NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Enigiemand wat meer oor die lewe te wete wil kom kan maar net die Bybel bestudeer; dit is 'n Boek oor die lewe: oor konings, boere, huisvroue, siekes, soldate, diensknegte, elke mens is in die Bybel; ook jou en my lewe word direk daarin weerspieël. Maar as jy nooit jou Bybel bestudeer nie kan jy nie verwag om lewenskennis te hê nie.

13 JAAR MET DR HF VERWOERD (7)

Deur Fred Barnard

Lees dr Verwoerd se volledige antwoord op Macmillan se winde by

  VERWOERD KEER MACMILLAN SE WINDE...

(Lees reeks by 13 Jaar in die skadu van dr HF Verwoerd)

WINDE VAN VERANDERING

"Meneer die Eerste Minister," het hy hoflik en glimlaggend begin, "u het my 'n aansienlike taak gestel", en daarna het hy voorgegaan om in die taal van die boerediplomaat aan Macmillan te verduidelik dat dit vir hom beter sou loon om liewer op verkeerdhede in eie huishouding en op eie bodem ag te gee, en om Suid-Afrika aan die inwoners van Suid-Afrika oor te laat.

Uit die aard van my werk moes ek oor die jare na baie sprekers en redenaars luister onder wie dr DF Malan ongetwyfeld een van die grootstes onder die grotes was. Dan was daar adv JG Strijdom, generaal Kemp, genl JC Smuts, AJ Werth van George om nie eens te praat van die staatshoofde by geleentheid van die 1961-Statebondskonferensie nie.

Oor baie jare heen het ek ook na honderde toesprake van dr HF Verwoerd geluister. Nie alleen was hy een van die briljantste redenaars na wie ek ooit geluister het nie, maar ook was hy een van die beste geleentheidsprekers wat ek ooit aangehoor het. Trouens, baie van die beste toesprake wat hy gelewer het was toesprake waarop hy totaal onvoorbereid was.

Een van daardie toesprake wat altyd soos 'n juweel sal skitter, is dié een wat hy as antwoord op Eerste Minister Harold Macmillan se veelbesproke en, vir baie, berugte winde-van-verandering-toespraak gelewer het. Lank nadat hierdie toespraak reeds vergete was, is daar in die Eerste Minister se kantoor nog navrae vir afskrifte ontvang, veral van persone in Groot-Brittanje en ander Afrikastate.

Wanneer 'n mens dan ook vandag hierdie rede bestudeer en die omstandighede in aanmerking neem waaronder dr Verwoerd geroepe was om by hierdie geleentheid te antwoord op 'n toespraak van 'n groot wêreldleier soos Macmillan inderdaad veronderstel was om te wees, dan besef jy dat die woorde wat daar gespreek is, alleen die vrugte van 'n groot en vrugbare brein moes gewees het.

Aan die begin van Januarie 1960 het die Britse Eerste Minister uit Londen vertrek op die eerste skof van sy toer deur Afrika. Nadat hy Ghana en ander Afrikastate besoek het, het hy teen die einde van Januarie op die Jan Smutslughawe aangekom. Die Suid-Afrikaanse Parlement was in sitting en daar is gevolglik besluit dat Macmillan eers die Transvaalse gedeelte van sy toer sou afhandel voordat hy na Kaapstad gaan waar hy vir die eerste maal die Suid-Afrikaanse Eerste Minister sou ontmoet. Dit is juis so gereël omdat dit die Brit in die geleentheid sou stel om daardie dinge waarby hy besondere belang gehad het, soos Bantoebehuising, opleidingsfasiliteite vir die swarte en veral die Opleidingskollege by Turfloop, persoonlik te besoek.

In die Transvaal is hy oral geesdriftig deur die swartes verwelkom voordat hy na Kaapstad vertrek het waar hy om 6:00 nm op Maandag, 1 Februarie aangekom het.

Met sy aankoms op die DF Malanlughawe daardie dag was die ou "Kaapse dokter" in 'n besonder ongeduldige luim – asof hy goed geweet het dat hierdie man van Downingstraat so 'n deskundige op die gebied van die winde was! Koorsagtig het die dames hul hoedjies, wat spesiaal vir hierdie geleentheid aangeskaf is, vasgeklou toe ' Casteel', dr Verwoerd se Viscount, sy hoëgaste aan die einde van die aanloopbaan besorg waar die twee premiers vir die eerste maal sou ontmoet.

