NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Al voel dit ook vir jou asof die lewe jou breek om nooit weer op te staan nie, moet jy weet dat God in staat is om jou bokant al jou ellendes te laat uitstyg.

DUITSE WESIES (8)

GENL SMUTS DIE STOK IN DIE SPEEK

(Lees vorige aflewerings onder Duitse weeskinders 1948 )

Werner (Shellack) van der Merwe

" Uiteraard was die bestuurslede as oortuigde nasionaalgesinde Afrikaners in beginsel gekant teen die Verenigde Party van genl Smuts en het dus nie geskroom om die regering in 'n swak lig te probeer plaas nie."

Soos in die vorige aflewering genoem, was dit van belang om eers die Duitse reaksie te toets om te weet of die hele skema van Duitse wesies na Suid-Afrika, daaraan goedkeuring sou verleen, maar nou moes die Suid-Afrikaanse regering met genl Smuts aan die stuur eers sy goedkeuring gee. Ook was die kwessie van die fondse 'n belangrike saak en moes skenkings begin inkom. Prof WP de Villiers, hoogleraar in Duits aan die Universiteit van Pretoria, het onderneem om 250 pond te skenk.

 Een na die ander huisvergaderings is gehou, sommige minder suksesvol maar die meerderheid persone wat dit bygewoon het was ten gunste van die skema en het dit ondersteun.

Aanvanklik het die gedagte bestaan dat slegs Afrikaners met Afrikanerkapitaal by die skema betrek sou word maar op 'n voorstel van mnr Wm. Bürhmann is daar later besluit om ook welgestelde Duitssprekendes by die Fonds se werksaamhede te betrek. Daar is in die eerste plek aan die afstammelinge van Berlynse en Hermannsburgse sendelinge gedink, want ofskoon die meerderheid van hierdie afstammelinge Duitssprekend was, het hulle hul volkome met die Afrikaners geïdentifiseer. Vir alle praktiese doeleindes was hierdie afstammelinge eintlik 'Duitse Afrikaners'.  Gevolglik is daar ook om bydraes by die Prozeskys van Boksburg, die Bürhmanns van Ermelo, die Hesses van Kroondal naby Rustenburg, en die Schulenburgs van Lichtenburg aangeklop.

Teen die einde van September 1945 het die Fonds reeds beloftes van skenkings ten bedrae van 2 150 pond ontvang maar eers in November sy eerste 100 pond in ontvangs geneem. Aan die begin van Oktober het die komitee reeds in meer as 40 dorpe soveel belangstelling gaande gemaak dat daar in elkeen van hierdie dorpe 'n klein plaaslike komitee bestaande uit drie lede elk, in die lewe geroep kon word. Hulle was verantwoordelik vir die insameling van fondse in hul omgewings. Verder is dit aan die plaaslike komitees opgedra om die saak steeds wyer en wyer bekend te stel en sodoende meer steun te probeer werf.

Die 'groot' vergadering is op 8 Oktober 1945 in die Voortrekker-Gedenksaal in Pretoria gehou. Dit is deur sowat 42 persone bygewoon en die Nasionale Party-volksraadslid, dr AJ Stals, is tot voorsitter benoem. Die skema is in beginsel goedgekeur om 10 000 'Dietse' kinders na die Unie te bring. Die breë komitee is ook hier verkies, bestaande uit 12 lede met later 'n verdere 6 wat gekoöpteer sou word.  Die komitee se eerste vergadering is op 6 November in die Afrikaanse Koffiehuis in Pretoria gehou: Die benoeming van 'n dagbestuur, die benoeming van beskermhere en trustees en die opstel van 'n geskrewe uiteensetting van die DKF se doelstellings, was die drie sake wat hier hanteer is.

Die dagbestuur het uit sewe lede en die reg tot koöptering bestaan. Hulle eerste taak was om 'n skriftelike uiteensetting van die Fonds se doelstellings op te stel vir verspreiding aan plaaslike komitees, beskermhere, trustees en ander belangstellendes.  Hierin is daar na die "Afrikaners se ereskuld teenoor hulle 'stamlande'  " verwys en dat dit tyd was om hierdie skuld te vereffen.

