NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Soek jy sin aan jou aardse lewe? Soek dan eers na die kennis van die Bo-aardse, die HERE self, en die sin van jou lewe sal vir jou duidelik word.

13 JAAR MET DR HF VERWOERD (15)

Deur Fred Barnard

(Lees reeks by 13 Jaar in die skadu van dr HF Verwoerd)

REPUBLIEKWORDING (2)

Toe ek om 2 uur daardie namiddag saam met dr. Verwoerd van sy kantoor in Marksgebou na die Parlementsgebou stap en hom alle voorspoed met sy antwoord op die leier van die opposisie se mosie van wantroue toewens, het hy skertsend opgemerk dat dit moontlik  "die begin van my pad na die wildernis" kan wees.

"Want", het hy gesê, "sekerlik sal ek gekruisig word as ons die stemming verloor".

"Maar, Doktor, ons sal mos nie verloor nie", het ek manhaftig en vol vertroue tussenbeide gekom, asof ek sodanig seker van my saak was.

"Ons sal moet werk dat dit bars," en daarmee het hy die handsakkie waarin Suid-Afrika se grootste geheim van bewaar is, aan my oorhandig.

Met 'n "moenie dat Graaff dit in hande kry nie", het hy in die wandelgang tussen Volksraadslede verdwyn.

(Dr. Verwoerd het 'n gewoonte gehad om nie dokumente of stukke na sy bank in die volksraad te dra nie, en het gereeld sy tassie voor die deur aan my oorhandig met die versoek dat op 'n bepaalde stadium uit my bank per bode na hom geroep moes word.)

Dit het waarskynlik selde in ons parlemente geskied en gebeur dat die Opposisie so totaal op die verkeerde voet besig is as wat op hierdie gedenkwaardige dag gebeur het.

Die openbare galerye, ja selfs die trappe, die persgalery, en die raadsaal was tot oorlopens toe volgepak, asof die wêreld 'n  voorgevoel gehad het dat daar iets gaan gebeur. En tog was alleen die lede van die Volksraad bewus van die groot geheim wat hier geopenbaar sou word.

So dig is dr. Verwoerd se geheim inderdaad bewaar etlike Volksraadslede se eggenotes nie eens bewus was van die aankondiging wat sou volg nie, laat staan nog die oppossiepartye.

Op sy kenmerkende omslagtige maar deeglike wyse het vriendelike en hoflike leiers van die Opposisie sy saak gestel en andere beskuldigings gemaak en hul houe geslaan, salig onbewus die onheilspellende skok wat daar op hul wag en sy ...  party verwag het."

Nadat hy aan die einde van sy storie gekom het, het dr Verwoerd, onder luide applous van regeringslede, op die been gekom. Die atmosfeer in die raadsaal was swaar en gespanne want lede aan regeringskant het nie alleen gebrand om te hoor hoe hy die saak sou stel nie, maar veral om die Opposisie se reaksie gade te slaan, want baie jare lank al word die Nasionale Party daarvan beskuldig dat hy bang is om die republikeinse kwessie aan die kiesers voor te Iê. Telkens is die Eerste Minister inderdaad uitgedaag om die volk te toets!

Koel en bedaard het dr. Verwoerd egter eers breedvoerig op al die punte wat deur Sir de Villiers Graaff geopper is, geantwoord, totdat die dramatiese oomblik van die dag, en van hierdie parlementsitting, tot die vreugde van regeringsondersteuners en tot die verbystering van die Opposisie aanbreek.

"Die volgende probleem, wat nou binne die terrein van die praktiese politiek kom, is die verkryging van die republiek in Suid Afrika. Dus is dit my bedoeling orn die volk van Suid-Afrika se vertroue by hierdie geleentheid te vra, sowel as die vertroue van hierdie Raad, vir die voortsetting van die toepassing van daardie beleid. Met die oog daarop is daar sekere beskouings ten opsigte van ons republikeinse strewe in die onmiddellike toekoms wat ek nou wil lug. Daaroor hoop ek om 'n baie duidelike klank te laat hoor.

"Na my mening is dit baie noodsaaklik, o.m. omdat in die Engelse pers in Suid Afrika, sowel as in ander kringe in ons land, daar allerlei gerugte rondgaan oor wat ons voornemens sou wees. Daar is byvoorbeeld  -  ek het dit glo gelees in die 'Cape Times' van eergister  -  die bewering gemaak dat ons in die tweede helfte van hierdie jaar 'n onverwagte verkiesing oor die republick gaan uitroep. Met ander woorde dit is bewerings omtrent die vorm waarin die volk gevra sal word om te besluit, sowel as oor die tyd. Ook is met groot selfbehae deur die Opposisie, selfs vanaf hul platforms, vertel van die groot verdeeldheid en onsekerheid wat daar in die midde van die Nasionale Party, in sy koukus en in die Kabinet, sou wees oor hierdie saak. Die Verenigde Party het sy hoop daarop gebou. Die V.P. het sy hoop op sand gebou.

