NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is niks so teleurstellend soos iemand wat in ʼn verantwoordelike gesagsposisie verkeer en die gesag nie tot eer van God beoefen nie, maar kompromie met booshede aangaan.

13 JAAR MET DR HF VERWOERD (14)

Deur Fred Barnard

(Lees reeks by 13 Jaar in die skadu van dr HF Verwoerd)

REPUBLIEKWORDING (1)

Dr Verwoerd was in murg en been 'n Republikein en vir hom was 'n Suid-Afrikaanse republiek, vry van vreemde bande, een van sy grootste lewensideale.

toe hy in die vroeë dertiger jare professor in die Sosiologie aan die Universiteit van Stellenbosch was, het hy 'n leidende aandeel aan buitemuurse sosiologiese en welsynswerk gehad en het hy onder meer die groot Volkskongres oor die Armblankevraagstuk in 1934 georganiseer.

Dit was juis sy ervaring in verband met hierdie werk, die teenkanting en verydeling waarmee hy homself so aktief besig gehou het, wat hom laat besluit het om tot die aktiewe politiek toe te tree, want, so het hy geredeneer, om iets werklik groot vir jou land en jou volk tot stand te bring, is dit gebiedend noodsaaklik dat hy self deel van dIe regering moet wees.

Juis om hierdie rede het hy in 1936 die redakteurskap van 'n nuwe te stigte dagblad in Johannesburg aanvaar. Nie alleen sou dit hom in staat stel om iets blywends, iets waaraan daar in die Transvaal 'n groot behoefte was, tot stand te bring nie, maar ook sou dit hom 'n ideale geleentheid bied om aan die aktiewe politiek deel te neem.

Nou was die algemene beskouing onder baie Afrikaners in daardie jare dat die Republikeine  van Wes-Kaapland veral nie met dieselfde vuur as hul broers van die Noorde begeesterd was nie. Terwyl die voorstanders van 'n republikeinse regeringsvorm in die Suide – so is daar gesê – te langsaam beweeg het, of selfs onaktief en liberaal was, was die republikeine van die Noorde te "vinnig, te ekstremisties en te vurig".

Waar die Vierkleur van die ou Transvaalse Republiek in sy honderdtalle by vergaderings in die Noorde gewapper het, was hierdie simbool van 'n republiek 'n  seldsame verskynsel in die Suide, en waar die politici by vergaderings in die Noorde geen geleentheid verby laat gaan het sonder om die noodsaaklikheid van 'n republiek oor die vlaktes van Transvaal uit die bulder nie, was 'n terloopse herinnering aan die republikeinse ideaal vir die Boland genoeg!

Toe die groot republikein en "ekstremis" van die Noorde, adv Hans Strydom, in 1936 verneem dat 'n man van die sluimerende Suide aangestel sou word om deur middel van 'n nuwe koerant die boodskap van die republiek oor sy vaderland uit te dra, het hy onmiddellik beswaar aangeteken, want hoe kan 'n onbekeerde die evangelie verkondig?

Nadat hy homself egter tevrede gestel het, het die professor van die Suide na Johannesburg gekom om sy taak as draer van die republikeinse ideaal hier in die Noorde op hom te neem.

Min het hierdie twee vurige jong republikeine besef watter hegte kameraadskap daar tussen hulle sou ontwikkel en nog minder het die wêreld geweet watter reuse-aandeel hierdie tweemanskap in verband met Suid-Afrika se republiekwording sou hê.

In daardie donker dae van die Afrikaner, toe hy feitlik geen aandeel in die regering van die land gehad het nie, was dit moeilik om 'n nasionalis en om 'n republikein te wees. 'n Nasionalis kon nog vergewe word maar vir die republikeine was daar geen genade nie. Dan was baie openlike nasionaliste terselfdertyd vurige teenstanders van 'n republikeinse staatsvorm ofskoon die Party sedert 1936 reeds 'n Republikeinse Party was wat openlik 'n republikeinse staatsvorm bepleit het.

Onmiddellik nadat hy sy nuwe taak as hoofredakteur van Die Transvaler in 1937 aanvaar het, het dr Verwoerd dan ook sy kleur beken, want in geen onseker taal nie het hy aangedui dat sy koerant wat die republikeinse ideaal betref, die weg sou volg waarvan Tielman Roos gepraat het toe hy in 1917 gesê het: "Ons moet 'n republiek word beide in teorie en praktyk."