Die rektor van die Universiteit van Pretoria, prof MC Botha, was egter nie bereid om as beskermheer van die DKF op te tree nie. Hy het dit nie teen die Duitse kinders gehad nie maar wel teen die hele beginsel van kinderimmigrasie as sodanig. Hy het sy besware aan die dagbestuur verduidelik. Volgens hom was die toestand in Duitsland en Oostenryk in daardie stadium eenvoudig te chaoties om 'n skema te loods soos die een wat die DKFbeoog het. Die moontlikheid dat dit suksesvol deurgevoer kon word, was so gering dat dit glo uiters onredelik was om van mense te verwag om geld daarvoor te skenk. Botha se alternatiewe voorstelle om Europa te help, het ingesluit om eerder 'n paar duisend huisgesinne na Suid-Afrika te bring. Nie alleenlik sou dit aan die land 'n goeie gehalte werker verseker nie, maar die groot voordeel was dat die kinders binne hul ouerhuise opgevoed kon word. Botha was oortuig dat die geallieerdes weer sou toelaat dat Oostenryk en Duitsland op die been gehelp word, en hy kon hom "nouliks voorstel dat enige selfrespekterende volk sy weeskinders sal wil wegstuur om deur 'n ander volk opgeswelg te word."

Die dagbestuur het hom egter nie deur al hierdie besware laat afskrik nie. Die meerderheid  wou die saak met graagte deurvoer. Die leiers van die vier belangrikste Afrikaanse politieke partye en bewegings nl dr Malan, mnr Havenga, dr Van Rensburg en adv Pirow, het almal hul benoemings vir beskermhere as 'n groot eer en voorreg beskou. Die uiteindelike 25 beskermhere en beskermvroue van die DKF was verteenwoordigend van al die vertakkinge van die Afrikanersamelewing.

Nou moes die toestemming van die Suid-Afrikaanse regering verkry word. Aanvanklik wou die dagbestuur die saak met die Eerste Minister, genl JC Smuts, bespreek, maar om een of ander onbekende rede is daarvan afgesien en is besluit om eers met die Sekretaris van Volkswelsyn, mnr GA Kuschke, wat self van Duitse afkoms is, te gesels. Hy het die afvaardiging vriendelik ontvang. Kort na die onderhoud met Kuschke het die dagbestuur van hom 'n memorandum ontvang waarin hy die probleme verbonde aan die DKF se skema uiteengesit het. Hy het dit baie duidelik gestel dat die toelating van weeskinders tot die Unie 'n saak was waaroor slegs die regering 'n besluit kon neem. Nogtans was daar sekere praktiese wenke wat hy uit hoofde van sy ondervinding as Sekretaris van Volkswelsyn onder die bestuur se aandag wou bring. Volgens hom was dit belangrik dat die bestuur oor 'n sterk fonds moes beskik. Die regering sou wou weet watter bydrae die Fonds gaan maak en watter verpligtinge daar op die skouers van die regering geplaas sou word. Of die kinders nou deur pleegouers aangeneem word of nie, het Kuschke gevoel dat die bestuur minstens 50 pond per jaar per kind benodig het om die skema enduit deur te voer. Indien die DKF dus 10 000 kinders wou uitbring, sou dit prakties beteken het dat die Fonds oor die bedrag van 500 000 pond moes beskik.

Kuschke was van mening dat die Fonds se oogmerk om 10 000 kinders na die Unie te bring, buitensporig was. Indien die skema wel geslaagd was, het hy aangevoer, sou dit nog steeds beteken dat daar tot tyd en wyl die kinders by hulle pleegouers uitgeplaas was, vir huisvesting gesorg moes word. Hy het beraam dat die uitplasing van die kinders tot so lank as ses maande kon duur. Vir hierdie tydperk sou die Fonds vir die huisvesting van die kinders verantwoordelik wees wat maklik 'n ekstra 30 pond per kind per halfjaar kon beloop.