Macmillan was, soos die gammat daar by die hek van die lughawe gesê het,  "nie 'n lekka outjie nie." Sommer so by die aanmekaarloop het ek die indruk gekry dat hy 'n stroewe, gespanne en onnatuurlike mens is wat dit besonder moeilik vind om op sy gemak te wees – inderdaad 'n skrille kontras met sy spontane kollega in wie se geselskap die onnatuurlikste persoonlikheid spoedig volkome tuis moes voel.

Vanaf die lughawe is ons na Groote Schuur waar mnr Macmillan en Lady Dorothy vir die duur van hul besoek aan Kaapstad die Verwoerds se gaste sou wees.

Lady Dorothy was in teenstelling met haar man, 'n besonder vriendelike persoon – in sekere opsigte 'n egte boeretannie – wat spoedig goed met mevrou Verwoerd bevriend geraak het.

Die Britte was heel gou tuis in Groote Schuur want waar is daar mense wat nie gou tuis gevoel het in die heerlike warmte wat daar in die Verwoerds se huis geheers het nie?

Op Dinsdag, 2 Februarie, is daar 'n samespreking tussen die twee leiers gereël want Macmillan sou onder meer die Parlement in Kaapstad toespreek. Hoflik soos dr Verwoerd was, het hy na afloop van die urelange gesprek nie veel kommentaar gelewer nie, dog by my was daar hoegenaamd geen twyfel nie dat hy nie baie vertroue in sy eweknie gehad het nie, en dat hy ewemin verwagtinge gekoester het. Grond vir my vermoede is daarin geleë dat hy homself onmiddellik in sy studeerkamer afgesonder het om persoonlik 'n volledige skriftelike opsomming te maak van alles wat daar tussen hulle gepraat is – iets wat dr Verwoerd by geen vorige of latere geleentheid waarvan ek kennis dra, nodig geag het nie!

Iets wat Macmillan wel by die geleentheid kwyt geraak het en wat dr Verwoerd gewelidg geskok het, was sy lewensbeskouing van 'n volksleier: "'n Leier moet nie so eng wees nie. Soms wanneer omstandighede dit vereis, moet hy maar die seile van sy bootjie volgens die wind span om saam met die stroom te vaar".

Vir dr Verwoerd was hierdie filosofie eens te veel, en dit alleen was vir hom genoeg om alles afkomstig van hierdie man van Downingstraat nommer tien met agterdog te bejeën. In die duidelikste taal het hy Macmillan verseker dat hy hierdie teorie met veragting verwerp en dat wat hom betref, hy liewer stroomop sou swem in die hoop dat daar genoeg krag sal wees om bo uit te kom!

Op Woensdag, 3 Februarie, was dr Verwoerd vroeg op kantoor want om 9:45 vm sou hy saam met mnr Macmillan en die Speaker, adv Johan Conradie, tee drink. Die baas was in 'n besonder luimige stemming en 'n mens het die indruk gekry dat hy daarna uitgesien het om so 'n bietjie kragte te meet met die verteenwoordiger van Groot-Brittanje. Ek was egter heeltemal oortuig daarvan dat die rede vir sy opgewekte stemming gesoek moet word in die feit dat hy, ten spyte van die groot agterdog wat hy ongetwyfeld gekoester het, tog heelwat van sy hoë gas verwag het.

Die teedrinkery in meneer Speaker se kantoor het nie lank geduur nie omdat Macmillan nog eers sy notas vir die vergadering wat om 10:30 'n aanvang sou neem, wou deurkyk.

Ooreenkomstig Britse Parlementêre gebruik stel die Eerste Minister gewoonlik 'n afskrif van die toespraak wat deur hom gelewer word vooraf tot die beskikking van die leier van die Opposisie. Gedagtig aan hierdie prosedure het ek daardie oggend verwag dat Macmillan se privaatsekretaris 'n afskrif van sy Eerste Minister se toespraak voor die aanvang van die vergadering aan my sou oorhandig vir dr Verwoerd se insae. Dit is trouens tradisie.

Toe ek egter 'n kwartier voordat Macmillan moes begin nog niks van my kollega, wat al die tyd, soos ek, op en af in die wandelgang beweeg het, verneem of ontvang het nie, het ek onrustig begin word. Volgens die program moes dr Verwoerd  op Macmillan se rede antwoord en daarom was dit niks meer as billik nie dat hy vooraf insae sou hê in daardie sake waarop hy gevra word om te reageer.

Eensklaps was Macmillan en sy privaatsekretaris skoonveld! Naarstiglik het ek begin soek totdat ek hulle uiteindelik in die klein eetkamer agter geslote deure aantref waar die Britse Eerste Minister besig was om sy getikte toespraak halfhardop te repeteer.

