NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Satan is die een wat depressie by mense misbruik totdat hulle glo hulle is hopeloos en ongered. Die teenoorgestelde is egter waar: iemand wat deur die donker van depressie geloop het, het 'n bepaalde innerlike krag ontwikkel wat van hom 'n wyser en sterker mens gemaak het. Moenie na die duiwel luister wanneer jy op jou swakste voel nie – weet daar kom 'n tyd hierna wat jy as kind van God baie sterk sal wees met 'n wysheid wat jou verder deur jou lewe sal dra, want in die donkerste dieptes het jy vir God weer gevind.

DUITSE WESIES (4)

AFRIKANERS KIES HITLER SE NASIONAAL-SOSIALISME BO SMUTS

(Lees reeks by Duitse weeskinders 1948 )

Werner (Shellack) van der Merwe

"Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 het die Unie-parlement na 'n lang en vurige debat oor oorlogsdeelname met 'n meerderheid van 80 teenoor 67 stemme vir deelname (teen Duitsland) besluit... Duisende nasionaalgesinde Afrikaners was bitter ontevrede met die uitslag... Oor een saak was die Afrikaners eensgesind: Duitsland was nie die vyand van die Boerevolk nie."

Daar is baie menings en teenstrydige gevoelens oor Adolf Hitler. Die meeste mense weet egter net wat aan die groot klok gehang is sonder dat hulle indiepte ondersoek gedoen het. Wat Afrikaners betref het die opkoms van Hitler se Nazi-Duitsland na 1933 die hoop laat ontvlam dat hulle met Duitse ondersteuning die Britse oorheersing finaal sou kon afwerp. Baie Afrikaners het begin droom van 'n herstelde Boererepubliek onder die beskerming van Berlyn. Daarom was daar toenemende kontak tussen die Duitsers en Afrikaners.

Duitsland het sy verlore krag weer herwin en onder leiding van Hitler het die Duitsers daarna begin streef om van Duitsland die toonaangewende staat in Europa en wêreldwyd te maak. Natuurlik het hierdie strewe Duitsland in konfrontasie met Brittanje gebring.

In hul strewe na die verwesenliking van 'n onafhanklike republiek, is talle Afrikaners meegesleur deur die propaganda van die nasionaal-sosialisme. Hulle was beïndruk met die Nazi's se sterk klem op nasionalisme, en veral op rassesuiwerheid. As oortuigde Christelik-nasionale Calviniste het die Afrikaners besondere lof gehad vir Hitler se striemende aanvalle teen die 'godlose kommunisme'. In die algemeen het hulle die opkoms van Nazi-Duitsland as 'n positiewe gebeurtenis beskou en was hulle dus begerig om hul bande met hierdie 'nuwe Duitsland' te verstewig.

Etlike Afrikaners was so begeesterd met die ideologie van die nasionaal-sosialisme dat hulle dit self in Suid-Afrika wou naboots. In Oktober 1933 het LT Weichardt byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Nasionaal-Sosialistiese Bond (Gryshemde) gestig. Die Gryshemde was in feitlik alle opsigte 'n bloudruk van die Duits Nasionaal-sosialisme. Hulle het ook die beginsel van totale rassesuiwerheid onderskryf en Weichardt se beoogde volkstaat sou slegs deur blankes van suiwer 'Aries-Europese' afkoms  bewoon word. In navolging van Duitse anti-Semitisme het die Gryshemde verkondig dat die Jode  'n 'volksvreemde en onassimileerbare' element in die volkslewe van die Afrikaner was. Anti-Semitisme het 'n wesenlike faktor in die Suid-Afrikaanse politiek geword.

Talle Afrikaners waaronder ook sommige stigterslede van die DKF, het in die jare vóór uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog Duitsland besoek en teruggekeer met positiewe indrukke van Hitler en sy nuwe bedeling. Etlikes is sodanig deur die nasionaal-sosialisme meegesleur dat hulle Suid-Afrika ook in 'n tipe Nazi-staat wou omskep.

Toe die Olimpiese Spele in 1936 in Berlyn gehou is, het minstens twee vooraanstaande Afrikaners die Duitse hoofstad besoek. Robey Leibbrandt het die Unie se swaargewigbokser op die Spele verteenwoordig. Die ander besoeker was die administrateur van die Oranje Vrystaat ( latere hoofleier van die Ossewa-Brandwag en beskermheer van die DKF) dr JFJ –Hans van Rensburg. Albei het sterk onder die invloed van die nasionaal-sosialisme gekom. Leibbrandt het besluit om in Duitsland agter te bly en het aan die Ryksakademie vir Liggaamlike Opvoeding verder studeer. Met die uitbreek van die oorlog het hy van die Duitsers opdrag ontvang om na die Unie terug te keer om genl Smuts om die lewe te bring.

