NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As jy jou lewe lank sonder pyn wil lewe, moet òf 'n lyk, òf 'n god wees. Weet dus dat jy in jou lewe sal ly. Maar daar is 'n troos: troos jy ander teen hulle lyding, dit help.

DUITSE WESIES (6)

EERSTE VERGADERING GEHOU WAAR BESLUIT WORD OM DUITSE WESE NA SUID-AFRIKA TE BRING

(Lees reeks by Duitse weeskinders 1948 )

Werner (Shellack) van der Merwe

" In die algemeen was die vergadering die gedagte simpatiek gesind, maar daar was twyfel oor die uitvoerbaarheid. Sou daar vir 10 000 weeskinders geskikte pleegouers gevind word? Sou die nodige fondse gevind kon word?".

Omdat die meeste Afrikaners dwarsdeur die Tweede Wêreldoorlog pro-Duits was en sterk deur die Duitse propaganda van Zeesen, die Duitse radiostasie, beïnvloed is, is dit begryplik dat hulle die ondergang van Duitsland as 'n ramp en katastrofe ervaar het. Die Afrikaanse pers het ook sy deel bygedra om die beeld van Duitsland se ellende by die leserspubliek in te skerp. Die nasionaalgesinde Afrikaners (veral lede van die Ossewa-Brandwag en die Nuwe Orde) was dus onder die eerstes wat daadwerklik probeer het om 'n helpende hand na die Duitse volk in sy uur van nood uit te steek.

Die Afrikaanse pers het sy lesers voortdurend op hoogte gehou oor die gebeurtenisse in die verpletterde Duitsland. Die Transvaler en Die Burger het berigte geplaas van verwoeste stede, verhongerde en daklose gesinne en die duisende vlugtelinge in oorbevolkte vlugtelingkampe, maar boweal van verweesde kindertjies wat op die landweë ronddwaal opsoek na verlore ouers en familiebetrekkinge. Die beeld wat die Afrikaanse pers sy lesers gebied het, was wel eensydig in die opsig dat die ellende van ander Europese lande, byvoorbeeld Nederland, België en Pole, nouliks vermeld is, maar oor die korrektheid van die berigte bestaan geen twyfel nie. Duitsland was inderdaad in die woorde van die beroemde Duitse historikus, Friederich Meinecke, 'n uitgebrande krater van die magspolitiek.

Duitsland is deur sy oorwinnaars fisies in puin gelê. Dit was veral die groot stede wat erg onder die bomme deurgeloop het. Berlyn, Keulen, Hamburg, Braunschweig en Mannheim is feitlik met die grond gelyk gevee. In een nag het Amerikaanse bomwerpers die stad Dresden heeltemal verwoes en meer as 35 000 mense het die lewe gelaat. Na afloop van die oorlog was sowat 98% van alle wonings in die stad Düsseldorf onbewoonwaar en in Berlyn is daar meer wonings vernietig as wat daar ooit in die stad München gebou is, om maar net twee voorbeelde te noem.

Vir diegene wat die oorlog beleef het, het 'n troostelose toekoms gewag. Om sake te vererger, het miljoene Duitsers gedurende die ineenstorting uit die oostelike provinsies van die Duitse Ryk (Oos-Pruise, Pommere en Silesië) na die Weste gevlug om nie in die hande van die Russe en Pole te val nie. Nog etlike miljoene was boonop deur die gealliseerdes verplig om huis en haard te verlaat. Hierdie nagenoeg 15 miljoen vlugtelinge en verdrewenes het in haglike toestande in talle vlugtelingkampe in die drie Westerse besettingsones van die verdeelde Duitsland geleef.

As gevolg van die geweldige omvang van die oorlogskade en die verwoesting van die Duitse infrastruktuur het ongekende hongesnood op die bevolking gewag. In een stadium het die daaglikse lewensmiddelrantsoen op sowat 800 kalorieëper persoon te staan gekom. Alles in ag geneem, het die Duitse bevolking 'n hoë prys vir die oorlog betaal wat hulle verloor het. Vaders het op die slagveld gesneuwel, moeders is aan uitputting en verhongering oorlede, jeugdiges is as krygsgevangenes na Rusland weggevoer en klein kinders het verwese op die landstrate rondgedwaal. Na beraming was daar na die afloop van die oorlog in die Amerikaanse en Britse besettingsones van Duitsland (diégebied wat later die Duitse Bondsrepubliek geword het) nagenoeg ander half miljoen kinders wat een van hulle ouers verloor het. Omtrent 250 000 kinders het albei hul ouers verloor. Dit was veral die kinders in die groot stede en in die lae sosiale klasse wat die meeste ontberings verduur het. Die oorgrote meerderheid van hierdie kinders het 'n chroniese proteïntekort gehad en sowat 55% van hulle het nooit melk gekry om te drink nie.