"Ek wil vandag net vooraf sê dat alles wat ek hier gaan meedeel, die eenparige steun van my Kabinet en die eenparige steun van my koukus het, en (ek het geen twyfel daaroor nie) ook die volste steun van die Nasionale Party in die land sal geniet. Ek wil daarby voeg dat ek glo dat dit ook die volste steun van ons ander republikeine in die land sal ontvang.

"Onder die probleme waaroor 'n mens verantwoording moet doen wanneer jy voel dat die tyd van verwesenliking van die ideaal naby kom, soos ek oortuig is die geval is, is eerstens die vraag: Wat is die manier waarop die volk van Suid-Afrika gevra moet word om sy standpunt hieroor in te neem? Ek wil onomwonde sê dat ek nie glo dat die beslissing langs die weg van 'n verkiesing verkry moet word nie.

"Ek kondig dus aan dat die vraag aan die volk gestel sal word by wyse van 'n volkstemming, 'n referendum."

Die vraag van vertroue of nie vertroue in die regering sou nie in die spel kom nie, en daar sal alleen van die kiesers ver wag word om vir of teen republiekwording te stem.

"Die strewe wat ons het, is besiel alleen deur die hoop dat uiteindelik hier ten minste 'n einde aan die stryd en twis oor ons konstitusionele toekoms en tussen die taalgroepe sal kom, sodat ons as een volk kan saamgroei; en dat op ekonomiese gebied daar nie altyd die gevaar van die invIoed van hierdie knaende faktore en die agterdogsaaiery sal wees wat ons so dikwels ervaar tot skade van Suid-Afrika nie. Ons strewe sal wees met hierdie vraag aan die volk orn hulle vertroue te wen vir alles wat ons doen om vir hulle 'n republiek te verwerf waarin die eenheid en die vreedsame bestaan van ons blanke bevolking die botoon sal voer".

So het hy vir meer as 'n uur voortgegaan om die regering se voornemens in verband met die referendum in die fynste besonderhede stap vir stap uiteen te sit, terwyl 'n verwarde en verslae Opposisie roerloos en stil na elke sinsnede van een van die grootste toesprake , een van die magtigste redes van ons tyd , sit en luister het.

Verwysende na hierdie opsienbarende aankondiging het Die Transvaler die volgende oggend geskryf:

,,Dr. Verwoerd het klare wyn geskink. Diegene wat dit aangehoor het, kan wel om hul voorreg beny word".

Die Burger van dieselfde datum se kornmentaar was:

"Ons raai alle lesers aan om die deurtastende en afdoende staatmansverklaring van die Eerste Minister te lees, te bestuder en te bewaar."

Vir baie dae ná Woensdag, 20 Januarie 1960, is daar oor niks anders gepraat nie as oor hierdie kragtige toespraak en oor hierdie geskiedkundige aankondiging wat die voorspel was tot 'n nuwe era in die geskiedenis van ons vaderland.

Dr Verwoerd se aankondiging was vir die anti-republikeine en monargiste soos olie op vuur en het oornag 'n politieke stryd, ongekend in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, ontketen.

Omdat die Opposisie in die verlede geglo het dat die meerderheid van die kiesers  teen die daarstelling van 'n republiek sou stem, het hy die regering tydig en ontydig uitgedaag om die volk om 'n beslissing te vra. Na dr Verwoerd se aankondiging het die prentjie egter aansienlik verander en het hy nie meer so baie nadruk op sy uitdaging gelê nie.

Nou is daar met 'n organisasieveldtog begin soos Suid-Afrika nooit voorheen of daarna geken het nie!

Terwyl republikeine met ongekende geesdrif aan die werk gespring het, het die anti-republikeine, feitlik paniekbevange, met 'n fanatieke stryd teen 'n republiek begin en is niemand en niks gespaar nie.

Met die aankondiging van die datum waarop die referendum sou plaasvind, naamlik 5 Oktober 1960, het hierdie 'stryd' tussen republikeine en monargiste 'n ware 'oorlog' geword, veral toe een van die Natalse leiers, mnr Douglas Mitchell, van die anti-republikeine, verklaar dat 'n republiek "alleen oor my dooie liggaam" tot stand sou kom.

"Ons sal ons aan geen republiek onderwerp nie," het hy gesê. "Ons sal marsjeer..."