Die dagbestuur het met groot waardering van Kuschke se memorandum kennis geneem en hom verseker dat die DKF besef dat slegs die regering aan sy skema goedkeuring kon verleen. Uit die dagbestuur se antwoord aan Kuschke word die indruk geskep dat sy memorandum die bestuurslede weer laat nadink het oor die oorspronklike plan om 10 000 kinders na Suid-Afrika te bring. Die dagbestuur het byvoorbeeld te kenne gegee dat hy nie langer bereid was om hom aan die getal 10 000 te verbind nie maar dat die skema tog die moeite werd gemaak moes word. Dit was vir die dagbestuur van die grootste belang om in beginsel die regering se goedkeuring vir die skema te verkry. Met dié doel het die dagbestuur telkens die regering versoek om aan sy beoogde skema aandag te skenk. Elke keer het hulle dieselfde antwoord gekry: "Die saak geniet aandag en wag op 'n finale beslissing van genl Smuts."

In April 1946 het die dagbestuur ten einde laaste 'n besliste antwoord van die regering ontvang waarin daar vermeld is dat die hele aangeleentheid weer terugverwys is na die Sekretaris van Volkswelsyn. Daar is besluit om dadelik met Kuschke in verbinding te tree. 'n Lang skrywe is weer aan hom gerig en die Fonds het dit weer beklemtoon dat die hele onderneming die staat niks sou kos nie. Al wat die Fonds verlang het, was regeringstoestemming.

Toe die 11e vergadering van die dagbestuur op 16 Mei plaasvind, het die voorsitter intussen 'n antwoord van Kuschke ontvang, allesbehalwe bemoedigende nuus:
"Dit is my opgedra om u mee te deel dat alle aspekte en implikasies van die skema sorgvuldige oorweging van die Regering geniet het. Die Regering het egter tot sy spyt tot die besluit geraak dat hy nie sy goedkeuring aan die skema kan heg nie."

Hoe teleurstellend hierdie nuus ook al was, die dagbestuur het hom nie van stryk laat bring nie. Die lede was bitter ontsteld dat die regering geen redes verstrek het waarom die skema summier afgekeur is nie. Daar is dus besluit om weer 'n skrywe aan Kuschke te rig waarin hy versoek word om die regering se weiering te motiveer. Aangesien die skema die belastingbetaler "geen enkele pennie sou kos nie", het die dagbestuur daarop aangedring om òf vir genl Smuts òf die waarnemende premier, JH Hofmeyr, te spreek.

Die dagbestuur het verder besluit om ook 'n volledige persverklaring uit te reik waarin die Afrikaanse publiek ingelig word dat die regering daarteen gekant was dat die DKF aan hawelose 'Dietse' wese in Suid-Afrika 'n heenkome wou bied. Uiteraard was die bestuurslede as oortuigde nasionaalgesinde Afrikaners in beginsel gekant teen die Verenigde Party van genl Smuts en het dus nie geskroom om die regering in 'n swak lig te probeer plaas nie.  Die persverklaring was kennelik daarop gemik om meegevoel vir Duitsland te wek en die indruk te skep dat die Smuts-bewind harteloos teenoor die ellende van Duitse kinders was. Die verklaring het onder andere gestel:
"Die nood in Duitsland en Oostenryk is sekerlik net so groot as ooit tevore en dit bly die plig van die Afrikanervolk om sy ereskuld te betaal, en alles in sy vermoë te doen om die groot leed te help versag. Christus het aan die kindertjies die Koninkryk van die Hemele belowe en sover ons weet het Hy nie Duitse kindertjies uitgesluit nie."

Ofskoon die DKF besluit het om in weerwil van die regeringsbesluit met die skema voort te gaan, het dit nietemin spoedig geblyk dat dit geen maklike taak sou wees nie, want sonder die regering se goedkeuring was daar eintlik geen vooruitsig dat iets van die hele skema tereg sou kom nie.

In die volgende aflewering meer oor die stryd wat met die Suid-Afrikaanse regering van genl Smuts voorgelê het.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 838 gaste aanlyn