In die lig van die Nazi-gruweldade was die geallieerdes aanvanklik nie gretig om die Duitse volk in die uur van sy nood by te staan nie. Private welsynsorganisasies en verskillende kerkgenootskappe (dwarsdeur die wêreld) het egter moreel verplig gevoel om die verslane Duitse volk te help. Veral die lot van die vrouens en kinders het die verbeelding aangegryp en mense aangespoor om 'n helpende hand na Duitsland uit te steek.

Suid-Afrika was onder die eerste lande wat daadwerklik met noodlenigingswerk ten behoewe van Duitsland begin het. Afrikaners en Duitsers was aan die voorpunt van hierdie noodlenigingswerk.

In Suid-Afrika is daar reeds na die afloop van die Eerste Wêreldoorlog 'n Duits-Afrikaanse Hulpkomitee (Deutsch Afrikanischer Hilfsausschuss – DAHA) in die lewe geroep. Die doel van die DAHA was om aan Duitse burgers in die Unie wie se eiendom gedurende die anti-Duitse betogings in 1915 vernietig is, hulp te verleen. Omdat die Afrikaners so sterk pro-Duits was, het DAHA die volle ondersteuning van die Afrikanerbevolking ontvang. Toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, het genl Smuts dadelik talle manlike Duitse burgers in die Unie laat interneer. Ten einde die versorging van hulle families te verseker, het Smuts toestemming verleen dat DAHA met noodlenigingswerk ten behoewe van hierdie families kon voortgaan. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog het Smuts aan DAHA verlof gegee om sy noodlenigingswerk ook na Duitsland uit te brei. Die Afrikaners was weer die mees aktiewe ondersteuners van DAHA en teen 1947 het DAHA reeds meer as 250 000 pond ten behoewe van Duitsland ingesamel.

Met die mildelike ondersteuning van die Afrikaners het DAHA letterlik duisende kospakkies, komberse, truie en ander kledingstukke ingesamel vir verspreiding onder die noodlydende Duitse bevolking. DAHA was egter ten spyte van die sterk Afrikanersteun 'n Duitse beweging wat deur Duitssprekende Suid-Afrikaners van stapel laat loop is. Sommige nasionaalgesinde Afrikaners, hoofsaaklik lede van die Ossewag-Brandwag en die Nuwe Orde, het egter gevoel dat daar 'n uitsluitlike Afrikanerhulpaksie in die lewe geroep moes word. Hierdie mense wou die Afrikaners se goeie gesindheid teenoor die Duitse volk sterker beklemtoon. In Pretoria het mev Nellie Liebenberg die leiding geneem om 'n meer bepaalde Afrikanerhulpaksie in die lewe te roep.

Dorothea Petronella Liebenberg, wat in 1912 gebore is, was aktief betrokke by die verskeie vroue-aksies en by DAHA, en het 'n groot bewondering vir die Duitse volk gehad. Sy en haar man was nie slegs vurige lede van Oswald Pirow se Nuwe Orde nie, maar hulle was ook goeie huisvriende van die Pirows. Gedurende die oorlog het die Liebenbergs net na die Duitse Zeesen radiostasie geluister en volgens mev Liebenberg het hulle geen woord van die 'Engels-Joodse propaganda' oor die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie geglo nie. Aan die einde van die oorlog het Zeesen sy luisteraars ingelig oor die wrede behandeling wat die Duitse bevolking van sy invallers (veral die Russe en Pole) ontvang het. Mev Liebenberg het sodoende bewus geword van die nood wat daar in Duitsland geheers het. Haar meegevoel was in die eerste plek met die lot van die duisende verhongerde vroue en weeskinders. Gevolglik het sy besluit dat die Afrikanervrou daadwerklik moes poog om Duitsland te help.

Aan die begin van Julie 1945, twee maande na die beëindiging van die oorlog, het mev Liebenberg en 'n aantal vroue, waaronder Oswald Pirow se dogter en die voorsitster van die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie (SAVF) mev S Broers, besluit om van DAHA af te skei en hulle eie Afrikanervrouenoodlenigingsaksie in die lewe te roep. Met hierdie doel voor oë het hulle toe die Vrouenoodlenigingskomitee gestig. Mev Liebenberg en die komitee het dadelik aan die werk gespring en kinderklere gemaak wat hulle aan DAHA oorhandig het vir verspreiding in Duitsland. Die komitee was egter vasberade dat sy bydrae tot die versagting van Duitsland se ellende slegs deur Afrikanervroue gemaak word. Verder moes die Duitsers ingelig word dat hierdie bydrae van Afrikaners afkomstig was. Gevolglik is daar op  elke vervaardigde kledingstuk 'n afsonderlike etiket vasgewerk met dié woorde op: "Van die Boerevolk van Suid-Afrika". Mev Liebenberg wou seker maak dat die Duitsers weet dat die Boerevolk hulle ereskuld aan Duitsland vereffen het vir die hulp wat die Boere na afloop van die Tweede Vryheidsoorlog van Duitsland ontvang het.