In hierdie provinsie wat destyds die sterktepunt van die monargiste gewor d het, was daar spoedig sprake van afskeiding van die res van die Unie.

Gemoedere het hoog geloop want die koms van 'n republiek sou die einde vanvriedskap met moeder Brittanje beteken en sonder daardie vriendskap sou Suid Afrika geen toekoms hê nie, sou ons geïssoleerd, 'n eiland in die wêreld en sonder vriende wees.

Hoër en hoër het die spanning gelaai totdat daar van tweedrag, van haat en selfs van bloed gepraat is. Baie het gedreig dat indien Suid Afrika 'n republiek word, hulle 'n heenkome elders sou gaan soek.

Terwyl hierdie heerlike stryd soos 'n windaangedrewe veldbrand oor die lengte en breedte van sy vaderland gerol het, het dr. Verwoerd, kalm en beheers, lustig daaraan meegedoen, terwyl die organisasiemasjiene van die verskillende partye onverpoos en teen 'n ongekende tempo gewerk het.

Namate 5 Oktober onverbiddellik en beslis nadergekom het, het die opgewondenheid by die kiesers dermate toegeneern dat daar oor niks anders gepraat of gedink kon word nie. Wat gaan die antwoord wees?

En toe kom die organiseerders van die republikeine met 'n splinternuwe 'gedagte'. Dr. Verwoerd sal naamlik gevra word om 'n persoonlike brief aan alle kiesers in geheel Suid-Afrika te rig. Eers was hy huiwerig en halfonwillig, maar tog het hy later ingewillig orn in sy eie handskrif, in Afrikaans,Engels en Duits, 'n brief aan elkeen wie se naam op die kieserslys verskyn, te stuur.

Tienduiseride van hierdie briefies, waarin steun vir die republiek gevra word, is na tienduisende adresse gepos. Die reaksie hierop was eenvoudig ongelooflik. Terwyl baie duisende antwoorde van steun en bemoediging ontvang is, is duisende sonder meer teruggestuur. Ander het weer afskuwelike antwoorde uitgelok.

So oorweldigend was die reaksie op hierdie briewe dat daarin die kantoor van die Eerste Minister noodgedwonge besluit moes word om geen aandag aan die tienduisende antwoorde  goed of sleg   te gee nie. Die aanbreek van Woensdag, 5 Oktober 1960, was vir almal 'n verligting, want teen hierdie tyd was die kiesers van Suid-Afrika reeds so deeglik bearbei en was almal so gretig om die

maandelange spanning beëindig te kry, dat verdere propaganda oorbodig sou wees.

In geen vorige stadium was dr. Verwoerd sekerder van sy saak as daardie sonnige lentemôre toe hy om 8.00 uur in Libertas se deur verskyn om sy stem te gaan uitbring nie. Hy en mev. Verwoerd het letterlik van geesdrif oorgeborrel asof die oorwinning vir hulle toe reeds 'n voldonge feit was.

Nadat hulle, saam met ander kiesers, hul kruisies in die kiesafdeling Pretoria Rissik uitgebring het, het ons per motor na sy kiesafdeling, Heidelberg, vertrek, waar hy die res van die dag tussen sy eie kiesers sou deurbring.

Dwarsdeur die lang moeisame dag het ons deur sy kiesafdeling gery om elke stembus te besoek en om met soveel kiesers as moontlik te gesels.

Toe ons teen sononder daardie aand, moeg en swaar belaai met skaapvleis, hoenderpastei en koeksisters, op pad na Heidelberg die radio aanskakel om na die nuusflitse te luister, het my hart hoorbaar teen my ribbes geklop, want van oral was daar nuus van ongekende, opbruisende geesdrif.

Daardie nag is daar, soos met alle verkiesings, nooit geslaap nie, en tog was die Eerste Minister vroeg die volgende oggend reeds weer op kantoor waar daar 'n magdom van verpligtinge oor die afgelope weke opgehoop het.

Soos die flitse een vir een deur die radio uitgesend is, is dit aan dr. Verwoerd oorgedra, maar toe het hy lank reeds geweet dat die oorwinning daar was.

En toe kom die finale uitslag wat aantoon dat 90.73 % van die kiesers hulle stem uitgebring het, dat 850,458 of 52.05 % van die kiesers ten gunste van 'n republiek en 775,878 of 47.49 % daarteen gestem het.

Nooit kon 'n Eerste Minister 'n groter geskenk ontvang het as daardie republikeinse meerderheid van 74,580 nie en nooit kon daar 'n gelukkiger persoon gewees het as dr. H. F. Verwoerd by die aanhoor van hierdie skouspelagtige uitslag nie.