Tot in 1948, voordat dr Verwoerd Senator geword het, het hy deur middel van sy koerant onvermoeid voortgegaan om die boodskap van die republiek uit te dra en vandat hy in daardie jaar tot die aktiewe politiek toegetree het, het hy die geleentheid te baat geneem om dit met hernieude ywer van platform tot platform te verkondig want, so het hy vas geglo, "ware eenheid in Suid-Afrika sal alleen tot stand kom nadat Suid-Afrika 'n republiek geword het."

Toe hy in 1958 hoofleier van die Nasionale Party en Eerste Minister word, was die rigting, wat republiekwording betref, dus reeds aangedui deur homself, maar veral ook deur republikeine voor hom – manne soos Tielman Roos, adv JG Strijdom, adv CR Swart, dr NJ van der Merwe, dr DF Malan en baie ander. Ofskoon die rigting aangedui is, was die pad na uiteindelike verwesenliking van sy lewensideaal nog lank en steil en was die uiteindelike doelwit nog iets vir die toekoms.

Vir hom was die vordering op daardie weg veels te langsaam en dit sou dan sy taak wees om dit waaroor daar oor die jare heen so baie gepraat is, waarna so lank gestrewe en waarvoor so ernstig gebid is, 'n lewende werklikheid te maak.

Nooit het hy egter die groot werk wat daar deur sy voorgangers onder tergende omstandighede gedoen is, vergeet nie en telkens weer het hy in die geskiedenis geblaai om te put uit hul ervarings en om die foute van die verlede te probeer vermy.

Een van die grootste probleme waarvoor al die nasionale Eerste Ministers sedert DF Malan te staan gekom het, was die wyse waarop die republiek tot stand sou kom. Eerstens is dit 'n feit dat ofskoon die Nasionale Party sedert 26 Mei 1948 aan bewind was, het die oppisisiepartye met en sedert daardie verkiesing steeds die meeste van daardie stemme wat by verkiesings uitgebring is, ontvang. Wanneer daar dus koppe getel word, was dit duidelik dat die Nasionale Party wat destyds alleen die openlik voorstanders van 'n republiek was, ver in die minderheid was.

Hierdie feit, naamlik dat die voorstanders van 'n republiek onteenseglik in die minderheid was, het meegebring dat die nasionale Eerste Ministers moeilik 'n formule kon vind waarvolgens 'n republiek op demokratiese wyse tot stand sou kon kom, ofskoon daar uit die staanpoor konsekwent verklaar is dat 'n republiek alleen op die breë volkswil gebaseer sal word.

En dit was juis hierdie "breë volkswil" wat so moeilik definieerbaar was, en waaroor veral adv Strijdom en dr Verwoerd talle uitgerekte samesprekings gevoer het. Terwyl adv Strijdom geglo het dat daar vooraf op 'n bepaalde meerderheid besluit moes word - waarvoor daar juis 'n formule gesoek is en wat juis die onderwerp van langdurige navorsing ager die skerms was – het dr Verwoerd daarenteen geglo dat 'n blote meerderheid voldoende moes wees. "'n Meerderheid is 'n meerderheid", was sy verweer.

Al die nasionale Eerste Ministers was dit roerend eens dat 'n republiek op erkende konstitusionele wyse verkry moes word en almal het geglo dat 'n republikeinse regeringsvorm beter by die gees van die Suid-Afrikaanse volk sou inpas. Nooit was daar enige sinistêre bedoelings nie en altyd is daar probeer om andersdenkendes deur middel van oortuigingswerk tot ander insigte ten opsigte van 'n republiek te bring.

Op 10 November 1956 het adv Strijdom op Naboomspruit verklaar: "...Vandat die republikeinse doelstelling in 1936 in die Nasionale Party se program van beginsels opgeneem is, het ons dit duidelik gestel dat die republiek tot stand gebring sal word alleen op die breë grondslag van die volkswil en met die getroue inagneming van die gelyke taal- en ander kultuurregte van die twee seksies van die blanke bevolking.