Dat die Vrouenoodlenigingskomitee, wat later verskeie takke dwarsdeur die Unie gehad het, 'n bydrae tot die versagting van die Duitse bevolking se ellende gemaak het, is nie te betwyfel nie. Talle Duitse vroue het aan mev Liebenberg en die komitee briewe van bedanking en groot waardering geskryf vir die Afrikanervroue se hulp en bystand. Maar op die keper beskou, was die bydrae van die Vrouenoodlenigingskomitees 'n druppel in die emmer. Mev Liebenberg was deeglik daarvan bewus en daarom het sy aan ander metodes begin dink om Duitsland nog verder te help. Sy het geweet dat daar duisende hawelose Duitse wese was wat 'n troostelose toekoms in weeshuise tegemoet gegaan het. Sy het daaraan begin dink of dit nie dalk doeltreffender sou wees om van daardie weeskinders na Suid-Afrika te bring, en hulle deur Afrikanerpleegouers te laat aanneem en versorg nie. Terselfdertyd sou die immigrasie van Duitse weeskinders die Afrikanergetalle versterk. Daar kan aanvaar word dat mev Liebenberg onder die invloed van die uitsendings van Zeesen en haar lidmaatskap van die Nuwe Orde baie waarde geheg het aan rassesuiwerheid en dat sy gevolglik graag die Afrikanervolk wou versterk met 'n "stewige inspuiting van Ariese bloed."

Wat wel baie seker is, is dat mev Liebenberg beslis van voornemens was om "die room" van Hitler se Herrenvolk na die Unie te bring. Hoe meer sy oor die idee van Duitse kinderimmigrasie nagedink het, des te aantrekliker het sy die hele gedagte gevind. Gevolglik het sy haar plan met 'n goeie huisvriend, dr TEW Schumann, bespreek. Sy het hom vertel dat sy gemeen het dit sou prakties moontlik wees om 5 000 uitgesoekte Duitse wese na die Unie te bring. Schumann het die gedagte eweneens aantreklik gevind. Omdat hy 'n persoon was wat altyd in "groot maat" gedink het, het hy dadelik voorgestel dat 10 000 wesies uitgebring word na Suid-Afrika.

Theodor Eberhardt Werner Schumann (1896 – 1986) was nie slegs deur en deur pro-Duits nie. Hy was van sowel vaders- as moederskant van ou gesiene Duitse sendingfamilies afkomstig. As student in Duitsland is hy ook diep getref deur die Duitsers se sterk pro-Afrikaner sentimente. Oral waar hy gekom het, het hulle met groot bewondering van die "dapper Boerevolk van Paul Kruger" gepraat. Nadat Schumann in 1933 tot direkteur van die Weerburo in Pretoria benoem is, het hy 'n leidende rol in die Afrikaner se politieke en kulturele lewe gespeel. Hy het ook die Afrikanernasionaliste se afkeur jeens alles wat Brits was, gedeel en het sterk in die pro-Duits en pro-Nazi wentelbaan beland.

Vir die Afrikanernasionaliste van die dertiger- en veertigerjare was die versterking van die Afrikanervolk 'n allesoorheersende doelwit. Soos daar reeds in die vorige aflewering aangetoon is, wou leiers soos Hertzog, Van Rensburg, Malan en Verwoerd almal verkieslik die Afrikanergetalle met Duitse bloed versterk. Schumann het dus in Liebenberg se plan van kinder-immigrasie die ideale geleentheid gesien om "volksdiens" te lewer. Dié plan van kinder-immigrasie sou spreekwoordelik "twee vlieë met een hou tref": Die Duitsers se lot sou verlig word, aangesien die versorging van sowat 10 000 monde van hul hande geneem word, en die Afrikaner sou sy gewenste immigrante kry. Die Duitsers en die Afrikaners sou mekaar dus 'n wedersydse weldaad bewys.

Die plan om 10 000 Duitse weeskinders na Suid-Afrika te bring, was voorwaar idealisties. Die vraag het ontstaan hoe daar aan hierdie plan prakties uitvoering gegee kon word. Schumann het die inisiatief geneem en kort na sy gesprek met mev Liebenberg het hy die plan met etlike vriende en kollegas bespreek. Die reaksie was só bemoedigend dat hy besluit het om daarmee voort te gaan. Hy het daarop 'n groep pro-Duitse Afrikaners na sy huis genooi om die plan aan hulle te verduidelik. 'n Vergadering is vir Dinsdagaand 4 September 1945 belê.