Vir die republikeine was dit 'n oorwinning, maar vir hom 'n persoonlike triomf!

"Die kieserspubliek", het hy gesê, "het ondubbelsinnig geantwoord ..."

"Ek doen by voorbaat 'n beroep op die wenners om nie die oorwinning van hul saak op so 'n wyse te vier dat Suid-Afrika as geheel nie daarby sal baat vind nie".

"Mag bekwaamheid en 'n nuwe dryfkrag, standvastigheid, moed, deursettingsvermoë, eensgesindheid en geloof altyd in diens staan van ons Republiek van Suid Afrika".

AI wat nou oorgebly het, nadat die volk besluit het om 'n republikeinse regeringsvorm te aanvaar, was wetgewing om die Republiek van Suid Afrika tot stand te bring, want die regering het reeds besluit dat die Unie van Suid Afrika op 31 Mei 1961 plek sal moet maak vir die Republiek van Suid-Afrika.

Die koms van die Republiek was 'n gedenkwaardige geleentheid, want na meer as sestig jaar sou daar weer vir die eerste keer 'n President ingesweer word.

Dae lank voor die tyd het duisende mense uit die vier windstreke na Pretoria opgeruk waar daar vir hierdie geskiedkundige geleentheid 'n magtige fees gereël is. Die aand van 30 Mei was daar reeds tienduisende mense langs die strate in die hoofstad wat in aanhoudende reën op die koms van die groot dag gewag het.

Toe die Uniegebou se horlosie daardie nag om 12.00 uur slaan en daarmee die geboorte van die twee en twintigste onafhanklike republiek van Donker Afrika aankondig, het daar 'n magtige dreuning oor die ou hoofstad opgegaan, want almal het geweet dat met die koms van hierdie republiek 'n ideaal van geslagte in vervulling gaan.

Die hoogtepunt van hierdie onvergeetlike dag het eindelik aangebreek toe Staatspresident C. R. Swart sy woning om presies 9.27 vm. verlaat het om na die Grootkerk te gaan waar die plegtige beëdiging deur hoofregter L. C. Steyn waargeneem is, voordat die plegtigheid na Kerkplein verskuif het waar die Staatspresident sy rede kort na 1 1.00 uur vm. gelewer het.

Toe ek dr. Verwoerd na afloop van die verrigtinge in Libertas gelukwens, was hy tam, en van volkome genoegdoening, merkbaar aangedaan.

"Die slag is gelewer," het hy gesê, terwyl hy die suiker op die skinkbord vir my aangee.

"Nou sal ons werk begin!"

Onbaatsugtig en met algehele oorgawe het hy al daardie kragte en talente waarmee God hom so ryklik geseën het, gewy aan die verwesenliking van hierdie lankgekoesterde ideaal. Geen opoffering was vir horn ooit te groot nie.

Te midde van hewige aanvalle van buite en in die aangesig van snydende kritiek van binne, het hy koersvas en doelbewus op sy doelwit afgestuur. Wyl storms om hom heen gewoed het, het hy kalm en bedaard voortbeweeg op die weg wat hy lank gelede reeds vir Suid-Afrika uitgestippel het, want, so het hy gesê,  " 'n mens het gelukkig nie die kwelling van twyfel of jy dalk op die verkeerde pad is nie".

Toe aan hom gevra is waarom hy soveel tyd en energie aan die verkryging van 'n Republiek bestee, was sy antwoord:

"... 0mdat die beveiliging van 'n aparte toekoms vir die Witman, sowel as van die ander rasgroepe, dit vereis.

"Oral in Afrika voel die blankes dat hulle op hulle self en mekaar aangewese is, omdat die westerse nasies in die internasionale politiek elkeen eie oogmerke nastrewe. Net soos die blankes van Afrika mekaar se hande gryp, so moet die blankes van Suid-Afrika dit doen.

"Enigiets uit die verlede wat so iets teenwerk, moet verdwyn.

"Die republiek is 'n eie skepping van almal saam, ons almal se staat. Daarin kan ons saamstaan. Dis nuut en dis ons eie".

Onwrikbaar het hy geglo dat Suid-Afrika alleen groot kan word indien die blankes wat daarin woon, tot een verenigde volk saamgesnoer word en so 'n eenwording sou alleen in 'n vrye republiek moontlik wees.

In moeilike tye en onder tergende omstandighede was hy altyd gewillig om ter wille van 'n republiek die offer van homself te bring  sonder eise en sonder verwagtings.

Dr. H. F. Verwoerd kan met reg die argitek en bouheer van die republiek van Suid-Afrika genoem word.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 794 gaste aanlyn