Op my vraag aan my Britse kollega of ek 'n afskrif van die dolkument vir my baas kon kry, was die vriendelike antwoord dat hy sekerlik "binne 'n oomblik" aan my versoek sou voldoen. Ten einde mnr Macmillan nie te steur nie het ek versigtig die vertrek verlaat om buite voor die deur te wag. Ek wag vandag nog!

Hierdie Britse diplomasie het my nie gepla nie want ek het toe al geweet hoe dinge deur diplomate en politici gedoen word. Wat my egter wel dwars in die krop gesteek het, was die feit dat sekere persmanne in daardie stadium alreeds oor afskrifte van die toespraak beskik het!

Doelbewus het Macmillan daarvoor gesorg dat dr Verwoerd nie 'n afskrif kry nie sodat hy daardeur voor sy eie mense in die verleentheid geplaas kon word.

Die geskiedkundige ou eetsaal met sy dik tapyte, swaar gordyne en hoë mure vanwaar groot figure soos Hertzog, Malan, Strijdom en Smuts neerkyk, was van hoek tot kant volgepak toe Macmillan agter die lang blink tafel plaasneem. Aan sy regterkant was komdt Chris van Niekerk, President van die Senaat, links van die Britse Eerste Minister was adv J Conradie, die Speaker, dan dr Verwoerd en Sir de Villiers Graaff.

Alleen Volksraadslede en Senatore is binne die saal toegelaat, dog daar is geen beswaar geopper toe oom Callie Richter en ek agter langs die muur plek inneem nie.

Binne die saal was dit inderdaad 'n indrukwekkende gesig. Nie alleen vir die Suid-Afrikaanse Parlement nie maar ook vir die geheel Suid-Afrika was dit 'n groot en geskiedkundige dag. Reëlings is dan ook getref om die verrigtinge landswyd uit te saai.

Nadat die hoogwaardigheidsbekleërs hul sitplekke ingeneem het, het die Speaker die Britse Eerste Minister paslik welkom geheet.

Jy kon die spreekwoordelike speld op die dik tapyt hoor val toe Macmillan opstaan. Die atmosfeer was swanger van verwagting en meer as 150 van Suid-Afrika se leiers het letterlik aan die hoë gas van White Hall se lippe gehang terwyl hy sy toepsraak van nagenoeg tien getikte velle, langsaam en met die nodige nadruk op die regte plekke, voorlees; tien velle waarin Suid-Afrika in die beste taal van die Britse diplomaat veroordeel en beledig word.

Stil en bewegingloos het dr Verwoerd daar agter die lang blink tafel gesit, sy oë bo teen die hoë houtplafon.

Ek het hom jammer gekry en vanwaar ek gesit het, het ek sy oë gesoek. So graag wou ek hulle vind, net om, soos ek so dikwelsgedoen het, te knik. Dit, het ek in my beskeidenheid geweet, sou 'n glimlag om sy oë tower en aan hom vertel dat dit goed gaan! Want hoe goed het ek nie op daardie oomblik besef watter reusetaak daar op sy sterk skouers rus nie!

Hier staan hy, man alleen, teen die beste, die sterkste wat Groot-Brittanje kan bied. 'n Groot toespraak wat maande gelede deur Haar Majesteit se Kabinet in Londen haarfyn beplan en uitgewerk is; 'n stuk waarin dr Verwoerd geen insae vooraf durf hê nie; 'n toespraak wat ongetwyfeld daarop bereken was om hierdie man van apartheid in 'n hoek te drywe. Geen kans is hom gegun om te dink om sy Kabinet of raadgewers te raadpleeg nie.
Hier staan hy, man alleen!

Uiteindelik het die "winde" vir 'n wyle gaan lê en was die Suid-Afrikaanse Eerste Minister op sy voete om 'die dankwoord te spreek'. Maar as Macmillan gedink het dat Verwoerd slegs 'n dankwoord gaan spreek, soos die program inderdaad aangedui het, dan het hy Verwoerd nie geken nie want daardie Eerste Minister van Suid-Afrika was nie 'n man wat 'n uur lank kon sit en luister hoe sy regering beledig word om dan op te staan en "dankie" te sê nie!

In weerwil van die geringe kans wat hom gegun is, wou hy sy sê sê en dit goed sê. 'n Engelsman durf net nie so lig daarvan afkom nie!