Sowat 18 persone het die vergadering bygewoon. Onder die aanwesiges was daar etlike vooraanstaande Afrikaners en Duitssprekendes teenwoordig, soos onder andere mnr JJ Bosman (hoofbestuurder van Volkskasbank), dr AJ Stals ('n Volksraadslid), mnr Schalk J Botha (bekende Pretoriase sakeman en direkteur van Afrikanermaatskappye), en mnr E Schweikerdt ('n kunshandelaar en die verteenwoordiger van DAHA in Pretoria). Nadat 'n voorsitter (AJ Stals) en sekretaris (Schalk J Botha) vir die vergadering gekies is, het Schumann die plan verduidelik om Duitse weeskinders na die Unie te bring.

Ten einde meer gewig aan die gedagte van kinder-immigrasie te verleen, het Schumann ter inleiding die aanwesiges daarop gewys dat die Afrikaners nog 'n uitstaande ereskuld teenoor Duitsland gehad het vir die hulp wat hulle in 1902 ontvang het. Hy was daarvan oortuig dat die vergadering dit met hom eens sou wees dat dit tyd geword het om daardie ereskuld te vereffen. Schumann het egter nooit van die Afrikaners se ereskuld teenoor die ander 'stamlande' melding gemaak nie.

In sy uiteensetting van die beoogde plan het Schumann daarop gewys dat die Afrikaners nie oor die nodige materiële middele beskik om werklik die ellende in Duitsland betekenisvol te verlig nie. Inteendeel, die Afrikaners het oor sulke beperkte middele beskik dat hy selfs huiwerig was om enige aanbod om hulpverlening te maak. Na lang en deeglike oorweging het hy egter tot die gevolgtrekking gekom dat daar wel een wyse van hulpbetoon bestaan het wat waarskynlik die Duitsers se las sou verlig. "Dit is om weeskinders uit Duitsland in te voer en hulle in ons huise as ons eie kinders aan te neem."

Schumann het van die veronderstelling uitgegaan dat dit omtrent 1 000 pond sou kos om 40 kinders vir 'n tydperk van een jaar te versorg. Vir dieselfde bedrag sou 40 kinders van Duitsland na die Unie vervoer kon word en dan was hul verdere versorging permanent van die verarmde Duitse volk se skouers af. Die daadwerklike weldaad wat teenoor Duitsland bewys word, sou sodoende vyf-,  selfs tienvoudig verdubbel.

Schumann het drie vereistes vir die uitvoerbaarheid van die skema gestel: Eerstens moes daar 'n fonds gestig en 250 000 pond ingesamel word om die kinders na die Unie te bring. Tweedens moes daar, met die ondersteumning van die pers en ander media, 'n beroep op die Afrikaanse volk gedoen word om tot die fonds by te dra, sodat omtrent 10 000 weeskinders uitgebring kon word, en derdens moes Afrikanergesinne versoek word om die Duitse weeskinders in hul huislike kring op te neem.

Nadat Schumann die doelstellings van die skema verduidelik het, is die aangeleentheid lank en indringend bespreek. In die algemeen was die vergadering die gedagte simpatiek gesind, maar daar was twyfel oor die uitvoerbaarheid. Sou daar vir 10 000 weeskinders geskikte pleegouers gevind word? Sou die nodige fondse gevind kon word? Die optimistiese Schumann het geglo dat duisende aansoeke van voornemende pleegouers sou instroom indien die plan bekend gemaak word. En oor die fondse het hy die vergadering daaraan herinner dat Suid-Afrika 500 miljoen pond kon vind om teen Duitsland oorlog te voer, en daarom behoort dit nie 'n probleem te wees om 250 000 pond vir noodlenigingswerk te vind nie.

Die vergadering wou ook weet of die geallieerdes Suid-Afrika sou toelaat om die kinders te gaan haal. Boonop het hulle getwyfel of die Smuts-bewind sou toelaat dat Duitse kinders na die Unie gebring word. Die Afrikaners was deeglik bewus daarvan dat die Verenigde Party van genl Smuts (veral die Engelssprekendes en die Jode) Duitsland allesbehalwe goedgesind was. Schumann was verplig om ter erken dat daar op daardie tydstip geen vooruitsig was dat die geallieerdes sou toelaat dat weeskinders uit die besette Duitsland geneem word nie. Hy het ook getwyfel of die regering sy toestemming aan Duitse kinder-immigrasie sou gee.

In die volgende aflewering : watter stappe gevolg is om die skema in werking te stel.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 833 gaste aanlyn