NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"...gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie." – Spreuke 30:8-9

DIE GROOTSTE DEPRESSIE

Daar word die afgelope tyd dikwels gepraat oor ‘n depressietydperk wat vir Suid-Afrika en waarskynlik vir die hele wêreld voorlê. Min van ons wat vandag leef het al ‘n ernstige depressie beleef en weet werklik nie wat vir ons wag nie. Daarom is dit goed indien ons die oorsake, verloop en gevolge van ‘n moontlik baie groot depressie van nader bekyk.

Maar eers moet ons begryp wat die BBP van ‘n land beteken. ‘n Land se Bruto Binnelandse Produk (BBP), is die meganisme waarmee die sterkte of grootte van die ekonomie gemeet word en word gedefinieer as die algehele markwaarde van al die finale produkte en dienste wat in ‘n land in ‘n sekere tydperk geproduseer word. Gewoonlik word dit per jaar met syfers en dan in persentasie bereken.

Wanneer die ekonomie in voorspoed uitbrei, is dit ‘n positiewe persentasiegroei; wanneer die ekonomie versleg, word dit in  negatiewe persentasiegroei bereken en met erge agteruitgang word dit ‘n resessie genoem. Wanneer die agteruitgang buitensporig in ‘n negatiewe persentasiegroei rondom -10% is, word dit ‘n depressie genoem.

Vir die jaar 2019 was Suid-Afrika se BBP in geldterme op R5 968.58 biljoen bereken. Hierdie syfer is deur die Wêreldbank en per handelsekonomie bereken. Dit is maar 0.29% van die hele wêreld-ekonomie.

Nou word daar deur ons Suid-Afrikaanse ekonome gereken dat die BBP van Suid-Afrika ‘n negatiewe groei sover vir 2020 toon tot ‘n syfer van R5 010.10 biljoen. Hulle meen dat ons sover reeds ‘n negatiewe persentasiegroei van meer as -7% in 2020 as gevolg van ons grendelstatus beleef en dat dit teen die einde van die jaar nader aan -10% kan wees, ‘n persentasie waaroor met reg van Die Grootste Depressie gepraat kan word – tydens die Groot Depressie van 1929 was Suid-Afrika se BBP -6,2%.

‘n Noemenswaardige depressietoestand soos dié van 1929, het altyd oorsake en gevolge, soos ons nou die sogenaamde “verskriklike” Covid-19-virus het om te blameer. Die ekomoniese gevolge daarvan sal mettertyd vir ons duideliker word. Om daarvoor gereed te maak kan ons gaan kyk wat die oorsake en gevolge van die Groot Depressie van 1929 was.

Op Donderdag 24 Oktober 1929 stort New York se Effektebeurs, Wall Street, ineen. Dit was die begin van die depressie.

Maar wat was die oorsaak van die beurs se ineenstorting? As daar geld by betrokke is kan ons maar weet dat die Internasionale Geldmag (Illuminati) ‘n voet in die deur het en dat ons dit nooit in die hoofstroommedia sal hoor nie. Die gierigheid van die superrykes van die wêreld en hulle planne vir die mensdom speel altyd ‘n belangrike rol in groot wêreldgebeure.

Die 1920’s, vóór die Wall Street-ineenstorting, was ’n uitstaande tyd van voorspoed in Amerika maar om dit kort te stel: juis dít, kunsmatig aangehelp deur die Geldmag, het aanleiding gegee tot die ineenstorting van die Effektebeurs. Daar was te veel rykdom in te min hande soos beplan deur die Illuminati. Werkerslone het nie saam met die produksie gegroei nie met die gevolg dat die massas eenvoudig nie die geld gehad het om die goedere wat op die mark geplaas is te absorbeer nie.

Boere is op hulle knieë gebring deur swak pryse vir hul produkte en die meeste kon uiteindelik nie meer die paaiemente op hul plaasverbande delg nie. Dit het tot gevolg gehad dat talle banke hulle deure moes sluit.

In die laaste helfte van die jare twintigs het die gemiddelde pryse van aandele op die New Yorkse Effektebeurs meer as verdubbel. Dit het ’n spekulasie-koors ontketen—koop aandele in die hoop dat die prys nog verder gaan styg. Buitensporige spekulasie het aandelepryse tot ver bokant hul werklike waarde laat opskiet.

