor te brei, ’n nuwe graf wat aan Josef behoort het.  Nadat hulle Jesus se liggaam daarin neergelê het, het die Joodse leiers Pontius Pilatus gevra om dit te verseël en soldate rondom te plaas sodat die dissipels moontlik nie die liggaam nie kon wegneem nie.

Vroeg daardie Sondagoggend het vreemde dinge rondom die graf gebeur. “En daar kom ’n groot aardbewing, want ’n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.  En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword” (Mt.28:2-4).

Op daardie oomblik het die dissipels uit vrees vir vervolging weggekruip.  Toe Maria later die oggend die graf oop vind en die dissipels daarvan gaan vertel het, kon hulle hul ore nie glo nie.  Was sy nie straks by die verkeerde graf nie?  Toe hulle daar kom, het hulle gesien dat dit wel die regte graf was, maar al wat daarin was, was die grafdoeke.  Die graf was ’n toneel van volmaakte orde.

Toe die nuus van die leë graf Jerusalem se ore bereik, het die Joodse kerklui met die Romeinse owerheid gaan praat en ’n verhaal opgedis dat Jesus se liggaam wel gesteel en na ’n onbekende bestemming geneem is.

Die toestand binne-in die graf het egter daarvan getuig dat hulle onbeskaamd gelieg het.  As die dissipels wel die liggaam gesteel het; waarom is die grafklere agtergelaat?   Dit sou tyd in beslag geneem het om dit eers te verwyder.   Diewe gee mos sodra moontlik van die misdaadtoneel af pad!   Siende dat hulle van die kruisigingstoneel weggevlug het, sou hulle dit nie eens gewaag het nie!

Indien dit grafrowers was soos wat sommige moontlik gedink het, waarom sou hulle die liggaam saam met hulle neem?  Hulle sou beslis nie al daardie moeite gedoen het nie!  Indien die Joodse leiers of selfs die Romeine die liggaam sou neem wou uit vrees vir wat die dissipels met die liggaam kon doen, sou hulle tyd gemors het om eers van die grafdoeke ontslae te raak?

Daar is net een logiese gevolgtrekking waarom daar soveel orde in die graf was; Jesus het deur sy grafklere heen opgestaan en ’n toneel van vrede en orde nagelaat sodat diegene wat daardie Sondagoggend in die graf gekyk het, vrede in hulle harte moes hê dat Hy wel opgestaan het.

Die grafklere het ’n sterk boodskap gehad – dit het van ’n verrese Heiland getuig.   Die opgevoude grafklere het ’n verdere boodskap vir die wêreld gehad: Alles waarop Jesus aanspraak gemaak het, alles wat Hy gepreek het en alles wat Hy beloof het, was die waarheid!

Net drie dae tevore het die dissipels gesien hoe Hy in hegtenis geneem word, vervolg word en aan ’n kruis gesterf het.   Nou het hulle sigbare bewys gehad dat Hy lewendig was!  Die feit van sy opstanding het krag aan sy beloftes gegee.  Dit het sy aanspraak bekragtig dat Hy die enigste weg na God is.   Daar is geen ander brug tussen God en mens nie.   “…Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Jesus se opstanding gee krag  en hoop vir almal wat vir verlossing na Hom kom: “Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree” (Heb.7:25).   Jesus se opstanding gee moed vir almal wat in sonde verlore is.  Dit vertel dat hulle hul toevlug na Jesus kan neem en in Hom ’n lewende God vind wat ’n Vriend van sondaars is.

Die oop graf vertel ook van die Vader wat die dood van sy Seun as volle betaling vir die sondeskuld van die mensdom aanvaar het.   Niemand anders as Jesus kon ons sondeskuld delg nie; nie ons trane nie, maar sy bloed; nie ons droefheid nie, maar sy lyding.   As Hy nie alles ten volle betaal het nie, was ons lewenslank in die skuld.

In die NT word gemeld dat Jesus deur die Vader uit die dood opgewek is.   As Hy ’n sondaarmens was, sou Hy in die graf ontbind het, maar omdat Hy sondeloos was, kon die dood Hom nie vashou nie. “Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word” (Hand.2:24).

In sy Woord beloof God aan almal wat Jesus as Verlosser leer ken en sterf, dat hulle met die laaste oordeel net soos Jesus sal opstaan, nie om geoordeel te word nie, maar om hemeltoe te gaan.  “Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel” (2 Kor.4:14).

Johannes vestig ons aandag daarop dat die doek wat op Christus se hoof was eenkant apart opgevou gelê het.   Dit was met ’n doel.  In die Bybelse tyd het ’n welgestelde man met sy servet sekere tafeltekens aan sy bediendes gegee.  As hy klaar geëet het, het hy sy servet gekreukel laat lê.  Dit het beteken dat hy klaar was en nie terug sou kom nie.  Indien hy dit opgevou het, was dit ’n teken dat hy die tafel net vir ’n tydjie verlaat en weer sou terugkeer.   Wat Jesus met die opgevoude gesigsdoek by die dissipels wou tuisbring, was dat Hy net vir ’n tydjie weg sou wees, maar weer sal kom.