Van Rensburg het wel nie in Duitsland agtergebly nie maar met sy terugkeer in Suid-Afrika het hy entoesiasties van sy ondervindinge in Hitler se Nazi-staat vertel. Hy het gedurende sy verblyf in Duitsland 'n uitnodiging ontvang om die jaarlikse partykongres van die Nazi-party (die Reichsparteitag) in Neurenberg by te woon. Die gedissiplineerde kolonne van Hitler se partyleër (die sogenaamde Schutzstaffel – SS) het 'n groot indruk op hom gemaak. Die hoogtepunt van sy besoek was egter 'n persoonlike ontmoeting met Hitler. Van Rensburg het met byna grenslose bewondering van Hitler gepraat, en later vertel: "Nadat ek die hoë eer gehad het om die Führer in die oë te kyk, het dit vir my duidelik geword waarom die Duitse volk sy leier so liefhet en hom so vereer."

Van Rensburg het feitlik as 'n 'bekeerde' nasionaal-sosialis na Suid-Afrika teruggekeer. In talle toesprake het hy in nasionaal-sosialisme sy geloof uitgedruk as 'n suksesvolle poging om 'n balans tussen nasionalisme en sosialisme te vind. Hy het tot die oortuiging gekom dat die Duitse stelsel ook in Suid-Afrika toegepas moet word. Toe Van Rensburg in 1940 die hoofleier van die Ossewa-Brandwag (OB) geword het, het die OB gaandeweg al hoe meer in 'n proto-tipe van Duitse nasionaal-sosialisme ontwikkel. (Die OB was 'n Afrikaner massabeweging wat na aanleiding van die eeufeesviering van die Groot Trek in 1938 gestig is met die doel om Afrikanerbelange op alle lewensterreine te bevorder).

Die OB se belangrikste doelwit was om 'n onafhanklike Afrikanerrepubliek te stig en alle bande met die Britse Ryk te verbreek. Om hierin te kon slaag, het Van Rensburg die steun van Duitsland gesoek. Uiteraard was die Duitsers gretig om die Boere te help aangesien hulle in Brittanje 'n gemeenskaplike vyand gehad het. Ofskoon die Duitse hulp hoofsaaklik die vorm van morele steun aangeneem het, het Hitler nietemin in 'n stadium oorweeg om wapentuig aan die OB te verskaf ten einde hulle in staat te stel om van Smuts ontslae te raak. Toe Duitsland egter in Junie 1941 Rusland binneval, het Hitler van die Afrikaners begin vergeet.

Die Ossewa-Brandwag het groot steun onder die Afrikaners geniet en na beraming het die beweging teen 1941 nagenoeg 400 000 lede gehad. Die OB was beslis die grootste en sterkste pro-Duitse Afrikanerbeweging, maar die Afrikaners wat nie OB-lede was nie, was alles behalwe anti-Duits. Trouens, die Herenigde Party van dr DF Malan en die OB het nie oor hul pro-Duitse sentimente verskil nie, maar wel oor die metode wat gevolg moes word om 'n Afrikanerrepubliek te stig. Van Rensburg en die OB was weliswaar bereid om die regering met geweld omver te werp, terwyl Malan verkies het om op konstitusionele wyse verandering teweeg te bring.

Die sterk pro-Duitse sentiment was egter geensins net tot die republikeins-nasionaalgesinde Afrikaners beperk nie. Inteendeel, binne die regerende Verenigde Party onder leiding van genls Smuts en Hertzog was daar diegene wat hegter samewerking tussen Duitsland en die Unie bepleit het. Een van die sterkste voorstanders van 'n pro-Duitse koers was Oswald Pirow, die Unie se Minister van Verdediging. Vir Pirow (hy was van Duitse afkoms) was dit byna vanselfsprekend dat die Unie sy heil eerder in samewerking met Berlyn as met Londen moes soek. In die ses jaar voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog (1933 – 1939) het Pirow alles in die stryd gewerp om Suid-Afrika se verhoudinge met Nazi-Duitsland te verbeter.