"In ooreenstemming hiermee het ons toe neergelê dat die republiek alleen tot stand gebring kan word as gevolg van 'n spesiale en besliste opdrag van die stemgeregtigde blanke bevolking, en nie bloot as gevolg van 'n parlementêre meerderheid nie, wat by 'n gewone verkiesing verkry mag word..."

Hierdie beloftes is herhaaldelik ook deur dr Verwoerd in die Parlement en van die verhoog gemaak dog die Opposisie het konsekwent geweier om dit te aanvaar, want vir hom was 'n republiek iets uit die bose – ies wat tot elke prys vermy moes word!

Minder as twee jaar nadat hy Eerste Minister geword het, het dr Verwoerd die bul by die horings gepak. Langer kon daar nie getalm word nie want jare lank reeds is daar van honderde platforms dwarsoor die land aangekondig dat die dag van die republiek vinnig nader. By beloftes alleen kon dit nie langer bly nie omdat 'n aansienlike deel van die Nasionale Party alreeds begin twyfel het aan hul leiers se vermoë om hul beloftes ten uitvoer te bring.

Die eerste stap was om die Nasionale Party-kantore van die verskillende provinsies opdrag te gee om 'n volledige en noukeurige opname te maak van wat die steun sal wees wat die Nasionale Party by 'n verkiesing in daardie stadium kan verwag.

Onmiddellik is daar aan die werk gespring maar wat was die teleurstelling groot toe daar na sorgvuldige berekenings gevind word dat die Nasionale Party nog steeds nie 'n meerderheid by 'n moontlike verkiesing sou monster nie.

Groot en duidelik was die syfers op die lessenaar voor dr Verwoerd en almal het gewag op die vanselfsprekende antwoord, naamlik dat dit in die omstandighede nie gewaag kon word nie.

Hoe kon enige Eerste Minister sy toekoms so opoffer; sy reputasie so in die hande van die noodlot plaas! Verwoerd sal dit nie doen nie!

Maar hulle wat gewonder en geweifel het, het dr Verwoerd nie goed geken nie want teen alle verwagtings in besluit hy dat, wat hom betref, "daar na die volk gegaan sal word!" "Want," het hy gesê, ons kan wen!"

"Stel ons langer uit, mag dit te laat wees," het hy konsekwent volgehou. "... na die volk gegaan sal word wel wetende wat die volk se antwoord gaan wees...!"

"Die antwoord van die volk sal reg wees soos dit altyd reg is...!"

Hierna is die saak aan die Kabinet voorgelê wat, nadat die volksleier met sy beredenering getower het, eenparig ingestem het dat die volk gevra sou word om te beslis.

Daarna is die parlementêre koukus van die Nasionale Party ingelig.

Ofskoon die oorgrote meerderheid die gedagte met ongekende geesdrif verwelkom het, het etlike lede geen geheim daarvan gemaak nie dat hulle die besluit as voorbarig beskou.

"Hoe kan ons wen nadat alle bewyse gelewer is dat die monargiste in die meerderheid is?"

"Dis sy eerste flater," het 'n voorbanker in die wandelgang teenoor 'n kollega opgemerk, "maar as hy so koppig wil wees, laat hom begaan."

"Ek glo ons kan nie wen nie," het 'n ander geantwoord, "dog as Doktor sê ons gaan, dan gaan ons."

Selde tevore is 'n politieke party se geheime so deeglik bewaar as wat hierdie geheim deur die Nasionale Party bewaar is.

Dat dr Verwoerd oneindig veel gewaag het ly geen twyfel nie. Inderdaad het hy wel deeglik besef dat hy besig was om sy politieke toekoms op die spel te plaas. Vas het hy egter geglo dat die uitslag ten gunste van 'n republiek sou wees en nooit het hy vir 'n enkel oomblik aan sukses getwyfel nie.

En toe breek Woensdag, 20 Januarie 1960 aan – daardie dag waarop die Suid-Afrikaanse parlement na een van die grootste redes van alle tye sou luister, met die aankondiging deur dr Verwoerd van die regering se besluit om die volk te vra om hom oor die vraag of Suid-Afrika 'n republikeinse regeringsvorm sal aanvaar, uit te spreek.

Republiekwording 2 ... vervolg

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1255 gaste aanlyn