In Oktober 1929 begin die meeste beleggers hul aandele verkoop. Of daar van bo in die oor gefluister is om dit (toevallig?) juis daardie dag te doen sodat die mark ineen kan stort kan nie bewys word nie. Op Swart Donderdag daal die pryse skerp en 13 miljoen aandele word in New York verkoop. Die stad se toonaangewende bankiers probeer ingryp, en pryse stabiliseer die Vrydag en Saterdag, maar die Maandag daal hulle weer. Op die Dinsdag is daar chaos. ’n Ongekende 16 410 030 aandele word verkoop, met ’n daaropvolgende ekonomiese krisis wat spoedig die hele wêreld sou oorspoel—ook Suid-Afrika.

Hierdie Swart Donderdag soos dit bekend staan, is destyds soos volg in die New York Times beskryf:

In ’n ongekende golf van vrees, verwarring en paniek het byna 13 miljoen aandele vandag op die New Yorkse aandelebeurs van eienaars verwissel. Verbysterde makelaars het deur ’n see van papier geswoeg en aan verskrikte beleggers se opdragte vasgeklou om ‘tot elke prys te verkoop’... Onlustepatrollies van die polisie is ingeroep om histeriese skares uiteen te probeer jaag wat in Wall Street saamgekom het... Elf spekulante het na bewering selfmoord gepleeg.’’

Swart Donderdag het die voorspoedige twintigs beëindig en die begin aangedui van wat een die grootste ekonomiese katastrofes in die wêreldgeskiedenis sou wees. Duisende aandeelhouers het fortuine verloor en talle is totaal geruïneer. Banke en ander ondernemings is gedwing om te sluit en ontelbare hoeveelheid mense was sonder werk.

Van Oktober 1929 totdat pres. Franklin D. Roosevelt in 1933 sy ekonomiese hulpprogramme van stapel laat loop het, het die aandele feitlik elke maand verder gedaal. Vroeg in 1933 was die nywerheidsaandele feitlik vier vyfdes minder werd as in 1930. Mense het noodgewonge hul spaargeld onttrek, wat die banke laat steier het. Teen vroeg in 1933 moes sowat 9 000 Amerikaanse banke hul deure toemaak.

Dus kon banke nie meer lenings aan fabrieke gee nie. Fabrieke kon toe nie soos tevore mense in diens neem en produkte lewer nie. Teen 1933 was ’n kwart van die Amerikaanse werkerskorps werkloos. Die meeste mense wat wel nog werk gehad het, moes verminderde salarisse aanvaar.

Honderdduisende het die strate ingevaar op soek na kos, klere, beskutting en werk. Hulle het soms kos gekry van welsynverenigings en by sendingposte ál langs die paaie tussen dorpe en stede, of deur in vullishope rond te krap. Baie is weens ondervoeding dood. Dakloses het in kampe (die sogenaamde “hobo jungles”) langs spoorlyne geplak, of krotte met sinkplate en kratte gebou.

Boere het soms werk gekry as swak betaalde vrugte- of groenteplukkers en is in klein hutjies naby die landerye ingeprop of moes eenvoudig sonder ’n dak oor die kop klaarkom.

Die pryse van voedselprodukte was so laag dat boere mielies as brandstof op hulle plase gebruik het omdat dit goedkoper as steenkool was. Die toestand is vererger deur ernstige droogtes en stofstorms in die suidweste en middeweste, wat saaigrond in stof verander en duisende boere gedwing het om ’n nuwe heenkome elders te gaan soek.

Die Groot Depressie in Amerika het ’n domino-effek regoor die wêreld gehad en omtrent in elke land was daar groot werkloosheid en armoede; ook in Suid-Afrika. Veral die Suid-Afrikaanse boere het baie swaargekry, maar ook jong bedrywe; die sakegemeenskap en finansiële instellings het noustrop getrek. Bankrotskappe het meer as verdubbel. As dit nie vir die goudmynbedryf, die groot stabiliseerder van die Suid-Afrikaanse ekonomie, was nie, sou die depressie hier veel erger gewees het.

Talle arm­blankes in Suid-Afrika het hulle tot die spoorweë gewend vir werk. In 1931 het ’n Suid-Afrikaanse kommissie bevind dat byna ’n derde van die Afrikaners armlastig was, terwyl min Engelssprekende blankes onder die broodlyn gelewe het. Dit het gelei  tot ’n (uiteindelik geslaagde) veldtog vir die ekonomiese bemagtiging van die Afrikaner—en, interessant genoeg, ook sy politieke dominansie vir tientale jare vorentoe.