In November 1938 het Pirow die Duitse diktator besoek en (soos Van Rensburg twee jaar voor hom) na Suid-Afrika teruggekeer met 'n positiewe beeld van die nasionaal-sosialisme. 'n Jaar later het sy dogter Else (soos tewens baie ander jong Afrikanermeisies in dié tyd) een van die talle Duitse jeugkampe bygewoon. Gaandeweg het Pirow tot die oortuiging gekom dat Suid-Afrika se toekoms in die aanvaarding van die een of ander vorm van 'n nasionale sosialisme gelê het.  Gevolglik het hy in 1940 die sogenaamde Nuwe Orde gestig. Op die keper beskou was die Nuwe Orde 'n blote mengsel van Christelike nasionalisme en nasionaal-sosialisme om by die Afrikaners se lewens- en wêreldbeskouing aan te pas.

Die nasionaalgesinde Afrikaners wou nie bloot 'n onafhanklike republiek in samewerking met Duitsland stig nie, maar hulle wou die Afrikanergeledere ook versterk deur geselekteerde immigrasie uit die 'stamlande' aan te moedig. Die Afrikaner se droom van 'n eie volkstaat het Swartes, Indiërs, Kleurling en Jode uitgesluit, maar omdat die Afrikaner getalsgewys in Suid-Afrika die minderheid was, was dit noodsaaklik om sy getal met 'uitgesoekte stamverwante immigrante' aan te vul – verkieslik uit die Germaanse en Nordiese lande.

Namate die Afrikaners in die dekades na die Eerste Wêreldoorlog al hoe meer na Duitsland begin opsien het, het die gedagte van immigrasie uit Duitsland begin veld wen. Omdat Duitse sendelinge en koloniste in die 19e eeu 'n belangrike bydrae tot die opbou van Suid-Afrika gelewer het, het die oortuiging bestaan dat Duitsers op die duur die beste tipe immigrant was. Soos daar aangetoon is, het genl Hertzog in 1926 reeds te kenne gegee dat hy graag wou sien dat meer Duitse immigrante hulle in die Unie vestig.

Die jonger Afrikanernasionaliste van die dertiger- en veertigerjare het eweneens immigrasie uit die stamlande aangemoedig, maar in navolging van Duitse nasionaal-sosialisme het hulle die klem op 'rassesuiwerheid' laat val en was dus nie daarmee gediend om die Afrikanergeledere bloot deur 'blankes' te versterk nie. Manne soos Van Rensburg, Pirow, Weichardt, Malan en andere was gekant teen Joodse immigrante omdat die Jode nie tot die 'regte ras' behoort het nie en boonop godsdienstig en polities onassimileerbaar was. Die vermoede bestaan dat hierdie mense werklik daarvan oortuig was dat die sogenaamde 'Ariese ras' (waarvan die Duitsers die beste voorbeeld sou wees) 'n tipe 'meesterras' (Herrenvolk) was. Die Nazi-propaganda het beslis 'n goeie gehoor in Suid-Afrika gevind.

Toe Van Rensburg in 1936 in Duitsland was, het hy in gesprekke met Nazi-leiers skerp teen die Unie se toelating van Joodse immigrante te velde getrek en hom ten gunste van Duits-Ariese immigrasie uitgespreek. Een van dr Malan se getroue volgelinge, dr HF Verwoerd, het in sy hoedanigheid as redakteur van die nasionaalgesinde dagblad Die Transvaler heftig teen die Jode te velde getrek en gepleit vir die 'immigrasie van blonde blouoog Ariërs van Protestantse herkoms'. Dr Verwoerd kon sy voorkeur vir Duitse immigrante sekerlik nie duideliker geformuleer het nie. By geleentheid het dr Malan eweneens sy sterk voorkeur vir 'Aries-Nordiese' immigrante te kenne gegee. Sodanige immigrante moes aldus Malan die Afrikaners bystaan om 'n 'front teen Kommunisme, die inboorlinge en die Jode te vorm.'

Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 het die Unie-parlement na 'n lang en vurige debat oor oorlogsdeelname met 'n meerderheid van 80 teenoor 67 stemme vir deelname besluit. Vir 'n tweede keer in minder as 40 jaar het Suid-Afrika hom dus weer in 'n oorlog teen Duitsland bevind. Duisende nasionaalgesinde Afrikaners was bitter ontevrede met die uitslag van die parlementêre debat, maar omdat hulle leiers 'n beroep om vrede en berusting  gedoen het, het daar nie weer 'n gewapende protes teen die regering uitgebreek nie. Die Afrikaner se politieke eenheid was egter aan skerwe. Oor een saak was die Afrikaners wel eensgesind: Duitsland was nie die vyand van die Boerevolk nie.

In die volgende aflewering meer oor hoe die Afrikaners die Duitsers tydens die oorlog ten spyte van Smuts se verklaring bygestaan het.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 811 gaste aanlyn