NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Nadat die Fariseërs Jesus probeer versoek het met die vraag of hulle belastings aan die keiser behoort te betaal, het Hy hulle geantwoord: 'Betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom'. Want die keiser se kop was op die muntstuk en kon hy maar sy regverdige deel kry. Nou is die vraag of ons aan God betaal wat Hom toekom: nie net ons tiendes in geldvorm nie, maar Hy vra ook 'n tiende van ons tyd in diens van Hom. Maar in die lig daarvan dat alles aan God behoort, maak dit sin dat jy met dít wat Hy aan jou toevertrou het, sal doen wat Hy wil hê en nie wat jý wil hê nie.

BOSE GEESTE 'N WERKLIKHEID?

Ds AE van den Berg

Lees reeks by Aktuele geloofsonderwerpe: Ds AE vd Berg

Bestaan daar werklik iets soos bose geeste (demone)? 

Ja, daar is, miljoene van hulle!  Hul oorsprong is ’n interessante dog hartseer verhaal wat by die val van Satan begin.  Alhoewel die Bybel nie ’n volledige verslag van dié gebeure gee nie, vind ons dit broksgewys om soos ’n legkaart aanmekaargesit te word.

Satan was ’n baie gewilde leier wat byna koninklike waardigheid geniet het.   Desondanks was Christus, God se geliefde Seun wat voor die skepping van engele alreeds daar was, meer voortreflik; iets waarop die Satan mettertyd baie jaloers geraak het.

Toe God by geleentheid die engele bymekaar laat kom, het Hy uitsonderlike eer aan Christus betoon deur Hom saam met Hom op sy troon te laat sit.   Die Psalmdigter vertel ons iets hiervan:  “Ek wil vertel van die besluit: Die Here het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer” (Ps.2:7).

In Hand.13:33 haal Paulus dieselfde teks tydens sy optrede in die sinagoge van Antiochië aan.  Luister wat skryf die skrywer van Hebreërs: “Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer?” (1:5). Genereer beteken:  Ek het jou vader geword.

Satan was jaloers op Christus omdat al die engele voor Hom gebuig en sy gesag oor hulle erken het.   Satan het geglo dat hy God se gunsteling was en hom as’t ware met God gelykgestel.   Gevolglik het hy die onmiddellike teenwoordigheid van God gebelg verlaat en die engele ingelig dat hy nie verder voor Christus sou buig nie.   Dit het groot verdeeldheid onder die engele gebring.

Satan het baie simpatiseerders gehad, engele wat hul vir ’n hervorming van God se regering in die hemel beywer het.   Gevolglik het hulle teen die gesag van Christus in opstand gekom.   Die res van die engele het hul egter aan Christus onderwerp.   Hy was immers voor enigeen van hulle daar.

Daarbenewens was dit nooit nodig om Christus se liefdevolle gesag te bevraagteken nie.   Sy bevele was ’n lus om uit te voer en ’n vreugde om Hom te gehoorsaam.   Miskien het hulle by Satan gaan pleit om hom te besin, maar hy het nie.   Dit het elke engel voor ’n keuse te staan laat kom wie hy wou dien; Christus of Satan.  ‘n Derde van die engele het Satan verkies.   Johannes skets Satan as ’n vuurrooi draak:  “en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi” (Openb.12:4).

Satan en sy trawante het hulle egter lelik met God se krag misreken.  As Hy engele kon skep, kon Hy hulle ook straf!   Om teen sy regering in opstand kon kom, was vermetel en ’n gruwelike misdaad.

Daarna het God al die engele byeen geroep en die ongehoorsames aangesê om hul hemelse woonplek te verlaat en hul op die aarde neergewerp.   “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het…” (Judas: 6). Daarna was dit rustig in die hemel.

Hierdie gevalle engele is die bose geeste en ’n werklikheid wat nie wegredeneer kan word nie.   Talle geleerdes ontken hul bestaan en maak dit as mites en spookstories af.     Die feit dat die Bybel van Satan en bose geeste praat, word gesien as verhale wat vir die mense van daardie tyd aanvaarbaar was en nie meer vandag nie.   Die kultuur van die tyd bepaal dus wat aanvaarbaar is en nie!   Die geloof dat daar ’n God is, is vir die moderne mens nog aanvaarbaar, maar nie die bestaan van ’n duiwel en bose geeste nie.  Mense het dit soos die bestaan van Kersvader en die tandemuis ontgroei!

Vir gelowiges spreek die Bybel die finale woord hieroor.   Dis ons belangrikste bron van inligting oor die oorsprong van boosheid in die wêreld.  Onthou, elke woord in die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer.  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Tim.3:16).  Daarom luister ons met aandag na wat die Bybel oor die oorsprong en teenwoordigheid van bose geeste sê.

Die Bybel vertel by etlike geleenthede dat Jesus met bose geeste afgereken het.   Dis werklike geskiedkundige gebeure en nie stories om ’n ouderwetse kultuur ter wille te wees nie.  Daarbenewens is die Bybelse waarhede nie op enkele tekse gegrond is nie, maar op die hele Skrif.   Die Bybel is baie duidelik oor die bestaan van boosheid en skryf dit aan die optrede van Satan en gevalle engele toe.