'n Doodse stilte het swaar in die ou eetsaal gehang toe dr Verwoerd opstaan.

"Meneer die Eerste Minister," het hy hoflik en glimlaggende begin, "u het my 'n aansienlike taak gestel", en daarna het hy voorgegaan om in die taal van die boerediplomaat aan Macmillan te verduidelik dat dit vir hom beter sou loon om liewer op verkeerdhede in eie huishouding en op eie bodem ag te gee, en om Suid-Afrika aan die inwoners van Suid-Afrika oor te laat.

"Ons matig ons dit nooit aan om die toepassing van ander beleidsrigtings in die gebiede waarvoor u verantwoordelik is, te kritiseer nie maar wanneer ons by 'n geleentheid soos die huidige, waar ons heeltemal openhartig is, krities daarna kyk, sien ons, anders as u, dat daardie beleidsrigtinge groot gevare kan inhou."

Toe dr Verwoerd gaan sit, is hy byna dawerend toegejuig.

By my aankoms in my kantoor enkele oomblikke later, was daar reeds 'n aantal persmanne wat afskrifte van die teks van dr Verwoerd se toespraak wou hê. Hulle wou my net nie glo dat die baas sommer uit die vuis en sonder enige voorbereiding hoegenaamd gepraat het nie en nog minder wou hulle my glo dat dr Verwoerd nie vooraf insae in Macmillan se rede gehad het nie.

Hierdie kort toesprakie van dr Verwoerd het baie belangstelling uitgelok en gelukwensinge het lank ná 3 Februarie 1960 nog by ons kantoor aangekom, veral van belangstellendes en bewonderaars in Groot-Brittanje en ander Afrikastate.

Eienaardig genoeg het Macmillan daardie namiddag na afloop van hierdie geskiedkundige vergadering verkies om 'n besoek aan Helshoogte te bring!

Gesien die omstandighede waaronder dit gelewer moes word, bly hierdie antwoord van dr Verwoerd op die Britse Eerste Minister se toespraak een van sy grootste redes. Vir my het dit weer eens oortuig dat oor die politiek in Suid-Afrika dit gerade sou wees vir diegene wat die toestande nie ken nie, om hul oordeel op te skort.

Veel onreg word hierdie land en ons Protestantse volk aangedoen deur lande en regerings wat probeer inmeng om hul eie belange of beskouings te dien eerder as die morele oorwegings waaragter hulle dit versteek. Die Suid-Afrikaanse volk ken nie net sy eie omstandighede nie, en handhaaf nie net sy reg om as nasie en wel as blanke deelhebbers van 'n Christelike beskawing voort te bestaan nie maar gun dit ook aan die ander nasies, swart en gekleurd, in sy midde, wie se voog hy is en op wie se vrymaking en ontwikkeling sy beleid gerig is. Hy wil dit egter doen op so 'n wyse dat die wanorde, armoede en swart tirannie wat met oorhaastige vrymaking elders in Afrika gepaard gegaan het, nie hier sal voorkom nie – ook tot skade en ellende vir die blankes. Hy wil ook nie, soos elders in Afrika, die Kommunisme 'n houvas op geheel Suid-Afrika met sy goud en voorspoed gee nie want daarna sal Afrika in die skoot val! Dan is die einde van moderne blanke Europa en die Westerse beskawing sowel as die Verenigde State van Amerika ook in sig.

Suid-Afrika wil, met ander woorde, sy plig as laaste fort van die blanke en Christelike beskawing nakom, maar tegelykertyd regverdigheid en selfstandigheid tot stand bring volgens die patroon van aparte nasie- en state-skepping wat oral, in Europa, in Afrika, Asië en in Suid-Amerika dwarsdeur die geskiedenis plaasgevind het wanneer verskille ontwikkel of bestaan het deur taal, godsdiens, kultuur of herkoms.

Suid-Afrika is voorspoedig en ook oordeelkundig en billik genoeg om sy eie probleme op te los, terwyl die kritici dit elders nie regkry nie, en hierdie land verdien dus om alleen gelaat te word.

(Elkeen van hierdie ware woorde van Fred Barnard is natuurlik regomgekeer toe hierdie volk se eie leiers by name FW de Klerk en sy Kabinet vol Broeders in die tagtigerjare begin werk het vir die guns van die Wêreldgeldmag, die hele land verraai het deur dit uiteindelik in 1994 aan 'n swart kommunistiese regime te oorhandig en daarmee al Barnard se vernietigingsvoorspellings waar laat word het – webmeester).

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1243 gaste aanlyn