Tydens die depressie het alle lande die tariewe op invoere verhoog om hul eie nywerhede te probeer red, wat ’n groot daling in die wêreldhandel veroorsaak het. Lande wat voorheen onverwerkte stowwe en kos na Amerika en Europa uitgevoer het, is swaar getref. Die ontevredenheid het tot verhoogde maatskaplike en politieke onrus maar ook die opgang van nasionalisme gelei.

Die depressie het ook ‘n blywende sielkundige uitwerking op die bevolking gehad, veral op die jeug. Hoewel mense hard gewerk en hul geld versigtig bestee het, het hulle alles verloor. Omdat so baie mense so lank werkloos was, was hulle sonder selfrespek en ambisie. Die volgende geslag, wat geen eerstehandse kennis van swaarkry en lyding gehad het nie, het hoogs krities teenoor hul ouers geword wat groot konflik tussen hulle en hul ouers tot gevolg gehad het.

In 1932 het die Amerikaners Roosevelt tot president verkies in die hoop dat hy ’n einde aan die depressie sou maak. Hy het geglo dat die federale regering ’n groot rol te speel het om die depressie te bestry—soos dit dan ook gebeur het. Die daaropvolgende jaar het hy ’n program toegepas wat die “New Deal” genoem is. Daar was drie hoofoogmerke:

 1. Om die verarmdes se lot te verlig;
 2. Om werk te skep en sakebedrywighede aan te moedig;
 3. En om die sake- en regeringsbedrywighede te reguleer ten einde ’n herhaling van só ’n strawwe depressie in Amerika te voorkom.

Dosyne regeringsagentskappe is in die lewe geroep om noodlenigingsprogramme vir behoeftiges te organiseer, instandhoudingsprojekte te kontroleer en werk te skep. Die meeste werk was vir die bou van brûe, damme, skole, parke en hoofweë. Daar was dus werklike aksie om die president se planne in werking te stel; nie soos in Suid-Afrika waar van beloftes vir werkskepping deur die ANC-regime vir 26 jaar lank nog niks gekom het nie.

Die Amerikaanse regering het ook die sakevertroue herstel deur groot bedrae te bestee en sodoende weer geld in omloop te plaas, iets wat nie vir Suid-Afrika in die pyplyn wag onder hierdie korrupte swart regering nie; indien daar enige bonusfondse beskikbaar is soos nou tydens die virus-sage, verdwyn dit stil-stil in regeringsgeledere; dus is daar van sakevertroue geen sprake.

Deur die tariewe in die VSA op ingevoerde goedere te verlaag, het die wêreldhandel verbeter en spoedig het ander lande die voorbeeld gevolg. Roosevelt se “New Deal” het nie slegs die depressie verlig nie, maar die vertroue van die Amerikaners in hul regering herstel. Roosevelt was geen engel nie en tog het hy sy verstand en logika reg gebruik om ’n hele land van algehele ineenstorting te help herstel – in teenstelling daarmee is dit totaal en al te betwyfel of die Suid-Afrikaners hulle swart korrupte regering enige finansiële regstellings sal sien maak, wat te sê ooit weer kan vertrou!

Dit was egter die Tweede Wêreldoorlog kort hierna, soos te wagte was van die superryk Illuminati wat dit help bewerkstellig het, wat vir die werklike redding uit die depressie gesorg het. Hulle het nog altyd gespog dat die meeste geld uit oorloë gemaak word. Die vervaardiging van wapens en ammunisie het vinnig toegeneem en aan so baie mense werk verskaf dat die werkloosheidsyfer van vyftien persent in 1940 tot slegs een persent in 1944 gedaal het.

Is dit dan absurd om die Derde Wêreldoorlog nog in ons leeftyd te verwag? Noudat Covid-19 gestuur en gebruik is net soos die Wall Street-ineenstorting, om ’n globale verarming teweeg te bring? Seker nie. En die rede daarvoor sal nie wees om die bevolking dan van armoede te red nie maar om die reeds rykstes ter wêreld verder te verryk. Want, daar sal weer te veel rykdom in te min hande wees soos tydens 1929 se Groot Depressie. En hierdie keer kan ons dit maar die GROOTSTE DEPRESSIE noem want dit gaan baie, baie erger wees as in 1929.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 498 gaste aanlyn