Toe Petrus en Johannes by die graf kom, het hulle die ergste gevrees.  Miskien het rowers, Jode of selfs die die Romeine die liggaam weggeneem.  Johannes wat volgens Mark.1:20 saam met bediendes grootgeword het, het die boodskap van die opgevoude gesigsdoek duidelik verstaan.

Alle gelowiges aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het.  Ons doen dit in die geloof.   Ons het Hom nie sien leef, sterf of ’n leë graf aanskou nie.  Nogtans het die opgevoude gesigsdoek vir ons ’n verdere boodskap – al is Jesus nie nou te sien nie, is Hy binnekort terug!  “Kyk, Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien….” (Openb.1:7).  Dit gee ons weer moed.   Jesus het ons met die wonderlike belofte gelaat dat Hy gaan terugkom en ons na die Vaderhuis neem (Joh.14:1-3).

In Joh.20: 5-8 vind ons vier keer die werkwoord sien.  “En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê…” (:5).   Hierdie sien beteken “om vlugtig te kyk” (Engels: glance).  Johannes het vlugtig gekyk en gesien dat Jesus nie daar was nie, slegs die grafdoeke.   Petrus betree ook die graf en sien ook die grafdoeke.  Hierdie sien beteken “om met ’n opmerksame oog rond te kyk” soos wat ondersoekers doen.  In vers 8 kyk Johannes “met begrip” .   Hy het geweet Jesus lewe!

Ongelowiges kyk anders na Jesus se leë graf en kom met baie redes voor die dag waarom Jesus nie fisies kon opstaan nie.  As mense sterf, is hulle nie meer hier nie.  Hulle staan nie na ’n tyd weer op nie.  En al kon hulle, staan hulle nie dwarsdeur hul grafklere op nie!   Hulle sou, soos wat met Lasarus gebeur het, iemand nodig hê om hul los te maak.  “En die oorledene het, het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met ’n doek.  Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan” (Joh.11:44).

Die Jode glo deur die eeue heen dat die dissipels Jesus se liggaam weggeneem het.  Dit maak glad nie sin nie!  Want waarom het al Jesus se dissipels met die uitsondering van Johannes ’n martelaardood gesterf?  Omdat hulle Jesus se opstanding uit die dode verkondig het!   ’n Mens sterf nie vir iets wat jy weet ’n leuen is nie.   Die wil om te leef, is so sterk dat die dissipels, soos enige ander mens, dit onder druk as ’n leuen sou erken het.

Daar is net twee maniere om op die boodskap van die leë graf te reageer; aanvaar of verwerp dit.   Waar staan jy in hierdie teologies waansinnige wêreld met sy geleerdes wat die opstanding van Jesus as simbolies en ’n storie afmaak? En wat word van hulle studente?   Is dit wat vandag vanaf kansels verkondig word nie die rede waarom so baie mense kerke van Gereformeerde belydenis vir sektes verlaat nie?   Niks berokken ons volk groter skade as die flou stem van ʼn sieklike kerklike gemeenskap nie!

Geen deel van die Christelike leer word so aangeval soos Jesus se opstanding nie.  Waarom gebeur dit?   Omdat die opstanding die pen is wat ons geloof vashou.  As daardie pen uitgetrek word, stort die hele Christelike leer soos ’n kaartehuis in duie!

Geen grafklere het ooit in die geskiedenis soveel betekenis soos Jesus s’n gehad nie.   Gelowiges is dankbaar dat Hy opgestaan, opgevaar en vir ewig is.   Hy het hierdie getuienis onweerlegbaar in ’n leë graf agtergelaat.   Jesus se opstanding gee ook vir ons die krag om vastigheid in ’n verwarde wêreld en misleide volk te vind.  Paulus praat van die krag van Jesus se opstanding wat ook na gelowiges deurwerk:  “sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding…” (Fil.3:10).   Ervaar jy die krag van Jesus se opstanding?

Laat ons geen pad neem wat nie van ons geloof in ’n opgestane Christus getuig nie.   Mag ons geloof in die opgestane Jesus met onsigbare klinknaels aan ons siele vassit tot die dag van ons dood!   Al gaan dit sleg met ons land en duur die kerklike misleiding voort, sal ons nooit ontmoedig word nie.

Die geskiedenis leer ons ’n baie belangrike les:  Al lyk dit asof die Christendom sterf, herleef dit telkens deur die genade van God omdat Jesus aan sy regterhand sit vanwaar Hy die kerk regeer.  Ons glo mos nie verniet aan ʼn Verlosser wat die pad uit die graf ken nie?

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1223 gaste aanlyn