Die werklike bestaan van bose geeste kan ook in die doel van Jesus se koms na die aarde gesien word.  Hy het na die aarde gekom om sy koninkryk te vestig.  “In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom” (Mt.3:1, 2).   “Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom” (Mt.12:28).  Die oorwinning oor bose geeste is ’n bewys dat sy Koninkryk op aarde gevestig is.

Toe Jesus die dissipels op ’n eerste sendingtog uitstuur, sê Hy vir hulle:  “En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit…” (Mt.10:7,8).   God se heerskappy het oral waar Hy die mag van die Bose gebreek het, sigbaar geword.   Jesus se uitdrywing van bose geeste het baie sterk daarvan getuig.

Johannes skryf in sy eerste Sendbrief dat die wêreld in die mag van die bose lê.  Dis egter nie ’n hopelose saak nie.  Daar is Een wat sterker as die Satan is en hom oorwin.   Satan veroorsaak talle siektes, pyn, lyding en gebondenheid.  Dis hoe sy koninkryk lyk.   As iemand daarvan bevry word, verloor hy!

Wie die werklike bestaan van bose geeste ontken, wil ’n kernelement van die Christelike geloof verwyder. “Hy wat sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af.  Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek” (1 Joh.3:8).

Die Bybel sê dat die binding wat bose geeste op mense het, ’n bewys van die Satan se heerskappy in die wêreld is.  Oral waar dit gebreek word, word Jesus se koninkryk op aarde ’n groter werklikheid.

Alle gelowiges was aanvanklik burgers van Satan se koninkryk en geestelik dood.  Toe hulle tot die geloof in Christus gekom het, het hulle van burgerskap verander: “En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het…volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk” (Efes.2:1,2).

Dit beteken nie dat hulle onaantasbaar is nie.  Gelowiges is uiters bewus van die gevaar wat Satan en sy bose geeste inhou.     Luister hoe leer Jesus die dissipels o.a. bid: “…en verlos ons van die bose”. (Mt.6:14).   As bose geeste nie ’n werklikheid is nie, maak hierdie gebed geen sin nie!

Satan stuur sy bose geeste om mense te bind.  Afgodery en afgeleide praktyke soos spiritisme, fortuinvertellery, sterrewiggelary, waarsêery,  voorvadergees-aanbidding en hul tradisionele genesing en is maar enkele voorbeelde hiervan.   Alle afgodery is met bose geeste besmet: “Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens…..Ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie” (1 Kor.19:14,20).

Die Bybel vertel van besetenes en die simptome daarvan.   Besetenheid skep fisiese gebreke soos stomheid, epileptiese aanvalle, blindheid ens.  Bose geeste  laat mense selfs vreemde dinge doen.  In Hand.16 word van ’n slavin vertel wat wat toekomstige dinge bekend kon maak.    Die besetene van Gadara het oor bo-menslike krag beskik.   Toe Saul van God afvallig geword het, het ’n bose gees hom neerslagtig gemaak en ’n moordlus in hom laat ontbrand om Dawid dood te maak.   Alles getuig van ongewone gedrag.

Naas fisieke en emosionele versteurings is daar ook geestesversteurings waar te neem soos onversetlikheid om te vergeef : “Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook….sodat ons nie deur die Satan bedrieg wou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie (2 Kor.2:10,11).

Nog ’n kenmerk van bose geeste is die verkondiging van dwaalleer rakende Jesus se versoeningswerk: “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan….en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris…” (1 Joh.4:1,3).

Die belangrike vraag is:  Kan gelowiges besete raak?   Nee, hulle kan slegs beïnvloed word soos Petrus toe hy Jesus verloën het; beïnvloed, nie beset nie.   Nêrens in die Bybel is daar ’n voorbeeld van ’n gelowige wat besete geraak het nie.  Die rede hiervoor is dat die Heilige Gees in so ’n mens is.  Paulus sê iets baie belangrik wat God vir gelowiges doen “wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het” (2 Kor.1:22).   Ons is vir God verseël.  Nie eens Satan kan ons uit sy hand ruk nie.  “En Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie: (Joh.10:28).

Die Bybel sê nie vir ons hoe mense besete raak nie.  Daar is baie maniere.  Al wat ons weet, is dat die herhaling van ’n bewustelike sonde wel die pad vir ’n bose gees oopmaak om in ’n lewe in te stap.   Okkultiese materiaal en speletjies soos die glasie-speletjie is bitter gevaarlik.  Daarmee word bose geeste letterlik uitgenooi om hul opwagting te maak.   Wie nie met Satan handel wil dryf nie, moet uit sy winkel wegbly!

Die Skrif lê ’n duidelike verband tussen afgodsdiens en bose geeste: “Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie” (Deut.32:17).

Vermy alle afgodsdiens omdat dit tot besetenheid kan lei.  Blankes raak toenemend by Oosterse afgodsdiens en skadelike on-Bybelse leerstellings betrokke.   Dit laat mense ’n ongesonde bekoring vir duiwelskunste ontwikkel.   Bly weg daarvan!  Waarsku mense daarteen!   Gelowiges het vir Satan eintlik net een ding te sê: “Christus het jou alreeds oorwin en met die oordeel sal jou mag sal finaal gebreek word!”

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1437 gaste aanlyn